جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۵۰۱ تا ۵۵۰ بازی جدولانه یک
09/03/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 501 تا 550 )

در قسمت قبل جواب مرحله 451 تا 500  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 501 تا 550  بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 501 بازی جدولانه یک

ابزار بنایی ___ پاسخ : ماله
ابزار نجاری ___ پاسخ : اره
اجابت امر ___ پاسخ : پاسخ
اجاق ___ پاسخ : اتشدان
از پیمان‌ها ___ پاسخ : سنتو
از حشرات ___ پاسخ : اب دزدک
از خودروهای شاسی بلند ___ پاسخ : سورنتو
از عناصر چهارگانه ___ پاسخ : باد
اسلحه کمری ___ پاسخ : کلت
افسوس ___ پاسخ : دریغا
الفت ___ پاسخ : انس
باسکول ___ پاسخ : قپان
بخش مهم دوربین ___ پاسخ : عدسی
بلند ___ پاسخ : دراز
پارسایی ___ پاسخ : تقوا
پایتخت کشور آفریقایی گابن ___ پاسخ : لیبرویل
پراکنده کننده ___ پاسخ : ناشر
پرداخت دین ___ پاسخ : ادا
پور ___ پاسخ : پسر
ترمز چارپا ___ پاسخ : هش
تمام پوشش خانه ___ پاسخ : بام
تکبر ___ پاسخ : بادودم
جسم ___ پاسخ : کالبد
جواهری قیمتی ___ پاسخ : الماس
چله کمان ___ پاسخ : زه
حد نصاب ورزشی ___ پاسخ : رکورد
حرف جمع ___ پاسخ : ها
حرف ربط ___ پاسخ : یا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خواهش فروتنانه ___ پاسخ : تمنا
خیال و ظن ___ پاسخ : گمان
دستگاه خنک کردن آب ___ پاسخ : اب سردکن
روش ___ پاسخ : متد
ساختمان ___ پاسخ : بنا
ستون بدن ___ پاسخ : پا
سم‌ها ___ پاسخ : سموم
سمبلیک ___ پاسخ : نمادین
شانه مو ___ پاسخ : برس
شهر بی‌قانون ___ پاسخ : هرت
شهر عادت ___ پاسخ : خوی
شکاف دل کوه ___ پاسخ : غار
طناب میان ستون فقرات ___ پاسخ : نخاع
عبادتگاه راهب ___ پاسخ : دیر
عدد یک رقمی ___ پاسخ : هشت
عصر ___ پاسخ : دهر
عمده‌فروش ___ پاسخ : بنکدار
عوض ___ پاسخ : بدل
فصل سرما ___ پاسخ : زمستان
قرض ___ پاسخ : دین
قطار ___ پاسخ : ترن
قلمرو آمریکا در آسیا ___ پاسخ : گوام
گاوچران آمریکایی ___ پاسخ : کابوی
لعاب ___ پاسخ : اش
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مادر عمار ___ پاسخ : سمیه
ماشین زراعت ___ پاسخ : تیلر
مایه حیات ___ پاسخ : اب
مجرای آب ___ پاسخ : ابراهه
مخفیانه ___ پاسخ : سری
مذکر ___ پاسخ : نر
مرکز تبت ___ پاسخ : لهاسا
مرکز یونان ___ پاسخ : اتن
مساحت ___ پاسخ : وسعت
مقابل جزر ___ پاسخ : مد
مقام ___ پاسخ : جاه
مناسب‌تر ___ پاسخ : انسب
منقار ___ پاسخ : نک
مواظب باش! ___ پاسخ : بپا
موزیک نظامی ___ پاسخ : مارش
نام رونی ___ پاسخ : وین
نبرد ___ پاسخ : رزم
نقطه و خال ___ پاسخ : تیل
نمایش ___ پاسخ : تیاتر
نوار و تار ___ پاسخ : ریسه
نیام شمشیر ___ پاسخ : غلاف
واژه پرسش ___ پاسخ : که
واژه شگفتی ___ پاسخ : اوه
واضح ___ پاسخ : بدیهی
کارشناس ___ پاسخ : خبره
کارمند ___ پاسخ : اداری
کاهش ___ پاسخ : افت
کثیف ___ پاسخ : ناپاک
یاری ___ پاسخ : کمک

جواب مرحله 502 بازی جدولانه یک

ابزار بنایی ___ پاسخ : ماله
ابزار نجاری ___ پاسخ : اره
اجابت امر ___ پاسخ : پاسخ
اجاق ___ پاسخ : اتشدان
از پیمان‌ها ___ پاسخ : سنتو
از حشرات ___ پاسخ : اب دزدک
از خودروهای شاسی بلند ___ پاسخ : سورنتو
از عناصر چهارگانه ___ پاسخ : باد
اسلحه کمری ___ پاسخ : کلت
افسوس ___ پاسخ : دریغا
الفت ___ پاسخ : انس
باسکول ___ پاسخ : قپان
بخش مهم دوربین ___ پاسخ : عدسی
بلند ___ پاسخ : دراز
پارسایی ___ پاسخ : تقوا
پایتخت کشور آفریقایی گابن ___ پاسخ : لیبرویل
پراکنده کننده ___ پاسخ : ناشر
پرداخت دین ___ پاسخ : ادا
پور ___ پاسخ : پسر
ترمز چارپا ___ پاسخ : هش
تمام پوشش خانه ___ پاسخ : بام
تکبر ___ پاسخ : بادودم
جسم ___ پاسخ : کالبد
جواهری قیمتی ___ پاسخ : الماس
چله کمان ___ پاسخ : زه
حد نصاب ورزشی ___ پاسخ : رکورد
حرف جمع ___ پاسخ : ها
حرف ربط ___ پاسخ : یا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خواهش فروتنانه ___ پاسخ : تمنا
خیال و ظن ___ پاسخ : گمان
دستگاه خنک کردن آب ___ پاسخ : اب سردکن
روش ___ پاسخ : متد
ساختمان ___ پاسخ : بنا
ستون بدن ___ پاسخ : پا
سم‌ها ___ پاسخ : سموم
سمبلیک ___ پاسخ : نمادین
شانه مو ___ پاسخ : برس
شهر بی‌قانون ___ پاسخ : هرت
شهر عادت ___ پاسخ : خوی
شکاف دل کوه ___ پاسخ : غار
طناب میان ستون فقرات ___ پاسخ : نخاع
عبادتگاه راهب ___ پاسخ : دیر
عدد یک رقمی ___ پاسخ : هشت
عصر ___ پاسخ : دهر
عمده‌فروش ___ پاسخ : بنکدار
عوض ___ پاسخ : بدل
فصل سرما ___ پاسخ : زمستان
قرض ___ پاسخ : دین
قطار ___ پاسخ : ترن
قلمرو آمریکا در آسیا ___ پاسخ : گوام
گاوچران آمریکایی ___ پاسخ : کابوی
لعاب ___ پاسخ : اش
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مادر عمار ___ پاسخ : سمیه
ماشین زراعت ___ پاسخ : تیلر
مایه حیات ___ پاسخ : اب
مجرای آب ___ پاسخ : ابراهه
مخفیانه ___ پاسخ : سری
مذکر ___ پاسخ : نر
مرکز تبت ___ پاسخ : لهاسا
مرکز یونان ___ پاسخ : اتن
مساحت ___ پاسخ : وسعت
مقابل جزر ___ پاسخ : مد
مقام ___ پاسخ : جاه
مناسب‌تر ___ پاسخ : انسب
منقار ___ پاسخ : نک
مواظب باش! ___ پاسخ : بپا
موزیک نظامی ___ پاسخ : مارش
نام رونی ___ پاسخ : وین
نبرد ___ پاسخ : رزم
نقطه و خال ___ پاسخ : تیل
نمایش ___ پاسخ : تیاتر
نوار و تار ___ پاسخ : ریسه
نیام شمشیر ___ پاسخ : غلاف
واژه پرسش ___ پاسخ : که
واژه شگفتی ___ پاسخ : اوه
واضح ___ پاسخ : بدیهی
کارشناس ___ پاسخ : خبره
کارمند ___ پاسخ : اداری
کاهش ___ پاسخ : افت
کثیف ___ پاسخ : ناپاک
یاری ___ پاسخ : کمک

جواب مرحله 503 بازی جدولانه یک

آخر هر چیز ___ پاسخ : ذیل
آغاز شب ___ پاسخ : شام
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : خیال توتزی
از الفبای فارسی ___ پاسخ : عین
از اولاد رسول ___ پاسخ : سیده
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از جنس پوست جانور ___ پاسخ : چرمین
از رواندازها ___ پاسخ : پتو
از روی خطا ___ پاسخ : سهوا
از سازهای بادی ___ پاسخ : نیلبک
استفراغ ___ پاسخ : قی
افسرده ___ پاسخ : دلتنگ
بار ___ پاسخ : محموله
باهوش ___ پاسخ : ذکی
بچه گوسفند ___ پاسخ : بره
بدشانسی ___ پاسخ : نیامد
برادر مادر ___ پاسخ : ابو
برهنه ___ پاسخ : رت
بستن و دوختن ___ پاسخ : رتقرک
بصیرت ___ پاسخ : بینش
به داخل دهان کشیدن ___ پاسخ : مکیدن نکی
بی‌چیز و تهی‌دست ___ پاسخ : یک لاقبا
پرنده شکاری کوچک ___ پاسخ : زغن
پزشک اتاق عمل ___ پاسخ : جراح
پلیدی ___ پاسخ : نجاست
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
چسبنده ___ پاسخ : دج
چین و چروک ___ پاسخ : شکن
حرص ___ پاسخ : از
خطایی در تنیس ___ پاسخ : نت
خطوط پیشانی ___ پاسخ : سگرمه
خواری ___ پاسخ : ذلیلی
خوراک ایرانی ___ پاسخ : پلو
خوراکی سرشار از نشاسته ___ پاسخ : سیب زمینی
خوردن ___ پاسخ : اکل
خوش‌طبعی‌ها ___ پاسخ : هزلیات
دچار دردسر ___ پاسخ : زابرا
دست عرب ___ پاسخ : ید
دلدادگی ___ پاسخ : عشقت
دوری از وطن ___ پاسخ : غربت
رود طولانی آسیا ___ پاسخ : یانگتسه
روز گذشته ___ پاسخ : دی
زنان ___ پاسخ : نسوان
زورق، کرجی ___ پاسخ : کلک
زیبا و ظریف ___ پاسخ : شیک
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سرقت ___ پاسخ : دزدی
سروری و فرماندهی ___ پاسخ : ریاست
شستشو دادن با آب ___ پاسخ : غسل
شکوه ___ پاسخ : هیبت
صفت آرزو ___ پاسخ : کاشکی
صوت ترساندن ___ پاسخ : پخ
طالع ___ پاسخ : بخت
طلایی ___ پاسخ : زری
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
قرائت کردن ___ پاسخ : تلاوت
قطعی کوچک برای کتاب ___ پاسخ : جیبی
گمراه کردن ___ پاسخ : اغوا
لبه تیز ابزار برش ___ پاسخ : تیغه
لکه‌های روی صورت ___ پاسخ : کک مک
مجرای خون در بدن ___ پاسخ : رگ
مراقب، نگهبان ___ پاسخ : بپا
مردار ___ پاسخ : لاشه
موافق و سازگار نیست ___ پاسخ : ناملایم رز
موی گوسفندی ___ پاسخ : پشمن
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نطفه ___ پاسخ : تخم
هر یک از تیغه های پروانه ___ پاسخ : پره
هنگام ___ پاسخ : اوان
واژگون ___ پاسخ : چپه
وبلاگ شخصی ___ پاسخ : بلاگ
کار باد ___ پاسخ : وزش
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : پرو
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
کهن ___ پاسخ : دیرینه

جواب مرحله 504 بازی جدولانه یک

آتشدان حمام ___ پاسخ : تونن
آیین خداپرستی ___ پاسخ : دیانت
ابر ___ پاسخ : میغ
اتصال ___ پاسخ : پیوند
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از سوره‌ها ___ پاسخ : جن
از صفات خداوند ___ پاسخ : غفور
انجیر قرآنی ___ پاسخ : تین
انگبین ___ پاسخ : ظی
برهنه ___ پاسخ : ورت
بنیان ___ پاسخ : پی
به یاد ماندنی و فراموش نشدنی ___ پاسخ : تاریخی
پایان ___ پاسخ : غایت
پشیمان ___ پاسخ : نادم
تاب و توان ___ پاسخ : تیو
جستجو کننده ___ پاسخ : جویا
جمع جن ___ پاسخ : اجنه
جنگ ___ پاسخ : اورد
چند حرف ___ پاسخ : حروف
حرف فرار ___ پاسخ : جیم
حروف و اعراب کلمه را جدا کردن ___ پاسخ : هجی کردن رز
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تیامو
خوی گرفتن ___ پاسخ : تانس
دایی ___ پاسخ : خالو
دست عرب ___ پاسخ : یدش
ذخیره ___ پاسخ : زاپاسنکی
ذرت بوداده ___ پاسخ : پاپکورن
ذره‌ای با بار مثبت ___ پاسخ : کاتیون
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رشته ___ پاسخ : تار
زنخ ___ پاسخ : چانه
زیر سلطه داشتن ___ پاسخ : یوغ
شاعر هفت اورنگ ___ پاسخ : جامی
شعر ___ پاسخ : چامه
شعر هنگام جنگ ___ پاسخ : رجز
شهر تهران ___ پاسخ : قدس
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر زنجان ___ پاسخ : قیدار
شهر هرمزگان ___ پاسخ : قشم
شهر کرمان ___ پاسخ : ریگان
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : روانسر
شیشه و قرابه ___ پاسخ : کپ
صدای خنده ___ پاسخ : هرهرتزی
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
عامل شفا ___ پاسخ : دارو
عقب ___ پاسخ : پشت
غله کم‌حرف ___ پاسخ : جواس
گروه مردم ___ پاسخ : قومت
گشاد نیست ___ پاسخ : تنگ
گشوده ___ پاسخ : وا
گندم نیم کوفته ___ پاسخ : بلغور
گیاهی با ساقه‌های خوراکی و ترش مزه ___ پاسخ : ریواس
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه ___ پاسخ : وند
میان ___ پاسخ : بین
نرم ___ پاسخ : لین
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نوعی تنگ سفالی ___ پاسخ : کماس
نوعی رنگ مو ___ پاسخ : حنا مه غایت
نویسنده ایلیاد و ادیسه ___ پاسخ : هومر
نکوهش ___ پاسخ : لوم
نیا ___ پاسخ : جد
کامل و رسیده ___ پاسخ : جاافتاده
کلمه افسوس ___ پاسخ : اوه
کوچکتر از کارخانه ___ پاسخ : کارگاه
کیف مسافرت ___ پاسخ : چمدان یک عادات

جواب مرحله 505 بازی جدولانه یک

آبکوهه ___ پاسخ : موج
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
ابزار کندن ___ پاسخ : بیل
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مالوی
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
اثر م. مؤدب‌پور ___ پاسخ : رکسانا
از دوران زمین شناسی ___ پاسخ : کرتاسه
از گل‌ها ___ پاسخ : شببو
افسوس ___ پاسخ : وای
انجام دادن کار ___ پاسخ : اجرا
بخشنده ___ پاسخ : سخی
بدون رنج میسر نگردد ___ پاسخ : گنج
بدی ___ پاسخ : شر
بلند قدر شدن ___ پاسخ : علو
پابرجا شدن ___ پاسخ : قرار
پارچه و قماش ___ پاسخ : بز
پاره کردن ___ پاسخ : دریدن
پایان ___ پاسخ : غایت
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پراکنده ___ پاسخ : شتات
پرش و جهش ___ پاسخ : جست وخیز
پرهیزکاری ___ پاسخ : اتقا
پشیمانی ___ پاسخ : ندامت
پلنگ ___ پاسخ : نمر
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
تخت پادشاهی ___ پاسخ : سریر
ترازنامه ___ پاسخ : بیلان
ترس، بیم ___ پاسخ : شکه
جدا کننده خوب از بد ___ پاسخ : منتقد
جسد مرده ___ پاسخ : جنازه
جنبش ___ پاسخ : تکان
چهره ___ پاسخ : رو
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حرف هفتم یونانی ___ پاسخ : اتا
خرقه درویشی ___ پاسخ : دلق
خشم ناشی از رنج و اندوه ___ پاسخ : دقدلی
خنسی و بیچارگی ___ پاسخ : پیسی
خوبروی ___ پاسخ : وسیم
دام ___ پاسخ : تله
در ___ پاسخ : باب
دلیر و شجاع ___ پاسخ : نیو
روشنایی هنگام صبح ___ پاسخ : سپیده
زبان عرب ___ پاسخ : لسان
زن خانه‌دار ___ پاسخ : کدبانو
زنان قرآنی ___ پاسخ : نسا
زنبیل ___ پاسخ : شاو
زیر پراهنی ___ پاسخ : عرقگیر
سایبان دستی ___ پاسخ : چتر
سپیده دم ___ پاسخ : فلق
سخت در هم کشیده شده ___ پاسخ : ترنجیده
سر ___ پاسخ : کله
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
شکار کردن ___ پاسخ : صید
شکست دشمن ___ پاسخ : هزم
شکستن ___ پاسخ : کسر
ظرف روغن ___ پاسخ : دبه
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
فزونی نعمت ___ پاسخ : برکت
لباس جنگی ___ پاسخ : خفتان
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
مادران ___ پاسخ : امهات
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
ماده غذایی اسیدی ___ پاسخ : ترشی
ماه عرب ___ پاسخ : قمر
مایع بین عدسی و شبکیه در چشم ___ پاسخ : زجاجیه
محکم و پایدار ___ پاسخ : پایا
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
منسوب به پیامبر ___ پاسخ : نبوی
میان ___ پاسخ : لا
میوه تازه چیده شده ___ پاسخ : جنی
نا ___ پاسخ : رمق
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نامه کناره‌گیری ___ پاسخ : استعفا
نجات یافتن ___ پاسخ : رستن
نوعی بازی فکری ___ پاسخ : پازل
نیروی نظامی یک کشور ___ پاسخ : ارتش
هر چیز ___ پاسخ : هرچه
واحد پول دانمارک ___ پاسخ : کرون
کلمات درد ___ پاسخ : اخ و اوخ
کک مک ___ پاسخ : لکوپیس

جواب مرحله 506 بازی جدولانه یک

آزاده ___ پاسخ : وارسته
آفرین و احسنت ___ پاسخ : مرحبا
آلرژی ___ پاسخ : حساسیت
آموزگار ___ پاسخ : مدرس
آواز نیکو ___ پاسخ : ترنم
آیین‌ها ___ پاسخ : سنن
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : وت
از خواهران برونته ___ پاسخ : ان
از میوه‌ها ___ پاسخ : نارگیل
امانت ___ پاسخ : ودیعه
اولین نت ___ پاسخ : دو
با هم زندگی کردن ___ پاسخ : همزیستی
باد کشنده ___ پاسخ : سموم
باران تند ___ پاسخ : رگبار
بردبار ___ پاسخ : صابر
برق مثبت ___ پاسخ : فاز
بزرگ داشته شده ___ پاسخ : مکرم
بهشت ___ پاسخ : فردوس
بی‌وقت ___ پاسخ : ناهنگام
بیماری پوستی ___ پاسخ : برص
بیهوده ___ پاسخ : یاوه
بیهوشی ___ پاسخ : اقما
پماد قدیمی ___ پاسخ : مرهم
پوشش ستوران ___ پاسخ : جل
پولک ماهی ___ پاسخ : فلس
پیشخانه ___ پاسخ : صفه
تغار چوبی ___ پاسخ : لاک
توان ___ پاسخ : یارا
تیر یقه نشین ___ پاسخ : ارو
ثابت، برقرار ___ پاسخ : مقرر
جامه گشاد و بلند ___ پاسخ : عبا
جانور درختزی استرالیایی ___ پاسخ : راکون
جنبیدن ___ پاسخ : وول
چنبر ___ پاسخ : ترقوه
چیدن غله ___ پاسخ : درو
حرف پوست کنده ___ پاسخ : رک
حرف جمع ___ پاسخ : ها
خلوص و یکرنگی ___ پاسخ : صفا
خوب، خوش ___ پاسخ : نیک
خوراک سفر ___ پاسخ : زاد
خوردنی در دعوا ___ پاسخ : کتک
دسته و گروه ___ پاسخ : فوج
راه ___ پاسخ : مسیر
ریز و کوچک ___ پاسخ : فنقلی
زمان بی‌آغاز ___ پاسخ : الست
زوج نیست ___ پاسخ : فرد
ژست هنرپیشه ___ پاسخ : میمیک
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
سهولت ___ پاسخ : اسانی
شعله آتش ___ پاسخ : گر
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اسکو
شکلک ___ پاسخ : ادا
صدای کلفت ___ پاسخ : بم
طعنه و سرزنش ___ پاسخ : سرکوفت
ظرف روغن ___ پاسخ : دبه
عابد ___ پاسخ : ناسک
عدد ورزشی ___ پاسخ : اا
عزیز ___ پاسخ : ارجمند
عضو بدن ___ پاسخ : جگر
قابله ___ پاسخ : ماما
قالب ___ پاسخ : فرم
قرارگاه ___ پاسخ : مقر
قربانگاه مکه ___ پاسخ : منا
قسمت جلوی میدان جنگ ___ پاسخ : جبهه
قلعه نظامی ___ پاسخ : ارک
گریه زورکی ___ پاسخ : ابقوره
گل و لای ___ پاسخ : لجن
ماهی فروش ___ پاسخ : سماک
مایه ___ پاسخ : ام
متاع ___ پاسخ : کالا
مختصر ___ پاسخ : اجمالی
مداوا ___ پاسخ : درمان
مرکز فراری ___ پاسخ : رم
مقیاس اندازه‌گیری ___ پاسخ : یکا
موی گردن شیر ___ پاسخ : یال
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نیروگاه شمالی ___ پاسخ : نکا
همتا ___ پاسخ : جفت
واحد بوکس ___ پاسخ : راند
کاشف پنی‌سیلین ___ پاسخ : فلمینگ
کتاب هندوان ___ پاسخ : ودا
کوبنده خانگی ___ پاسخ : هاون
یار پیچ ___ پاسخ : مهره

جواب مرحله 507 بازی جدولانه یک

آشنا ___ پاسخ : شناس
آگاه و دانا ___ پاسخ : خبره
اثر ساتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
ارباب اروپایی ___ پاسخ : بورژواالی
از استان‌ها ___ پاسخ : فارس
از اقوام ___ پاسخ : ترک
از جنس آهن ___ پاسخ : اهنی نستی
اسباب عیش و نوش را فراهم کردن ___ پاسخ : بساط کردن
انسان ___ پاسخ : بشرا
با حرص و ولع خوردن ___ پاسخ : لمباندن ول
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بانگ سگ ___ پاسخ : وغ
بریدن سر قلم ___ پاسخ : قط
به حد بلوغ رسیده ___ پاسخ : بالغ
به خاک سپرده شده ___ پاسخ : مدفون
بی‌دینی ___ پاسخ : کفروت
بی‌وفایی کردن ___ پاسخ : جفا
بیرونی‌ترین بخش پوست ___ پاسخ : پوسته
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پایتخت بلغارستان ___ پاسخ : صوفیه
پایتخت بولیوی ___ پاسخ : سوکره
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پایتخت مجمع الجزایر قمر ___ پاسخ : مورونی
پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
پیکر ___ پاسخ : بدن
تحریر شده ___ پاسخ : نوشته
ترس و هراس ___ پاسخ : بیم
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تصویر کلی از چیزی ___ پاسخ : شما
جوک ___ پاسخ : لطیفه
چارچوب عکس ___ پاسخ : قاب
حرف چهاردهم یونانی ___ پاسخ : کیسی
خانقاه ___ پاسخ : سردم
خرما ___ پاسخ : تمر
دارنده زمین ___ پاسخ : فیودال
دام ___ پاسخ : تله
درجه ___ پاسخ : رتبه
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دستگاه فراخوان ___ پاسخ : پیجر
دودلی ___ پاسخ : ریب
رایگان ___ پاسخ : زب
رنگ‌آمیزی شده ___ پاسخ : منقش
زاهد ___ پاسخ : رهبان
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
ساده‌دلی ___ پاسخ : لری
سلاح سرد دو دم ___ پاسخ : قمه
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : ملکان
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : هرسین
طرز نوشتن ___ پاسخ : رسم الخط
طناب ___ پاسخ : رسن
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
علاج کننده ___ پاسخ : چاره ساز
عید فصیح ___ پاسخ : پاک
قاصد ___ پاسخ : رسول
قاعده و دستور ___ پاسخ : ضابطه
گل سرخ ___ پاسخ : رز
ماده ضد عرق ___ پاسخ : زاج
ماهی هزار کیلویی ___ پاسخ : تن
محافظ چشم ___ پاسخ : پلک
مخفی ___ پاسخ : پنهان
مراسم شادی ___ پاسخ : جشن س
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
معبر رود ___ پاسخ : پل
ملخ دریایی ___ پاسخ : قمرون
مهره بازی شانسی ___ پاسخ : طاس
میوه‌های خشک شده ___ پاسخ : خشکبار
نخ تابیده ___ پاسخ : چله
نوشیدنی پرمصرف ___ پاسخ : چای
نوعی زردآلو ___ پاسخ : قیسی
نوعی عدسی ___ پاسخ : کاو
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
واگیردار ___ پاسخ : مسری
کجاست ___ پاسخ : کو
کر شدن ___ پاسخ : صم
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : شیلی

جواب مرحله 508 بازی جدولانه یک

آش ___ پاسخ : بافی
ابزاری برای دیدن چیزهای ریز ___ پاسخ : ذره بینوت
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : نامه ها
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از دوره‌های تحصیلی ___ پاسخ : ترمون ثمره
از شهرهای خراسان جنوبی ___ پاسخ : زیرکوه
از کارکنان اداره بهداشت ___ پاسخ : بهیار رس زرکوب
اسباب خانه ___ پاسخ : مانا
استخوان پاشنه پا ___ پاسخ : بل
استعداد فهم و دریافت ___ پاسخ : شم
افسار ___ پاسخ : مهار
بازگشتن ___ پاسخ : مراجعه
باقی گذاشتن ___ پاسخ : ابقا
بالابر خودرو ___ پاسخ : جک
بدین جهت ___ پاسخ : لذا
برانگیخته ___ پاسخ : محرک
بردگی ___ پاسخ : رق
بزرگ ___ پاسخ : گتم
بغل ___ پاسخ : بر
به مراد نرسیده ___ پاسخ : مرا
به ناز راه رفتن ___ پاسخ : خرامیده
به هم رسیدن ___ پاسخ : وصال
بی‌خطر آن هم خطر دارد ___ پاسخ : کبریت
پایتخت لیبی ___ پاسخ : طرابلس دن
پرهیز کردن ___ پاسخ : حذر
توازن ___ پاسخ : قرینه ستی
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
تیز ___ پاسخ : بران
چاقی ___ پاسخ : فربهی
چشم‌ها ___ پاسخ : ابصار
خراج و مالیات ___ پاسخ : باج
خشمگین ___ پاسخ : ژیان
خمیازه ___ پاسخ : باسک
خوبروی ___ پاسخ : وسیم
خودبین ___ پاسخ : غدفون
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دور کعبه گشتن ___ پاسخ : طواف
زمین دور از آب ___ پاسخ : تکاب
زیارت کنندگان ___ پاسخ : زوار
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سلطان ___ پاسخ : شاهس
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : میلان
شوخ و بذله‌گو ___ پاسخ : لیم
طاقچه ___ پاسخ : رف
طالع‌بین ___ پاسخ : فالگیر
طرفدار ___ پاسخ : هوا خواه ول
طلاکوبی شده ___ پاسخ : زرکوب
علت ___ پاسخ : سبب
غالب ___ پاسخ : قهار
فروشنده آب ___ پاسخ : سقا
قرص ___ پاسخ : حب
قمر زمین ___ پاسخ : ماه
گرداگرد خانه ___ پاسخ : حرم
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
لرزش ___ پاسخ : رعشه
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مشک ___ پاسخ : خی
میل و رغبت ___ پاسخ : شوق
نتیجه ___ پاسخ : ثمره
نوعی طبل کوچک دوتایی ___ پاسخ : نقاره
همنشین ملکه ___ پاسخ : ندیمه
واحد وزن ___ پاسخ : کیلوالی
کمان تیراندازی ___ پاسخ : شیو
یل سیستان در شاهنامه ___ پاسخ : رستم

جواب مرحله 509 بازی جدولانه یک

آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آلت هیزم شکنی ___ پاسخ : تبر
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر احمد محمود ___ پاسخ : غریبه ها
اجاره بها ___ پاسخ : کرا
اجاق مخفی ___ پاسخ : فر
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
از سوره‌ها ___ پاسخ : طه
اصل هر چیز ___ پاسخ : ریشه
با ___ پاسخ : اش
بازیگر تئاتر یا سینما ___ پاسخ : هنرپیشه
بدشکل ___ پاسخ : قناس
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بسیار زیاد ___ پاسخ : فت
بصیر ___ پاسخ : بینا
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
بنیادین ___ پاسخ : اساسی
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
پابرجا ___ پاسخ : ثابت
پرستار کودک ___ پاسخ : دده
پس گردن ___ پاسخ : قفا
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پلنگ ___ پاسخ : نمر
پنکه دستی ___ پاسخ : بادبزن
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
پیر سپیدموی ___ پاسخ : زال
تا آنجا که ___ پاسخ : حتی
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
تحسین ___ پاسخ : ثنا
تصویر کلی از چیزی ___ پاسخ : شما
جاری ___ پاسخ : سیال
جنگ در راه خدا ___ پاسخ : جهاد
چارشاخ ___ پاسخ : شنه
چوب سر بطری ___ پاسخ : چوب پنبه
حرف فتحه ___ پاسخ : زبر
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خردمند ___ پاسخ : عقیل
خط مقدم جنگ ___ پاسخ : جبهه
خواب نیمروز ___ پاسخ : قیلوله
خوی ___ پاسخ : منش
دارای سبیل پرپشت ___ پاسخ : سبیلو
درخت تناور ___ پاسخ : سدر
دلتنگی یادآوری گذشته ___ پاسخ : نوستالژی
دوپاره کردن ___ پاسخ : شقه کردن
دور کعبه گشتن ___ پاسخ : طواف
راست و درست ___ پاسخ : حقانی
راننده ___ پاسخ : شوفر
راهروی سقف‌دار هشت ضلعی ___ پاسخ : هشتی
رخصت شاهانه ___ پاسخ : بار
رعشه ___ پاسخ : لرزه
روده کوچک ___ پاسخ : نال
روغن‌دار ___ پاسخ : چرب
روییدن ___ پاسخ : نشا
سنگینی ___ پاسخ : وقار
شش عدد از هر چیز ___ پاسخ : جین
شهری در بوشهر ___ پاسخ : دشتی
شهری در چین ___ پاسخ : شنزن
شوخ و بذله‌گو ___ پاسخ : لیم
شوخی ___ پاسخ : بذله
صافی کردن ___ پاسخ : پالاییدن
صومعه ___ پاسخ : دیر
ظاهرسازی ___ پاسخ : وانمود
فشردن و آب گرفتن ___ پاسخ : چلاندن
فصاد ___ پاسخ : رگزن
قراردادی ___ پاسخ : پیمانی
گروه مردم ___ پاسخ : ملا
گریزنده ___ پاسخ : هارب
گفتگوی خودمانی ___ پاسخ : گپ
گناه ___ پاسخ : ذنب
گیشه ___ پاسخ : باجه
محل کشته شدن ___ پاسخ : مقتل
مخلوط بنایی ___ پاسخ : ملاط
مرز و بوم ___ پاسخ : سرزمین
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مزه کردن ___ پاسخ : چشیدن
من را ___ پاسخ : مرا
موافق و بی‌ریا ___ پاسخ : یکدله
ناحیه ___ پاسخ : شق
نمایش با ساز و آواز ___ پاسخ : اپرا
نمونه خروار است ___ پاسخ : مشت
همراه پوچ ___ پاسخ : هیچ
وقت ___ پاسخ : پسا
کتف ___ پاسخ : خا
کشور هزار مذهب ___ پاسخ : هند

جواب مرحله 510 بازی جدولانه یک

آتش ___ پاسخ : اذر
آتشدان ___ پاسخ : کوره
آزمندی ___ پاسخ : طمع
آمادگی ___ پاسخ : تهیا
ابزار ___ پاسخ : ادات
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : قصه روشن
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : ایشب
از اعراب حروف ___ پاسخ : ضمه
از زیر خاکستر آن باید ترسید ___ پاسخ : اتش
اقرار کردن ___ پاسخ : اذعان
اموال دزدی می‌خرد ___ پاسخ : مال خر
باب ___ پاسخ : در
بازدارنده‌ها ___ پاسخ : موانع
بخت برگشته ___ پاسخ : مدبر
برانگیزنده ___ پاسخ : محرک
بزم و جشن ___ پاسخ : سور
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
بنیاد نهادن ___ پاسخ : تاسیس
به سوی ___ پاسخ : فا
بیهوشی ___ پاسخ : کما
پایتخت افغانستان ___ پاسخ : کابل
پدر تاریخ ___ پاسخ : هردوت
پزشکی ___ پاسخ : طب
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
پوستین ___ پاسخ : وات
پیامبر زیبا ___ پاسخ : یوسف
تابش و درخشش ___ پاسخ : جلا
تمرین دانش‌آموز ___ پاسخ : مشق
تیر پیکاندار ___ پاسخ : یب
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
جدا از هم ___ پاسخ : سوا
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حرمت گذاشتن ___ پاسخ : احترام
حریص ___ پاسخ : طماع
خرده سنگ‌های ریز ___ پاسخ : شن
خوراک خرگوش ___ پاسخ : هویج
در آب فرو رفتن ___ پاسخ : غرق
دستگاه تولید آب گرم ___ پاسخ : پکیج
دلو ___ پاسخ : سطل
دود کردن ___ پاسخ : دخ
دوستی و محبت ___ پاسخ : ود
رتبه و مقام ___ پاسخ : ارج
رختشوی ___ پاسخ : گازر
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
رود مهم آسیای جنوبی ___ پاسخ : سالوین
زور و سنگینی ___ پاسخ : فشار
زیاد کاوش می‌کند ___ پاسخ : کنجکاو
سپهر ___ پاسخ : اسمان
ستم ___ پاسخ : ظلم
سخت‌تر ___ پاسخ : اشد
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سرپوش ___ پاسخ : کلاه
سودن ___ پاسخ : سایش
سوی‌ها ___ پاسخ : انحا
شرابخوار ___ پاسخ : قدح کش
شناسنامه ___ پاسخ : سجل
شنوا ___ پاسخ : نیوشا
شهر شمالی ___ پاسخ : نکا
شهر یزد ___ پاسخ : حمیدیا
ضمیر عربی ___ پاسخ : هو
عمارت بلند ___ پاسخ : کاخ
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
فروشگاه لباس ___ پاسخ : مزون
فلز نرم و قابل تورق ___ پاسخ : قلع
گودی و ته چیزی ___ پاسخ : قعر
متعهد شدن ___ پاسخ : ضمانت
متقارب ___ پاسخ : همرس
مجموعه چند روستا ___ پاسخ : دهستان
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مرطوب ___ پاسخ : خیس
مقسم آب ___ پاسخ : ابپا
نابهنجار ___ پاسخ : انرمال
ناپیدا ___ پاسخ : گم
نزد عرب ___ پاسخ : عند
نشان ___ پاسخ : انگ
نقشه‌ریز ___ پاسخ : طراح
نویسنده ایلیاد و ادیسه ___ پاسخ : هومر
هم‌معنی ___ پاسخ : مترادف
همگی ___ پاسخ : اجماعا
همگی ___ پاسخ : جمله
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کر شدن ___ پاسخ : صم
کشتزار درخت خرما ___ پاسخ : نخلستان
کهنه ___ پاسخ : مندرس

جواب مرحله 511 بازی جدولانه یک

ابزاری برای صیقل ___ پاسخ : سوهان
اثر دیدنی قزوین ___ پاسخ : دربکوشک
از انبیا ___ پاسخ : ابراهیم
از بیماری‌های پوستی ___ پاسخ : گال
از جشن‌های باستانی ___ پاسخ : سده
از حروف الفبا ___ پاسخ : میم
از درختان بی میوه ___ پاسخ : چنار
از روی انصاف ___ پاسخ : عادلانه
از گل‌های زینتی ___ پاسخ : ارکیده
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
الکتریسیته ___ پاسخ : برق
امرود ___ پاسخ : مل
بالا ___ پاسخ : فوق
بدن انسان ___ پاسخ : تنه
بزرگواران ___ پاسخ : اشراف
پایان شب … سپید است ___ پاسخ : سیه
پرده‌داری خانه کعبه ___ پاسخ : سدانت
پرده‌دری و بی‌شرمی ___ پاسخ : هتاکی
پرنده قطبی ___ پاسخ : پنگوین
پرونده ___ پاسخ : دوسیه
پسوند شباهت ___ پاسخ : وار
پنجه ___ پاسخ : کف
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تنه درخت ___ پاسخ : نردو
توضیح ___ پاسخ : شرح
تیره شده ___ پاسخ : مکدر
جامه ___ پاسخ : لباس
جبه ___ پاسخ : وت
جد پیامبر اکرم ___ پاسخ : هاشم
جلمه قرآنی ___ پاسخ : ایه
جمع مسکن ___ پاسخ : مساکن
جناح لشکر ___ پاسخ : یسال
جوان ___ پاسخ : شاب
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
خرس فلکی ___ پاسخ : دب
خوب، خوش ___ پاسخ : نیک
خودخواه ___ پاسخ : متکبر
درخت انگور ___ پاسخ : مو
دلیل، وجه ___ پاسخ : بابت
رفیق ___ پاسخ : همراه ویه
سرنوشت ___ پاسخ : قدر
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
سنگین نیست ___ پاسخ : سبک
سیستم نمایش رنگی ___ پاسخ : سکام
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
عاشق ___ پاسخ : شیفته
عنصر گواتر ___ پاسخ : ید
فوتبالیست برزیلی ___ پاسخ : مارسلو
قراول ___ پاسخ : یساول
قضول می‌کشد ___ پاسخ : سرک
گال ___ پاسخ : جرب
گام ___ پاسخ : قدم
گمان ریاضی ___ پاسخ : احتمال دغه
گیرنده امواج ___ پاسخ : انتن
لطیفه ___ پاسخ : جوک
ماه فوتبالی ___ پاسخ : اوت
محتاج ___ پاسخ : نیازمند وغ
مخفف چشم ___ پاسخ : چش
مسیر الکترونیکی ___ پاسخ : مدار
مظهر زیبایی طبیعت ___ پاسخ : گل
معروف ___ پاسخ : اسمی
مقنی ___ پاسخ : چاهکن
من و شما ___ پاسخ : ما
مهره شطرنج ___ پاسخ : فیل
مورچه ___ پاسخ : نمل
ناشناس ___ پاسخ : نکره
نام دخترانه ___ پاسخ : پگاه
نفس سوزناک ___ پاسخ : اه
نوعی کبک ___ پاسخ : تیهو
نوعی یخچال ___ پاسخ : فریزر
هراس ___ پاسخ : ترسد
هوله ___ پاسخ : رومال
ورودی خانه ___ پاسخ : درب
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کوچک ___ پاسخ : که
یک پنجم دینی ___ پاسخ : خمسوی

جواب مرحله 512 بازی جدولانه یک

آسیب ___ پاسخ : اک
ابزار درو ___ پاسخ : داس
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : همسران هنرمند
اثر ایان فلمینگ ___ پاسخ : مرد اسلحه طلایی وی
اثر ویکتور هوگو ___ پاسخ : نود وسه
از سازهای زهی ___ پاسخ : ویولا
از عناصر گازی شکل ___ پاسخ : هلیم
استعداد فهم و دریافت ___ پاسخ : شم
انسان نر ___ پاسخ : مرد
ایستاده ___ پاسخ : برخاسته
بازی یخ و چمن ___ پاسخ : هاکی دغه
بخشنده‌تر ___ پاسخ : ارحم
بدن ___ پاسخ : جسم
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
به دست گرفتن ___ پاسخ : قبض
بها ___ پاسخ : نرخ
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پره گوش ___ پاسخ : نرمه
پوست ___ پاسخ : قشر
تحریر شده ___ پاسخ : نوشته
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : موهانل
توانا و بزرگ ___ پاسخ : محتشم
تکخال ___ پاسخ : اس
جذب کننده ___ پاسخ : رباینده وغ
جو ___ پاسخ : اتمسفر
خالص ___ پاسخ : سره
خجلت ___ پاسخ : شرم
خوک وحشی ___ پاسخ : ساداف صغیر
درود گفتن ___ پاسخ : سلام
دلجویی کردن ___ پاسخ : تفقد
دور بازی تنیس ___ پاسخ : ست
دوستی و محبت ___ پاسخ : ودم
دیوار ___ پاسخ : جدار
رشک و حسرت ___ پاسخ : غبطه
زمستان ___ پاسخ : شتا
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سرشت ___ پاسخ : خوهک
سرگردان ___ پاسخ : پلاس
سست ___ پاسخ : رخو
سنبله ___ پاسخ : خوشه
شامه نواز ___ پاسخ : بو
ضمیر انگلیسی ___ پاسخ : یو
طلای سفید ___ پاسخ : پلاتینشک
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
فرشته موکل بر مهر و محبت ___ پاسخ : میترا
فعالیت زیاد بی‌نتیجه ___ پاسخ : سگدو
گوشت بریان ___ پاسخ : شوید
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه ___ پاسخ : وند
محله‌ای در تهران ___ پاسخ : ونک
مذکر ___ پاسخ : نر
مریض و بیمار ___ پاسخ : علیل
مظهر استقامت ___ پاسخ : کوهو
میله حلاجی ___ پاسخ : وشنگ
نشانه‌ها ___ پاسخ : علامات
نیاز و حاجت ___ پاسخ : ضرورت ویه
واحد پول اوکراین ___ پاسخ : گریونا
ورزش آبی مفرح ___ پاسخ : شنا
کارگزاران ___ پاسخ : عمال
کارهای نیکو ___ پاسخ : خیرات
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کرسی ___ پاسخ : تخت
کشیش ___ پاسخ : قس
کم ___ پاسخ : اندک
کوچک ___ پاسخ : صغیر

جواب مرحله 513 بازی جدولانه یک

آرواره ___ پاسخ : سق
آش ساده ___ پاسخ : شوربا
آغل چهارپایان ___ پاسخ : شوگا
از رودهای مرزی ___ پاسخ : ارس
از زبان‌های رسمی اسرائیل ___ پاسخ : عبری
از مواد بهداشتی ___ پاسخ : صابون
الکتریسیته ___ پاسخ : برق
امر از پاشیدن ___ پاسخ : پاش
باد سرد ___ پاسخ : زم
باطل شدن ___ پاسخ : هدر
بانگ سگ ___ پاسخ : وغ
بانگ کردن ___ پاسخ : هتف
بانگ، آواز ___ پاسخ : غو
بجز ___ پاسخ : الا
برخی اوقات زیر خاکستر است ___ پاسخ : اتش
به جا آوردن ___ پاسخ : ادا
به قسمت‌های منظم تقسیم کردن ___ پاسخ : دسته بندی
پایداری ___ پاسخ : قرار
پدران ___ پاسخ : ابا
پیرو یک اصل هستند ___ پاسخ : فروع
تاریکی ___ پاسخ : ظلمت
تلف کردن ___ پاسخ : هرزدادن
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
جابجایی هوا ___ پاسخ : باد
جنس اصل ___ پاسخ : فابریک
جوان ___ پاسخ : فتی
جوهره ___ پاسخ : گهرمایه
چهره ___ پاسخ : منظر
حیله‌گر ___ پاسخ : شیاد
خاطرنشان ___ پاسخ : یاداوری
خرمن بر باد ده ___ پاسخ : شنه
خیزاندن ___ پاسخ : جهاندن
دانش مطالعه نیروهای فیزیکی زمین ___ پاسخ : ژیوفیزیک
درد ___ پاسخ : الم
درهم و برهم ___ پاسخ : شلم شوربا
دوزخ ___ پاسخ : جهنم
دیدگاه ___ پاسخ : نگرش
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
روشنایی دور ماه ___ پاسخ : هاله
زن جادوگر ___ پاسخ : ساحره
سادگی ___ پاسخ : لری
سبکسری ___ پاسخ : جلفی
سلطان جاز ایران ___ پاسخ : ویگن
سلطان جنگل ___ پاسخ : شیر
شاید ___ پاسخ : بلکه
شکستگی پوسته زمین ___ پاسخ : گسل
صمغ ___ پاسخ : ژد
طبل بزرگ ___ پاسخ : کوس
عاطفه ___ پاسخ : مهر
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
فراهم کردن ___ پاسخ : جورکردن
فرو شدن ___ پاسخ : افول
قصد و عزم ___ پاسخ : اهنگ
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گرو گذارنده ___ پاسخ : راهن
لون ___ پاسخ : رنگ
ماه کامل ___ پاسخ : بدر
مایع حیات ___ پاسخ : اب
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مربی و پرستار کودک ___ پاسخ : لله
مرد جوان ___ پاسخ : شاب
مسابقات ورزشی منظم ___ پاسخ : لیگ
مسیر ___ پاسخ : راه
معبر رودخانه ___ پاسخ : پل
معطر ___ پاسخ : بویا
منقل ___ پاسخ : اتشدان
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نژاد، گوهر ___ پاسخ : اصل
هزاران ___ پاسخ : بلبل
همراه فراوان ___ پاسخ : فت
همراه ملکه ___ پاسخ : ندیمه
همگی ___ پاسخ : جمله
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
واسط در و چارچوب ___ پاسخ : لولا
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کجاست ___ پاسخ : کو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : گینه
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : باهاما
کمتر ___ پاسخ : اقل
یاوه‌گویی ___ پاسخ : هرز
یگانه ___ پاسخ : وحدانی
یکی پس از دیگری ___ پاسخ : متناوب

جواب مرحله 514 بازی جدولانه یک

آشکاری ___ پاسخ : وضوح
از آلات موسیقی ___ پاسخ : سنج
از خدایان بابل قدیم ___ پاسخ : نبو
از دنیا رفتن ___ پاسخ : مردن
از مد افتاده ___ پاسخ : دمده
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : یزد
اندازه گرمی یا سردی هوا ___ پاسخ : دما
اورژانس ___ پاسخ : فوریت
بازداشتن ___ پاسخ : منع
بایر ___ پاسخ : لم یزرع
بخشنده ___ پاسخ : واهب
بغل ___ پاسخ : کش
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به صورت شفاهی ___ پاسخ : زبانا
بهبود یافتن زخم ___ پاسخ : التیام
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
بی‌درنگ ___ پاسخ : فوری
بیماری پوستی ___ پاسخ : گر
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
پخش و پلا شدن ___ پاسخ : ولوشدن
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پیش ___ پاسخ : ضمه
پیشوا ___ پاسخ : مقتدا
پیوسته ___ پاسخ : متصل
توان و قدرت ___ پاسخ : زور
جوشن و زره ___ پاسخ : وشینه
چست و چابک ___ پاسخ : فرز
چه وقت ___ پاسخ : کی
خالی ___ پاسخ : تهی
خانه پشت به آفتاب ___ پاسخ : نسر
خرسند از وضع موجود ___ پاسخ : قناعت
خزانه دولت مغول ___ پاسخ : دلی
درخت جوان ___ پاسخ : نهال
درخت سهی ___ پاسخ : سرو
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دروغگوی آخرالزمان ___ پاسخ : دجال
دمای بالای بدن ___ پاسخ : تب
رأس ___ پاسخ : سر
رنگ خزان ___ پاسخ : زرد
رهبر و سردسته ___ پاسخ : لیدر
ریه زمین ___ پاسخ : جنگل
زیبا ___ پاسخ : خوبروی
سختی ___ پاسخ : بلا
سنگ شدن ___ پاسخ : تحجر
سنگ معدنی آبی رنگ ___ پاسخ : لاجورد
شرم ___ پاسخ : حیا
شلوار لی ___ پاسخ : جین
شهر اصفهان ___ پاسخ : اردستان
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
صریح و آشکار ___ پاسخ : نص
صورت فلکی بره ___ پاسخ : حمل
صوری، قشری ___ پاسخ : ظاهری
ضربان ___ پاسخ : پالس
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
طبقه زمین ___ پاسخ : لایه
عکس ___ پاسخ : فتو
فلز نرم ___ پاسخ : سدیم
قیمت ندارد ___ پاسخ : بی بها
گور ___ پاسخ : مدفن
مجموع صور هشتگانه حروف جمل ___ پاسخ : ابجد
مخالف ___ پاسخ : ضد
مدح ___ پاسخ : ستایش
مرغزار ___ پاسخ : چمن
مرکز البرز ___ پاسخ : کرج
مست ___ پاسخ : مخمور
مضطرب بودن دل ___ پاسخ : شورزدن
مفهوم ظریف ___ پاسخ : نکته
مقابل مادیات ___ پاسخ : معنویات
مورچه قرآنی ___ پاسخ : نمل
ناز و غمزه ___ پاسخ : کرشمه
نخ پشم آنقره ___ پاسخ : موهر
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نمایش تلویزیونی ___ پاسخ : شو
نوعی حکومت مردمی ___ پاسخ : جمهوری
هستی ___ پاسخ : وجود
همسر زن ___ پاسخ : شوهر
هیزم ___ پاسخ : هیمه
واحد پول دو کره ___ پاسخ : وون
کاستی‌ها ___ پاسخ : معضلات
کاهگل ___ پاسخ : ویم
کر شدن ___ پاسخ : صم
کشورها ___ پاسخ : ملل
کلک ___ پاسخ : دوز
یگانه ___ پاسخ : وحید

جواب مرحله 515 بازی جدولانه یک

آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آلت بدنسازی ___ پاسخ : دمبل
اثر بالزاک ___ پاسخ : شوانها
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : ابی عشق زدن
احسان و نیکی ___ پاسخ : نعمت
از استان‌ها ___ پاسخ : هرمزگان
از تنقلات ___ پاسخ : لواشک
از حروف الفبا ___ پاسخ : عین
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
انگشت کوچک ___ پاسخ : انگلک
باطل شدن ___ پاسخ : هدر
بدی ___ پاسخ : شر
برجستگی زیر گونه ___ پاسخ : لپ
برقزا ___ پاسخ : دینام
برگ برنده ___ پاسخ : اتو
بسیار ___ پاسخ : متعدد
بسیار، فراوان ___ پاسخ : هنگفت
بهرام ___ پاسخ : مریخ
پارچه پرزدار ___ پاسخ : مخمل
پراکندگی ___ پاسخ : شت
تلخی ___ پاسخ : مرارت
جدا کننده غله از پوست ___ پاسخ : خرمن کوب زد
جنگ ___ پاسخ : حرب
چابکی ___ پاسخ : هژ
چربی ___ پاسخ : په
چیره‌دستی ___ پاسخ : مهارت
حرص ___ پاسخ : از
حقی در سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
خط‌کش بنایی ___ پاسخ : شمشه
خواب سبک ___ پاسخ : چرت
خواهر پدر ___ پاسخ : عمه زا
دارای دو مفهوم متفاوت ___ پاسخ : دوپهلو
داربست زیر سقف ___ پاسخ : خرپا
رعشه ___ پاسخ : لرز
رنجیدگی ___ پاسخ : الم
رنگ‌ها ___ پاسخ : الوان
زبونی ___ پاسخ : ذلت
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
ژرفا ___ پاسخ : عمق
ساخته شده از سفال ___ پاسخ : سفالین
سبب ___ پاسخ : علت
ستمکارانه ___ پاسخ : جابرانه
سرپرست مردم روستا ___ پاسخ : دهدارتان
سرپیچی از قانون ___ پاسخ : تخلف
سوا کرده شده ___ پاسخ : مجزا
شتابکار ___ پاسخ : کرمند
شعر ___ پاسخ : چامه
شوخ و بذله‌گو ___ پاسخ : لیم
طرفدار خارجی ___ پاسخ : فن
طعم ___ پاسخ : مزهز
علف خشک ___ پاسخ : کاه
گذر کردن ___ پاسخ : مرور
گمراهی ___ پاسخ : ضلالت
گیاه خوراکی ___ پاسخ : سبزی
لغزنده ___ پاسخ : لیز
مجرد ___ پاسخ : عزبت
مخفی ___ پاسخ : سری
مقدار اندک از چیزی ___ پاسخ : ذره
مورچه ___ پاسخ : مور
موهای پلک چشم ___ پاسخ : مژگان
میان ___ پاسخ : لا
میمون آدم‌نما ___ پاسخ : شامپانزه
ناپسند شرعی ___ پاسخ : تابو
ناراست ___ پاسخ : چپ
نوعی بازی تخته‌ای ___ پاسخ : نرد
هرگز نه ___ پاسخ : لن
همچنین ___ پاسخ : نیز
واسط پیچ و مهره ___ پاسخ : واشر
ورزش رزمی چینی ___ پاسخ : ووشو
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کچل بودن ___ پاسخ : کلی
کشتی جنگی کوچک ___ پاسخ : ناوچه
کشیدنی همراه شانه ___ پاسخ : شاخ
یک دانه ___ پاسخ : حبه

جواب مرحله 516 بازی جدولانه یک

آبکی ___ پاسخ : شل
آدم آهنی ___ پاسخ : روبات
آهسته ___ پاسخ : یواش زدن
از داروهای طبی ___ پاسخ : برموردو سدیم
از هم پاشیده ___ پاسخ : متلاشی زا
استخوان زانو ___ پاسخ : کشکک
اعتراف ___ پاسخ : اقرارزه
انگشت برجسته ___ پاسخ : شست
باب ___ پاسخ : در
بد و زشت ___ پاسخ : ناشایست
برج دهم ___ پاسخ : جدی
بعد از این ___ پاسخ : سپس
بی‌آغازی ___ پاسخ : ازل
بی‌شرمی ___ پاسخ : هتاکی تان
پادگان ___ پاسخ : ساخلو
تربیت نمودن ___ پاسخ : تادیب جامارکا
جاذبه ___ پاسخ : کشش
جرثومه ___ پاسخ : یاخته
جوشن ___ پاسخ : زره
چین زلف ___ پاسخ : خما
خالکوبی ___ پاسخ : تتو
خاندان ___ پاسخ : ال
در زمستان می‌سوزانند ___ پاسخ : هیزم
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
دو یار بلندقد ___ پاسخ : اا
راه بندان ___ پاسخ : ترافیک
راه رفتن کودک ___ پاسخ : تاتی
راهنمایی ___ پاسخ : دلالت
رجزخوانی در میدان مسابقه ___ پاسخ : کرکری
رمق آخر ___ پاسخ : نا
روزنامه اسپانیا ___ پاسخ : مارکا
سالک ___ پاسخ : رهرو
شباهت ___ پاسخ : همانند یزد
شخص یا چیز مقدس و ممنوع ___ پاسخ : تابو
شهر استان هرمزگان ___ پاسخ : سیریک
شهر خوزستان ___ پاسخ : شوشتر
صدای درد ___ پاسخ : اخ
ضد خشک ___ پاسخ : تر
عفت، عصمت ___ پاسخ : پاکی
فاش کردن ___ پاسخ : لواش
فروغ ___ پاسخ : تابش
قدر و قیمت ___ پاسخ : ارزش
قسمتی از دست ___ پاسخ : کف
قفل کمربند ___ پاسخ : سگک
گاز استخر ___ پاسخ : کلر
گام یک پا ___ پاسخ : لی
گاو تبتی ___ پاسخ : یاک
گذرنامه ___ پاسخ : ویزا
گل خوشبو ___ پاسخ : رز
گله ___ پاسخ : رمه
گوشتالو ___ پاسخ : تپل
لباس صاف کن ___ پاسخ : اتو
لکه بدنما ___ پاسخ : پیسرتمتال
مرکب‌دان ___ پاسخ : دوات
منقار ___ پاسخ : نک
موج بسیار بلند ___ پاسخ : اب کوهه
نام دخترانه ___ پاسخ : ماهرخ
نهر کوچک ___ پاسخ : جویز
نوعی اسباب بازی ___ پاسخ : یویو
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خلارت
هر نوع فلز ___ پاسخ : متال
همراه مشق ___ پاسخ : درس
و اگر چه ___ پاسخ : ولو
کارد ___ پاسخ : چاقو
کلمه نهی از گفتن ___ پاسخ : مگو
کوچه ___ پاسخ : کویت

جواب مرحله 517 بازی جدولانه یک

آسمان‌خراش ___ پاسخ : برج
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آموزش کارهای ناپسند ___ پاسخ : بداموزی
آمیخته ___ پاسخ : برهم
آنچه به آن اشاره شده ___ پاسخ : مشار
ابتدا ___ پاسخ : بدو
ابزار تقسیم قند به قطعات کوچک ___ پاسخ : قندشکن
اثر محمد بهارلو ___ پاسخ : بانوی لیل
اثری از غزاله علیزاده ___ پاسخ : دومنظره
از حالات آب ___ پاسخ : یخ
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : حاقه
از نظر ___ پاسخ : ازلحاظ
امر بزرگ ___ پاسخ : شان
با طراوت ___ پاسخ : شاداب
بانگ ___ پاسخ : غو
برای شلیک کردن می‌کشند ___ پاسخ : ماشه
بروز ___ پاسخ : وقوع
بند کردن ___ پاسخ : اسر
بی‌شک ___ پاسخ : حتما
بیرون کردن ___ پاسخ : راندن
پایتخت بریتانیا ___ پاسخ : لندن
پایه ___ پاسخ : اساس
پریشان و آشفته ___ پاسخ : گیج
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پشه ___ پاسخ : بق
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
تاریک ___ پاسخ : ظلمانی
تازه ___ پاسخ : نوین
تفاله ___ پاسخ : تخ
تندیس پرستیدنی ___ پاسخ : بت
تنهایی گزیدن ___ پاسخ : خلوت
توالی طبیعی هشت نت موسیقی ___ پاسخ : گام
جسم معدنی پرمصرف ___ پاسخ : فلز
حرص ___ پاسخ : از
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خانه شعری ___ پاسخ : بیت
خوشحالی ___ پاسخ : دنه
خونابه ___ پاسخ : سرم
خونبها ___ پاسخ : دیه
داماد ___ پاسخ : ختن
در مثل توانستن است ___ پاسخ : خواستن
درآمد ___ پاسخ : دخل
درخشان ___ پاسخ : منور
درد چشم ___ پاسخ : رمد
دشمن پنیر ___ پاسخ : کارد
دشمن درخت ___ پاسخ : تبر
دقیق ___ پاسخ : نازک بین
دور زدن ___ پاسخ : گشتن
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
دوقلو ___ پاسخ : توام
دیرینگی ___ پاسخ : قدمت
رود روسیه ___ پاسخ : ولگا
رود فارس ___ پاسخ : کر
زاویه را به دو نیم می‌کند ___ پاسخ : نیم ساز
ستاره کم‌نور ___ پاسخ : سها
سرزمین‌های تحت سلطه دولت بیگانه ___ پاسخ : مستعمرات
سرشت ___ پاسخ : خو
سیماب ___ پاسخ : ابک
شایستگی ___ پاسخ : برازندگی
شغلی که با خودرو سر و کار دارد ___ پاسخ : رانندگی
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : مرند
شهر ریشه ___ پاسخ : بن
شهر همدان ___ پاسخ : رزن
عبادتگاه بت پرستان ___ پاسخ : بتخانه
عدد ماه ___ پاسخ : سی
غلاف ___ پاسخ : نیام
فرش مالیدنی ___ پاسخ : نمد
فلز گرانبها ___ پاسخ : زر
فیل ماقبل تاریخ ___ پاسخ : ماموت
قرض بانکی ___ پاسخ : وام
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه ___ پاسخ : وند
مار بزرگ ___ پاسخ : بوا
ماه ___ پاسخ : قمر
مجرای خون ___ پاسخ : رگ
محفظه نوار ضبط صوت ___ پاسخ : کاست
مدح کردن ___ پاسخ : ستودن
موجود سربار ___ پاسخ : انگل
نزدیکی ___ پاسخ : قرب
نشانه قرآنی ___ پاسخ : ایت
کتف ___ پاسخ : خا
کرانه ___ پاسخ : شق
یگانه ___ پاسخ : تنها
یگانه ___ پاسخ : فرد

جواب مرحله 518 بازی جدولانه یک

آش ساده ___ پاسخ : شوربا
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
از دین برگشتن ___ پاسخ : ارتداد
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از هالوژن‌ها ___ پاسخ : ید
از کنده بلند می‌شود ___ پاسخ : دود
اندوهگین شدن ___ پاسخ : اسف
ای افسوس ___ پاسخ : دریغا
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
بدگویی ___ پاسخ : هجو
برانگیختن ___ پاسخ : تهییج
بزرگان ___ پاسخ : اکابر
بستان ___ پاسخ : باغ
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
بو داده آن خوشمزه است ___ پاسخ : ذرت
بویایی ___ پاسخ : شم
بیمو ___ پاسخ : تاس
پادشاهی ___ پاسخ : ملکت
پایتخت ایتالیا ___ پاسخ : رم
پراندنی شخص عصبانی ___ پاسخ : فیوز
پرنده کوچک با منقار مخروطی ___ پاسخ : توکا
پشت سر هم ___ پاسخ : رمارم
پوست پیرا ___ پاسخ : دباغ
پیشوا ___ پاسخ : زمامدار
پیوست‌ها ___ پاسخ : ضمایم
تأیید کرده شده ___ پاسخ : موید
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
تنها و یگانه ___ پاسخ : یکه
توجه ___ پاسخ : اعتنا
چلاق و لنگ ___ پاسخ : شل
حرف نفی ___ پاسخ : نه
حرمت گذاشتن ___ پاسخ : احترام
حشره گزنده ___ پاسخ : ساس
خوردن ___ پاسخ : اکل
خوشبو ___ پاسخ : معطر
دارنده ___ پاسخ : ذی
دفترچه حساب ___ پاسخ : دستک
دور کردن ___ پاسخ : طرد
دوراندیش ___ پاسخ : حازم
دوندگی ___ پاسخ : خت
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
روزها ___ پاسخ : ایام
روی دیگر باخت ___ پاسخ : برد
سارق ___ پاسخ : دزد
سبزی خرد کردنی ___ پاسخ : تره
سندساز ___ پاسخ : جاعل
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شریر ___ پاسخ : بدکاره
شعر هنگام جنگ ___ پاسخ : رجز
شهر خوزستان ___ پاسخ : ابادان
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : باشت
شور ___ پاسخ : نمکین
شیفتگان ___ پاسخ : عشاق
ضلالت ___ پاسخ : گمراهی
ضمیر همیشه غایب ___ پاسخ : او
ظرف لباس‌شویی ___ پاسخ : لگن
عدد دو رقمی ___ پاسخ : شانزده
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
فروشنده آب ___ پاسخ : سقا
قاتل امام حسین ___ پاسخ : شمر
قرار گرفتن روی صندلی ___ پاسخ : نشستن
گمان ___ پاسخ : پندار
گنجشک ___ پاسخ : ونج
گوشه‌ای در دستگاه همایون ___ پاسخ : ابوعطا
لیز ___ پاسخ : لزج
ماده‌ای برای متصل کردن اشیا به یکدیگر ___ پاسخ : چسب
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
مترسک ___ پاسخ : ادمک
محفظه پرونده‌ها ___ پاسخ : فایل
مشت‌زنی ___ پاسخ : بوکس
معما و چیستان ___ پاسخ : لغز
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
موی پیشانی ___ پاسخ : طره
نشریه هر روزه ___ پاسخ : روزنامه
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
هراس ___ پاسخ : ترس
وسایل پخت و پز ___ پاسخ : ظروف
وسیله پرواز انفرادی ___ پاسخ : کایت
کانی عایق ___ پاسخ : میکا
کلاه فلزی ___ پاسخ : خود
کهنه و پوسیده شده ___ پاسخ : فرسوده
کوچ کرده ___ پاسخ : رفته
یگانه ___ پاسخ : وحید

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 401 تا 450 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 519 بازی جدولانه یک

آشوب ___ پاسخ : بلوا
آواز خوش و موزون ___ پاسخ : لحن
اجاره کردن ___ پاسخ : استیجار رد
از بیماری‌های پوستی ___ پاسخ : گر
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : اهواز
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : اجر
از هم جدا شده ___ پاسخ : گسیخته
امرود ___ پاسخ : مل
انبار ته کشتی ___ پاسخ : خن
اندیشه ___ پاسخ : سگال
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
بازاری‌ها ___ پاسخ : کسبه
بالابر خودرو ___ پاسخ : جک
پایان ___ پاسخ : نهایت
پایتخت اکوادور ___ پاسخ : کیتو
پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
پشیز ___ پاسخ : پاپاسی
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
ترکیدن ___ پاسخ : پکیدن
تن‌پرور ___ پاسخ : تنبل
تنوره ___ پاسخ : دودکش امه
تکه پاره ___ پاسخ : لت
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
جا ___ پاسخ : محل
جنبیدن و تکان خوردن ___ پاسخ : لرزیدن وده
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چشایی ___ پاسخ : ذایقه
چهره ___ پاسخ : لقا
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حلال رنگ ___ پاسخ : تینر
حیله‌گر ___ پاسخ : شیاد
خواری ___ پاسخ : ذلالت
درخت ___ پاسخ : شجر
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درنده تندرو ___ پاسخ : یوزپلنگ
دود کردن ___ پاسخ : دخ
رود ___ پاسخ : نهر
روزنامه‌ها ___ پاسخ : جراید
زوبین ___ پاسخ : مک
سپیدار ___ پاسخ : پد
سر ___ پاسخ : کله
سرپرست ___ پاسخ : مسیول
سفت و محکم ___ پاسخ : ستبر
شهر چهارمحال و بختیاری ___ پاسخ : فرخ شهر
شهری در افغانستان ___ پاسخ : هرات
شکستن ___ پاسخ : کسر
شیر ___ پاسخ : حیدر
شیر درنده ___ پاسخ : اسد
طبل بزرگ ___ پاسخ : کوسو
طراحی مقدماتی ___ پاسخ : اتود
فاقد راه خروج ___ پاسخ : بن بست
فرود آمدن در جایی ___ پاسخ : حلول
قطع کردن ___ پاسخ : بریدن
گریبان ___ پاسخ : یقه
گفتگوی خودمانی ___ پاسخ : گپ
گوشه‌ها ___ پاسخ : زوایا
ماده‌ای برای سفید کردن پارچه ___ پاسخ : پتاس
مسلم، قطعی ___ پاسخ : محرز
معدن ___ پاسخ : کان
مورچه ___ پاسخ : مور
نابینا ___ پاسخ : کورا
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نزدیک ___ پاسخ : مقارن
نژاد ___ پاسخ : نسل
نقل مکان کردن ___ پاسخ : انتقال
نگهبانی ___ پاسخ : پاسرم
نوعی ساز بادی ___ پاسخ : صور
واژه آرزو ___ پاسخ : کاش
وسط حیات ___ پاسخ : صحن
وقت چیزی یا کاری ___ پاسخ : نوبت
کشتارگاه ___ پاسخ : سلاخ خانه
کشمکش ___ پاسخ : جدل
کشورها ___ پاسخ : ملل
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
یاخته خونی ___ پاسخ : گلبول

جواب مرحله 520 بازی جدولانه یک

آسمان ___ پاسخ : فلک
آهسته آهسته ___ پاسخ : نمنم
آکنده ___ پاسخ : پر
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : مویی را
ادامه یافتن ___ پاسخ : مداومت
از حشرات انگلی ___ پاسخ : شپش
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اسم ___ پاسخ : نام
افسردگی و پژمردگی ___ پاسخ : ملالوده
انجیر قرآنی ___ پاسخ : تین
باب روز ___ پاسخ : مد
بانگ و آواز ___ پاسخ : غویو
بددل ___ پاسخ : غر
بوف ___ پاسخ : جغد
پایان مهلت معین ___ پاسخ : ضربالاجل
پراکنده و از هم پاشیده ___ پاسخ : تارومار رد
تاب و توان ___ پاسخ : تیو
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
توان ___ پاسخ : بنیه
چاق ___ پاسخ : تپل
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخر
خمیده ___ پاسخ : دوتا
خوب و نیک ___ پاسخ : نغز
خویشاوند ___ پاسخ : فامیل
در مثل با آن سر می‌برند ___ پاسخ : پنبه
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دست‌افزار ___ پاسخ : اچار
دویدن اسب ___ پاسخ : تاخت
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
رخنه و تباهی در کار ___ پاسخ : خلل
رقاص باله ___ پاسخ : بالرین
زنده ___ پاسخ : حییدو
زنگار گرفتن فلز ___ پاسخ : زنگزدن
زیبای دریایی ___ پاسخ : پریدن طحال
سال‌ها ___ پاسخ : سنوات یوعادات
سرپرست روستا ___ پاسخ : دهدار
شرافت ___ پاسخ : عز
شماره و عدد ___ پاسخ : نمره
شهر مرکزی ___ پاسخ : شازند
شهری در آمریکا ___ پاسخ : دنور
طرف چپ ___ پاسخ : میسره
عمامه ___ پاسخ : دستار
غمگین ___ پاسخ : ماتم زده
فارق‌التحصیل رشته فنی ___ پاسخ : مهندس امه
فروغ و روشنایی ___ پاسخ : پرتو
فرومایه ___ پاسخ : خس
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زار
گودال و مغاک ___ پاسخ : لانو
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
ماده سیاه کردن مژه‌ها ___ پاسخ : سرمه
مجاز از بنیانگذار ___ پاسخ : پدر
محتاط ___ پاسخ : حازم
مرجان ___ پاسخ : وسد
مرده ___ پاسخ : میت
مضراب ___ پاسخ : زخمه
ناپیدا ___ پاسخ : گم
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نقطه‌ای روی پوست ___ پاسخ : خال
نوعی پخت پلو ___ پاسخ : ته چین
هر فصل از اوستا ___ پاسخ : نسک
همراه گل ___ پاسخ : خارا
کارش کنترل کیفیت گلبول‌های قرمز است ___ پاسخ : طحال
کذاب آخرالزمان ___ پاسخ : دجال
کلفت ___ پاسخ : ضخیم
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا

جواب مرحله 521 بازی جدولانه یک

آزمایش ___ پاسخ : تست
آماسیده ___ پاسخ : متورم
اپرای کوچک ___ پاسخ : اپرت
اثر شیخ بهایی ___ پاسخ : شیروشکر
از انبیا ___ پاسخ : یونس
از سازها ___ پاسخ : تنبک
از واحدهای سنجش ___ پاسخ : یکا
امر به رفتن ___ پاسخ : برو
اندامک بشکه مانند ___ پاسخ : سنتریول
اندیشه‌ها ___ پاسخ : ارا
اولین نت ___ پاسخ : دو
برهنه ___ پاسخ : رت
بی‌باکی ___ پاسخ : دلیری
بین آرنج و شانه ___ پاسخ : بازو
پایداری در دوستی ___ پاسخ : وفا
پژواک صدا ___ پاسخ : اکو
پوششی برای دارو ___ پاسخ : کپسول
پیاله و جام ___ پاسخ : قدح
ترب ژاپنی ___ پاسخ : واسابی
ترش و شیرین ___ پاسخ : میخوش
تصدیق ایتالیایی ___ پاسخ : سی
تلخ ___ پاسخ : مر
توانگری و دارایی ___ پاسخ : مکنت
تیم فرانسه ___ پاسخ : رن
جاده ___ پاسخ : راه
جستجو کردن ___ پاسخ : تفتیش
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
حرف ربط ___ پاسخ : یا
خورشید ___ پاسخ : شمس
دانه نهانزا ___ پاسخ : هاگ
درنده ___ پاسخ : دد
درنده جنگلی ___ پاسخ : یوز
رانده شده از شغل یا مقامی ___ پاسخ : برکنار
رشته فرنگی ___ پاسخ : ورمیشل
رود مرزی ___ پاسخ : اترک
زن گندمگون ___ پاسخ : سمیرا
زهد ___ پاسخ : تقوا
ستایش ___ پاسخ : مدح
سگ دریایی ___ پاسخ : فک
سنگین ___ پاسخ : وزین
شاطر ___ پاسخ : نانوا
طرز پوشاک ___ پاسخ : زی
طرز و روش ___ پاسخ : ینگ
ظرفیت شیمیایی ___ پاسخ : والانس
عضو پرنده ___ پاسخ : بال
عضو شنوایی ___ پاسخ : گوش
قرمز ___ پاسخ : سرخ
قناعت چنین نماید مرد را ___ پاسخ : توانگر
گران نیست ___ پاسخ : ارزان
گروه ___ پاسخ : زمره
گل سرخ ___ پاسخ : ورد
گله ___ پاسخ : رمه
گوشه ___ پاسخ : کنج
گیاه سرشوی ___ پاسخ : سدر
لاستیک ماشین ___ پاسخ : تایر
لباس بی آستر ___ پاسخ : یکلا
لقب فرگوسن ___ پاسخ : سر
ماتم زده ___ پاسخ : سوگوار
ماده خوشبو ___ پاسخ : عنبر
ماه میان مهر و آذر ___ پاسخ : ابان
مایه حیات ___ پاسخ : اب
محل آکروبات ___ پاسخ : سیرک
مخترع تلگراف ___ پاسخ : مرس
مخفف امیر ___ پاسخ : میر
مردم ___ پاسخ : انس
مروارید کویر ___ پاسخ : یزد
مرکز نروژ ___ پاسخ : اسلو
مساحت ___ پاسخ : وسعت
مهارت فوتبالی ___ پاسخ : استوپ
مونس ___ پاسخ : انیس
نوعی از کباب ___ پاسخ : برگ
نوعی ماده سفید کننده ___ پاسخ : وایتکس
نیرو ___ پاسخ : زور
همسطح با هم ___ پاسخ : تراز
هواکره ___ پاسخ : جو
واحد ساختمانی کوچک ___ پاسخ : سوییت
وسط و بین ___ پاسخ : میان
وصله هنری ___ پاسخ : رفو
کابوی خوش شانس ___ پاسخ : لوک
کشتیبان ___ پاسخ : ابنورد
کلاه تمام لبه ___ پاسخ : شاپو
کوب، صدمه ___ پاسخ : اسیب
یکی از دو جنس ___ پاسخ : نر

جواب مرحله 522 بازی جدولانه یک

آهنگی برای ارکستر ___ پاسخ : سمفونی
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : پله اول
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از پیامبران ___ پاسخ : داود
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : همزه
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
بجز ___ پاسخ : الا
بزرگی یافتن ___ پاسخ : تشرف
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
به سوی ___ پاسخ : فا
بی‌نظمی و بی‌خانمانی ___ پاسخ : بی سامانی
پاک نژاد ___ پاسخ : اصیل
تازی ___ پاسخ : عرب
تاولی در کنار لب ___ پاسخ : تبخال
تباه ___ پاسخ : ضایع
ترس داشتن ___ پاسخ : حساب بردن
ترس و خوف ___ پاسخ : بیم
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
تقویت کننده امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
تل، پشته ___ پاسخ : کوهه
تکبر ___ پاسخ : فیس
جانشین ___ پاسخ : وصی
جنگ ___ پاسخ : نبرد
چربی ___ پاسخ : پیه
چند قله ___ پاسخ : قلل
چوبدستی پادشاهان ___ پاسخ : دبوس
حجاب ___ پاسخ : ستر
حسرت خوردن ___ پاسخ : اسف
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
دارای سلاح ___ پاسخ : مسلح
دختران ___ پاسخ : بنات
دربندان ___ پاسخ : اسرا
درشت و محکم ___ پاسخ : کت و کلفت
درگذشتن ___ پاسخ : فوت
دشمن گربه ___ پاسخ : سگ
ذلیل و خوار ___ پاسخ : حقیر
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
راه‌رو سقف‌دار هشت ضلعی ___ پاسخ : هشتی
رهایی و آزادگی ___ پاسخ : وارستگی
ریز کردن نان در آب‌گوشت ___ پاسخ : تریت
زبونی ___ پاسخ : ذلت
زمان بی‌ابتدا ___ پاسخ : ازل
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
زندگی ___ پاسخ : زیست
زیان رساندن ___ پاسخ : اخلال
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ___ پاسخ : سیا
سختی ___ پاسخ : شقا
سود ___ پاسخ : فایده
سوره انجیر ___ پاسخ : تین
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شهر یزد ___ پاسخ : تفت
شکیبایی ___ پاسخ : صبر
صدمه ___ پاسخ : اک
صندلی تشک و پشت‌دار ___ پاسخ : مبل
طناب ___ پاسخ : رسن
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : روبنا
عابد مسیحی ___ پاسخ : راهب
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
فرزند ___ پاسخ : پسر
فغان ___ پاسخ : ناله
گریز ___ پاسخ : هرب
گوش‌ماهی ___ پاسخ : صدف
مال برخی خروس می‌خواند ___ پاسخ : کبک
مالک ___ پاسخ : ذا
محافظ در مقابل آفتاب ___ پاسخ : سایبان
مدرک کارشناسی دارد ___ پاسخ : لیسانسیه
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
مژده ___ پاسخ : بشارت
مضطرب ___ پاسخ : نگران
مناره ___ پاسخ : گل دسته
میوه گس ___ پاسخ : خرمالو
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
هوای آفتابی ___ پاسخ : صاف
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
واحد پول کره جنوبی ___ پاسخ : وون
وقت و زمان ___ پاسخ : گه
ویژه ___ پاسخ : خاصه
کارآزموده و باتجربه ___ پاسخ : کهنه کار
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لسوتو
کشیش ___ پاسخ : قس
کمپ ___ پاسخ : اردو
کنایه از طعنه زدن ___ پاسخ : نیش زدن
یگانه ___ پاسخ : تنها

جواب مرحله 523 بازی جدولانه یک

آزادگان ___ پاسخ : احرار
آزاده ___ پاسخ : حر
آسایش ___ پاسخ : رفاه
آنچه قبلا ذکر شده ___ پاسخ : همان
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : جلاد پاریس
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : هبوط در کویر
اثر منصوره شریف‌زاده ___ پاسخ : مولود ششم
اثر هومر ___ پاسخ : ادیسه
از چهارضلعی‌ها ___ پاسخ : ذوزنقه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : زمر
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : طه
از طرف خدا نازل می‌شود ___ پاسخ : وحی
از قطعات الکتریکی ___ پاسخ : خازن
از گیاهای علوفه‌ای ___ پاسخ : شبدر
امر از پاشیدن ___ پاسخ : پاش
برای تحقیر به زن می‌گویند ___ پاسخ : زنیکه
به هوش باش ___ پاسخ : هان
پارچه ابریشمی ___ پاسخ : اطلس
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
پاره‌ای از چیزی ___ پاسخ : شقه
پاک کردن ___ پاسخ : مسح
تاب و توان ___ پاسخ : نا
تابع ___ پاسخ : پیرو
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
توخالی ___ پاسخ : پوک
تولد یافته ___ پاسخ : زاده
جان خود را در راه کسی یا هدفی می‌دهد ___ پاسخ : فدایی
جراحت ___ پاسخ : ریش
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
چند غده ___ پاسخ : غدد
حقه و تزویر ___ پاسخ : سوسه
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
خود در آن توان دید ___ پاسخ : ایینه
خوش‌مزه‌تر ___ پاسخ : اشهی
دارای بسته بندی استوانه‌ای ___ پاسخ : رول
دختر ___ پاسخ : دخت
دست عرب ___ پاسخ : ید
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دهان عرب ___ پاسخ : فم
دوست دارنده ___ پاسخ : ودید
ذات ___ پاسخ : هویت
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
زاویه راست ___ پاسخ : قایمه
زبانزد ___ پاسخ : ضرب المثل
زیانکاری ___ پاسخ : خسارت
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ___ پاسخ : سیا
سرو کوهی ___ پاسخ : اورس
سنگ چاقو تیز کنی ___ پاسخ : سان
سنگ معدنی گرانبها ___ پاسخ : یشم
شاعر صده شش و هفت ___ پاسخ : نظامی
شریق قائل شدن برای خدا ___ پاسخ : شرک
شهر تهران ___ پاسخ : رباط کریم
شهری در عراق ___ پاسخ : سلیمانیه
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
صاحب ___ پاسخ : ذی
طعم ___ پاسخ : مزه
ظرف ذوب طلا ___ پاسخ : بوته
ظرف سفالی ___ پاسخ : کوزه
عذرخواهی ___ پاسخ : پوزش
گرفتاری ___ پاسخ : بلا
گرفتگی و مانع ___ پاسخ : گیر
گستردن ___ پاسخ : بسط
محفظه داروی تزریقی ___ پاسخ : امپول
محل عبور ___ پاسخ : مسیر
مدح ___ پاسخ : ثنا
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
مقابل جزئی ___ پاسخ : کلی
من و تو ___ پاسخ : ما
مکعب بازی شانسی ___ پاسخ : طاس
میانجی ___ پاسخ : واسط
نظر دوختن ___ پاسخ : رصد
نقره ___ پاسخ : سیم
نقره گداخته ___ پاسخ : سبیکه
نگهبانی ___ پاسخ : پاس
نواق موسیقی ___ پاسخ : چکاو
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
واحد پول آرژانتین ___ پاسخ : پزو
واحدی در مسافت ___ پاسخ : فرسخ
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کارفرما ___ پاسخ : صاحب کار
کتاب تصاویر ___ پاسخ : البوم
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

جواب مرحله 524 بازی جدولانه یک

آرایش و زینت ___ پاسخ : زیب
آفرین ___ پاسخ : احسن
آلت موسیقی ___ پاسخ : ساز
آماده ___ پاسخ : محیا
ابزار آرایشگر ___ پاسخ : شانه
ابزار نقاشی ___ پاسخ : کاردک
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : پشه ها
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
ادراک ___ پاسخ : حس
از ادات پرسش ___ پاسخ : چرا
از چاشنی‌های غذایی ___ پاسخ : ترشی
از علوم انسانی ___ پاسخ : ادبیات
اسباب عروس ___ پاسخ : جهیزیه
ای افسوس ___ پاسخ : دریغا
بالاتر ___ پاسخ : برتر
بدکار ___ پاسخ : شریر
بدی ___ پاسخ : شر
بشقاب دراز و بزرگ ___ پاسخ : دیس
بلی ___ پاسخ : اهان
بی‌دوام ___ پاسخ : سست
بیچارگی ___ پاسخ : فلاکت
بیماری صرع دارد ___ پاسخ : غشی
پاره شدن ___ پاسخ : جر خوردن
پایتخت لهستان ___ پاسخ : ورشو
پدراندر ___ پاسخ : راب
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
تیپا ___ پاسخ : لج
ثروتمند ___ پاسخ : بای
جانب ___ پاسخ : سوی
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرکت زیر حرف ___ پاسخ : کسره
خرده‌سنگ‌های ریز ___ پاسخ : شن
خود بار آمده ___ پاسخ : دیمی
خوشایند ___ پاسخ : دلکش
دارنده ___ پاسخ : واجد
درماندگی ___ پاسخ : ستوهی
دروازه‌بان فوتبال ___ پاسخ : گلر
دستبند ___ پاسخ : دستیاره
دستگاهی برای تولید آب گرم ___ پاسخ : پکیج
دستور قطعی ___ پاسخ : اکید
دلیر ___ پاسخ : یل
دلیری و بی‌باکی ___ پاسخ : شجاعت
دوره ده روزه ___ پاسخ : دهه
دکان کوچک ___ پاسخ : دکه
ذکر و دعا ___ پاسخ : سبحه
رودی در جنوب آفریقا ___ پاسخ : لیمپوپو
رودی در فرانسه ___ پاسخ : رن
زراندود کردن ___ پاسخ : طلا گرفتن
زنده ___ پاسخ : حی
ستون کشتی ___ پاسخ : دکل
شاد ___ پاسخ : خوشحال
شاد شدن ___ پاسخ : فرح
شانه به سر ___ پاسخ : هدهد
شش ___ پاسخ : ریه
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : خاش
صفحه کلید ___ پاسخ : کیبرد
ضمیر انگلیسی ___ پاسخ : یو
ظنین ___ پاسخ : بد دل
عصا ___ پاسخ : چوب دستی
علف خشک ___ پاسخ : کاه
عمومی ___ پاسخ : ملی
گرداگرد خانه ___ پاسخ : حرم
مار بزرگ ___ پاسخ : بوا
مایه روشنی ___ پاسخ : اب
مخفی و پوشیده ___ پاسخ : سری
معلق ___ پاسخ : دروا
مقنعه ___ پاسخ : واشامه
منسوب به پیامبر ___ پاسخ : نبوی
مکان ___ پاسخ : جا
نام سابق لنجان ___ پاسخ : زرین شهر
نامبارک ___ پاسخ : نحس
نامی برای گنجشک ___ پاسخ : مرگو
نصیحت ___ پاسخ : پند
نقاش ___ پاسخ : رسام
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نوعی دیسک فشرده ___ پاسخ : سیدی
واحد اختلاف پتانسیل ___ پاسخ : ولت
واحد پول بوتسوانا ___ پاسخ : پولا
وسیله نقلیه جنگی ضد گلوله ___ پاسخ : زره پوش
وضع و چگونگی ___ پاسخ : حال
کر شدن ___ پاسخ : صم
یاقوت ___ پاسخ : یاکند

جواب مرحله 525 بازی جدولانه یک

آبزن ___ پاسخ : جکوزی
آروغ ___ پاسخ : رغ
آن گونه ___ پاسخ : چنان
آواز ___ پاسخ : ندا
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : بگشای لب
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : دمیان
از ادات پرسش ___ پاسخ : چی
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : همزه
اقبال ___ پاسخ : بخت
الا ___ پاسخ : جز
بازگشت ___ پاسخ : عودت
برش و کارایی ___ پاسخ : قاطعیت
برنج‌کوب ___ پاسخ : رزاز
برهان ___ پاسخ : دلیل
بزرگ‌راه ___ پاسخ : اتوبان
بلند و رفیع ___ پاسخ : عالی
بندپای انگل ___ پاسخ : کنه
به بهداشت مردم رسیدگی می‌کند ___ پاسخ : بهداری
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به یکدیگر وابسته بودن ___ پاسخ : تلازم
بهدینی ___ پاسخ : زرتشتی
پایان دوران تولید مثل ___ پاسخ : یایسگی
پایین ___ پاسخ : فرو
پسوند نگهبان ___ پاسخ : بان
پور ___ پاسخ : پسر
پوشش برخی داروها ___ پاسخ : کپسول
ته ___ پاسخ : قعر
جدایی کننده ___ پاسخ : هاجر
چارشاخ ___ پاسخ : شنه
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
حالت خستگی و بیزاری ___ پاسخ : زدگی
حرف تصدیق ___ پاسخ : اری
حرکت و جابجایی ___ پاسخ : رانش
خواب سبک ___ پاسخ : چرت
خوش‌خوان ___ پاسخ : قرا
خوشا، به به ___ پاسخ : زهی
دانه کش بی‌آزار ___ پاسخ : مور
دختر ___ پاسخ : بنت
درون ___ پاسخ : تو
دور دهان ___ پاسخ : نس
رنگ‌آمیزی شده ___ پاسخ : منقش
رود بزرگ آفریقا ___ پاسخ : نیل
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
زمان ___ پاسخ : مدت
زنجیر پای اسیران ___ پاسخ : بند
زنده ___ پاسخ : حی
سپیدار ___ پاسخ : پد
سخنان یاوه ___ پاسخ : اراجیف
سرزمین و محل سکونت ___ پاسخ : دیار
شاهی ___ پاسخ : کیانی
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
شیری ___ پاسخ : لبنی
ظرف دم کردن چای ___ پاسخ : قوری
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
عقب ___ پاسخ : پشت
عمیق ___ پاسخ : ژرف
فرستنده ___ پاسخ : مرسل
فقیر ___ پاسخ : تهی دست
قد و بالا ___ پاسخ : سراپا
گشوده ___ پاسخ : وا
گودال ___ پاسخ : ابکند
مأمور اعدام ___ پاسخ : جلاد
محصول رفسنجان ___ پاسخ : پسته
محفظه لباس ___ پاسخ : جیب
مرهم امروزی ___ پاسخ : پماد
نسخه برداشتن ___ پاسخ : رونویسی
نمونه خروار ___ پاسخ : مشت
نوخواه ___ پاسخ : متجدد
نوع، صنف ___ پاسخ : طور
نوعی خربزه شیرین ___ پاسخ : طالبی
نیاز ___ پاسخ : حاجت
همدم ___ پاسخ : انیس
همسر و همدم ___ پاسخ : قرین
واحد پول کره شمالی ___ پاسخ : وون
وحشی ___ پاسخ : دد
ورق برنده بازی ___ پاسخ : اتو
ویزا ___ پاسخ : روادید
کالسکه بزرگ ___ پاسخ : دلیجان
کدخدا ___ پاسخ : دهدار
کیفر ___ پاسخ : عقوبت
یار پت ___ پاسخ : مت
یک دنده ___ پاسخ : لجوج

جواب مرحله 526 بازی جدولانه یک

آماس ___ پاسخ : ورم
از بازی‌های توپ و چوب ___ پاسخ : هاکی
از پرنده‌ها ___ پاسخ : دارکوب
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : ال
از حواریون مسیح ___ پاسخ : یهودا
از غذاهای نسبتا ساده ___ پاسخ : املت
از قدیم گفته‌اند به نوبت ___ پاسخ : اسیاب
از مشتقات شیر ___ پاسخ : ماست
از مظاهر زیبای طبیعی ___ پاسخ : ابشار
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
استان کویری ___ پاسخ : یزد
انبوه مردم ___ پاسخ : جمعیت
بازداشتن ___ پاسخ : منع
برج کج ___ پاسخ : نل
بله روسی ___ پاسخ : دا
بی‌قید و بند ___ پاسخ : رها
بی‌هنگام ___ پاسخ : بیجا
بیماری همه‌گیر ___ پاسخ : اپیدمی
پدربزرگ ___ پاسخ : نیا
ترشی ___ پاسخ : اچار
ترمز چارپا ___ پاسخ : هش
جانور مکنده ___ پاسخ : زالو
جرأت داشتن ___ پاسخ : یارایی
جرقه آتش ___ پاسخ : شرر
جعل کننده ___ پاسخ : جاعل
جنگجو ___ پاسخ : مبارز
جوانمردی ___ پاسخ : جود
چند کتاب ___ پاسخ : کتب
چوب سوزاندنی ___ پاسخ : هیزم
حاصل گندم ___ پاسخ : ارد
حرص و طمع ___ پاسخ : ازمندی
حرف مفعولی ___ پاسخ : را
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خجالتی ___ پاسخ : کمرو
خوردنی ___ پاسخ : ماکول
دریافتن ___ پاسخ : درک
دلیر ___ پاسخ : یل
راه و جاده ___ پاسخ : مسیر
روش ___ پاسخ : روال
رونمایی ___ پاسخ : جلوه
زین‌ساز ___ پاسخ : سراج
ساده ___ پاسخ : سهل
ساکن ___ پاسخ : ایستا
سایه انداز سر ___ پاسخ : چتر
سختی، عذاب ___ پاسخ : وبال
سخنان بیمار ___ پاسخ : یان
سهل ___ پاسخ : اسان
سهولت ___ پاسخ : یسر
شادمانی ___ پاسخ : مسرت
شهری در استان گیلان ___ پاسخ : سیاهکل
شهری در سوئیس ___ پاسخ : زوریخ
شیر بیشه ___ پاسخ : اسد
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
فوتبالیست ایرانی ___ پاسخ : خلعتبری
قرائت کننده قرآن ___ پاسخ : قاری
گروه مردم ___ پاسخ : قوم
گناه ___ پاسخ : بزه
لیز خوردن ___ پاسخ : سر
مارک نوعی اتومبیل ___ پاسخ : بنز
ماهی لذیذ ___ پاسخ : قزل الا
مخفف لیکن ___ پاسخ : لکن
مدال نفر سوم ___ پاسخ : برنز
مرداب ___ پاسخ : گی
مناظره ___ پاسخ : جدل
ناراست و مکار ___ پاسخ : دغل
نام دیگر مراکش ___ پاسخ : مغرب
نام زن عزیز مصر ___ پاسخ : زلیخا
نخجیر ___ پاسخ : شکار
نزدیک‌بین ___ پاسخ : میوپ
نمونه خروار ___ پاسخ : مشت
نوشیدنی سنتی ___ پاسخ : چای
نوعی بستنی ___ پاسخ : کیم
نیرومند ___ پاسخ : قوی
نیزه کوچک ___ پاسخ : مک
ویتامین جدولی ___ پاسخ : ای
کار نمایشی خطرناک ___ پاسخ : بدلکاری
کلام چوپان ___ پاسخ : هی
کلاه آهنین ___ پاسخ : خود
کم‌طاقت ___ پاسخ : بیتاب
کمیت ___ پاسخ : یکا
یار سوسیس ___ پاسخ : کالباس
یاری ___ پاسخ : مدد
یک قسمت سریال ___ پاسخ : اپیزود

جواب مرحله 527 بازی جدولانه یک

آخرین سلسله پادشاهی ایران ___ پاسخ : پهلوی
آزمندی ___ پاسخ : شح
آفریننده جهان ___ پاسخ : خدا
آمیختن حروف ___ پاسخ : ادغام
اتاق پذیرایی از مهمان ___ پاسخ : مهمانخانه
احمق ___ پاسخ : کودن
ادب و اخلاق آموختن ___ پاسخ : تربیت
از استان‌ها ___ پاسخ : کرمانشاه
از حروف الفبا ___ پاسخ : ضاد
از مذاهب یونانی ___ پاسخ : ذن
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
انگور خشک شده ___ پاسخ : کشمش
اوضاع جوی ___ پاسخ : هوا
بادمجانش آفت ندارد ___ پاسخ : بم
بارور شدن ___ پاسخ : لقاح
بازی کردن ___ پاسخ : لهو
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
بزرگان طریقت ___ پاسخ : اوتاد
بستن پیمان ___ پاسخ : عقد
بستن و دوختن ___ پاسخ : رتق
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
به میزانی که ___ پاسخ : حتی
پادشاهان ___ پاسخ : ملوک
پایتخت آمریکا ___ پاسخ : واشینگتن
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پست ___ پاسخ : دنی
پیروان ___ پاسخ : امت
پیروی کننده ___ پاسخ : متاسی
تابلویی از رامبرانت ___ پاسخ : گشت شبانه
تباهی ___ پاسخ : ورب
تندیس پرستیدنی ___ پاسخ : بت
جامه‌دان ___ پاسخ : ساک
جداگانه ___ پاسخ : سوا
جریان، حادثه ___ پاسخ : قضیه
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جنبش و قیام ___ پاسخ : نهضت
چابکی ___ پاسخ : تندی
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
حرف نفی ___ پاسخ : نه
خبر ___ پاسخ : پیام
داد و دهش ___ پاسخ : بخشش
دادگر ___ پاسخ : عادل
دانش زیادی در آنجا گرد آمده است ___ پاسخ : کتابخانه
دانه، شمار ___ پاسخ : تا
در آسایش ___ پاسخ : مرفه
در دل برخی آب می‌شود ___ پاسخ : قند
درخت کرم ابریشم ___ پاسخ : توت
دوری ___ پاسخ : هجران
رأس ___ پاسخ : سر
راهروی ورودی خانه‌های قدیم ___ پاسخ : هشتی
رطوبت ___ پاسخ : نم
رفتار و عمل ___ پاسخ : اقدام
روز قیامت ___ پاسخ : یوم الموعود
زنده ___ پاسخ : حی
زه کمان ___ پاسخ : چله
سروده‌های زرتشت ___ پاسخ : گات
سیاهی ___ پاسخ : سواد
شهر نیروگاهی ___ پاسخ : نکا
شهرها ___ پاسخ : بلاد
شیر دهنده به کودک ___ پاسخ : دایه
صورت ___ پاسخ : شکل
عبادت کردن ___ پاسخ : طاعت
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
علامت ___ پاسخ : نشانه
فعال ___ پاسخ : اکتیو
مصروع ___ پاسخ : غشی
مفید ___ پاسخ : سودمند
میان ___ پاسخ : بین
میدان ___ پاسخ : فلکه
نانوا ___ پاسخ : شاطر
نشان و علامت ___ پاسخ : انگ
نظر و دید ___ پاسخ : نگاه
نه بی‌ادب ___ پاسخ : نچ
نیلوفر ___ پاسخ : ابرود
نیمه بار ___ پاسخ : تا
همه را شامل می‌شود ___ پاسخ : هر
هواکش آشپزخانه ___ پاسخ : هود
وارونه ___ پاسخ : پشت رو
کاتالوگ ___ پاسخ : کالانما
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
کفش ___ پاسخ : لخا
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

جواب مرحله 528 بازی جدولانه یک

ابزار گرفتن حیوانات ___ پاسخ : تله
اثر سیمین دانشور ___ پاسخ : سووشون
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : حرم دل
ادا، اطوار ___ پاسخ : ژست
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از شاهان پیشدادی ___ پاسخ : هوشنگ
استعداد فهم و دریافت ___ پاسخ : شم
افزون، زیاد ___ پاسخ : بیش
افسانه‌گو ___ پاسخ : نقال
افسرده ___ پاسخ : پکر
امر از پاشیدن ___ پاسخ : پاش
امرود ___ پاسخ : مل
اندازه، مقدار ___ پاسخ : کمیت
اندوهگین شدن ___ پاسخ : اسف
بالاتر و بلند‌تر ___ پاسخ : برتر
بدل ___ پاسخ : عوض
بدیع ___ پاسخ : نو
بعضی ___ پاسخ : برخی
بلند مرتبه ___ پاسخ : والا
به صورت شفاهی ___ پاسخ : زبانا
بی‌بهرگی ___ پاسخ : محرومیت
بی‌حس ___ پاسخ : لس
بی‌نظمی ___ پاسخ : شلختگی
پوشیده و رازآلود ___ پاسخ : سری
پیامبری ___ پاسخ : نبوت
پیر سپیدموی ___ پاسخ : زال
ترازوی بزرگ ___ پاسخ : قپان
تفریق ___ پاسخ : منها
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
تیر انداختن ___ پاسخ : رمی
جمع غده ___ پاسخ : غدد
جمع فن ___ پاسخ : فنون
جنگ و جدال ___ پاسخ : ستیزه
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
چهره ___ پاسخ : روی
چیزی بر دوش گرفتن ___ پاسخ : حمل
حافظه ___ پاسخ : یاد
حالت روحی ___ پاسخ : مود
حرکت با احتیاط در تاریکی ___ پاسخ : کورمال
خدا ___ پاسخ : اله
خشکی ___ پاسخ : یبس
خودبین ___ پاسخ : متکبر
خوش‌رویی ___ پاسخ : بشاشت
درست و بی‌نقص ___ پاسخ : کامل
دوستی و محبت ___ پاسخ : ود
دولت‌ها ___ پاسخ : دول
رأس ___ پاسخ : سر
رسانا ___ پاسخ : هادی
رشته فرنگی ___ پاسخ : ورمیشل
رود فرانسه ___ پاسخ : لوار
روی خانه ___ پاسخ : پشتبام
زشت ___ پاسخ : بدریخت
سرشت ___ پاسخ : خو
سگ عرب ___ پاسخ : کلب
سنگی شبیه عقیق ___ پاسخ : یشم
شریک و همکار ___ پاسخ : همدست
شعله آتش ___ پاسخ : الاو
شوم ___ پاسخ : نحس
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
عدد یک رقمی ___ پاسخ : هشت
عزم‌ها و آهنگ‌ها ___ پاسخ : نیات
قایق ___ پاسخ : زورق
گستردنی صیاد ___ پاسخ : دام
گمان ___ پاسخ : خیال
گوشه‌ها ___ پاسخ : زوایا
مال برخی خروس می‌خواند ___ پاسخ : کبک
مجموعه اثاثیه منزل ___ پاسخ : مبلمان
محتواها ___ پاسخ : مضامین
مدعی ___ پاسخ : خواهان
مرمر ___ پاسخ : رخام
معطر و خوشبو ___ پاسخ : عنبری
نژاد ___ پاسخ : نسب
نوشیدن ___ پاسخ : درکشیدن
واحد پول اتیوپی ___ پاسخ : بیرر
وسیله دوشاخه گرفتن آتش ___ پاسخ : انبر
کالابرگ ___ پاسخ : کوپن
کاکل ___ پاسخ : بش
کشورها ___ پاسخ : ممالک
کلیه ___ پاسخ : قلوه
یار پت ___ پاسخ : مت
یاقوت ___ پاسخ : یاکند

جواب مرحله 529 بازی جدولانه یک

آلیاژی از آهن ___ پاسخ : چدن
آواز دهنده ___ پاسخ : هاتف
از اقوام ترکمن ___ پاسخ : یموت
از دخانیات ___ پاسخ : تنباکو
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
افسانه و داستان کوتاه ___ پاسخ : متل
امرود ___ پاسخ : مل
با واقعیت سازگار است ___ پاسخ : حقیقت
بدنی آسیب ناپذیر دارد ___ پاسخ : رویین تن
بدی ___ پاسخ : شر
به خدمت بزرگی رسیدن ___ پاسخ : شرف یابی
به شتاب رونده ___ پاسخ : پویا
بی‌پروا و دلیر ___ پاسخ : متهور
بی‌خرد و نادان ___ پاسخ : دند
بی‌دوام ___ پاسخ : سست
بیزاری و تنفر ___ پاسخ : برایت
بیم داشتن ___ پاسخ : ترسیدن
پاک ___ پاسخ : زکی
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
پراکنده ساختن ___ پاسخ : تشتت
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پشتیبان ___ پاسخ : حامی
پیروز ___ پاسخ : مظفر
پیروزی ___ پاسخ : ظفر
پیش رو ___ پاسخ : فراروی
تاریکی ___ پاسخ : ظلمت
تبه‌کاری و فسق ___ پاسخ : فجور
توانگری ___ پاسخ : یسر
جابجایی هوا ___ پاسخ : باد
جانب ___ پاسخ : سوی
جداسرانه ___ پاسخ : مستقلا
جمع قبر ___ پاسخ : قبور
جمیل ___ پاسخ : زیبا
جوان ___ پاسخ : نورس
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حلق ___ پاسخ : گلو
حیله‌گران ___ پاسخ : رنود
حیوان اهلی مفید ___ پاسخ : گاو
در خصوص ___ پاسخ : بابت
درون ___ پاسخ : تو
دو بار پخته شده ___ پاسخ : دواتشه
دو چیز را به هم آوردن ___ پاسخ : تلفیق
ذره اتمی بدون بار ___ پاسخ : نوترون
راهب بودایی ___ پاسخ : شمن
رتبه و مقام ___ پاسخ : ارج
رشته ___ پاسخ : تار
رنج و سختی ___ پاسخ : محنت
روح انسانی ___ پاسخ : جان
روشن و درخشان ___ پاسخ : منور
ستمکار ___ پاسخ : ظالم
سفره نوروزی ___ پاسخ : هفت سین
سلاح انفجاری ___ پاسخ : بمب
سیلی ___ پاسخ : لت
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
ضربان قلب ___ پاسخ : تپش
عضو پرکار ___ پاسخ : دست
غیر مذهبی ___ پاسخ : لاییک
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
قطعه قطعه ___ پاسخ : لتوپار
قومی از قبایل سامی ___ پاسخ : ارامی
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گردش ___ پاسخ : دور
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گیاهی بدبو و تلخ ___ پاسخ : سذاب
مأمور تمیز کردن خیابان‌ها ___ پاسخ : رفتگر
متمول و مقتدر ___ پاسخ : دمکلفت
مسئول ___ پاسخ : موظف
منحرف ___ پاسخ : پرت
مو خشک کن ___ پاسخ : سشوار
موجود بی جان و بی حرکت ___ پاسخ : جماد
میوه آبدار و شیرین ___ پاسخ : توت
میوه بهشتی ___ پاسخ : سیب
نشان و علامت ___ پاسخ : رقم
نظریه انشتین ___ پاسخ : نسبیت
نور اندک ___ پاسخ : سو
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
هنگام صبح ___ پاسخ : صبح دم
کشور اروپایی ___ پاسخ : مالت
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : گابون
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
یکی یکی ___ پاسخ : تک تک

جواب مرحله 530 بازی جدولانه یک

آب کند ___ پاسخ : لر
آبگیر ___ پاسخ : ژی
آرایشگر سینمایی ___ پاسخ : گریمور
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : هفت کشور
اثر روسو ___ پاسخ : نارسیس
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : یحیی
از ادات پرسش ___ پاسخ : چی
از نام‌های خداوند ___ پاسخ : قیوم
اندیشه کردن ___ پاسخ : تدبر
بازی کامپیوتری ___ پاسخ : گیم
برگ درخت ___ پاسخ : ورق
برگه حقوقی ___ پاسخ : فیش
بزرگ ___ پاسخ : گت
بسیاری ___ پاسخ : وفور
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
به اندازه زیاد ___ پاسخ : بسی
به هدر دادن ___ پاسخ : تلف کردن
بی‌رونق ___ پاسخ : کساد
پیامبر زیبا ___ پاسخ : یوسف
پیش‌تر ___ پاسخ : اسبق
تخت پادشاهی ___ پاسخ : جرد
ترسیده ___ پاسخ : هراسان
تظاهر ___ پاسخ : ظاهر سازی
تعمیر پارچه ___ پاسخ : رفو
تفریق ___ پاسخ : منها
جدا کردن دو چیز از هم ___ پاسخ : فک
جغد ___ پاسخ : بوم
جوانمردی ___ پاسخ : فتوت
حرف‌ها ___ پاسخ : حروف
خواهر پدر ___ پاسخ : عمه
خودستایی ___ پاسخ : لاف
خون ___ پاسخ : دم
دایه ___ پاسخ : ظیر
دختر ___ پاسخ : بنت
دیده ___ پاسخ : بصر
رود روسیه ___ پاسخ : دن
روغن‌دار ___ پاسخ : چرب
زر پراکندن ___ پاسخ : زر افشانی
زرع ___ پاسخ : کشت
زنبیل ___ پاسخ : شاو
سایه ___ پاسخ : ظل
سپیده‌دم ___ پاسخ : فلق
سقف دهان ___ پاسخ : سق
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
سه کیلو گرم ___ پاسخ : من
سود پول ___ پاسخ : ربا
سوره‌هایی که در مکه نازل شده ___ پاسخ : مکی
شعری چهار مصراعی ___ پاسخ : رباعی
شهر گیلان ___ پاسخ : شفت
شهری در آلمان ___ پاسخ : بن
شوخ و شیرین رفتار ___ پاسخ : شنگ
شیفته ___ پاسخ : شیدا
صد سال ___ پاسخ : قرن
صدای درشت و خشن ___ پاسخ : بم
صف ___ پاسخ : رده
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
ضربه با مشت به پهلو ___ پاسخ : سقلمه
طرف چپ ___ پاسخ : میسره
عدد دو رقمی ___ پاسخ : شصت
عدو ___ پاسخ : دشمن
فرانسه قدیم ___ پاسخ : گل
فرومایه ___ پاسخ : لییم
فریاد و بانگ ___ پاسخ : جار
فعال ___ پاسخ : اکتیو
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
فهماندن ___ پاسخ : حالی کردن
فیل ماقبل تاریخ ___ پاسخ : ماموت
گربه عرب ___ پاسخ : هر
لاغری ___ پاسخ : نوانی
لقب میرزا کوچک خان ___ پاسخ : جنگلی
محبوس ___ پاسخ : زندانی
مشت‌زنی ___ پاسخ : بوکس
مطلع ___ پاسخ : اگاه
مقوای نازک ___ پاسخ : کارت
ملایمت ___ پاسخ : نرمی
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نزدیک ___ پاسخ : قریب
نصف ___ پاسخ : نیم
نصیب ___ پاسخ : سهم
نمایش‌نامه غم‌انگیز ___ پاسخ : تراژدی
نوعی بیماری ارثی خونی ___ پاسخ : هموفیلی
هیمه‌سوز ___ پاسخ : شومینه
واحد شمارش کتاب ___ پاسخ : مجلد
وسنی ___ پاسخ : هوو
وهم ___ پاسخ : خیال

جواب مرحله 531 بازی جدولانه یک

آشکار کننده ___ پاسخ : مبین
آماسیده ___ پاسخ : متورم
اپرای پرکفیف روس ___ پاسخ : فرزند ولخرج
اثری از انوره دو بالزاک فرانسوی ___ پاسخ : ارزوهای بر باد رفته
از اقوام ___ پاسخ : باجناق
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : ال
از ویتامین‌ها ___ پاسخ : سی
افسانه‌سرا ___ پاسخ : سامر
الکترود متصل به قطب منفی ___ پاسخ : کاتد
املا ___ پاسخ : دیکته
اندرز ___ پاسخ : پند
انسان ___ پاسخ : ادم
ایتالیای قدیم ___ پاسخ : روم
بازیچه دختر ___ پاسخ : عروسک
بدن انسان ___ پاسخ : تنه
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بسیار اصرار کننده ___ پاسخ : سمج
به طور مستمر و پیاپی ___ پاسخ : هی
بهره‌مند ___ پاسخ : نایل
بی‌رونق ___ پاسخ : کساد
پاندول ___ پاسخ : اونگ
پرگو می‌زند ___ پاسخ : ور
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
تپه ___ پاسخ : تل
تمجید ___ پاسخ : ثنا
تمشک مازندرانی ___ پاسخ : لم
تن‌پوش ماهی ___ پاسخ : فلس
جانب‌داری ___ پاسخ : تعصب
جانشینان ___ پاسخ : نواب
جایزه ادبی فرانسه ___ پاسخ : گنکور
جرقه آتش ___ پاسخ : شرر
جوانمردی ___ پاسخ : فتوت
چرم ___ پاسخ : قیش
چند وزیر ___ پاسخ : وزرا
حرف ___ پاسخ : سخن
حرف پوست کنده ___ پاسخ : رک
حرف مفعولی ___ پاسخ : را
حلقوم ___ پاسخ : نای
خرس فلکی ___ پاسخ : دب
خمره بزرگ ___ پاسخ : هب
خمیدگی کاغذ ___ پاسخ : تا
داخل ___ پاسخ : تو
درجه، مقام ___ پاسخ : رتبه
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دلیری ___ پاسخ : رشادت
زرداب ___ پاسخ : صفرا
ساختمان چند طبقه ___ پاسخ : اپارتمان
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ___ پاسخ : ناتو
سخن بی عمل ___ پاسخ : لاف
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
سرزمینی در آسیای مرکزی ___ پاسخ : تبت
سوره انجیر ___ پاسخ : تین
سیاستمدار ___ پاسخ : سیاس
شتر بارکش ___ پاسخ : لوک
شغل شوفر ___ پاسخ : رانندگی
صورتی کم رنگ ___ پاسخ : گلی
ضرر ___ پاسخ : خسارت
طبیعت چیزی ___ پاسخ : ماهیت
طعم ___ پاسخ : مزه
عدد مقدس ___ پاسخ : هفت
فدیه ___ پاسخ : سر بها
فرشته ___ پاسخ : ملک
فرهنگ و دانش ___ پاسخ : ادب
فرو رفتن ظرف ___ پاسخ : قر
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
ماشین ___ پاسخ : خودرو
ماه فوتبالی ___ پاسخ : اوت
مبارک ___ پاسخ : فرخ
مخترع ماشین بخار ___ پاسخ : وات
ناگزیر ___ پاسخ : لابد
ناگهانی ___ پاسخ : یهو
نفس چاق ___ پاسخ : هن
نمره شاگرد زرنگ ___ پاسخ : بیست
نوعی اسلحه کمری ___ پاسخ : رولور
نوعی باد ___ پاسخ : موسمی
نوعی بازی ___ پاسخ : کبدی
نوعی خوراک رقیق ___ پاسخ : فرنی
هر فصل یسنا ___ پاسخ : ها
همسر ابراهیم ___ پاسخ : هاجر
واحدی برای وزن ___ پاسخ : اونس
وزغ ___ پاسخ : بک
وقوف ___ پاسخ : خبر
کبوتر صحرایی ___ پاسخ : یمام
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
یار جنجال ___ پاسخ : جار

جواب مرحله 532 بازی جدولانه یک

اثر احمد محمود ___ پاسخ : مول
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : وزارت ترس
اجرت ___ پاسخ : مزد
از آحاد زمان ___ پاسخ : هفته
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : مینودشت
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : بتون
استان و مرکزش ___ پاسخ : بوشهر
اسفناج رومی ___ پاسخ : بتهو
افسار ___ پاسخ : لگام
اندک ___ پاسخ : کم
بازی شرط‌بندی ___ پاسخ : قمار
بخشودن ___ پاسخ : عفو
بسیار قدرتمند ___ پاسخ : قدر قدرت
به پایان رسیده ___ پاسخ : منتها
پهلوان ___ پاسخ : گو
تنها ___ پاسخ : یکه
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جانشین پادشاه ___ پاسخ : ولی عهد
جنگی ___ پاسخ : رزمی
چتر بزرگ ___ پاسخ : سایبان
چراغ دریایی ___ پاسخ : فار
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
خال ___ پاسخ : تیل
خواهشگری ___ پاسخ : شفاعت
خوش‌طبع ___ پاسخ : ظریف
دارای زمان محدود و معین ___ پاسخ : موقت
در ___ پاسخ : باب
درمانده و سرگشته ___ پاسخ : هاج
دوستی و هم صحبتی ___ پاسخ : معاشرت
رشد کردن ___ پاسخ : نمو
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
ریسمان پای اسیران ___ پاسخ : بند
زیرکی شاعرانه ___ پاسخ : رندی
زیستن ___ پاسخ : بقا
سالن ___ پاسخ : تالار
سرافکندگی ___ پاسخ : خفت
سود ___ پاسخ : نفع
سوی ___ پاسخ : زی
شعیر ___ پاسخ : جو
شهر فارس ___ پاسخ : زرین دشت
شهر قزوین ___ پاسخ : ابیک
شهر مرکزی ___ پاسخ : خشک رود
شهر کرمان ___ پاسخ : فهرج
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شکیبایی ___ پاسخ : صبر
شیر درنده ___ پاسخ : اسد
شیرینی پشمی ___ پاسخ : پشمک
صنم ___ پاسخ : بت
عقاب ___ پاسخ : دال
علامت ___ پاسخ : نشانه
عید میلاد مسیح ___ پاسخ : نویل
غده زیر گلو ___ پاسخ : تیرویید
غریزی و طبیعی ___ پاسخ : ذاتی
غش ___ پاسخ : صرع
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
فرستنده ___ پاسخ : مرسل
فصل بهار ___ پاسخ : ربیع
فهم و زیرکی ___ پاسخ : هوش
قیومت ___ پاسخ : وکالت
گریزنده ___ پاسخ : هارب
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گمان ___ پاسخ : شک
گونه ___ پاسخ : جور
لازم بودن ___ پاسخ : وجوب
ماده‌ای در تولید صابون ___ پاسخ : پتاس
مجموعه ___ پاسخ : ست
مخفیانه ___ پاسخ : دزدکی
مدح ___ پاسخ : ستایش
مظهر استقامت ___ پاسخ : کوه
مورچه ___ پاسخ : مور
ناپسند ___ پاسخ : زشت
نسج ___ پاسخ : بافت
نوعی شیرینی خشک ___ پاسخ : بیسکویت
نوکر ___ پاسخ : چاکر
نیا ___ پاسخ : جد
ودیعه ___ پاسخ : امانتی
وسیله نقاشی ___ پاسخ : شستی
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کالبد ___ پاسخ : پیکر
کشت به امید باران ___ پاسخ : دیم
کشتن ___ پاسخ : قتل
کندن قبر ___ پاسخ : نبش

جواب مرحله 533 بازی جدولانه یک

آتیه ___ پاسخ : اینده
آدرس ___ پاسخ : نشانی
آرامگاه ___ پاسخ : مقر
آش ___ پاسخ : با
آواز جوشیدن دیگ ___ پاسخ : غلغل
ابدا و اصلا ___ پاسخ : هیچ
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : مگس ها
از آهنگ‌های موسیقی ایرانی ___ پاسخ : شهناز
از سوره‌ها ___ پاسخ : طه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : یس
از میوه‌های گرمسیری ___ پاسخ : موز
الماس تراش داده شده ___ پاسخ : برلیان
امید است، شاید ___ پاسخ : اندی
انگبین ___ پاسخ : ظی
بخیه درشت ___ پاسخ : کن
برای ___ پاسخ : واسه
برخی در آستین پرورش می‌دهند ___ پاسخ : مار
بیکاره و ولگرد ___ پاسخ : الدنگ
پراکندگی ___ پاسخ : نشر
پریشان و درهم ___ پاسخ : ژول
پژواک ___ پاسخ : طنین
پستاندار آدم‌نما ___ پاسخ : لمور
پسوند ساخت قید از صفت ___ پاسخ : انه
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پوشیده گفتن ___ پاسخ : رمز
ترس و هراس ___ پاسخ : وحشت
ترساندن ___ پاسخ : تهدید
تماما، همه ___ پاسخ : کلا
چپاول کردن ___ پاسخ : غارت
حرف گریختن ___ پاسخ : جیم
خبر خوش ___ پاسخ : نوید
خدا ___ پاسخ : اله
خراشیدن ___ پاسخ : حک
خرچال ___ پاسخ : جرد
خوابیده ___ پاسخ : نایم
خون عرب ___ پاسخ : دم
در آن چیزی بگذارند ___ پاسخ : ظرف
دستمال کاغذی ___ پاسخ : کلینکس
دلیر در دعوا ___ پاسخ : بزن
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رنگ مو و ناخن ___ پاسخ : حنا
روش ___ پاسخ : متد
زیارت کنندگان ___ پاسخ : زوار
سخنان بی‌معنی می‌گوید ___ پاسخ : یاوه گو
سر ___ پاسخ : راز
سوره خبر ___ پاسخ : نبا
شعری که هم ردیف دارد هم قافیه ___ پاسخ : مردف
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : طبس
شهر مرکزی ___ پاسخ : کمی جان
شهر همدان ___ پاسخ : رزن
شهر کردستان ___ پاسخ : سقز
شهری در فرانسه ___ پاسخ : مارسی
شیپور شکارچیان ___ پاسخ : بورو
صدای سیلی آبدار ___ پاسخ : شپلق
صوت‌ترساندن ___ پاسخ : پخ
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
عبور صف‌های سربازان ___ پاسخ : رژه
غذایی از مرغ و برنج ___ پاسخ : چلوخورش
قسمی کفش پاشنه‌دار ___ پاسخ : ارسی
قطعه قطعه ___ پاسخ : تکهتکه
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
گفتگوی خودمانی ___ پاسخ : گپ
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
گیاه خاردار کوهستانی ___ پاسخ : گون
معطوف و ملطفت ___ پاسخ : متوجه
میله بدنسازی ___ پاسخ : بارفیکس
میوه گرد و زردرنگ ___ پاسخ : زردالو
نشستن ___ پاسخ : جلوس
نمد زین اسب ___ پاسخ : ادرم
نوئل ___ پاسخ : کریسمس
همراه ملکه ___ پاسخ : ندیمه
واحد پول ویتنام ___ پاسخ : دونگ
واحدی برای شدت جریان برق ___ پاسخ : امپر
ورزش پهلوانی ___ پاسخ : کشتی
ورزش رزمی چینی ___ پاسخ : ووشو
ورقه ورقه شدن ___ پاسخ : تورق
وزنی معادل ده گرم ___ پاسخ : دکاگرم
کار کننده ___ پاسخ : کارگر
کشور اروپایی ___ پاسخ : کرواسی
کناره‌ها ___ پاسخ : جوانب
کوفتن ___ پاسخ : زدن
یادداشت ___ پاسخ : نت

جواب مرحله 534 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : تف
آزار دهنده پدر و مادر ___ پاسخ : عاق
آفت گندم ___ پاسخ : سن
اثر داستایفسکی ___ پاسخ : قمارباز
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : میهن ما
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : دلاویر
از ظروف آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : سمنان
از نزولات آسمانی ___ پاسخ : برف
اسم ___ پاسخ : نام
انجام کارهای زشت ___ پاسخ : فسق
انواع، اقسام ___ پاسخ : صنوف
باشد که ___ پاسخ : مگر
برابر ___ پاسخ : متساوی
برادر مادر ___ پاسخ : ابو
برای ___ پاسخ : واسه
بلبل ___ پاسخ : هزار
بند پای اسیران ___ پاسخ : بند
به سوی ___ پاسخ : فا
به صورت شفاهی ___ پاسخ : زبانا
به طور رسمی ___ پاسخ : رسما
بوکسور ___ پاسخ : مشت زن
بیاض ___ پاسخ : سفید
پایتخت ایتالیا ___ پاسخ : رم
پخش کننده صدا در چند جهت ___ پاسخ : استریو
پسوند راننده ___ پاسخ : ران
پشته هیزم ___ پاسخ : امنه
پهلوان ___ پاسخ : گو
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
تصاویری از جهان نشان می‌دهد ___ پاسخ : جهان نما
تصویر کلی از چیزی ___ پاسخ : شما
تلف کردن ___ پاسخ : اتلاف
توانگر ___ پاسخ : ملی
حرکت دادن چرخ به دور محورش ___ پاسخ : چرخانیدن
خواهش نفس ___ پاسخ : هوس
دانش مطالعه نیروهای فیزیکی زمین ___ پاسخ : ژیوفیزیک
دشوار ___ پاسخ : بغرنج
دوندگی ___ پاسخ : خت
راه‌ها، جاده‌ها ___ پاسخ : طرق
روز گذشته ___ پاسخ : دی
ریش ___ پاسخ : زخم
زیبا و دل‌ربا ___ پاسخ : فتان
سازی مانند تنبور ___ پاسخ : رباب
ستاره کم نور دب اکبر ___ پاسخ : سها
سخن راندن ___ پاسخ : گفتن
سرشت ___ پاسخ : نهاد
سست شدن ___ پاسخ : ضعف
سگ شکاری ___ پاسخ : تازی
سیماب ___ پاسخ : ابک
شرح‌ها و بسط‌ها ___ پاسخ : تفاصیل
شهر یزد ___ پاسخ : بافق
صاحب ___ پاسخ : ذا
ضربه با پا به توپ ___ پاسخ : شوت
ضمیر خودستا ___ پاسخ : من
عامل انتقال وراثت ___ پاسخ : ژن
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فاش کردن خبر ___ پاسخ : بث
فاکس ___ پاسخ : دورنگار
فراوانی ___ پاسخ : کثرت
فرزندزاده ___ پاسخ : نوه
فورا ___ پاسخ : بی درنگ
گردن ___ پاسخ : عنق
گوارش ___ پاسخ : هضم
ماده گندزدا ___ پاسخ : پرمنگنات
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
مهمانخانه بزرگ ___ پاسخ : هتل
میخ چوبی یا فلزی ___ پاسخ : وتد
ناگهان خودمانی ___ پاسخ : یهویی
نشانه ___ پاسخ : هدف
نقاش ___ پاسخ : رسام
نوار ___ پاسخ : روبان
نیتروژن ___ پاسخ : ازت
همان گرسنه است ___ پاسخ : گشنه
همراه زر ___ پاسخ : سیم
همه ___ پاسخ : کلا
هواپیمای‌عجول ___ پاسخ : جت
واحد پول عربستان ___ پاسخ : ریال
وقت و زمان ___ پاسخ : گه
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کمیاب ___ پاسخ : نادر
کوتاهی کردن ___ پاسخ : قصور
یاقوت سرخ ___ پاسخ : بهرم

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 351 تا 400 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 535 بازی جدولانه یک

آب دیده ___ پاسخ : اشک
آزرم ___ پاسخ : شرم
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اداره مرزی ___ پاسخ : گمرک
از آلیاژهای آهن ___ پاسخ : چدن
از پرندگان شکاری ___ پاسخ : قرقی
از حروف الفبا ___ پاسخ : میم
باطل کردن ___ پاسخ : لغو
بامداد ___ پاسخ : صبح
بخشی از ریاضیات ___ پاسخ : جبر
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
برجستگی کوچک روی پوست ___ پاسخ : زگیل
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
بلندی تنه آدمی ___ پاسخ : قامت
بندپای سمی ___ پاسخ : رتیل
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به لالای برخی می‌گذراند ___ پاسخ : لیلی
بی‌تجربه ___ پاسخ : نا ازموده
بی‌خبر ___ پاسخ : غفلتا
بیشتر ___ پاسخ : غالبا
پارسنگ ترازو ___ پاسخ : ورام
پایان مهلت معین شده ___ پاسخ : ضرب الاجل
پایکوب ___ پاسخ : رقاص
پرنده‌ای شکاری ___ پاسخ : یوهه
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
تردید ___ پاسخ : شک
ترشرو ___ پاسخ : اخمو
تنگی ___ پاسخ : ضیق
توانگری ___ پاسخ : مکنت
تکه پارچه کهنه ___ پاسخ : لت
تیرانداز قدیمی ___ پاسخ : کماندار
جانشین ___ پاسخ : وصی
جذاب و گیرا ___ پاسخ : بانمک
حد و مرز تعیین کردن ___ پاسخ : تحدید
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خوشی‌ها ___ پاسخ : لذات
داد و صدا ___ پاسخ : جار
دلیر ___ پاسخ : گو
دموکراسی ___ پاسخ : مردم سالاری
دوست، سرپرست ___ پاسخ : ولی
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رسنده، واصل ___ پاسخ : متادی
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
زاهد ___ پاسخ : رهبان
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سرزنده و شاداب ___ پاسخ : باحال
سرها ___ پاسخ : ریوس
سقف دهان ___ پاسخ : سق
سوره قصه‌ها ___ پاسخ : قصص
سیر گردانیدن ___ پاسخ : اشباع
سیلاب ___ پاسخ : هجا
شخص ___ پاسخ : کس
شراب انگوری ___ پاسخ : می
شعر با آهنگ ___ پاسخ : سرود
شلوار جین ___ پاسخ : لی
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : مرند
شکافنده ___ پاسخ : باقر
صنم ___ پاسخ : بت
ضروری ___ پاسخ : لازم
ضمیر همیشه غایب ___ پاسخ : او
ظرف روغن ___ پاسخ : دبه
عملی در ساخت فیلم ___ پاسخ : صداگذاری
فرزند ___ پاسخ : ولد
فیلمی با بازی محمد رضا گلزار ___ پاسخ : کما
قومی از نژاد اسلاو ___ پاسخ : بلغار
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
گوسفند شاخ‌دار ___ پاسخ : تکل
محل در معرض دید گذاشتن ___ پاسخ : نمایشگاه
مدرسه‌ها ___ پاسخ : مدارس
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مظهر پلیدی ___ پاسخ : دیو
موبایل ___ پاسخ : تلفن همراه
موی گردن اسب ___ پاسخ : یال
میان ___ پاسخ : لا
میل ___ پاسخ : رغبت
ناپخته ___ پاسخ : خام
نهایی ___ پاسخ : اخر
همراه پوچ ___ پاسخ : هیچ
وزنه وزنه‌بردار ___ پاسخ : هالتر
ویژگی ___ پاسخ : خصوصیت
کشور توانگری ___ پاسخ : غنا
کوچک ___ پاسخ : که
یکنواخت ___ پاسخ : همگن

جواب مرحله 536 بازی جدولانه یک

آزاد شدن ___ پاسخ : وارهیدن
آزرده خاطر ___ پاسخ : خسته دل
آشفته ___ پاسخ : ژولیده
آشکار ___ پاسخ : بارز
آفت ___ پاسخ : بلا
آنچه در شب بدرخشد ___ پاسخ : شب نما
اثر جوزف اونیل ___ پاسخ : هلند
اثر مولیر ___ پاسخ : تارتوف
از صنایع شعر ___ پاسخ : جناس
اندرز ___ پاسخ : پند
باد کشنده ___ پاسخ : سموم
بالا رفتن آب دریا ___ پاسخ : مد
بخشش ___ پاسخ : جود
برابر یکدیگر ___ پاسخ : متوازی
به شمار آوردن ___ پاسخ : عد
به وجود آوردن ___ پاسخ : ساختن
بولاغ اوتی ___ پاسخ : ابتره
بیهوده ___ پاسخ : الکی
پارسایی ___ پاسخ : زهد
پاکی ___ پاسخ : طهارت
پدر فرانسوی ___ پاسخ : پاپا
پهنا، دامنه ___ پاسخ : وسعت
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پیروزی و ظفر ___ پاسخ : ویل
تراوش ___ پاسخ : نشت
تلاش ___ پاسخ : سعی
تمدنی کهن ___ پاسخ : سومر
تنوره ___ پاسخ : دودکش
توشه ___ پاسخ : زاد
تکلیف دانش‌آموز ___ پاسخ : مشق
جبه ___ پاسخ : وت
جلو ___ پاسخ : نزد
جمع شاهد ___ پاسخ : شهود
جمع عنصر ___ پاسخ : عناصر
چوب بندی ___ پاسخ : داربست
حباب پیرایه چراغ ___ پاسخ : اباژور
حرف سرکش‌دار ___ پاسخ : گاف
خاور ___ پاسخ : مشرق
خسیس ___ پاسخ : کنس
خوراک بیمار ___ پاسخ : دوا
خوشبخت ___ پاسخ : روزبه
دانه نهانزا ___ پاسخ : هاگ
دستور ___ پاسخ : امر
دلربا ___ پاسخ : جالب
راستگو ___ پاسخ : صادق
روغن جلا ___ پاسخ : ورنی
رولور ___ پاسخ : ششلول
روییدن ___ پاسخ : رستن
زرنگی ___ پاسخ : هشیاری
زمان ___ پاسخ : وقت
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سازمان اطلاعاتی آمریکا ___ پاسخ : سیا
سرور ___ پاسخ : اقا
سوم شخص جمع ___ پاسخ : انها
شهر بی قانون ___ پاسخ : هرت
شهری در عربستان ___ پاسخ : جده
شوهر ___ پاسخ : شوی
شکار ___ پاسخ : صید
شکوه‌گوی جدایی‌ها ___ پاسخ : نی
شیرینی یزد ___ پاسخ : قطاب
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
طلایی ___ پاسخ : زری
عذر خواستن ___ پاسخ : پوزش
قایق موتوری بزرگ ___ پاسخ : لنج
قیمت واحد ___ پاسخ : فی
مخفف گاه ___ پاسخ : گه
مخفف مگر ___ پاسخ : مر
مریض نیست ___ پاسخ : سالم
مشهد سابق ___ پاسخ : سناباد
مقابل فرد ___ پاسخ : زوج
منافق ___ پاسخ : دورو
نادر ___ پاسخ : کمیاب
ناگهانی ___ پاسخ : یهو
نام فرشته‌ای ___ پاسخ : اراد
نفس سوزناک ___ پاسخ : اه
نور دهنده ___ پاسخ : نیر
هدایتگر ___ پاسخ : رهبر
ورم ریه ___ پاسخ : برونشیت
وزغ ___ پاسخ : بک
کشور لیما ___ پاسخ : پرو
کم طاقت ___ پاسخ : بی تاب
یک نوع از انجیر ___ پاسخ : رش

جواب مرحله 537 بازی جدولانه یک

آفرین ___ پاسخ : ثنا
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
اثر ایان فلمینگ ___ پاسخ : دکتر نو
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : یک تصویر
اختاپوس ___ پاسخ : هشت پا
از رنگ‌های واقع در طیف سرخ و زرد ___ پاسخ : نارنجی
از شهرهای استان خوزستان ___ پاسخ : خرمشهر
از علوم پایه ___ پاسخ : شیمی
استفراغ ___ پاسخ : قی
امر از پاشیدن ___ پاسخ : پاش
انتشار ___ پاسخ : اشاعه
اندازه و مقدار ___ پاسخ : کمیت
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بانگ و ناله ___ پاسخ : زخ
بخشی از خون ___ پاسخ : پلاسما
بغل ___ پاسخ : بر
بی‌شک ___ پاسخ : حتما
پایتخت پرجمعیت ___ پاسخ : پکن
پرواز کننده ___ پاسخ : طایر
پسته شاد ___ پاسخ : خندان
پسر ___ پاسخ : پور
پهلوان ___ پاسخ : گو
پیرامون ___ پاسخ : حواشی
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تهی‌دست ___ پاسخ : پاپتی
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راش
جعبه کامپیوتر ___ پاسخ : کیس
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
خاک ___ پاسخ : تربت
خنده از روی خشم ___ پاسخ : نیش خند
دارای جاه و مقام شدن ___ پاسخ : تمکن
دارای فاصله زیاد از زمین ___ پاسخ : بلند
درازا ___ پاسخ : طول
درشت‌اندام ___ پاسخ : لندهور
دزد ___ پاسخ : لص
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
دگرگون شدن ___ پاسخ : تغیر
راه ___ پاسخ : جاده
روستا ___ پاسخ : دیه
زراعت ___ پاسخ : کشت
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سایه ___ پاسخ : نش
سبزی خرد کردنی ___ پاسخ : تره
شرم ___ پاسخ : حیا
شعبه ___ پاسخ : شاخه
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : هریس
شهر زنجان ___ پاسخ : قیدار
صافی و گوارایی ___ پاسخ : زلالی
صدای شکستن ___ پاسخ : ترک
ضرورتا ___ پاسخ : لزوما
عظمت و شکوه ___ پاسخ : حشمت
فرزندان ___ پاسخ : عترت
فصل ___ پاسخ : موسم
فضول و کاوش کننده ___ پاسخ : کنجکاو
فوت شدن ___ پاسخ : مردن
قبض تأیید دریافت ___ پاسخ : رسید
قراضه ___ پاسخ : لکنته
گردن‌بند ___ پاسخ : طوق
گرفتگی زبان ___ پاسخ : لکنت
گفتار ___ پاسخ : قال
گناه غیر عمد ___ پاسخ : خطا
گونه، نوع ___ پاسخ : جور
مال برخی رنگ ندارد ___ پاسخ : حنا
مقابل روحانی ___ پاسخ : جسمانی
منحصرا ___ پاسخ : فقط
منکر وجود خدا ___ پاسخ : اته ییست
ناجوانمرد ___ پاسخ : لامروت
نادرست ___ پاسخ : غلط
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوع تفکر ___ پاسخ : ذهنیت
نوعی ساعت قدیمی ___ پاسخ : شنی
همسر زن ___ پاسخ : شوهر
واحد پول غنا ___ پاسخ : سدی
ورزش ___ پاسخ : اسپرت
کرگدن ___ پاسخ : ریما
کم و اندک ___ پاسخ : قلیل
کمان تیر اندازی ___ پاسخ : شیو
کوچ کردن ___ پاسخ : رفتن
یار پت ___ پاسخ : مت

جواب مرحله 538 بازی جدولانه یک

آب بینی ___ پاسخ : فین
آرنج ___ پاسخ : وارن
آری ___ پاسخ : بلی
آنچه به آن اشاره شده ___ پاسخ : مشار
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : پروانه
ارث‌بر ___ پاسخ : وراث
از چرب کردنی‌ها ___ پاسخ : سبیل
از حروف الفبا ___ پاسخ : کاف
از سوره‌ها ___ پاسخ : نبا
از عناصر چهارگانه ___ پاسخ : باد
الصاقی به محموله پستی ___ پاسخ : تمبر
انتخاب کردن ___ پاسخ : گزیدن
با حیله عیب چیزی را مخفی کردن ___ پاسخ : لاپوشانی
باب ___ پاسخ : در
بادیگارد ___ پاسخ : محافظ
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
باور قلبی ___ پاسخ : ایمان
بران ___ پاسخ : تیز
به زور به کاری واداشتن ___ پاسخ : جبر
بوسه ___ پاسخ : ماچ
بیرون ___ پاسخ : خارج
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پنبه چراغ نفتی ___ پاسخ : فتیله
ترسناک ___ پاسخ : مخوف
توانگر ___ پاسخ : غنی
تکه پاره ___ پاسخ : لت
جغد ___ پاسخ : بوم
جوانمردی ___ پاسخ : فتوت
چهره ___ پاسخ : وجه
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
خدشه‌دار ___ پاسخ : مخدوش
خواب کودکانه ___ پاسخ : لالا
خوشا، به به ___ پاسخ : زهی
داخل ___ پاسخ : تو
دختر ___ پاسخ : دخت
در امور صنعتی مشغول است ___ پاسخ : فنی
درآمد ___ پاسخ : دخل
درخشنده ___ پاسخ : زهرا
راهرویی در ورودی خانه‌های قدیم ___ پاسخ : هشتی
رایگان ___ پاسخ : مفت
رنگ ___ پاسخ : لون
روش ___ پاسخ : شگرد
سخاوت ___ پاسخ : کرامت
سرای ___ پاسخ : خانه
سرباز تفنگ به دست ___ پاسخ : تفنگ چی
سفره نوروزی ___ پاسخ : هفت سین
شاخ جانور ___ پاسخ : شغ
شاگرد مدرسه ___ پاسخ : دانش اموز
شاه پیشدادی ___ پاسخ : هوشنگ
شراب انگوری ___ پاسخ : می
شروع ___ پاسخ : اغاز
شهر یزد ___ پاسخ : تفت
صدای بالا کشیدن مایع ___ پاسخ : هرت
صنم ___ پاسخ : بت
عادت ___ پاسخ : خو
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عرض‌حال ___ پاسخ : دادخواست
غیر عرب ___ پاسخ : عجم
گرفتن و فشار دادن پوست و گوشت بدن ___ پاسخ : نیشگون
گندم ___ پاسخ : اگ
لیاقت ___ پاسخ : شایستگی
مادر ___ پاسخ : مام
مانع دیدن می‌شود ___ پاسخ : چشم بند
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
من را ___ پاسخ : مرا
نادان ___ پاسخ : غت
نخست وزیر ___ پاسخ : صدراعظم
نیرنگ‌باز ___ پاسخ : حیله گر
هر چیز گستردنی ___ پاسخ : فرش
همچنین ___ پاسخ : نیز
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
وسط حیاط ___ پاسخ : صحن
کشور آفریقایی ___ پاسخ : گینه
کشور اروپایی ___ پاسخ : مقدونیه
کشیده شدن ___ پاسخ : تمدد
کلمه‌ای که از زبان دیگر وارد زبان شده ___ پاسخ : دخیل
کوچ کردن ___ پاسخ : هجرت
کوی ___ پاسخ : برزن
یاری‌گر ___ پاسخ : ناصر
یاوه‌گویی ___ پاسخ : هرز
یک سوم ___ پاسخ : ثلث

جواب مرحله 539 بازی جدولانه یک

آب ترکی ___ پاسخ : سو
آتشفشان ایتالیا ___ پاسخ : اتنا
آداب و آیین ___ پاسخ : مراسم
آرامش، آهستگی ___ پاسخ : سکینه
آسمان‌ها ___ پاسخ : افلاک
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آلت کباب کردن ___ پاسخ : سیخ
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : منظومه نیما
ادراک ___ پاسخ : حس
از پیاده خبر ندارد ___ پاسخ : سواره
از علائم نگارشی ___ پاسخ : گیومه
از هم جدا شده ___ پاسخ : گسسته
استارت قدیمی ___ پاسخ : هندل
الاغ ___ پاسخ : خر
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
ای افسوس ___ پاسخ : دریغا
بالابر آپاراتی ___ پاسخ : جک
بدگمان ___ پاسخ : شکاک
برهان‌ها ___ پاسخ : ادله
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به صورت جسم درآورده ___ پاسخ : مجسم
بیچارگی ___ پاسخ : فلاکت
پایتخت برزیل ___ پاسخ : برازیلیا
پر و انباشته ___ پاسخ : کیپ
پژمرده ___ پاسخ : لس
پشیمان ___ پاسخ : نادم
تاجریزی ___ پاسخ : لما
تفاله ابریشم ___ پاسخ : لاس
تیکه بر پشتی ___ پاسخ : لم
ثابت و بدون حرکت ___ پاسخ : فیکس
جایگاه، مأوا ___ پاسخ : رحل
جعبه میز ___ پاسخ : کشو
جنس برخی ظروف ___ پاسخ : تفلون
چشمداشت ___ پاسخ : ارزو
چیز ___ پاسخ : شی
حرص ___ پاسخ : از
خطایی در تنیس ___ پاسخ : نت
خوراکی از برنج ___ پاسخ : پلو
دارای پیوند ___ پاسخ : مربوط
دارایی ___ پاسخ : مال
درختی است تناور ___ پاسخ : بلوط
درمانگاهی دارای‌بخش‌های تخصصی‌مختلف ___ پاسخ : پلی کلینیک
راه رفتن ___ پاسخ : مشی
رایگان ___ پاسخ : صلواتی
رشته درون ستون فقرات ___ پاسخ : نخاع
رود ایتالیا ___ پاسخ : پو
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
ریختن آب ___ پاسخ : صب
زنبیل ___ پاسخ : شاو
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سرخنای ___ پاسخ : مری
سرو کوهی ___ پاسخ : اورس
سنه ___ پاسخ : سال
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : خدا افرین
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : شوط
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : سویا
شوم ___ پاسخ : نحس
شکیبا ___ پاسخ : صبور
ظلم ___ پاسخ : ستم
عدد ___ پاسخ : شمار
عدد اول ___ پاسخ : یک
فتوگرافر ___ پاسخ : عکاس
فریاد ___ پاسخ : جار
فعالیت ذهنی ___ پاسخ : فکر
قسمتی از قرآن ___ پاسخ : سوره
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
گونه ___ پاسخ : نوع
مأمور نظم اجتماعی ___ پاسخ : پلیس
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مادربزرگ ___ پاسخ : ننه
مرکز کاتولیک های جهان ___ پاسخ : واتیکان
نادان ___ پاسخ : غت
نفسانیاتی که اساس آنها لذت دایم است ___ پاسخ : انفعالات
نهان‌ها ___ پاسخ : خفایا
نیکویی و احسان ___ پاسخ : لطف
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
واکنش ___ پاسخ : عکس العمل
کشیدن شکل روی کاغذ ___ پاسخ : رسم
کفش، پای‌افزار ___ پاسخ : لخا
کم‌جرأت ___ پاسخ : ترسو
کناره ___ پاسخ : لبه
کوتاه و نارسا ___ پاسخ : قاصر
کوشش کردن ___ پاسخ : سعی

جواب مرحله 540 بازی جدولانه یک

اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : پشه ها
از آرنج تا مچ دست ___ پاسخ : ساعد
از آفات درختان ___ پاسخ : شته
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : خون
از بیماری‌های مسری ___ پاسخ : وبا
از توابع مثلثاتی ___ پاسخ : کسینوس
از سازها ___ پاسخ : رباب
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : غافر
افسوس ___ پاسخ : وای
اهل هند ___ پاسخ : هندو
این دم ___ پاسخ : اکنون
بازوها و شانه‌ها ___ پاسخ : کتوکول
باطراوت ___ پاسخ : شاداب
بالابر خودرو ___ پاسخ : جک
بددل ___ پاسخ : غر
بدزبان ___ پاسخ : هتاک
بذر گیاه ___ پاسخ : دان
برادر پدر ___ پاسخ : عمو
برانگیزنده ___ پاسخ : مهیج
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
بی‌خرد و نادان ___ پاسخ : دند
پدران ___ پاسخ : ابا
پرت و بی‌خبر ___ پاسخ : شوت
پرخور ___ پاسخ : رس
پرستش ___ پاسخ : یشت
پستاندار آدم‌نما ___ پاسخ : لمور
پوششی برای بام ___ پاسخ : ایرانیت
تفحص ___ پاسخ : کاوش
تقلب کردن ___ پاسخ : جعل
تنه ___ پاسخ : بدنه
تو در تو ___ پاسخ : لابلا
توقف ___ پاسخ : درنگ
تیره ___ پاسخ : کدر
جنون ___ پاسخ : دیوانگی
چابک ___ پاسخ : جلد
چاق ___ پاسخ : تپل
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرارت ___ پاسخ : گرمی
حیله و شگرد ___ پاسخ : فن
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
خانه گاو و گوسفند ___ پاسخ : اغل
خرس عرب ___ پاسخ : دب
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خواری و فلاکت ___ پاسخ : نکبت
درخور ___ پاسخ : بجا
دریای عرب ___ پاسخ : یم
رأس ___ پاسخ : سر
رونق پیدا کردن کار و بار ___ پاسخ : سکه شدن
ریاکار ___ پاسخ : دورو
زشت ___ پاسخ : قبیح
زشت ___ پاسخ : کریه
زشتی ___ پاسخ : شناعت
زیبای دریایی ___ پاسخ : پری
زینت رو ___ پاسخ : مو
سردار ترک ___ پاسخ : ینال
سرشت ___ پاسخ : خو
سگ گزنده ___ پاسخ : هار
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
شالوده ___ پاسخ : بنیاد
شراب ___ پاسخ : خمر
شهر خوزستان ___ پاسخ : هندیجان
شهری در انگلستان ___ پاسخ : بریستول
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ادانا
شور و مشورت ___ پاسخ : کنکاش
عمارت ___ پاسخ : ساختمان
قدم ___ پاسخ : گام
گناه ___ پاسخ : جنحه
لازم و واجب ___ پاسخ : بایا
لباس جراحان ___ پاسخ : گان
معدن ___ پاسخ : کان
ملخ ___ پاسخ : میگ
نجیب‌زاده ___ پاسخ : جنتلمن
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نصیب ___ پاسخ : قسمت
هستی ___ پاسخ : وجود
همراه چفت ___ پاسخ : بست
واحدی برای حرارت ___ پاسخ : فارنهایت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنگو
کنایه از با محبت ___ پاسخ : خون گرم
کندر رومی ___ پاسخ : رماس
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
یدک کشیدن ___ پاسخ : بکسل

جواب مرحله 541 بازی جدولانه یک

آسانی ___ پاسخ : سهولت
آموخته لقمان ___ پاسخ : ادب
از انجیل‌ها ___ پاسخ : متا
از جواهرات قدیم ___ پاسخ : کوهنور
از جوایز ادبی معتبر ___ پاسخ : بوکر
از گازها ___ پاسخ : کلر
از نژادهای زردپوست آسیایی ___ پاسخ : تای
اطراف دهان ___ پاسخ : نسی
امر به روفتن ___ پاسخ : روب
انجام کاری بر خلاف میل ___ پاسخ : اکراه
اندازه دستی ___ پاسخ : وجب
اندیشه‌ها ___ پاسخ : ارا
اهلی ___ پاسخ : رام
اول صبح ___ پاسخ : سپیده
بدهکار ___ پاسخ : وامدار
برنده ___ پاسخ : برا
برهنه ___ پاسخ : رت
بله آلمانی ___ پاسخ : یات
بینش ___ پاسخ : درایت
پایه و ستون ___ پاسخ : رکن
ته ___ پاسخ : اخر
جدا ___ پاسخ : سوا
جذاب ___ پاسخ : گیرا
جویها ___ پاسخ : انهار
چاک دو کوه ___ پاسخ : دره
چشم ___ پاسخ : دیده
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حیوان مفید ___ پاسخ : گاو
خاک صنعتی ___ پاسخ : رس
دستگاه خنک کردن آب ___ پاسخ : اب سردکن
دورویی ___ پاسخ : ریا
دوست ___ پاسخ : یار
راننده کشتی ___ پاسخ : ناوبر
رفوزگی ___ پاسخ : رد
روانداز خواب ___ پاسخ : پتو
روایت کننده ___ پاسخ : راوی
زمان اندک ___ پاسخ : ان
زمین خشک ___ پاسخ : بایر
زندان مسعود سعد ___ پاسخ : نای
ساز مولانا ___ پاسخ : نی
سوغاتی از گجرات ___ پاسخ : تمر
شب نیست ___ پاسخ : روز
شش عرب ___ پاسخ : سادس
شهر فارس ___ پاسخ : اوز
شهر فرانسه ___ پاسخ : رن
شهر همدان ___ پاسخ : گل تپه
شکافنده ___ پاسخ : باقر
صف ___ پاسخ : رده
ضرباهنگ ___ پاسخ : ریتم
ضمیر جمع ___ پاسخ : انها
طریق کوتاه ___ پاسخ : ره
طلا ___ پاسخ : زر
ظرفیت ___ پاسخ : گنجایش ه
عریض ___ پاسخ : پهنن
غوغا ___ پاسخ : هیاهو
فاقد نیروی شنوایی ___ پاسخ : کر
قلندر ___ پاسخ : درویشو
گاز اتمسفر ___ پاسخ : ازن
گفتگوی دوستانه ___ پاسخ : گپ
گیاهی طبی ___ پاسخ : خاکشیر
لنگه در ___ پاسخ : لتب
مذکر ___ پاسخ : نر
مرطوب ___ پاسخ : تر
مرطوب ___ پاسخ : نمناک
معادل فارسی آیفون ___ پاسخ : اوابر
مقابل فراموشی ___ پاسخ : یادد
مقایسه کردن ___ پاسخ : سنجیدن
منتهی شونده ___ پاسخ : منجر
موافق ___ پاسخ : دمساز
میوه ___ پاسخ : بر
نابینا ___ پاسخ : روشندل
نجات ___ پاسخ : رهایی
نقل قول ___ پاسخ : روایت
نمایشگاه نقاشی ___ پاسخ : گالری
نوعی خار ___ پاسخ : یز
نیازمند صرف زمان ___ پاسخ : وقت گیر
نیاکان ___ پاسخ : ابا
نیرو ___ پاسخ : قوت
نیروگاه شمال ایران ___ پاسخ : نکاو
هذیان ___ پاسخ : یان
هنوز قاچ نشده ___ پاسخ : قا
ویران کننده ___ پاسخ : هادم
ویزا ___ پاسخ : روادید
کار و کردار ___ پاسخ : کنش
کالابرگ ___ پاسخ : کوپن
کشور آفریقایی ___ پاسخ : رواندا
کلاه‌بردار ___ پاسخ : شیاد
کمربند طبی ___ پاسخ : گن
کوچه ته بسته ___ پاسخ : بن بست
یک دهم متر ___ پاسخ : دسی متر

جواب مرحله 542 بازی جدولانه یک

آس بازی ___ پاسخ : قمار
آفرین گفتن ___ پاسخ : تحسین
آهک ___ پاسخ : کلس
آواره ___ پاسخ : هرزه گرد
ابزار شکسته‌بندی ___ پاسخ : اتل
اثر شولوخوف ___ پاسخ : دن ارام
اذیت کننده ___ پاسخ : ازارنده
از آلات موسیقی ___ پاسخ : ساز
از اجزای هفت‌سین ___ پاسخ : سمنو
از جنس نی ___ پاسخ : نیین
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : غاشیه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : ممتحنه
از شهرهای مرکزی ___ پاسخ : توره
از عناصر گازی شکل ___ پاسخ : نیون
استان بزرگ قدیم ___ پاسخ : خراسان
اطاق قطار ___ پاسخ : واگن
بانگ ___ پاسخ : ندا
بخشش ___ پاسخ : داد
برای زندگی نیاز به اکسیژن دارد ___ پاسخ : هوازی
بلوری شدن جسم ___ پاسخ : تبلور
به سوی خود کشیدن ___ پاسخ : جذب
پابند چیزی شدن ___ پاسخ : تقید
پایبند به قانون ___ پاسخ : مقرراتی
پایه ___ پاسخ : اس
پایه ___ پاسخ : اساس
پیک ___ پاسخ : چاپار
تاج ___ پاسخ : افسر
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
جستجوی چیزی ___ پاسخ : پی گرد
جلسه سینمایی ___ پاسخ : سانس
حرف نفی ___ پاسخ : نه
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خوش طبعی کردن ___ پاسخ : مطایبه کوه نور
در ___ پاسخ : باب
دستگاه، ابزار ___ پاسخ : اپارات
رود اروپایی ___ پاسخ : دانوب
زیرک و باهوش ___ پاسخ : ذکیه
سازی زهی ___ پاسخ : هارپ
سپس ___ پاسخ : وانگهی
سطح و رویه ___ پاسخ : کف
سنگ سرخ گرانبها ___ پاسخ : لعل
سیاره زحل ___ پاسخ : کیوان
شپش ___ پاسخ : نمه
شهرنشین ___ پاسخ : مدنی
عامل شفا ___ پاسخ : دارو
علم ___ پاسخ : دانش س
علم مطالعه خواص نور ___ پاسخ : اپتیک
عنوان‌پادشاهان پیشدادی ___ پاسخ : کی
غصه‌دار ___ پاسخ : اندوهگین
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
قدیمی ___ پاسخ : کهن
قوی هیکل ___ پاسخ : لنبر
گریه با سوز ___ پاسخ : زار
گشوده ___ پاسخ : وا ا
لاغر ___ پاسخ : هزیل
ماده نفتی راه‌سازی ___ پاسخ : قیر
مانند ___ پاسخ : شبه
مایه‌کوبی شده ___ پاسخ : واکسینه
محل انجام کارهای اداری ___ پاسخ : دفتر
محل عبور چارپایان ___ پاسخ : مالرو
مدعی شدن ___ پاسخ : ادعا
مقیاسی برای طول ___ پاسخ : پا
مهر و کابین ___ پاسخ : مهریه
مورد حفاظت و نگهبانی است ___ پاسخ : تحت الحفظ
نام حضرت عیسی ___ پاسخ : مسیح
نژاد قالب روسیه ___ پاسخ : روس
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نمد زین ___ پاسخ : یون
نویسنده سوئیسی گرگ بیابان ___ پاسخ : هرمان هسه
همسر زن ___ پاسخ : شوهر نجایشه
کاغذفروش ___ پاسخ : وراق
یاری دهنده ___ پاسخ : مددکار

جواب مرحله 543 بازی جدولانه یک

آهو ___ پاسخ : ظب
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مالون می میرد
اثر شهرنوش پارسی‌پور ___ پاسخ : زنان بدون مردان
اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : بلامی
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : دهقانان
از اعداد دو رقمی ___ پاسخ : دوازده
از محله‌های شمال تهران ___ پاسخ : ونک
از نت‌ها ___ پاسخ : فا
از یک پدر و مادر نیستند ___ پاسخ : ناتنی
بافتن ___ پاسخ : تنیدن
بانگ ___ پاسخ : اوا
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
بی‌هوشی ___ پاسخ : کما
پادزهر ___ پاسخ : تریاق
پایتخت مالت ___ پاسخ : والتا
پناهگاه ___ پاسخ : مامن
پندار و گمان ___ پاسخ : وهم انهسه
پهلوان ___ پاسخ : یل
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
جای نشستن ___ پاسخ : نشیمن
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جمع غده ___ پاسخ : غدد
خواب عرب ___ پاسخ : نوم
خواهش نفس ___ پاسخ : شهوت
خوشبختی و سعادت ___ پاسخ : بهروزی
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
رنگ خزان ___ پاسخ : زرد
روییدن ___ پاسخ : نشاسان
شرکت ژاپنی سازنده کنسول بازی ___ پاسخ : سگ اانگهی
شهر هرمزگان ___ پاسخ : بندرلنگه
شهر کرمان ___ پاسخ : رابر
شهری در خراسان رضوی ___ پاسخ : گناباد اساس
شکم‌بند طبی ___ پاسخ : گن
شیر عرب ___ پاسخ : لبن
عاشق شدن ___ پاسخ : دلدادگی
عظیم ___ پاسخ : بزرگ دن ارام
فانی و ناپایدار ___ پاسخ : میرا
فرزند نرینه ___ پاسخ : ابن
فقیه ___ پاسخ : مجتهد
فهماندن به شخص دیر فهم ___ پاسخ : شیر فهم کردن
قطره قطره فرو ریختن ___ پاسخ : چکیدن
گرد آمده ___ پاسخ : فراهم
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
گندم ___ پاسخ : اگوا ا
مذکر ___ پاسخ : نر
مرگ ___ پاسخ : موت
ممانعت ___ پاسخ : نهی سانس
مکن بهر کسی ___ پاسخ : چاه
نسیه نیست ___ پاسخ : نقد دانش س
نمد زین ___ پاسخ : یون
نمد زین اسب ___ پاسخ : ادرم
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نوعی گهواره ___ پاسخ : ننو
نوعی مثلث ___ پاسخ : قایم الزاویه
هر طبقه دیوار گلی ___ پاسخ : دای
والی ___ پاسخ : حکمران
وسیله بالا رفتن ___ پاسخ : نردبان
کرک میوه ___ پاسخ : پرزو
کوچکترین ___ پاسخ : کهین
کیسه بزرگ ___ پاسخ : انبان

جواب مرحله 544 بازی جدولانه یک

آلت رگ زنی ___ پاسخ : نیشتر
آیین و سنت ___ پاسخ : رسم
اثر امین فقیری ___ پاسخ : اهوی زیبای من
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : فردوس مشرقی
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : همیشه باتو
از رواندازها ___ پاسخ : پتو
از سوره‌های قرآن کریم ___ پاسخ : زمر
از فصل‌ها ___ پاسخ : پاییز
از مزه‌ها ___ پاسخ : ترش
امر از پاشیدن ___ پاسخ : پاش
بازتاب ___ پاسخ : رفلکس
بازگشت ___ پاسخ : عودت
باقی چیزی ___ پاسخ : سایر
برپا شدن ___ پاسخ : ایستادن
بز نر ___ پاسخ : تکه
بسته شدن ___ پاسخ : انسداد
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بی‌حیا و پررو ___ پاسخ : سمج
بی‌هوشی ___ پاسخ : کما
پدر ___ پاسخ : بابا
پرسش از مکان ___ پاسخ : کو
پستی ___ پاسخ : فرومایگی
پسوند تصغیر ___ پاسخ : چه
پیچ و تاب ___ پاسخ : تاو
پیدا شدن اندیشه بد در دل ___ پاسخ : وسوسه
تابنده ___ پاسخ : رخشنده
تحمل ___ پاسخ : طاقت
توخالی ___ پاسخ : پوک
جاودانه ___ پاسخ : پایا
جوان ___ پاسخ : فتی
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
جوانمرد ___ پاسخ : راد
چپق کوتاه ___ پاسخ : پیپ
چربی حیوانی ___ پاسخ : پیه
چسبیدن و ول نکردن کسی ___ پاسخ : اویزان شدن
چله کمان ___ پاسخ : زه
چه بهتر ___ پاسخ : فبها
حالت روحی ___ پاسخ : مود
حرکت عصبی و غیر ارادی عضله ___ پاسخ : تیک
حکومت نازی‌ها ___ پاسخ : رایش
حیا ___ پاسخ : شرم
خبر ___ پاسخ : پیام
خرچال ___ پاسخ : جرد
خطوط موازی و نزدیک به هم در طراحی ___ پاسخ : هاشور
خلاصی دهنده ___ پاسخ : ازادی بخش
داد و ستد کننده ارز ___ پاسخ : صراف
دختر ___ پاسخ : بنت
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
دروه تجدید حیات اروپا ___ پاسخ : رنسانس
دست یافتن به آن آسان است ___ پاسخ : دسترس
ذخیره ___ پاسخ : زاپاس
راست یافته ___ پاسخ : سهی
رجم ___ پاسخ : سنگسار
رشته ___ پاسخ : نخ
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
رنجش ___ پاسخ : ازردگی
رنگ سبز روشن ___ پاسخ : میشی
رنگ‌ها ___ پاسخ : الوان
روشنی ___ پاسخ : فروغ
ستایشگری ___ پاسخ : ثناگویی
سخن آهسته از روی خشم ___ پاسخ : غرولند
سرزمین‌باستانی کنار دجله ___ پاسخ : اشور
سرگردان ___ پاسخ : پلاس
سرگشته ___ پاسخ : گمراه
شستشو دادن با آب ___ پاسخ : غسل
شهر آرزو ___ پاسخ : امل
شکم‌بند طبی ___ پاسخ : گن
شیفتگی ___ پاسخ : شیدایی
صحت ___ پاسخ : درستی
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
غمزه ___ پاسخ : ناز
فرزندزاده ___ پاسخ : نوه
قومی از نژاد اسلاو ___ پاسخ : روس
گذاشتن ___ پاسخ : قراردادن
گل درشت پرپر ___ پاسخ : داوودی
ماده معطر که به شکل بلورهای ریز سوزنی می‌باشد ___ پاسخ : وانیلین
مجموعه ___ پاسخ : ست
مخلوط کردن ___ پاسخ : سرشتن
مرضی مزمن و ارثی ___ پاسخ : نقرس
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مرکز فرماندهی ___ پاسخ : ستاد
مقتصد ___ پاسخ : حسابگر
نادم ___ پاسخ : تایب
نسج ___ پاسخ : فیبر
نظیر ___ پاسخ : همتا
نگهبان ___ پاسخ : بپا
نوعی نقاشی روی شیشه ___ پاسخ : ویترای
نیایش کردن ___ پاسخ : یشتن
واقف شدن و دانستن ___ پاسخ : شناختن
کافی ___ پاسخ : بس
کرانه آسمان ___ پاسخ : افق
کشتزار ___ پاسخ : پالیز
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
کم عقلی ___ پاسخ : سخافت
کوبیدن ___ پاسخ : نقر
کوشیدن ___ پاسخ : جهد
یاری کردن ___ پاسخ : امداد

جواب مرحله 545 بازی جدولانه یک

آش رقیق ___ پاسخ : سوپ
آشکار شونده ___ پاسخ : متجلی ش
ابزار درو ___ پاسخ : داس
ابزار و وسایل ___ پاسخ : اثاث
از استان‌ها ___ پاسخ : کرمان
از پیامبران ___ پاسخ : یحیی
از یک رقمی ها ___ پاسخ : سه
اما ___ پاسخ : لیک
انبار گنج ___ پاسخ : خزانه
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
اندیشه و فکر ___ پاسخ : ایده
بقیه ___ پاسخ : سایر
بنیادی، آیینی ___ پاسخ : رسما
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بول ___ پاسخ : میزک
بی‌حس ___ پاسخ : لس
بی‌مو ___ پاسخ : کچل
بیزار ___ پاسخ : ملول
پاک کردن ___ پاسخ : زدودن
پایین ___ پاسخ : زیر
پسر عرب ___ پاسخ : ابن
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
پیامبران ___ پاسخ : رسل
پیدا کرده ___ پاسخ : یافته
پیش پرداخت ___ پاسخ : اوانس
تر و تازه ___ پاسخ : ترد
ترسنده ___ پاسخ : بیمناک
ترش و شیرین ___ پاسخ : مز
تندیس پرستیدنی ___ پاسخ : بت
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جانور درنده ___ پاسخ : دد
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
جلا ___ پاسخ : پرداخت
چارپایه ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
چسبنده ___ پاسخ : دج
چسبنده بودن ___ پاسخ : چسبندگی
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حیله‌گران ___ پاسخ : رنود
خدا ___ پاسخ : اله
خریدن ___ پاسخ : ابتیاع
خزانه دولت مغول ___ پاسخ : دلی
خودروی جنگی مقاوم ___ پاسخ : زره پوش
دارای خطوط موازی ___ پاسخ : راهراه
راندن ___ پاسخ : ذب
راهب بودایی ___ پاسخ : شمن
رایزنی ___ پاسخ : مشاورها
رد شده ___ پاسخ : رفوزه
رسا ___ پاسخ : بلیغ
رنگین کمان ___ پاسخ : نوس
زبانه آتش ___ پاسخ : گر
ژنرال جنگ های انفصال ___ پاسخ : لثن
سالخورده ___ پاسخ : پیر
ستایش ___ پاسخ : پرستش
سود ___ پاسخ : فایده
شست و شوی اسلامی ___ پاسخ : غسل
شعله آتش ___ پاسخ : لهبر
شهر استان البرز ___ پاسخ : هشتگرد
شهر اصفهان ___ پاسخ : لنجان
شهر تهران ___ پاسخ : ورامین
شهر خوزستان ___ پاسخ : گتوند
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زهکز
شهری در کرمانشاه ___ پاسخ : دالاهو
صحبت اینترنتی ___ پاسخ : چت
صد سال ___ پاسخ : قرن
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
قبیح ___ پاسخ : زشت
قطعه احتیاطی ___ پاسخ : یدک
گازر ___ پاسخ : رختشو
گرفتگی ___ پاسخ : گیر
گوارا ___ پاسخ : هنی
لایعقل ___ پاسخ : بیهوش
لقب دهخدا ___ پاسخ : دخوو
ماش سبز ___ پاسخ : منح
ماشین خاک بردار ___ پاسخ : لودر
مخفی شدن به قصد دشمن ___ پاسخ : کمین
مشک ___ پاسخ : خی
موافق و بی‌ریا ___ پاسخ : یکدله
میوه گس ___ پاسخ : خرمالو
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نوع انسان ___ پاسخ : بشریت
نوعی زغال سنگ ___ پاسخ : لینیت
نیلوفر ___ پاسخ : فلپ
همراه فراوان ___ پاسخ : فت
هیزم ___ پاسخ : هیمه
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
وسنی ___ پاسخ : هوو
وسیله دفاعی گاو ___ پاسخ : شاخ
کاردان ___ پاسخ : مدبر

جواب مرحله 546 بازی جدولانه یک

آب شرعی ___ پاسخ : کر
آهسته ترکی ___ پاسخ : یواش
آیین زیارت خانه کعبه ___ پاسخ : حج
اتصال ___ پاسخ : وابستگی
اثری از آندره مالرو ___ پاسخ : امید بشر
اثری از امین احمد رازی ___ پاسخ : هفت اقلیم
اثری از حمیدی شیرازی ___ پاسخ : خون سیاوش
اثری از دکتر زرین‌کوب ___ پاسخ : فرارازمدرسه
اثری از رکسانا حسینی ___ پاسخ : کلبه های غم
اثری از سعید نفیسی ___ پاسخ : ماه نخ شب
ادب کردن ___ پاسخ : تادیب
از سلسله‌های چین ___ پاسخ : تانگ
از شهر رانده شده ___ پاسخ : تبعیدی
از شهرهای آذربایجان شرقی ___ پاسخ : بناب
از شهرهای خراسان رضوی ___ پاسخ : خواف شاورها
از شهرهای مازندران ___ پاسخ : الاشت
ایتالیای باستان ___ پاسخ : روم
بازار ___ پاسخ : سوقیغ
بجا آوردن ___ پاسخ : ادا
بخار شدن ___ پاسخ : تبخیر
برادر مادر ___ پاسخ : دایی
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
به تنهایی ___ پاسخ : تکی
بی‌باکی ___ پاسخ : تهور
پارچ آب ___ پاسخ : تنگ
پایان کار ___ پاسخ : غب
پرخور ___ پاسخ : اکول
پول کره جنوبی ___ پاسخ : وون
تعهد به پیمان ___ پاسخ : وفا
تله انفجاری ___ پاسخ : مین
تیشه سنگ‌تراشی ___ پاسخ : میتین
جمع سانحه ___ پاسخ : سوانح
چوبه قالی ___ پاسخ : دار
خالص ___ پاسخ : قح
خانه و سرپناه ___ پاسخ : کاشانه
خدای هندی ___ پاسخ : برهما
خوب نیست ___ پاسخ : بد
داستان بلند ___ پاسخ : رمان
دوست ___ پاسخ : یار
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
رشته‌کوهی در ایران ___ پاسخ : زاگرس
روزنامه ورزشی اسپانیایی ___ پاسخ : مارکا
زخم پشت گوش ___ پاسخ : رشکا
زنبیل ___ پاسخ : سبد
ستاره دنباله‌دار ___ پاسخ : هالی
سخن بی‌پرده ___ پاسخ : رک
شرح ___ پاسخ : بیان
شهر ترکی ___ پاسخ : مرند
شوید ___ پاسخ : شبت
صاحب ارژنگ ___ پاسخ : مانی
طلای سیاه ___ پاسخ : نفت
عمارت ___ پاسخ : بنا
غیر بیگانه ___ پاسخ : خودی
فلز زینک ___ پاسخ : روی
فوری ___ پاسخ : انی
فیلمی از فرهاد نجفی ___ پاسخ : حرکتاول
گرفته و ناراحت ___ پاسخ : پکر
گیاهی پربرگ با گل‌هایی سفید ___ پاسخ : بابونه هشت گرد
لوس ___ پاسخ : ننر
ماه تمام ___ پاسخ : بدر
مثل مغرور شدن و تکبر بی‌جا ___ پاسخ : باد درسرداشتن
مجموعه آثار یک نویسنده ___ پاسخ : کاربند
مخفف شاد ___ پاسخ : شا
مرد بی‌زن ___ پاسخ : ارمل
ناپدری ___ پاسخ : راب
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نباتی ___ پاسخ : گیاهی
نصف هر چیز ___ پاسخ : نیمه
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
کتف و شانه ___ پاسخ : خاپ
کنایه از فرد ترسو ___ پاسخ : گاو دل رسما

جواب مرحله 547 بازی جدولانه یک

آب ترکی ___ پاسخ : سو
آتش قرآنی ___ پاسخ : نار
اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : مرگ ایوانایلیچ
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : افسانه سیرنگ
اثری دیگر از لئو تولستوی ___ پاسخ : طبل میان تهی
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : جن
از علوم پایه ___ پاسخ : فیزیک
امانت‌دار ___ پاسخ : امین
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
بازی کردن ___ پاسخ : لهودایی
بجز ___ پاسخ : الا
بدیع ___ پاسخ : نو
برآمدگی جلو زین اسب ___ پاسخ : پیش کوهه
بسیار ___ پاسخ : خیلی
به علاوه ___ پاسخ : مضافا
بی‌هوشی ___ پاسخ : غش
بیکاره و تنبل ___ پاسخ : لش
پارچه‌ای لطیف و سبک ___ پاسخ : فلانل
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پرستو ___ پاسخ : چلچله
تابلویی از کاسیوس کولیج ___ پاسخ : بلوف شجاعانه
تازی ___ پاسخ : عرب
ترس و بیم ___ پاسخ : نهیب
ترعه ___ پاسخ : کانال
تشنه شدن ___ پاسخ : عطش
تماما، همه ___ پاسخ : کلایب
جان‌ها ___ پاسخ : انفس
حرف همراهی ___ پاسخ : معارمل
خانه پرنده ___ پاسخ : لانه
دارای سبیل پرپشت ___ پاسخ : سبیلو
در سینما می‌بینند ___ پاسخ : فیلم
درون دهان ___ پاسخ : بجگ
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
ذره باردار ___ پاسخ : یون
رودی در کرمان ___ پاسخ : هلیل رود
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
شاید ___ پاسخ : یحتمل
شهر اصفهان ___ پاسخ : شه رضا
شهری در انگلستان ___ پاسخ : هال
شکستگی پوسته زمین ___ پاسخ : گسل اودلرسممس
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر اقلیم
غیر مذهبی ___ پاسخ : لاییک
فرمت فایل فشرده ___ پاسخ : زیپ
قدم ___ پاسخ : گام
قدیمی ___ پاسخ : کهن
گلخن حمام ___ پاسخ : تون
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
گیاهان ___ پاسخ : نباتات
میان ___ پاسخ : بین
نادان و کودن ___ پاسخ : غت
نوعی سس ___ پاسخ : مایونز
نویسنده دمیان ___ پاسخ : هرمان هسه
هر یک از تیغه‌های پروانه ___ پاسخ : پره
کار روزمره ___ پاسخ : روتین
کارگری ___ پاسخ : عملگی
کاهش ___ پاسخ : افت
کپی ___ پاسخ : رونوشت
کشور پرجمعیت ___ پاسخ : هند
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

جواب مرحله 548 بازی جدولانه یک

آب مروارید ___ پاسخ : تم
آرایش‌گر ___ پاسخ : سلمانی
آرمانگرایی ___ پاسخ : ایدهالیسم
آسمان غرش ___ پاسخ : تندر
ادامه ___ پاسخ : دنباله
از ادات پرسش ___ پاسخ : چرا
از پیامبران ___ پاسخ : هود
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : اعراف
استنساخ کردن ___ پاسخ : نسخه برداشتن
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
انبار ته کشتی ___ پاسخ : خن
انعام هنرنمایی ___ پاسخ : نازشست
این همه ___ پاسخ : چندین
بخشش‌ها ___ پاسخ : مواهب
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بزرگان طریقت ___ پاسخ : اوتاد
بسیار رنج دهنده ___ پاسخ : جانکاه
بن دندان ___ پاسخ : سنخ
بند پای زندانیان ___ پاسخ : لگ
بند کردن ___ پاسخ : اسر
بوی خوش ___ پاسخ : نکهت
پارچه و قماش ___ پاسخ : بز
پالیز خربزه و … ___ پاسخ : لته
پایتخت اوگاندا ___ پاسخ : کامپالا
پایتخت ویتنام ___ پاسخ : هانوی
پشت سر هم ___ پاسخ : رمارم
پشته خاک ___ پاسخ : تل
پوشیدگی ___ پاسخ : خفا
پیروان ___ پاسخ : امت
پیروان یک دین ___ پاسخ : ملت
تا این زمان ___ پاسخ : هنوز
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
تجمع ___ پاسخ : میتینگ
جمعا ___ پاسخ : رویهم
چرم دباغی شده ___ پاسخ : ادیم
چرک بدن ___ پاسخ : شوخ
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
حرف دوم یونانی ___ پاسخ : بتا
حکمت ارسطو ___ پاسخ : مشا
خداحافظی ___ پاسخ : وداع
خدایی ___ پاسخ : ربوبیت
خراب کردن ___ پاسخ : هدم
خشکی میان دریا ___ پاسخ : اداک
خط کشیدن ___ پاسخ : رسم
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خوشبخت ___ پاسخ : کامیاب
خوشبخت‌تر ___ پاسخ : اسعد
خیمه نمدی ___ پاسخ : اوبه
دادن بدون عوض ___ پاسخ : وهب
دارو ___ پاسخ : دوا
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دستبند ___ پاسخ : یاره
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
رژیم استبدادی ___ پاسخ : توتالیتر
رشک بردن بر سعادت کسی ___ پاسخ : غبطه
رطوبت ___ پاسخ : نم
روان شدن ___ پاسخ : جریان
رودی در چین و قزاقستان و روسیه ___ پاسخ : ایرتیش
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ایش
سازمان کشورهای صادر کننده نفت ___ پاسخ : اوپک
سبزی سالادی ___ پاسخ : کلم
سلاح روسی ___ پاسخ : کلاشینکف
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
سوگ ___ پاسخ : عزا
سیلاب ___ پاسخ : هجا
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر سمنان ___ پاسخ : ارادان
شهری در ترکیه ___ پاسخ : انتالیا
شکلک سازی ___ پاسخ : ادا اطوار
ضربه با پا به توپ ___ پاسخ : شوت
عدد گرو نه ___ پاسخ : هشت
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
فیلسوف و ریاضیدان دوره سلجوقی ___ پاسخ : خیام
قصد کردن ___ پاسخ : همت
گرو ___ پاسخ : رهن
گونه‌ها ___ پاسخ : اقسام
لاغری ___ پاسخ : نوانی
محل خرید و فروش ___ پاسخ : بازار
مخزن سوخت خودرو ___ پاسخ : باک
مداحی ___ پاسخ : ثناگویی
مرد ___ پاسخ : رجل
مردم عادی ___ پاسخ : عوام
میانجیگری ___ پاسخ : پا درمیانی
میوه‌ای شیرین با درختی بزرگ ___ پاسخ : توت
نفرین شده ___ پاسخ : لعین
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نوعی بیماری روانی ___ پاسخ : اسکیزوفرنی
نوعی فرش ___ پاسخ : جاجیم
نوعی کباب ___ پاسخ : شامی
هرگز نه ___ پاسخ : لن
کارآموز پزشکی ___ پاسخ : انترن
کتاب مقدس مسلمانان ___ پاسخ : قران
کشتزارها ___ پاسخ : مزارع
کشتگان راه خدا ___ پاسخ : شهدا
کشور اروپایی ___ پاسخ : لهستان
کشور سیگار برگ ___ پاسخ : کوبا
کنار ___ پاسخ : لب
یارانه ___ پاسخ : سوبسید
یرقان ___ پاسخ : زردی

جواب مرحله 549 بازی جدولانه یک

آب آشامیدنی ___ پاسخ : ما
آشوب ___ پاسخ : هرج
آماده سازی ___ پاسخ : بسیج
اثر چربی ___ پاسخ : لک
اثر محمد ایوبی ___ پاسخ : روزگراز
احضار ___ پاسخ : دعوت
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از اعداد دو رقمی ___ پاسخ : شانزده
از سوره‌ها ___ پاسخ : جن
بدیع ___ پاسخ : نو
برهنه ___ پاسخ : ورت
بزرگ‌زاده ___ پاسخ : بیکم
بزرگنمایی در عکاسی ___ پاسخ : زوم
بن ___ پاسخ : ریشه
بی‌مانند در سواری ___ پاسخ : یکهتاز
بی‌هوا ___ پاسخ : وکیوم
بیماری ریوی ___ پاسخ : سل
بیکاره و بیهوده ___ پاسخ : هرزه
پستاندار باوفا ___ پاسخ : سگ
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
ترک‌بند ___ پاسخ : فتراک
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یسه
تند و سریع ___ پاسخ : زود
تنه بریده شده درخت ___ پاسخ : چوب
تور سقف کاذب ___ پاسخ : رابیتسا
جامه آخرت ___ پاسخ : کفن
جای پای سوارکار ___ پاسخ : رکاب
جدایی ___ پاسخ : هجرو
جراحت ___ پاسخ : ریش
چاشنی شور ___ پاسخ : نمک
چهره و رخساره ___ پاسخ : لقا
چوبدستی پادشاهان ___ پاسخ : دبوس
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خال ___ پاسخ : تیلر
خونابه ___ پاسخ : سرم
دانشمند و حکیم ___ پاسخ : فرزانه
در ارتش خدمت می‌کند ___ پاسخ : سرباز
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دریدگی ___ پاسخ : جر
دلالی ___ پاسخ : سمساری
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
رود روسیه ___ پاسخ : دنا
زمین لرزه ___ پاسخ : زلزله
زهرابه ___ پاسخ : توکسین
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سال طولانی ___ پاسخ : کبیسه
سرخ‌نای ___ پاسخ : مری
سرگشته ماندن ___ پاسخ : بهت
سنگ معماری ___ پاسخ : مرمر
سوغات اصفهان ___ پاسخ : گز
سیاه و تیره ___ پاسخ : مشکین
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : درق
شهر سمنان ___ پاسخ : میامی
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زهک
شهر فارس ___ پاسخ : فسا
شهر گیلان ___ پاسخ : تالش
شکاف باریک روی چیزی ___ پاسخ : شیار
شکم پرست ___ پاسخ : رس
صیقل یافته ___ پاسخ : زدوده
طاقچه ___ پاسخ : رف
ظرف حمام ___ پاسخ : وان
غسل دهنده میت ___ پاسخ : مرده شور
غلاف کارد و شمشیر ___ پاسخ : چخ
قصد و عزم ___ پاسخ : اهنگ
قطعه دراز و نازک فلزی ___ پاسخ : میله
مانند شده ___ پاسخ : مشبه
ماهی کنسروی ___ پاسخ : تن
مجموعه ___ پاسخ : ست
مخفیانه ___ پاسخ : دزدکی
مدتی ___ پاسخ : یکچند
مهربانی و شفقت ___ پاسخ : نوازش
موی بلند ___ پاسخ : گیس
میله پر کردن تفنگ سرپر ___ پاسخ : سنبه
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوعی بیماری روحی ___ پاسخ : هیستری
نوعی دکان کبابی ___ پاسخ : جگرکی
نیکو ___ پاسخ : خوب
همان نوبت است ___ پاسخ : نوبه
همسایه ___ پاسخ : همجوار
همسایه اسرائیل ___ پاسخ : فلسطین
واگذاشته ___ پاسخ : متروک
کارآزمایی ___ پاسخ : تجربه
کاغذ تزئینی ___ پاسخ : زرورق
کاهگل ___ پاسخ : ویم
کوتاهی کردن ___ پاسخ : تفریطو
یارانه ___ پاسخ : سوبسید
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

جواب مرحله 550 بازی جدولانه یک

آبکی ___ پاسخ : رقیق
آرزو ___ پاسخ : خواست
اثر محمد رحیم اخوت ___ پاسخ : نمیشود
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : ایداهو
از شهرهای استان مازندران ___ پاسخ : کلاردشت
از یاد رفته ___ پاسخ : فراموش
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
اسباب کم ارزش ___ پاسخ : خرت و پرت
استفراغ ___ پاسخ : قی
بازدارنده ___ پاسخ : ناهی
بسامد ___ پاسخ : فرکانس
بی حد و بی شمار ___ پاسخ : سرسام اور
بی‌مرگ ___ پاسخ : لایموت
پاکتر ___ پاسخ : اقدس
پست‌چی ___ پاسخ : نامه رسان ر
پندار ___ پاسخ : وهم
تپانچه ___ پاسخ : تس
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تقویت امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
تمام، جمیع ___ پاسخ : همه
تیپا ___ پاسخ : لج
تیر بسیار بزرگ ___ پاسخ : دیرک
جامه و لباس ___ پاسخ : کسا
جنگ‌های پیامبر ___ پاسخ : غزوات
جهت ___ پاسخ : سمت
چاه جهنم ___ پاسخ : ویل
چرم دباغی شده ___ پاسخ : ادیم
چنگ زدن ___ پاسخ : تمسک
چوپان ___ پاسخ : شبان
چیره و غالب ___ پاسخ : قاهر
حاکم هندی ___ پاسخ : راجه
خوشحال ___ پاسخ : شاد
درون ___ پاسخ : تو
دشواری ___ پاسخ : وخامت
دوا ___ پاسخ : دارو
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
ریشه نارنجی خوراکی ___ پاسخ : هویج
زادگاه ___ پاسخ : موطن
زیاد ___ پاسخ : وافر ابیتسا
سرسرای بزرگ ___ پاسخ : لابی
سرگشته ___ پاسخ : گمراه
سلمانی ___ پاسخ : ارایشگر
سوی ___ پاسخ : طرف
شراب خورده ___ پاسخ : مست
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : هریس
شهر اصفهان ___ پاسخ : کاشان
شهر مرکزی ___ پاسخ : نراق
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : دالاهو
صدای خنده ___ پاسخ : هرهر
طرز حرکت ___ پاسخ : رفتار
طرز سخن گفتن ___ پاسخ : لهجه
ظلم ___ پاسخ : ستم
فنجان ___ پاسخ : کاپ
قصه‌گو ___ پاسخ : سامر
قعر چیزی ___ پاسخ : ته
گفتار و سخن ___ پاسخ : گویش
گود ___ پاسخ : ژرف
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
مننژیت ___ پاسخ : سرسام
موافق ___ پاسخ : یکدله
موحد ___ پاسخ : یکتاپرست
میانجی ___ پاسخ : واسطه
ناپسند ___ پاسخ : بد
نامی ___ پاسخ : شهره
نامی برای فرزند ___ پاسخ : جگرگوشه
نشیمنی روی شتر ___ پاسخ : کجاوه
نفوذ ___ پاسخ : رسوخ
هر روزه ___ پاسخ : روزمره سوبسید
هرج و مرج و بلبشو ___ پاسخ : هرکی هرکی
واحد پول رومانی ___ پاسخ : لیو
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
یک صد سال ___ پاسخ : سده

 

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 551 تا 600 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 501 تا 550  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 551…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :