جواب بازی شهرزاد
جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل
11/23/2018 تاریخ انتشار
جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه : ۱- شهر، شیر، شیره، ریشه، ریش ۲- برگ، برگه، بره، گره، گربه ۳- ادم، مداد، دما، داد، دام ۴- اهن، گناه، نگاه، اهنگ ۵- لحیم، حمل، میل، محل، حلیم ۶- تمشک، مشک، تشک، شکم، مشت ۷- مدار، ادم، دام، رام، مراد، مادر ۸- دختر، خرد، رخت، ترد، درخت ۹- قالب،...

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات : بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات ۱- آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری ۲- منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی ۳- مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی ۴- کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان ۵- مرداب، اقیانوس، خلیج،...

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات   جواب بازی رولت بخش شیرینی ۱- جواب ۲- انشا ۳- بالا ۴- تلفن ۵- کاسه ۶- طوطی ۷- بلبل ۸- لوله ۹- کلاه ۱۰- عقرب ۱۱- قیمه ۱۲- مشهد ۱۳- لوزی ۱۴- انار ۱۵- پوشک ۱۶- مدیر ۱۷-...

جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

نکته: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

 

فصل اول: شهزاد و شهریار – جواب بازی شهرزاد

1-ترش، شر
2-پسر، پر، سپر
3-هنر، رهن
4-ری، پیر
5-هوا، اه
6-خاک، کاخ
7-کشف، کش، کفش، فک
8-سرخ، رس، خر، سر، خرس، رخ
9-شر، ری، ریش، شیر
10-سگ، سنگ

 

فصل دوم: عجوزه و بازرگان – جواب بازی شهرزاد

11-نقد، قند، فندق
12-یاس، سینا، سی، انس
13-الک، لاک، جلا
14-حکم، محک، حکمت
15-سفید، دیس، سد
16-صدقه، قصه
17-تراز، راز، ارز
18-درنگ، گردن، دنگ
19-امت، کما، مات، ماکت
20-نگر، رنگ، کنگر
21-قاره، هار، اره
22-تایر، تیر، یار، رای
23-رز، ترمز، رزم، رمز
24-سد، سود، عدس
25-تخم، همت، مته، تخمه
26-دما، دام، دماغ
27-کیش، یک، شب، شک، شیک
28-صد، دل، صندل
29-بیم، بیمه، مهیب
30-وجه، هویج، جیوه، جوی

 

فصل سوم: صیاد و کوزه – جواب بازی شهرزاد

31-اتم، اخم، خام، خاتم، همت
32-ویفر، ریز، روی، زیور، روز
33-یخ، ابزی، باز، بازی، زیبا
34-رنو، منشور، روشن، شوم، نور، نشر
35-بازه، زال، لبه، زبل، بلا، زباله، بال
36-رسوا، سرخ، سوار
37-سیر، سپری، سری، پیس
38-شلوار، شور، روش، ارش
39-شکلات، اشک، شال، اش
40-رحم، حمل، حرم، مهر، محل
41-مهیا، ایه، بها، اب، بامیه، ماه
42-بغل، غروب، لبو، بلغور، بور
43-سبیل، اسب، لابی، سیلاب، بیل
44-بنفشه، نبش، شب، بنفش، شنبه
45-بنا، بینا، بد، یاد، بید، بنیاد، ابدی
46-بیت، تیشه، بهشت، شیب، شته
47-تناوب، باتون، وات، نوا، ناب
48-راه، چاره، چاپ، پارچه، چاه
49-شوکه، کاش، کاهش، هوش، کشو، هواکش، شکوه
50-زیر، پرویز، پرز، پیروز، زیپ

 

فصل چهارم: شاهزاده ی سنگی – جواب بازی شهرزاد

51-پند، پوزخند، نخود، وزن، پونز، زود
52-ناب، بانک، غنا، باغ، نبض، باک
53-ران، ریا، فنر، نفر، شفا، افرین، اشرف
54-فاسد، افسرده، فرد، فرهاد، افسر، دره، سفره، رده
55-انبر، باقی، قناری، بیان
56-تراش، کشتزار، تشک، زرشک، تار، ارتش، کاتر
57-لگن، نارگیل، یگان، نیل، گیرا، لاری، لیگ
58-اسکی، ایست، تاس، کفایت، ساکت
59-ستم، متاسف، تماس، مسافت، تاسف
60-هرم، مهراد، هند، دار، رانده
61-تاجر، عمارت، عمر، عار، جرات
62-تمیز، اویز، تیز، موازی
63-خاور، گوارش، گوش، واشر، شاخ، گرو
64-بقالی، لقب، قبل، اقلیت، یال
65-زره، زرافه، فرناز، زهر، فنا، هزار، ناز، زن
66-امن، نمدار، وام، دو، دورنما، نود
67-سایه، سیاهرگ، گیس، گره، سایر، گیاه
68-کفا، کافی، فیل، ایفل، فال، تالیف، فایل
69-ماش، شراب، ابریشم، بارش
70-بزغاله، غالب، زغال، زاغ، ابله، غزل، غاز، اهل

 

فصل پنجم: ملک هندوستان – جواب بازی شهرزاد

71-نهال، سلطان، اهن، نسل، ناله
72-اول، یابو، ابی، لوبیا
73-رود، دارو، ارد، داور، شاد، وارد، دشوار، دوا
74-وبا، شهاب، اشوب، باهوش
75-شناور، خاش، رانش، خان، خارش، ناخوش، شورا، نرخ
76-ارس، راس، تراس، استر، سال
77-نقی، بقا، نایب، قاری، یرقان، قرن، ابر
78-صابون، وان، ناو، نصب
79-یوگا، گواهی، گواه، اگهی، گوی، گاو
80-سنتور، ترن، تور، نیت، ترس، سوت، وسترن، سنت
81-شلیک، شکیبا، شکل، ابکش، کیا، بالش، کال
82-یون، رضا، روانی، یاور، روان، نارو، رضوی، روی
83-چتر، بره، بچه، تبر، رتبه، تربچه، چرب
84-ساق، سابقه، قاب، سابق، قبه، ساقه
85-ستار، سرو، ساتور، روستا، اتو، راسو
86-سهام، مهسا، سام، هما، سهم، ساچمه، اسم، ماسه
87-هلاک، سکه، کاه، اسکله، اهک، کلاس، کله، لکه
88-ایمن، امن، امیر، رام، ارمنی، نیم
89-خزان، خزانه، خانه، خزه، خازن
90-دوش، دود، شوک، کدو، دودکش

 

فصل ششم: عروس چوبی – جواب بازی شهرزاد

91-بنز، برنز، بنر، زبر، زنبور، بروز
92-نماد، چمدان، ندا، چدن، ادم، نمد، منچ
93-گلدان، لگن، لادن، گند، انگل
94-حوله، صلح، هلو، لوح
95-پا، اکیپ، پکن، یکان، پاک، کپی، پیکان، نیک، کیان، کاپ
96-رسته، راست، راسته، سار، ستاره، هراس، هرات
97-بوم، وال، البوم، ملا، مال، بلوا، مولا
98-اتی، لات، تالش، اشتی، تلاش
99-روا، ناوبر، روبان، نوا، بانو، ابرو
100-متان، منت، متن، معنا، نام
101-زیر، زنجیر، زین، جین، زرین، رنج، زجر
102-کار، اسیر، کسر، سیرک، کسری، اکسیر، کرسی
103-چلو، چاله، چهل، چاه، اهل، چال، هلو، هالو
104-کول، ونک، کلان، نوک
105-شام، امرزش، امر، شرم، مرز، ارم، شمار
106-قبلا، قلابی، بقال، قلب، قالب، قلاب، لایق
107-متین، تامین، امنیت، یمن، مینا، میان، تمنا، نیم، تیم، نما
108-حرف، حیرت، حفر، تیر، حریف
109-وراج، ناجور، اوج، نارو، جور، جارو، رواج، جان
110-ولت، تولد، ولی، دیو، دو، لوتی، دولت
111-سنگ، گره، گرسنه، سرنگ، سرهنگ، سنگر، رنگ، نرگس
112-رادیو، دریا، رویا، اردو، داور، دیوار، یارد، یاور
113-ایرج، اوج، اجیر، اجر، راوی، جار، یارو، جاری، رایج
114-مدار، برد، بار، مرداب، رامبد
115-هشت، تراشه، شهرت، تره، شهر، ارشه، رشته
116-علما، تامل، علم، عمل، علامت، علت، عالم
117-تبرک، کبیر، کتبی، برکت، تیک، کبریت، کتب، ترکیب
118-رحمت، حرمت، متحیر، حریم، متر، تحریم، ترم، ترحم
119-هدر، سرد، دهم، همسر، سرمه، مدرسه، دمر
120-دوم، مینو، مین، مدنی، نوید

 

فصل هفتم: شاه دزد – جواب بازی شهرزاد

121-کلم، کمیل، ملک، مالک، ملاک، الکی
122-اینده، دیه، هادی، ادینه، ناهید
123-ناس، جناب، جنب، جنس، سنجاب، باج
124-هدا، دهان، ناس، نهاد، داس، ساده، هندا، سند، سنا
125-کام، مسواک، سوم، واکس، ماسک
126-پیرو، پیش، پرش، پیشرو، پر، پریوش، یورش
127-مشت، تمشک، مفت، مشک، کشت، شکم
128-بشر، شرب، ترب، شهرت، شتر، بره، برشته، برش، بهتر، شربت
129-سرم، مدرس، مرده، دسر، رسم، درهم، سدر، مرد
130-یاسر، سایر، سیاره، سیار، ساری، سری، ریه
131-اتم، ماست، سفت، مفت، تماس، مست، سمت
132-قتل، قاتل، تلاقی، قالی، تقی، لیاقت، تقلا
133-بار، ربنا، نبی، ابی، بریان، انبر
134-سفر، فجر، سفره، فرج، سرفه، رس
135-گالری، ارگ، لیر، گیر، ریال، ریگ، رالی، رای
136-درنا، ندار، نهاد، رنده، نرده، نادر
137-اسیب، سیل، سیبل، سیب، ابلیس، لباس، سبیل
138-نیل، غنی، انی، اغل، یال
139-بانگ، ابرنگ، نگار، برگ، گران، انگ، ارگن
140-نسیم، یاسمن، سمی، سینما، سیم، نیما، سیمان
141-فرید، فرد، دیر، ردیف، فریاد، فدا
142-فرنی، نفر، فنی، ناف، فنر، فانی
143-موز، وجد، مجوز، مزدوج، زوج
144-ماهی، میز، مهیا، مزه، هیزم، مایه
145-ترکه، چرتکه، تکه، چرک، کته، کره
146-شنود، موش، نوش، دشمن، دمنوش
147-خوک، خوراک، کور، خار، اخور، کاور
148-درک، کند، کرگدن، کدر، کندر، گرد، کرد
149-عمه، مزرعه، رمز، عمره، هرمز، زهر
150-مار، دمر، نامرد، درمان، اردن، نرم، رمان، مراد، مدرن

 

فصل هشتم: میوه ی ممنوعه – جواب بازی شهرزاد

151-برج، جوراب، جواب، باور
152-خیرات، اختر، تاریخ، اخرت، ریخت، خیار
153-کتیرا، ریکا، راکت، تاریک
154-جان، اجر، نجار، نان، نارنج، ارنج
155-نقره، قرینه، قیر، قهر، قرنیه، یقه
156-سمند، مسن، دهم، نهم، مهندس
157-نمک، کرمان، کرم، کمر، اکرم، کنار
158-شکار، شکر، کاشمر، مراکش، شاکر، مکار، شرم
159-خرم، گرم، مسگر، مرگ، خرمگس، خمر، مگس
160-قوا، فتوا، توقف، افق، فوق، اوت، توافق، فاق، قوت
161-شاه، شاهد، اشهد، شاد، زاهد، شهدا
162-یخ، بیخ، بیت، خوی، خوب، بخت
163-پل، پولکی، پول، پلو، پلک، وکیل، کلیپ
164-تمساح، ماست، حسام، مساحت
165-ورم، شوهر، شوره، شهر، مشهور، رشوه
166-اجیل، جاز، جالیز، زال، جزا، جلا، لیز، جایز
167-ترکیه، هیتر، تهی، تکیه، تیره
168-کاست، اسکلت، ساک، کسالت، کسل
169-ناگت، انگشت، گشت، نشت، تنش، تنگ
170-سرود، روس، فرود، فوری، دروس، درس، فردوسی، فردوس
171-بیات، طبیعت، بیتا، عطا، تابع، تاب
172-سیبری، یاری، سراب، سرب، سیرابی، برس
173-فنگ، سوگند، گود، فنس، گوسفند، دفن، نفس
174-بالن، لبنیات، تنبل، لنت، لاتین، بلیت
175-بام، مبارزه، مهار، بهرام، بهار، رها، بامزه
176-سران، افسر، فرانسه، رسانه، رفاه، رسان، نهر، نارس
177-شمر، مری، فشار، میش، یشم، شیما، شرف، شیار
178-دچار، چادر، چین، چنار، چای، دارچین
179-دوشیزه، شهید، یزد، شوید، دوز، هود
180-تمر، مور، ترسو، توهم، تورم، سوره، سورتمه، مترو، سمور
181-پیست، هستی، تپه، هویت، تیوپ، پسته، سوتی، پیوست، پیت، پوست، سوپ
182-هومن، متون، وانت، تنها، مانتو، هامون، تنه، نوه
183-واکر، خیر، خوراکی، اخیر، اخر، کویر، کاری
184-تخسیر، خیس، رخت، سیخ، فرخ، فخر
185-مسجد، جام، جسم، جهاد، جامه، مساجد، ماده، جسد
186-دیار، پارس، پرس، پادری، اسید، پدر، دایر، سپید، پاریس
187-رمق، چماق، قمر، قدم، قارچ، چاق
188-ناجی، یون، یوان، جانی، انجیل، لیوان، نجوا، لنج
189-ساتن، ستوان، توان، سروان، سوا، رانت، تنور، ستون، سناتور، تونس
190-دبیر، رشید، رشد، شگرد، دربی، دبی، شبدر، دیگ، گردش
191-تیرک، کفار، کف، فرات، کفتار، کیفر، کافر، کتف، ترافیک، فکر، کارت، ترک
192-پتک، کاوه، کاپوت، پتو، تکاپو، پوک، کاهو، توپ، کوه
193-جوش، جواد، دانشجو، شنوا، دنج، شنا، دانش، جادو
194-سماق، قمه، قیمه، قیاس، قاسم، سهیم، قسم
195-ارزن، فراز، رایزن، نیاز، فاز، فرزان
196-تایپ، لپ، پنالتی، تپل، پلاتین، الپ، پلان
197-خویش، دور، دیش، شوخی، خوش، خرد، خورشید، شیخ، خرید
198-چکش، چریک، چاک، کاچی، چاکر، شکارچی، کاشی، شریک
199-تباه، دبه، ادب، شباهت، هشتاد، ابهت، ابد، بهداشت، دهات، دشت
200-مدت، میل، دریل، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، تردمیل، ریمل، مدل

پیشنهاد جالب !  جواب کامل بازی پرسون پرسون

 

فصل نهم: موشِ برادر – جواب بازی شهرزاد

201-سالم، سلیمان، سلام، لمس، سیما، مایل، ملینا، امین، سالن، ملس، سلمانی
202-اقبال، بوق، باقلوا، بالا، اقا، قول، والا
203-منقار، قهار، قهرمان، قمار، مناره، رقم، قران، مقر
204-نوه، پوند، پرونده، پرنده، پهن، روده، هدر، پره، پودر، درون، پرند، دور، پرده، وردنه، پونه
205-چنار، رمان، چمران، راز، نماز، چمنزار، چرم، چمن
206-پارت، خشت، خارپشت، رشت، خراش، رخش، پرخاش، پرت، پخش، پخت، اتش، تپش
207-پری، پوزش، ورزش، زور، زیرپوش، روزی
208-اردک، خدا، خودکار، کدو، راکد، خارک، کارد، کادر، دکور، کادو
209-کاسکت، کاکتوس، کتک، سکو، کوکا، کوک، اوت، سکوت
210-پناه، پهلوان، لانه، هاون، پهلو، پله، لپه، نوپا
211-زاهدان، اهدا، زند، دانه، ازاده، ازاد، ادا، اندازه، دانا
212-بدن، روبند، بندر، بیرون، دوربین، نبرد، درب
213-انگلیس، سیگنال، گسل، لیس، گالن، سنگال، گیلاس، گیلان، لنگ
214-نقاب، اجاق، ابان، جناق، جنب، باجناق، ناجا
215-کسل، ساکن، کهنسال، کهن، کاهن، کلاه، سکان، کاسه، کنس، اسکن
216-گز، زنگ، زنگوله، گوزن، وزنه، گلو، لوزه، گونه، لنز، گزنه
217-انبه، هندل، بلند، باد، باند، دنبه، بلد، هندبال، هلند، بدنه
218-نصف، صفر، انصار، انار، صرف، صفا، ناصر، صاف، انصراف، صراف
219-شتاب، رشادت، بدتر، برداشت، ارشد، تابش، ربات، بشارت، ارتشبد، دارت، درشت
220-کود، کوبا، باکو، بارکد، رکود، کبود، کبد، اکبر، دارکوب، بودا
221-بیک، رکاب، باکتری، ابکی، بیکار، یکتا، کتاب، رکابی، کتری، تبریک
222-پشتک، پاکت، پاتک، شاتل، پلاک، پلاکت، پشکل، لاکپشت، پشت، کپل، کاشت
223-اهنگ، گناه، نگهبان، نگاه، بنگاه، نهنگ، ننگ، نهان، ننه
224-پیام، لامپ، المپیک، کامل، کلام، پیک، کمپ
225-سنباد، دبستان، سبد، تند، بند، ابستن، نسبت، دست
226-الوده، لاف، فالوده، فولاد، الف، دهل، لوده، هدف
227-ماهک، منا، مکان، چکمه، کمانه، چانه، امنه، نامه، مکه، کمانچه، کمان، منها، چکه
228-سیلو، لیمو، مساوی، ملوس، مایوس، سوال، وسایل، سومالی، سویا، مایو، لوس
229-مادر، امار، داماد، مردد، امداد، دامدار، درد
230-زمین، امان، نازی، میزان، زیان، مزایا، ایمان، ایام، زایمان، انزیم
231-خبر، چنبر، چین، چربی، نرخ، خبرچین، چرخ، خیبر
232-مسری، گریم، مسیر، گرمسیر، گریس، سرگرم، سرگرمی، مرسی
233-نیرو، ویران، رونما، مانور، رومانی، مریوان، نوار، ورامین، ارمین
234-شیک، ریسک، پیکر، سرکشی، پرسش، سرکش، پرس، شکسپیر، پسرک
235-نبات، تنبک، بوتان، تانک، نوبت، نکات، بتون، بوت، تنباکو، نکبت، تکان، کتان
236-خیار، ارایش، اریا، ارشیا، ارا، خارا، اشیا، خشایار، یارا
237-تاج، هرج، جرم، اهرم، مهاجرت، هجرت، مهارت، جهت، هاجر، جهات، ماهر، تهاجم، مهاجر
238-اکسیر، میکس، کریم، سمیرا، سرما، مارک، سرامیک، کمیسر
239-خیت، خلا، تخیل، خلاقیت، خلقت، خیال، لخت، خلق، خل، خلایق، قاتی، تلخ
240-اردبیل، دلبر، دلار، دلربا، ریل، باید، بیدار، اربیل
241-سبک، کسب، بورس، رسوب، بوکس، بوکسور، بوس، سرکوب
242-شاخک، خاکشیر، خیک، خشک، شاکی، شکاری، خاکی، کیارش
243-املت، التماس، ملت، سلامت، ملات، املا، ماسال، اسلام، الماس، امسال
244-سمج، جسارت، مستاجر، ستار، تجسم، تراس، مجرا، سماجت، اجرت، سرما، رستم
245-کالا، کارامل، امار، اراک، ارام، کمال، رمال، کلر، املاک
246-کابوس، سوال، کابل، بلوک، وکلا، کاسب، باسکول، لوکس
247-درویش، داریوش، شادی، شیدا، شیاد، رویش، ارشیو، شیوا، اشور، یواش
248-سودا، دنیا، سودان، دیوان، سونا، اسید، سواد، سید، ادیسون، دین، یونس
249-مدال، عامه، معاد، معادله، ماله، عام، علامه، دعا، دله، عامل، عماد، دلمه
250-صدا، صدق، اقتصاد، دقت، تقاص، صدقات، قصد، صداقت، اتاق

 

فصل دهم: چه کسی دلقک را کشت؟! – جواب بازی شهرزاد

251-اخمو، مورخ، ولرم، امور، ملخ، خرمالو، خمار، خال
252-گمراه، گرمابه، گام، مربا، گرما، مهراب، برگه
253-نعش، داعش، دشنام، منش، عمان، معاش، منع، شمعدان، عمد، معادن
254-سجاد، سنا، دماسنج، جامد، سنجد، دامن، نجس، جنم، جدا، نادم
255-طلسم، سطل، مسلط، لیست، تسلیم، میت، مستطیل، تسلط
256-بیشه، نیش، بنیه، بشکه، کینه، یکشنبه، نهی، بینش
257-امید، ایدز، یزدان، مزدا، دینام، زیاد، ایزد، یزد، میدان، نامزدی، مزد
258-هکتار، ابهت، باک، تابه، اکبر، ربات، برکه، راهب، تبهکار، کتاب، رکاب، کهربا
259-پست، لوکس، پوک، کپسول، پلک، توپ، کول، تلسکوپ، توکل، ولت، پولک
260-یورش، هوش، شیره، شرور، شیوه، شهریور، ریشه
261-تاکسی، کلیسا، لاستیک، استیک، استیل، اسکلت، سایت، اسکیت، کسالت، سیکل
262-بارش، خشکبار، خراب، بخش، خشاب، بارکش، خشک، شراب، بخار
263-نرگس، نگرش، فرنگ، فرش، شر، سنگ، سنگفرش، فشنگ
264-رودل، زالو، زردالو، لرز، زرد، داور، دراز، لودر، ارزو، درز
265-اگهی، سیگار، اسیر، سیاه، گاری، گریه، ارس، گیره
266-سوم، سمور، وام، سوسمار، ساس، سارس، موسس، سمسار، رام، سماور، سرو
267-گند، بدل، بلندگو، لگد، گنبد، نوبل، بلد، گلوبند، بلوند
268-کران، کلانتر، کنترل، لکنت، تانک، تانکر، انتر، راکن
269-سیل، فسیل، طفل، طیف، لیف، نیل، لطیف، لطف، فلسطین
270-ایه، پیاز، پایه، چای، هیچ، زیپ، پیچ، پیازچه، پاچه، چاه
271-روند، نشر، رشوه، شهروند، نوه، رده، دوره، شهود، روشن، شوهر، شنود، دشنه، نوشهر
272-گنده، دیگ، دنگ، گیوه، ودیه، گوینده، گونی، نوید
273-بامیه، ایوب، میوه، بیمه، بیوه، هما، ابمیوه، بومی، بوم
274-نطق، نقاب، مبنا، باطن، طناب، مناطق، نقاط، قطاب، قطبنما، ناب، منطق، قطب، طاق
275-اشعار، عرش، عاشورا، شعر، اوا، شاعر، شروع، عشا، شعور، شعار، شعرا، واشر، شرع
276-گاری، کفگیر، کیف، کاری، گاف، کفری، گرافیک، کفر
277-سطر، اسطوره، طاهر، هوس، ارسطو، وسط، واسطه، ساطور
278-کوی، کودن، پیوند، کوپ، یدک، یون، کندو، نیکو
279-مهال، طعام، طمع، ماه، طعم، طعمه، مطالعه، علما، طالع
280-گارسون، گور، ارگون، سران، نارس، واگن، گارسن، انگور
281-افرا، عارف، عرف، اعتراف، افترا، رفع، تعارف، عفت، ارتفاع
282-جگر، جوان، ارنج، نگر، اجر، جنگ، گنج، جنگاور، جانور، وراج
283-گرداب، ارد، بالگرد، درب، بدل، گارد، ابر، دلار، باد، گدا
284-قابلمه، مبل، قله، لقمه، قبله، مقاله، قلمه، مقابله، باله، ملقب، ملاقه
285-فروند، فریدون، دین، نیرو، ردیف، فرید، نفر
286-سنا، سند، اتنا، استان، اسناد، سد، داستان، ندا، اسان
287-چپول، چپاول، چلو، پاس، چاپلوس، پول، چالوس
288-مکه، اهک، حمام، محاکمه، مهم، ماهک، ماه، حکم، کاه، کام، حاکم، محک، کما، هما، محکم
289-بند، کربن، کرم، کمربند، کمد، مرکب، کمند، بندر، منکر، کندر، درب، مدرک، منبر، مدرن
290-سرگیجه، جگر، گره، هجری، جیره، گریه، گیر
291-ریزش، مزار، ارزش، رزمایش، میرزا، زیر، رازی، زاری، شیراز، ارز، شیار
292-سلام، مدال، دستمال، ملات، تماس، سالم، سلامت، املت
293-دیش، کمد، کبد، مشک، بید، شیب، مشکی، بیدمشک، شیک، بیم، کیش
294-اوا، جاز، اواز، اوج، دوا، وجد، واجد، جادو، ازدواج، جواز
295-بالغ، زابل، زاغ، زبل، اغلب، غزال
296-زین، زنبیل، بنجل، بنز، زنجبیل، جنب، لجن، نجیب
297-تمبر، مراتب، متکبر، مبارک، مکتب، مبتکر، کمتر، مرتکب، متکا، مرکبات، مرتب، کرامت، تراکم
298-خالو، لواش، حال، اول، لوح، شاخ، حوا، وال، خوشحال، حلوا، شوخ
299-گلایه، لیلا، یال، لایه، لال، گله، گالیله، الهی، هلال
300-افشا، افت، شکاف، کاشف، فاش، اکتشاف، کفاش

 

فصل یازدهم: پریوش – جواب بازی شهرزاد

301-یوان، موسی، نیما، مونا، وان، سومین، مایوس، ناموس، سونامی، انی، نوا، سمنو، مونس
302-معین، مانع، مایع، میهن، عامه، میانه، عمان، معاینه، معنی، نیمه، اینه
303-ابدا، مدد، اباد، اداب، مبدا، بامداد، مداد
304-شاهد، شاد، دره، ازرده، هشدار، زرده، شهد، زهرا، شهرزاد، شهدا، اشهد
305-دولا، بلوط، وال، باطل، طبل، طالب، وبا، داوطلب، طلا، طول
306-ماهی، سرمایه، یار، مهیار، همسر، سرمه، اهرم، اسیر، سیاره
307-وان، گرو، گرگ، گروگان، ارگ، گاو، روا، گنگ، انگور، گرگان، ارگن
308-جواب، جواد، باید، دیو، جاوید، یابو
309-کتابچه، تباه، چابک، تابه، کتاب، ابهت
310-نشسته، نشت، شانس، نشاسته، شناسه، ساتن، نشست، نشات، تنها، شانه، سنت
311-مقوا، تقوا، تمام، ماموت، موقت، قامت، مقاومت، مقام، مقاوم، ماتم
312-خامه، امپر، خمره، ماهر، پخمه، خمپاره، خرما
313-سنجاق، کاج، جناق، کنج، اسکن، جان، سکان، سنجاقک، قناس
314-کروات، کاور، تکاور، فورا، تفکر، کافور، کفتر، وفات، فاکتور، واکر، کارت، کفتار
315-براده، رهیاب، دایر، باید، ایده، راهب، ردیاب، دایه، بیدار، دیار، برده، بهداری، بدهی، باده، بردیا، بهار
316-مانکن، نمکدان، نماد، نادم، کمند، مانند، اندک
317-صبح، ناب، صبحانه، بنا، حبه، حنا، صحنه، انبه، نصب، صاحب
318-لابی، لوبیا، موبایل، ایوب، ویلا، ابلیمو، مایل، ایول
319-اتان، اتوبان، توانا، تابان، نبوت، اتنا، تاوان
320-تالاب، باتلاق، اتاق، بالا، تقلب، القا، قبلا، قاتل، باقلا
321-گویش، شیوا، شیما، یواش، گوشی، گاومیش، میگو، گویا
322-مسکو، سویا، سیامک، ماسک، میکس، واکس، مساوی، موسی، اسکیمو، مسواک، سیما، اسکی
323-سیمان، ساری، سمینار، مسیر، رمان، ریسمان، سرما، میان، سیار، نیما، امیر، یاسمن
324-رویا، ابی، ویران، باور، بورانی، بانو، روان، بینوا
325-حرم، مار، امن، نامحرم، مراحم، مرام، حمام، رحمان، محرم، حرام، نرم
326-هیولا، شیلا، شاهی، اهلی، شوالیه، لاشه، الویه
327-رسوخ، سخره، جوخه، خروس، جسور، خسرو، سرجوخه، خروج
328-ایدز، ابزی، زیبا، بازدید، دزدی، ادبی، ایزد، باید، بازی، زیاد، ابدی
329-کاکل، کالسکه، سال، کال، کاسه، الک، اسکله، کلاهک، سکه، کلک، لکه
330-کهربا، بدهکار، بارکد، بهار، راکد، درکه، اردک
331-گوی، دیزل، دوز، لوزی، زگیل، زیلو، گول، گلدوزی، لیگ، گود، لزگی
332-اینک، پلک، پلکان، یال، پلیکان، کپل، الک، پا، پاک، کپی، کنیا، پلان، اکیپ، کیان، پکن، لک
333-اسفنج، فنج، فسنجان، نفس، نجس، نجف، جنس، فنجان
334-نیمه، نهم، نیش، شومینه، منشی، یمن، میوه، مینو، نوه، شهین
335-اخیر، خاویار، اریا، اخروی، اخوی، اوار، یارو، اواخر، خیار، خارا
336-فلوت، بافت، بلوف، بلوا، تاول، تابلو، فوتبال، فتوا، وفات
337-ماست، زمستان، تمنا، نماز، زمان، متان، تماس، ساتن
338-بقال، لایق، باقالی، قلاب، قالب، قبلا، قالی، لابی، باقی
339-کاوش، شاکر، شلوارک، کولر، شوکر، روکش، شکار، روال، لواشک، کشور، لشکر
340-خبره، بارز، خربزه، برزخ، خراب، هزار، بخار، زهرا، راهب
341-واگن، انگل، انگولا، الان، الگو، النگو، والا، گالن
342-زادگاه، ازاد، زاهد، گدازه، اهدا، ازاده، اگاه
343-ایران، ابان، انباری، انار، یاران، انبر، بارانی، اریا، نایاب، بینا
344-هشتاد، کاه، دکه، کشته، شهادت، اشهد، کته، اتشکده، کاهش، دهات
345-کربلا، رباط، طلبکار، بلا، طلب، کلر، کابل، بار، الک، طالب
346-مینا، امین، متان، تومان، تامین، مایو، تمنا، نیما، ویتنام، میان، امنیت، متین، متون
347-مرغابی، بیمار، مربا، مربی، غبار، غایب، یغما، غریب، امیر
348-ارفاق، فقرا، افقی، رفیق، یارا، فارق، رفقا، ایفا، اریا، افاق، افریقا، افرا، فراق، فقیر
349-ابگیر، بیدار، ادبی، ابدی، ردیاب، بردیا، باید، بادگیر، دایر، گارد، دربی
350-کارت، اراک، کاراته، هرات، هکتار، راکت، کاتر، ترکه

پیشنهاد جالب !  جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

 

فصل دوازدهم: سه خاتون بغداد – جواب بازی شهرزاد

351-ایوان، قوی، ساقی، اسیا، قوس، اقیانوس، نای، ناقوس
352-ترد، ندرت، برند، سرداب، دربست، سربند، درست، انبردست، بست، داربست
353-پریا، شاکی، شاپرک، پرشیا، کاشی، پارک، پیراشکی، کیارش، پیرایش
354-باقر، بور، غرب، براق، اهو، بها، روباه، بقره، ابغوره، قبر، قورباغه، اره، غوره
355-روح، فنر، فوری، چین، نوح، حوری، فنچ، حروف، حروفچین، وحی، فرنی
356-زیلو، پیل، پلنگ، نیل، نزولی، لگن، یوزپلنگ، نیلو
357-سخاوت، ساخت، پوست، استوا، سخت، اختاپوس، اتو
358-روانه، ارومیه، همار، موریانه، ویرانه، مهران، هموار، هارمونی، مهین، هوا
359-شهین، نشریه، پری، شهریه، پشه، نهر، هنرپیشه، پینه
360-دفتر، دستور، دروس، تور، شوفر، شدت، سرشت، فرش، دوست، سرود، فرد، دستفروش، روش، سوت، درفش
361-نمره، فرم، فرمانده، دامنه، فهم، نمدار، مانده، درام، مفرد، فرمان
362-رانش، جشن، هجو، جوهر، اوج، جشنواره، نور، هنجار، اشور، هاشور، نجار، هجران، جوانه، جهش، جهان
363-راسته، ترانه، رسان، تنها، هراس، هنرستان، تهران
364-شلنگ، دلگشا، لنگر، ناشر، گشاد، گلنار، شنل، گردان، نارگل، شالگردن، شگرد، نگارش، انگل، شاگرد
365-اهرم، گریم، ماهیگیر، یاری، گاری، گام، همگرا، ماهر، اگهی، یار
366-وبا، وال، بلا، البالو، اول، اوایل، یابو، والیبال، لولا
367-باز، گربه، بزرگراه، هرگز، گراز، ارگ، بزرگ، بهار، اره، گاز، رهبر، گرز
368-خزه، خزر، روزه، نواز، روزنه، خوره، زورخانه، خون، رخنه، هاون
369-جنبش، پنجه، پنجشنبه، جشن، جنب، نبش، جهش، ننه، پهن
370-فوران، اردن، دوران، فردا، روان، دار، اروند، وفا، فضانورد، وارد، فضا، نفر
371-روشن، شوربا، رویا، ویران، روانی، نور، نیشابور، ریش، ابی، ناو
372-واکسن، کوتاه، ساکت، اهو، سوهان، نکته، تانک، کاسته، کوهان، کوهستان، کاوه، سکونت
373-بابک، کباب، چلوکباب، چلو، کوچ، کچل، کلاچ، لبو، الو، الک، بلوک، بلا
374-ایدا، اچار، ابیار، یارد، ابادی، ابدار، اداری، ایراد، ابدارچی، دبیر
375-دریبل، بلدرچین، بندری، برلین، چیدن، چرند، چنبر، چریدن
376-الایش، لرز، ارازل، شالیزار، شیار، زاری، ارایش، شیر، ارشیا، لیزر
377-ویتامین، اتم، ایین، متن، اتی، تامین، ایتم، یتیم، تومان
378-بندر، دربند، گردنبند، گردن، برگ، ننگ، برند، درنگ، درب، گند، نگر، برد، بدن
379-پهن، نوپا، خان، خانه، پته، پناه، پخته، توپخانه، هوا، خاتون
380-کیوان، بینوا، مینا، مبانی، نمک، کمیاب، بانمک، کامیون
381-منشا، شمع، عید، معدن، ناشی، ماشین، شمعدانی، نمایش، نماد
382-نگاره، مرزه، زمان، اهنگر، هنگام، زرنگ، مهناز، زمانه، هرمزگان، گمان، همزن، همگان
383-سنت، دادستان، داستان، داد، اسناد، استان، تاس، سنا، تند
384-افسر، فارس، رفسنجان، فنر، نجار، فسنجان، جار، نان، سنا، فنج، فنا، نفس، فنس
385-چرب، ابراز، چاه، چهار، ازار، چابهار، بازارچه، زابرا، باز
386-البوم، متولی، اتومبیل، تمایل، تالیم، توالی، لوتی، موبایل
387-ابرنگ، بناگر، خبرنگار، رگبار، بانگ، خبرگان، خنگ، انگ
388-رشوه، گوشه، گوشواره، ارش، شاهرگ، شوره، گرو، شور، گره، هاشور، ورشو
389-اهانت، انتها، استوانه، اوستا، تنه، هوا، ساوه، اسان، توان، سوا، ستوان
390-رام، مخابرات، ارا، تار، خمار، بخارا، ربات، مربا، تمبر
391-موزه، هارون، ازمون، زانو، روزنامه، امروز، منور
392-توازن، تناسخ، وانت، نخست، تخس، سزا، نوساز، تونس، ناز، سخن، خوزستان، خواست
393-کوره، کوهنورد، ورود، کور، نکره، نوکر، کنده
394-نمادین، همانند، نماینده، نهمین، نهان، مهدی، مدینه، همدان
395-بدلی، بلا، رای، دریبل، لایی، لیبی، ردیاب، بیلیارد، بیل، یاری، دلیر
396-ادمکش، پشمک، پشم، مکش، پاک، پماد، دامپزشک، اشپز، پزشک
397-کابوی، کاخ، خالکوبی، کلوخ، خاک، بخیل، کولی، کیلو، خوک
398-براق، قبرستان، قنات، بستر، قار، برق، سرقت، تناسب، قربان
399-ملکوت، ریتم، کویت، تکلم، تیمور، موکل، کمیت، کیلومتر، رتیل، متکی، موکت
400-دلاک، هدا، کلاهخود، خاله، وکلا، دخل، کلاه، داخل، دلخواه، کوله، دکل

 

فصل سیزدهم: مهمانی سه خاتون – جواب بازی شهرزاد

401-یال، نکات، کابینت، کیا، بانک، نیک، لکنت، لاک، نیابت، نبات، انی، کلان، تلکابین، لابی، کابل، لنت
402-شورا، داد، وبا، داشبورد، بارش، دود، شوربا، باور، داور، درد
403-صخره، نهاد، خاص، رهن، رصد، خرده، رصدخانه، صادر
404-نقل، تنیس، تعلق، عقل، عسل، علی، نعل، سنت، تعلیق، سنتی، سعی، نستعلیق، علت، لعنت، لیست، تلقین
405-همایش، خیام، هخامنشی، خشن، خیمه، میخ، خشم، شاخه، شخم
406-قیام، کالری، قمار، مالک، ریال، ریکا، قلک، قلمکاری، قایم، ملاک، ریا، لیر، ملایر
407-تنه، سرانه، راسته، ترن، انتر، سرشانه، تار، ارش، شهرستان، تاس، سرشت، هرات
408-فریب، برف، سیبا، کفا، برفک، کبری، کرفس، ریسک، بارفیکس، فکس، فیبر
409-تدارک، دکترا، خدمتکار، دختر، ختم، خدمت، تارخ، دکتر، تراکم، دمکرات، تمرد، خدمات
410-اعمال، علیم، الیاس، عالی، اسماعیل، عیال
411-فارس، سفارش، ارس، شفا، فاش، اجر، نشر، فنج، فنس، اشرف، فشارسنج، رنج، فجر، ناشر
412-سیخک، سرخک، تاخیر، استخر، خاکی، خسارت، خاکستری، کرخت، سرایت
413-جوشن، جاهد، جوشانده، وجدان، شواهد، نجوا، اجنه، جوشان، اوج، اندوه، نواده، جاده
414-خالص، اصل، حاصلخیز، اصیل، حیا، حاصل، خلاص، صالح، خالی، زحل
415-اسکی، تدارک، تایر، دستی، ادرس، یاسر، درست، دستار، ارد، یاد، دستیار، کیا، یار، کدر، سیر، دارت
416-گلو، فرش، گوشی، شرف، ویفر، گوش، ولی، شریف، فروش، گوریل، یورش، رویش، ریش، گلف
417-یاد، زندانی، اندونزی، نازی، ویزا، نینا، ونیز، ایدز، یون، یزدان، زندان
418-شیما، پیشانی، ایمن، یمن، شیمی، پیشی، منش، شنا، نیایش، ماشین
419-گروه، اهو، فروشگاه، ارش، هار، فشار، گوهر، گوارش، فواره، روش
420-زیرک، ویزا، وزش، کاش، کشاورزی، ریزش، رازی، واریز، وزیر، کشاورز، روزی، زکریا، شاکی، زری
421-ساکت، کسالت، تاکسی، کال، الکی، کلاس، پیت، کلیپ، الک، الپ، پلاستیک، کیا، سیل، اسکی، کاپ
422-مهمان، نامحرم، همنام، نمره، هنر، حمام، محرمانه، راه، مرهم
423-تاسف، سرد، سفت، سفارت، فردا، درس، ستاره، ترس، دفاتر، فساد، دارت، فرستاده، ادرس، دستار
424-گواه، گیرا، نوا، نیروگاه، ریا، اینه، اهن، گونی، گاری، گوی، روانه، نگاه، راوی، نوه، رهن
425-پتروس، پوست، سرخپوست، سوپ، روس، ترسو، سرو، پتو، ترس، سوخت
426-خون، اهدا، خانواده، نواده، دانا، دوا، خوانا، هدا، هود، نود، اهن، خنده، ادا، خواهان
427-فتوا، سفال، فوت، فستیوال، سلفی، تاسف، ولایت، یوسف، سال، تلف، تلافی، یاس، یافت، فایل، سوت
428-ناله، جاهل، لاهیجان، اجیل، نهال، جهل، هیجان
429-بدن، زند، ناس، بدنسازی، داس، ساز، یزدان، بنز، ادبی، ناب، سبد، دیس، اسید، زیبا، نای، سینا، سزا
430-پست، سود، بودا، بوداپست، وبا، اوت، دوات، سودا، سوا، اسب، پتو، سواد، پادو
431-ارم، تار، اینک، کمان، تینر، کارت، رامتین، رمانتیک، ترک، ریتم
432-شوید، شاهرود، رادیو، هشدار، دایره، ارشیو، داور، دور
433-واکر، کار، ورزشکار، زور، ارز، واشر، کور، رزرو، روش، شرور
434-اسمان، سلیمان، سینما، املا، نسیم، اسیا، میانسال، سامان
435-نفر، دور، ردیف، رنو، فرد، ویفر، دین، فنر، روی، نود، روند، فروند، یون، فریدون، رود، فنی، فروردین، دیو، فردین، درون، فرنی
436-ظفر، ظرفشویی، ریش، رویش، روی، ظرف، شرف، شیر، فیش
437-تارخ، بخت، بیخ، اتی، بختیاری، خیر، ریخت، ترب، خراب، خار، تیر، تار، بخاری، خیرات
438-نگر، نگاره، ارگ، دهان، رها، ران، اجنه، جهانگرد، گران، رنج
439-دیو، مدار، رادیو، مرور، مراد، ارد، رویا، امید، مور، امیر، یارد، رای، مروارید، رام، ارم، دیوار
440-ستون، خوانا، وانت، تاس، اتنا، اتان، اوت، نخست، توانا، سنت، ستوان، خون، تونس، سخن، ناو، استخوان، خان، وات، اتو، انس، تخس
441-بال، بنا، جنگلبان، نان، جنگل، بالن، گلاب، جالب، لبنان، ننگ، جناب
442-ولرم، روی، مور، مشورت، تیم، یشم، شتر، موش، لیمو، لیموترش، رشت، میش
443-خدا، داور، وان، هند، هندا، نادر، روانه، روند، دار، وارد، اره، ارد، رودخانه، دانه، اردو، نرخ، خرد، ناو، اخوند
444-نیاز، بنیاد، زند، ابدی، بندباز، زبان، باز، زینب، ابی، بدبین، زیان، بادبزن، نایب
445-غار، روانی، ویران، روغن، یارو، یار، غنی، ناروا، ارغوانی، غیر، نای
446-راسو، سوپاپ، ساتور، پاس، پست، ستار، تراس، راس، پرتو، روستا، پاسپورت، پارس، پرستو، پاستور
447-مصرع، ارم، مصراع، صدر، مار، صدام، صدراعظم، رعد، مصر
448-پیدا، پشه، پاشنه، شهیدان، پاینده، دنیا، پیشنهاد، نای، شاهین، پیاده
449-دارا، مدارا، مرداد، ارام، درامد، گرما، امر، امار، مادر، امدادگر، دامدار، امداد
450-مرتد، ثروت، تندر، مروت، تندرو، موثر، ثروتمند، مونث

2 دیدگاه

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۶”

  سلام.
  نسخه ی جدید بازی “شهزاد” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۶”

  فصل چهاردهم: کوه مغناطیس

  ۴۵۱٫ دعا، استعداد، تاس، ساعت، ساعت، عدس، داد، سعادت، عادت
  ۴۵۲٫ شخم، خانه، ماش، بخشنامه، خشم، نخبه، خام، خانم، امشب، شنا، شاه، شام، خشن، ماه، اهن، خامه، بنا
  ۴۵۳٫ ستار، استراحت، تاس، تراس، ترس، تار، راحت، تست، حسرت
  ۴۵۴٫ هوش، کوه، ورشکسته، ترش، تکه، هوس، تشک، تشکر، ترسو، سکته، شکوه
  ۴۵۵٫ ماه، لانه، متن، تنه، نغمه، تنها، غلات، ناله، لغتنامه، مهلت، نامه
  ۴۵۶٫ نجار، مرد، رمان، نادر، دوام، درون، نوار، جانور، جوانمرد، جرم، دارو، نمد
  ۴۵۷٫ هوادار، اراده، اگاه، گروه، داور، وارد، دره، اردوگاه، اهورا، رود
  ۴۵۸٫ سرور، نوار، سنت، وانت، ترور، توران، تور، نور، سرو، سنتور، تراس، سونا، ترس، رستوران، وان، سوت، تنور، تونس
  ۴۵۹٫ ارابه، باران، برگه، گربه، ارگان، گرانبها، نگار
  ۴۶۰٫ سکو، بست، کویت، بیسکویت، سیب، بوتیک، سبک، بوکس، سوت، کوی، کسب، سکوت
  ۴۶۱٫ رنگ، نهر، گذرنامه، هنر، گرم، گره، راه، نامه، ذهن، نذر، گناه، گمراه
  ۴۶۲٫ سنت، سارا، رخت، خرس، خار، استان، سخن، سرخ، رانت، تراس، اسارت، تاس، ترس، سخت، ستارخان، ترن، خراسان، استخر
  ۴۶۳٫ شیر، واشر، نیایش، شناور، نوار، ناشر، روشن، وان، شنا، شورا، روشنایی، نشر، روان، یواش
  ۴۶۴٫ قرنیه، قرینه، نقطه، قطره، قطر، قرنطینه
  ۴۶۵٫ سرنگ، زرین، سنگریزه، هرگز، زنگ، نهر، سینه، رهن، نسیه، گزنه
  ۴۶۶٫ توان، کتان، دکان، دوا، تکواندو، اندک، وانت، دوات، کود، کدو، کند، تند، کادو
  ۴۶۷٫ برگ، مبارک، کنگر، مکار، بام، کربن، گرمکن، ابر، گرما، گمرک، ابگرمکن، مربا، کرم
  ۴۶۸٫ داس، استخدام، ادم، اخم، خدمت، استاد، اسم، تخم
  ۴۶۹٫ استین، بست، شبستان، نبات، اسب، ستایش، بیست، تنیس، بیان، ایست
  ۴۷۰٫ شیخ، شدت، پیشخدمت، پشت، میخ، پخش، مدت، پشم، پیش، تپش، دشت، مشت، شخم، تیم، خدمت، خشت
  ۴۷۱٫ کنیا، نیکو، کامیون، وام، نمک، نوک، کمین، کمان، مایو، کوی، وان
  ۴۷۲٫ شرف، هود، رهن، دفن، نوه، روشن، شوره، فروش، نهر، فروشنده، نور، درفش
  ۴۷۳٫ کالری، تار، یاس، راست، استیل، سیل، الکی، کارت، سال، کریستال، کلیسا، ترس، لیست، کلاس
  ۴۷۴٫ شیمی، شیار، شیرماهی، شیره، شاه، شهر، شهرام، ماهی، ماشه، شماره، ریه، شیر
  ۴۷۵٫ یاس، سالن، دایی، داس، دین، دنیا، سینا، سند، ایسلند، اسید، سینی
  ۴۷۶٫ امیر، ویران، رومانی، نور، یار، وان، یاور، مار، نرم، نیرو
  ۴۷۷٫ سرنگ، وفا، افسر، افسونگر، رنگ، واگن، نور، فوران، افسون، گور، فنر، فارس، نرگس، روان
  ۴۷۸٫ مال، چهل، جدال، چاه، ادم، جامد، دلمه، جلد، جام، دما، مدال، جهاد، جلاد، ماده، چال، دهل
  ۴۷۹٫ چرند، عمر، منچ، منع، دین، چمن، چرم، مدنی، عید، دیر، نمد، مرد، نرم، معدنچی، چین، معدن، مرید
  ۴۸۰٫ بنگاه، بهمن، گناه، نامه، گام، اهن، بانگ، نگاه، بام، نگهبان، نهنگ، اهنگ
  ۴۸۱٫ خدا، روان، خاور، خرد، رخداد، دور، خون، درون، وارد، درود، دوا، نخود، اردو
  ۴۸۲٫ نرمش، نشر، یورش، نور، روشن، نیرو، نیمرو، ریش، رویش، نیش
  ۴۸۳٫ باریک، کارت، ابر، ترب، برکت، تاریک، ترک، رکاب، بیکار، راکت، تیر، ابتکار، کاری، کار، یکتا، تبر
  ۴۸۴٫ لباس، بدنه، سند، باد، دنبال، نهاد، باند، داس، سالن، بلند، سبد، بال، اسب، هندل، ابد
  ۴۸۵٫ بال، بقال، قلک، لقب، بغل، باک، اغل، کابل، باغ
  ۴۸۶٫ شفا، فرش، تار، شرافت، اتش، ارتش، تفرش، رشت، ترش، فاش، فرات، شتر، تراش، گشت
  ۴۸۷٫ جگر، ترس، رنج، گرجستان، سنگر، سرنگ، اجر، راست، ارنج، گران، نرگس، تاجر
  ۴۸۸٫ بره، ریشه، ارز، شیب، شهربازی، ابر، ریش، بارز، شهر، شاه، رازی، شهاب، بازی، ارزش، زیبا، باز، بهار، یار
  ۴۸۹٫ دزد، دانا، دنیا، زین، دزدی، دین، ایزد، نیاز، یزد، ازادی، داد، زیاد، زیان، یزدان
  ۴۹۰٫ کاشی، کاش، خال، کیش، خشکسالی، کلاس، شکل، خاکی، شیخ، خاک، کال، سال، شیک، سیخ، اسکی، شاکی
  ۴۹۱٫ فیل، بدل، دلفین، دفن، بدن، بیل، دین، دبی، لیف، بند، بلند
  ۴۹۲٫ اهو، شیاد، اویز، دیه، ایده، ایزد، هوش، دایه، ادویه، زیاد، هادی
  ۴۹۳٫ میترا، تیم، مار، تایر، مات، یار، تیمار، رحم، ریتم، تار
  ۴۹۴٫ سیب، دست، کشتی، سبد، تشک، کیش، دیس، بیست
  ۴۹۵٫ نوش، اهن، بانو، شهاب، هوا، هوش، شانه، شنبه، شاه، نوشابه، وان، انبه، هاون
  ۴۹۶٫ زیان، زمین، زین، نیاز، اویز، موز، میهن، زانو، موازی، مایونز، اهن، ازمون، موزه
  ۴۹۷٫ گوشه، گواه، گوش، گور، ورزشگاه، شاه، زهرا، ورزش، روز، زور، شور، اهو، راه، گرز، شاهرگ، هوش، ارزش، گره، هزار، واشر
  ۴۹۸٫ شبیه، شیب، شهید، شهاب، شهادت، بهداشت، شادی، شته، بدهی، شاهد، تهی، هادی
  ۴۹۹٫ ماش، شاخ، مشک، ساکن، خنک، سکان، خشن، شام، ماسک، خانم، شخم، شانس، خشک، اسم، اخم، سخن، کاش، نمک
  ۵۰۰٫ صورت، تورم، اتو، قمار، مات، قوم، رمق، تقوا، قوا، مار، وقت، تقاص، تور، مترو، مقوا

  فصل پانزدهم: کره اسب بالدار

  ۵۰۱٫ نهایت، زین، اینه، تازه، انتها، زیان، نیاز، تیز، تنها، تازیانه، اهن، هیات
  ۵۰۲٫ راز، زیلو، زود، رود، ارزو، رودل، الو، وزیر، زرد، ریز، دلاور، زردالو، ایدز، دوا، اول
  ۵۰۳٫ حرف، دینار، افرین، یار، دین، حریف، اردن، ردیف، دنیا، حنا، فردین
  ۵۰۴٫ گاز، ابرنگ، ارزن، گران، زبر، باران، نگار، باز، راز، انبار، انار، گازانبر، گرز، ارزان، بانگ، ابر
  ۵۰۵٫ عالم، جام، دعا، علم، جالب، مبدا، دام، بلا، ادب، جدال، مبل، عمل، ابد، عدل، ادم، مدال، دما، مال
  ۵۰۶٫ خبر، گام، خراب، اخر، خرمگس، برس، گرما، سراب، مگس، اخم، خام، ابر، برگ، اسب، خمار، سرب
  ۵۰۷٫ گام، تیم، نبات، تاب، گمان، مات، امنیت، بام، متن
  ۵۰۸٫ مسافر، تاس، سفر، مسافرت، ستم، سپر، پست، پارس، فرات، پسر، مار، ترس، سرما، اتمسفر، رسم، سفت، ستار، راست، ماست
  ۵۰۹٫ ارشد، رازی، لرزش، شال، ارز، دیر، شاد، ایزد، درز، یلدا، ریز، لیز، زال، زرد، ارزش، راز، شیراز، دریا، دیزل، رشید، شیاد
  ۵۱۰٫ اتو، داور، ترد، مدار، دوام، واردات، مار، ادم، تور، تمرد، رود، مات، مروت، وام، دما، مواد، دوا، دارت، اوا، مدت، اردو، ارام، دام
  ۵۱۱٫ کور، محکم، حمام، مار، مرحوم، حاکم، مرام، کمر، موم، مکار، کرم، روح، مراحم، کار، حکم، محرم، رحم، حرم
  ۵۱۲٫ اربیل، بادگیر، ادب، اردبیل، گلاب، دریا، ریگ، بیدار، بال، باد، دیگ، دلبر، بلا، دبی، ابر، لیگ، لگد، ردیاب
  ۵۱۳٫ بوران، برلین، بال، یاور، لیوان، ریل، بلور، لبو، بلوار، نور، ویران، اربیل
  ۵۱۴٫ اهنگ، دانه، شنا، گنده، انشا، نهاد، شاه، دهان، دشنه، اگاه، اهن، گشنه، دانش
  ۵۱۵٫ اجر، جوهر، مهاجر، هویج، ایرج، هوا، جمهوری، ریه
  ۵۱۶٫ متن، شانه، اتش، نشاسته، مشت، نشست، تنش، تنه، ماش، سهام، شانس، سنت، ماه، تاس، تنها، تشنه، شته، سهم، ماست، نشت
  ۵۱۷٫ نماز، زمان، تیز، میزان، تامین، امنیت، تیم، میز، نیاز، زینت، زمین، زین
  ۵۱۸٫ ماشه، اسم، شام، سجده، ماش، جامد، سجاده، ادم
  ۵۱۹٫ گلف، شرف، شیر، رفع، لیگ، عرش، شریف، علی، لیف
  ۵۲۰٫ سنگک، هود، کندو، کدو، سوگند، گنده، دکه، هوس، سند، گونه، کود، نوه
  ۵۲۱٫ چاپ، چای، چپاول، پویا، پوچ، سال، چلو، پول، سیل، اول، یاس، چیپس، پیچ، الو، سوال، چاپلوس، الپ، پلیس، چالوس، لوس
  ۵۲۲٫ بیم، میخچه، بچه، خیمه، بخیه، مخچه، میخ، بیمه
  ۵۲۳٫ نیایش، پشیمان، منشی، شنا، نیش، پیش، پیمان، ناشی، ماش، نمایش، شیمی
  ۵۲۴٫ اجیل، ریال، الجزایر، زجر، یار، اجر، ارازل، ازار، ایرج، اجرا، ریل، جاری، راز، ارز، زال، اریا، لرز، لیزر، لیز
  ۵۲۵٫ نرم، اینه، منفی، نهر، اهریمن، ریه، هنر، رهن، افرین، رفاه، اهن، امیر، میهن، ماهی، رمان، مناره
  ۵۲۶٫ اسب، بست، بابل، بسکتبال، سال، لباس، کسب، کباب، کتاب، بابک، تاس، تاب، سبک، کال، کسالت، بال، باک، کابل، کلاس
  ۵۲۷٫ دانه، یلدا، اول، والدین، اهن، اینده، الویه، لایه، دیوان، لیوان، ناهید، لانه، الوده
  ۵۲۸٫ ساکن، کاست، سنت، پاکت، پست، استان، کتان، سکان، پکن، پتک، تاس، پاکستان، ساکت، پاک
  ۵۲۹٫ خون، نادر، رخنه، اهو، دوا، رودخانه، دره، نهر، نور، اخور، روان، خدا، دانه، دوره، راه، اخر، رنده، نرخ، هنر، نهاد، خنده، خرد، دهان، دارو، اروند
  ۵۳۰٫ ترن، تنور، اوا، نور، روغن، توانا، غنا، وان، اغوا، غار، رانت، اوار، ارغوان، تار، نوار، وانت
  ۵۳۱٫ تهی، اهانت، اینه، تازیانه، نهایت، تنه، تنها، نیاز، زینت، زین، نیزه، اهن، هیات، زیان، تازه
  ۵۳۲٫ جانب، جنگل، باج، لنگ، بانگ، لنج، انگل، لگن، جالب، جنگ، بنا، لبنان، لجن، جنگلبان، بالن، جان، گلاب، بال
  ۵۳۳٫ شاهد، رویا، شاد، راه، هود، شاهرود، هادی، یار، شوهر، رشید، هوش، دارو، دشوار، داریوش، دره، روده، ریش، دایه، شیار
  ۵۳۴٫ کوی، سکوت، ماسک، وام، سیما، اسکی، مات، موکت، سویا، یاس، تیم، سکو، موسی، ماست، ستم، اسم، اسکیمو، واکس، تماس، یکتا، مساوی
  ۵۳۵٫ ترن، قند، قدم، تند، نمد، مدت، مرد، تمدن، نرم، دقت، رمق، مرقد، قرن، نقد، تمرد، قدرت، قدرتمند، ترد، قدر، متن، درد
  ۵۳۶٫ کیش، شیک، کلاس، کاست، لاستیک، کلیسا، تاس، تاکسی، ساکت، یکتا، سیل، ایست، تشک، لیست، یاس، کشت، اسکی
  ۵۳۷٫ دما، دریا، میلیارد، یلدا، مرید، مدال، رمال، مایل، مال، دیر، یار، دایی، میلاد
  ۵۳۸٫ مایع، شام، ماش، مانع، بیم، شنا، شعبان، منشی، شیب، منع، نیش، بام، نمایش، ناشی، ماشین، بنا، بیان، معنا، نعش، امشب، شبنم، عمان
  ۵۳۹٫ میدان، اینده، دینام، هادی، هند، نیمه، ادینه، دامنه، دانه، مهدی، نهاد، ادم، میهن، مدینه
  ۵۴۰٫ باهوش، موش، شبنم، هامون، بنا، نوه، بهمن، هاون، شنا، ماشه، وام، شنبه، شانه
  ۵۴۱٫ گوشه، پوشه، پژوهشگر، پشه، شهر، گوهر، شوهر، پره، گوش، گره، شور، رشوه، شوره
  ۵۴۲٫ حرم، حرمت، سحر، ساحر، رحمت، رحم، رستم، نرم، راست، ماست، حراست، حرام، رحمان
  ۵۴۳٫ عمر، تراش، اتم، عرش، شاعر، بام، ارتش، عمارت، بشر، تمبر، عابر، تابش، مرتب، شمع، مربا، عبارت، شعر، شتاب، ماش، شتر
  ۵۴۴٫ شفا، وفا، نشات، نفت، وان، فاش، اشتی، نشت، نیش، توان، تنش، وانت، فیش، اویشن، فوت، شنا، وفات، یواش
  ۵۴۵٫ پسر، راز، رازی، زیپ، سبزی، ساز، زیبا، سیر، اسیب، بازپرس، یاس، اسب، پاریس، ابر، ریز، سبز، پیر
  ۵۴۶٫ هنر، دیو، هیدروژن، روده، دره، نهر، نرده، دوره، درون، نیرو، نوید، وردنه
  ۵۴۷٫ یکتا، تار، تیر، کاری، راکت، کارت، اژیر، تایر، کتری، کار، کتیرا، تیراژ، یار، تاریک، ترک
  ۵۴۸٫ ماش، قشم، طلاق، شال، قلم، شلاق، طلا، مشق، شمال، شام
  ۵۴۹٫ کیف، جکوزی، جوک، فکس، فیوز، یوسف
  ۵۵۰٫ مات، شورا، شمع، عمو، شام، اتو، مشاور، تورم، شتر، شعر، مروت، شوم، شروع، موش، عمارت، وام، مشت، شاعر

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های تمام مراحل بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۶”

  http://s8.picofile.com/file/8350395826/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_1_0_1_6.txt.html

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۳”

  سلام.
  ثانیه هایی پیش نسخه ی جدید بازی “شهزاد (هزارداستان)” هم اومد.

  بازی تغییر چندانی نداشته و فقط ۱۰ مرحله ی اولش یه کوچولو تغییر کرده و تبدیل به دو مرحله با دو اسم مجزا شده، که هر کدوم ۵ زیرمرحله داره.
  پاسخ های مراحل ۲ تا ۱۰ هم تغییر کرده:

  آغاز: سرآغاز

  ۱٫ ترش، شر
  ۲٫ راه، رها
  ۳٫ ری، پیر
  ۴٫ هنر، رهن
  ۵٫ پسر، پر، سپر

  فصل اول: شهزاد و شهریار

  ۶٫ اهک، کاه
  ۷٫ کشف، کش، کفش، فک
  ۸٫ سرخ، رس، خر، سر، خرس، رخ
  ۹٫ شر، ری، ریش، شیر
  ۱۰٫ سگ، سنگ

  سایر مراحل بدون تغییرند.

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  پاسخ های تمامی مراحل بازی “شهزاد (هزار داستان) ۱٫۰٫۱٫۳”

  http://s8.picofile.com/file/8347023992/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_1_0_1_3.txt.html

  پاسخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code