جواب مرحله 1 تا 50 بازی جدولانه
جواب مرحله ۵۵۱ تا ۶۰۰ بازی جدولانه یک
09/04/2018 تاریخ انتشار
جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۵۱ تا ۱۰۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 951 تا 1000 ) در قسمت قبل جواب مرحله 901 تا 950  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 951 تا 1000 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۹۰۱ تا ۹۵۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله (901 تا 950 ) در قسمت قبل جواب مرحله 851 تا 900  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 901 تا 950 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب مرحله ۸۵۱ تا ۹۰۰ بازی جدولانه یک

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 851 تا 900 ) در قسمت قبل جواب مرحله 801 تا 850  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 851 تا 900 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.   جواب...

جواب بازی جدولانه یک مرحله ( 551 تا 600 )

در قسمت قبل جواب مرحله 501 تا 550  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 551 تا 600  بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

جواب مرحله 551 بازی جدولانه یک

آرزو ___ پاسخ : املموش
از آوازهای ایرانی ___ پاسخ : دشتی
از بازیگران طنز ___ پاسخ : سید جواد رضویان
از بازیگران قهوه تلخ ___ پاسخ : سیامک انصاری
از حیوانات جنگلی ___ پاسخ : سمور
از سبزیجات ___ پاسخ : ترهن
از مرکبات ___ پاسخ : لیموترش
از مظاهر زیبای طبیعت ___ پاسخ : ابشار
از کشورهای آفریقایی ___ پاسخ : رواندا
باریدنی در زمستان ___ پاسخ : برف
بازیگر دور همی ___ پاسخ : سروش جمشیدی
بازیگر سریال رستوران‌خانوادگی ___ پاسخ : نیمافلاح
بازیگر سریال همسایه‌ها ___ پاسخ : مهران غفوریان
بازیگر طنز باغ مظفر ___ پاسخ : نصرالله رادش
بانگ و شور و غوغا ___ پاسخ : تلاج
بدی ___ پاسخ : شر
بزرگوارتر ___ پاسخ : امجدت
بلبل ___ پاسخ : بوبی
بیماری ___ پاسخ : دا
پایتخت کومور ___ پاسخ : مورونی
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
تحلیلگر روح و روان ___ پاسخ : روانکاو
جادو ___ پاسخ : سحر دیرک
جمع امت ___ پاسخ : امم
جمع نیت ___ پاسخ : نیات
جوهر مرد ___ پاسخ : کار
حق ناحق سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
خانم متعجب می‌گوید ___ پاسخ : وا
داخل ___ پاسخ : اندر
دانه‌ای خوشبو ___ پاسخ : هل
دوستی و علاقه ___ پاسخ : ود
ردیف قالی ___ پاسخ : رج
رود جاری در مصر ___ پاسخ : نیلی هرکی
زندگی کن ___ پاسخ : زی
ساز چکشی ___ پاسخ : پیانو
ساز ضربی ___ پاسخ : دف
سازگاری و سنخیت ___ پاسخ : تناسب
سلیقه روز ___ پاسخ : مد
شاه ادبی ___ پاسخ : شه
شهر نیروگاه شمالی ___ پاسخ : نکا
صد متر مربع ___ پاسخ : ارره
صفت میوه خراب ___ پاسخ : کرمو
صندلی اسب ___ پاسخ : زین
صومعه ___ پاسخ : دیر
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
ظغیان و گردنکشی ___ پاسخ : استکبار
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
گودال و چاله ___ پاسخ : لان
گیاه فیلگوشی ___ پاسخ : ارن
مجلس اعیان ___ پاسخ : سنا ارایشگر برف
محل شروع ___ پاسخ : مبدا
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نمک هندی ___ پاسخ : لن
نوعی تفنگ قدیمی ___ پاسخ : برنوه
نوعی جزیره ___ پاسخ : مرجانی
ویژه ___ پاسخ : خاص امه رسان رج
کارگردان در حاشیه ___ پاسخ : مهران مدیری
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
کوچکترین ذره ___ پاسخ : اتم

جواب مرحله 552 بازی جدولانه یک

آرامگاه ___ پاسخ : مقر
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آفتاب ___ پاسخ : هور
آنچه بر زمین پهن کنند ___ پاسخ : گستردنی
آهن ___ پاسخ : حدید
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
ابزار داوری ___ پاسخ : سوت
ابزار درو ___ پاسخ : داس
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : ادم ادم است
اثر ماکسیم گورگی ___ پاسخ : یک اعتراف
اثر مولیر ___ پاسخ : بیمار خیالی
از چهارضلعی‌ها ___ پاسخ : لوزی
از سازهای زهی ___ پاسخ : گیتار
از شهرهای کرمانشاه ___ پاسخ : دالاهو
از فراورده‌های گوشتی ___ پاسخ : سوسیس
ازدیاد ___ پاسخ : افزایش
اطاعت کردن ___ پاسخ : فرمان بردن
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بدسرشت ___ پاسخ : ناجنس
بی جان کردن ___ پاسخ : کشتن
پارچه‌فروش ___ پاسخ : بزاز
پایتخت کشور همسایه ___ پاسخ : انکارا
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پذیرفتن ___ پاسخ : تندردادن
پرتوشناس ___ پاسخ : رادیو لوژیست
پولی که داماد به والدین عروس می‌دهد ___ پاسخ : شیربها
پیشوا ___ پاسخ : سرور
تابان ___ پاسخ : رخشان
تحت سلطه داشتن ___ پاسخ : یوغ
ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
تصدیق نجار ___ پاسخ : اره
تنگه جنوبی ___ پاسخ : هرمز
تیر بسیار بزرگ ___ پاسخ : دیرک
جانشینی ___ پاسخ : نیابت
جانور درنده ___ پاسخ : دد
جای اقامت ___ پاسخ : سکنی
جراحت ___ پاسخ : ریش
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
چوبدستی پادشاهان ___ پاسخ : دبوس
چیره و غالب ___ پاسخ : قاهر
حرکت روی آب ___ پاسخ : شنا
حکمت ارسطو ___ پاسخ : مشا
خالص ___ پاسخ : سره
خدا ___ پاسخ : اله
خداوند ___ پاسخ : رب
خشک ___ پاسخ : یابس
خطا ___ پاسخ : سهو
خودستایی ___ پاسخ : رجزخوانی
خون ___ پاسخ : دم
خویشان و نزدیکان ___ پاسخ : عشیره
درختی از راسته دولپه‌ای‌ها ___ پاسخ : شمشاد
دست عرب ___ پاسخ : ید
دگرگون گشتن ___ پاسخ : غیر
دیوانه ___ پاسخ : شوریده
راه ___ پاسخ : جاده
رعشه ___ پاسخ : لرز
رفع ابهام ___ پاسخ : روشنگری
روح انسانی ___ پاسخ : جان
ریگ نرم ___ پاسخ : شن
زاده ___ پاسخ : ولید
زنگ بزرگ ___ پاسخ : درا
سر هر چیزی ___ پاسخ : نوک
سرخ کم رنگ ___ پاسخ : بور
سطح هر چیزی ___ پاسخ : زمینه
سه‌پایه دیگ ___ پاسخ : دیگدان
سوغات کرمانشاه ___ پاسخ : کاک
سیلی ___ پاسخ : تس
شهر جشنواره ___ پاسخ : کن
شهری در کانادا ___ پاسخ : تورنتو
شیرینی‌پزی ___ پاسخ : قنادی
صدای خنده ___ پاسخ : هرهر
غله کم‌حرف ___ پاسخ : جو
فلز سرچشمه ___ پاسخ : مس
قابل اشتعال ___ پاسخ : سوختنی
قسمتی از استان ___ پاسخ : شهرستان
گرما ___ پاسخ : حر
گریز ___ پاسخ : هرب
گیاهی خاردار ___ پاسخ : گزنه
لب ساحل ___ پاسخ : کرانه
لباس جنگی ___ پاسخ : خفتان
لگام ___ پاسخ : عنان
مجرای خون در بدن ___ پاسخ : رگ
مخلوط‌کن ___ پاسخ : همزن
مدح شده ___ پاسخ : ستوده
معتاد به دود و دم ___ پاسخ : سیگاری
مقصود ___ پاسخ : مراد
مگس عامل بیماری خواب ___ پاسخ : تسه تسه
نجم ___ پاسخ : ستاره
نوعی رنگ مو ___ پاسخ : حنا
همه ___ پاسخ : کلا
وجود دارد ___ پاسخ : هست
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کدویی که در آن شراب کنند ___ پاسخ : بلخ
کشت به امید باران ___ پاسخ : دیم
کشور آسیایی ___ پاسخ : هند
کلمه ___ پاسخ : واژه
کنایه از آدم ترسو و بی‌عرضه ___ پاسخ : بچه ننه
یک جور و یک نواخت ___ پاسخ : یک دست
یک عدد ___ پاسخ : یکی

جواب مرحله 553 بازی جدولانه یک

ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : سگ ولگرد
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از حشرات گزنده ___ پاسخ : ساس
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از میوه‌های هسته‌ای ___ پاسخ : زردالو
از نرم‌تنان ___ پاسخ : راب
ازدواج ___ پاسخ : وصلت
با صدای بلند خبر دادن ___ پاسخ : جارزدن
باد برین ___ پاسخ : صبا
بازخورد ___ پاسخ : فیدبک
باطل کردن ___ پاسخ : نسخ
بختک ___ پاسخ : فدرنجک
بدون اندیشه شعر سرودن ___ پاسخ : بدیهه
برایش باید جور هندوستان کشید ___ پاسخ : طاووس
بسیار مهربان ___ پاسخ : ودود
بلندپای گردن دراز ___ پاسخ : لک لک
بلندی ___ پاسخ : اوج
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
به زور ___ پاسخ : زورکی
به سوی ___ پاسخ : الی
به سوی ___ پاسخ : فا
بویایی ___ پاسخ : شم
پاک شدن ___ پاسخ : طهرت
پزشکی ___ پاسخ : طبا
پس غذا ___ پاسخ : دسر
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پیشرو ___ پاسخ : طلایه
تاب و توان ___ پاسخ : رمق
تاجریزی ___ پاسخ : لما
تعادل ___ پاسخ : بالانسر
تیر کوتاه ___ پاسخ : زج
جنس خانه زنبور عسل ___ پاسخ : موم
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرکت به جلو ___ پاسخ : پیشروی
خالص ___ پاسخ : قح
خوب رویی ___ پاسخ : وجاهت
خوش خوان ___ پاسخ : قرا
در به در و آواره ___ پاسخ : زاورا
دردمندی ___ پاسخ : الم
دشنام دادن ___ پاسخ : شتم
دلیل و برهان ___ پاسخ : حجت
دومین مهره گردن ___ پاسخ : اسه
دیرینه ___ پاسخ : قدیم
رنگین کمان ___ پاسخ : قوس قزح
روز عرب ___ پاسخ : یوم
روز گذشته ___ پاسخ : دی
زیر ___ پاسخ : تحت
سادگی ___ پاسخ : لریس
سرکشی ___ پاسخ : یاغی گری
سزاوارتر ___ پاسخ : احق
سیلاب ___ پاسخ : هجا
شهر کهگیلویه و بویر احمد ___ پاسخ : سی سخت
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : وروناه
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
صدای حشره مزاحم ___ پاسخ : جیرجیر
صورت اسامی چیزی ___ پاسخ : فهرست
ضمیر سوم شخص مفرد ___ پاسخ : او
طلا ___ پاسخ : زر
غنچه ___ پاسخ : شکوفه
فی نفسه ___ پاسخ : بالقوه
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
گردآورنده ___ پاسخ : مولف
گرفتنی در حمام ___ پاسخ : دوش
گروه مردم ___ پاسخ : جماعت
گمراهی ___ پاسخ : ضلالت
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
لنگ و ناقص راه رفتن ___ پاسخ : شلیدن
ماتم ___ پاسخ : عزا
مادر اندر ___ پاسخ : رابه
ماده خوشبو و سفیدرنگ ___ پاسخ : کافور
ماهر ___ پاسخ : وارد
منقار مرغ ___ پاسخ : تک
نوعی حکومت ___ پاسخ : جمهوری
هسته انگور ___ پاسخ : تکزت
هوشیار ___ پاسخ : بخرد
هوو ___ پاسخ : وسنی
وحشی ___ پاسخ : دد
کامپیوتر خدمت کننده ___ پاسخ : سرور
کرم، حشره ___ پاسخ : کخ
کشت بدون آبیاری ___ پاسخ : دیم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : بنین
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : توگو
کلام معتبر ___ پاسخ : نصس
کندر رومی ___ پاسخ : رماس
کولی ___ پاسخ : غربتی
کوه‌ها ___ پاسخ : جبال
کیسه نایلونی ___ پاسخ : نایلکس

جواب مرحله 554 بازی جدولانه یک

آرایش ___ پاسخ : زیب
آشامیدن ___ پاسخ : نوشیدن بالقوه
ابزار دفاعی برخی حیوانات ___ پاسخ : شاخ
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : کهنه و نو
اثر عطار ___ پاسخ : الهی نامه
از جهات اصلی ___ پاسخ : شمال
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
از روزهای هفته ___ پاسخ : یکشنبه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : الرعد
از علوم پایه ___ پاسخ : ریاضی
انسان ___ پاسخ : بنیبشر
بدان جهت ___ پاسخ : اندون
بی‌خطر ___ پاسخ : امن
بیخ درخت ___ پاسخ : بنه
بیزاری ___ پاسخ : انزجار
پارچه کتانی راه راه ___ پاسخ : برد
پایتخت نیکاراگوئه ___ پاسخ : ماناگوا
پاینده ___ پاسخ : خالد
پسین ___ پاسخ : اخری
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
پیران و بزرگان ___ پاسخ : مشایخ
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
تمام، جمیع ___ پاسخ : همه
تن‌پرور و کاهل ___ پاسخ : تنبل
تهوع ___ پاسخ : قی
تکه پاره ___ پاسخ : لت
چوب گردن گاو شخم زن ___ پاسخ : یوغ
حرف درد ___ پاسخ : اوخ
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
خوب ___ پاسخ : نکو
دارایی‌اش را از دست داده ___ پاسخ : مالباخته
درمانگاه ___ پاسخ : مطب
دندان خرد کننده ___ پاسخ : اسیا
رطوبت ___ پاسخ : نم
روحانی مسیحی ___ پاسخ : کشیش
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
سخت ___ پاسخ : دشوار
سرو کوهی ___ پاسخ : اورسالانسر
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
شناگر ___ پاسخ : ابورز
شهر خوزستان ___ پاسخ : هویزه
شهر کرمان ___ پاسخ : بم
شور ___ پاسخ : نمکین
شیک و تجملی ___ پاسخ : لوکس
عمل کردن، اجرا کردن ___ پاسخ : صورت دادن
غلتک ___ پاسخ : رول
فرمانده ___ پاسخ : امیر
فروتنی کردن ___ پاسخ : کرشیدن
قایق موتوری بزرگ ___ پاسخ : لنج
گستاخ ___ پاسخ : جری
گلیم ___ پاسخ : زیلو
گمراه ___ پاسخ : ضال
گیاه معطر صحرایی ___ پاسخ : اویشن
ماده مخدر توهم‌زا ___ پاسخ : الاسدی
ماه شب چهارده ___ پاسخ : بدر
ماه نو ___ پاسخ : هلال
مخلوط پی‌ریزی ساختمان ___ پاسخ : شفته
مرگ ___ پاسخ : وفات
مقابل شب ___ پاسخ : روز
ملامت کننده ___ پاسخ : لایم
منسوب کردن ___ پاسخ : نسبت دادن
نشانی ___ پاسخ : ادرس
نقشه‌ریز ___ پاسخ : طراح
نوعی شفتالو ___ پاسخ : هلو
نیروی تابع خدا ___ پاسخ : حزب الله
نیست شدن ___ پاسخ : زوال
هماهنگی ___ پاسخ : هارمونی
هیبت و عظمت ___ پاسخ : نهیب
وحشی ___ پاسخ : دد
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کاری برای فروش بیشتر ___ پاسخ : تبلیغ
کلمه دال بر نفرت و بیزاری ___ پاسخ : شه
کم عرض ___ پاسخ : باریک

جواب مرحله 555 بازی جدولانه یک

آب دادن فلزات ___ پاسخ : اندودن
آزردگی ___ پاسخ : رنجت دادن
آلونک ___ پاسخ : کپر
آهو ___ پاسخ : جیران
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکهل
اثر حامد داراب ___ پاسخ : متولد دهه شصت
اثر شهریار مندنی‌پور ___ پاسخ : هشتمین روز زمین
اجاق مخفی ___ پاسخ : فر
از پیامبران ___ پاسخ : یونس الاسدی
از حروف الفبا ___ پاسخ : عین
از سبزی‌های خوراکی ___ پاسخ : نعناع
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : زمر
از شهرهای استان گیلان ___ پاسخ : شفت
از یک پدر و مادر ___ پاسخ : تنی
بازدارنده‌ها ___ پاسخ : موانع
بانگ و آواز ___ پاسخ : غو
بحث ___ پاسخ : جستار
بدیع ___ پاسخ : نو
بر بالش تکیه دادن ___ پاسخ : لمیدن
برق‌نما ___ پاسخ : الکتروسکوپ
برگه مشخصات کتاب ___ پاسخ : فیش
به پایان رسید ___ پاسخ : تمتال باخته سن
بیانیه ___ پاسخ : مانیفست
پایین‌تر ___ پاسخ : فروتر
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
جمع آوری محصول ___ پاسخ : برداشت
جنگ‌های پیامبر ___ پاسخ : غزوات
حامی ___ پاسخ : طرفدار
حق کسی را تمام دادن ___ پاسخ : ایفا
خاک صنعتی ___ پاسخ : رستتا
خطا کردن ___ پاسخ : سهوخالد
خوشحال ___ پاسخ : شاد
خون ___ پاسخ : دم
در هم پیچیده ___ پاسخ : کلافه
دریافتن ___ پاسخ : فهم
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دیباچه کتاب ___ پاسخ : گشادنامه
رسیدن ___ پاسخ : وصول
رشته ___ پاسخ : تار
رونق دادن ___ پاسخ : ترویج
زین و یراق اسب ___ پاسخ : ستام
سازش ___ پاسخ : توافق
سازگار کردن ___ پاسخ : وفق دادن
سخن زیر لب ___ پاسخ : ژک
شراب انگوری ___ پاسخ : می
شریک دوره تحصیلی ___ پاسخ : هم دوره اخری
شعبه ___ پاسخ : فرع
شیر ___ پاسخ : لبن
طی کردن مساحت ___ پاسخ : پیمودن
ظرف مرکب ___ پاسخ : امهاندون
عالی، برتر ___ پاسخ : تاپ
عامل انتقال وراثت ___ پاسخ : ژن
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
غمزه ___ پاسخ : تیبا
قعر ___ پاسخ : ته
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
مکعب انداختنی ___ پاسخ : طاس
نهاد ___ پاسخ : سرشت
نوشتن دستورات قابل اجرا برای کامپیوتر ___ پاسخ : برنامه نویسی
همراه چای ___ پاسخ : قند
وام‌ها ___ پاسخ : دیون
کشور آفریقایی ___ پاسخ : چادیدن

جواب مرحله 556 بازی جدولانه یک

آب صفر درجه ___ پاسخ : یخ
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
اثری از آرتور شنیتسلر ___ پاسخ : رومازاد
اثری از مهدی اخوان لنگرودی ___ پاسخ : چوب وعاج
اثری از نصرا.. مردانی ___ پاسخ : قانون عشق
از پیامبران بنی‌اسرائیل ___ پاسخ : ارمیا
از سرداران خسروپرویز ___ پاسخ : بهرام چوبین
از سوغات تبریز ___ پاسخ : نوقا
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : فیروزاباد
از هواپیماهای جنگی روسی ___ پاسخ : سوخو
اشتیاق ___ پاسخ : شوق
اکبر و اصغر آسمانی ___ پاسخ : دب
ایتالیای باستان ___ پاسخ : روم
باج و خراج ___ پاسخ : ساو
بانو ___ پاسخ : خاتون
بخاری برقی ___ پاسخ : هیتر
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
بند دست ___ پاسخ : مچ
بیماری تنگی نفس ___ پاسخ : اسم
پارسا ___ پاسخ : زاهد
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پسر انوشیروان ___ پاسخ : ترکزاد
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پول زورکی ___ پاسخ : باج
پیکان ___ پاسخ : فلش
تشنه فریب ___ پاسخ : سراب
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
تیرانداز اساطیری ___ پاسخ : ارش
چراگاه ایلات ___ پاسخ : یرت
حرارت ___ پاسخ : دما
حرف عصایی ___ پاسخ : لام
خدای جنگ رومیان ___ پاسخ : مارس
خدای هندی ___ پاسخ : ویشنو
خسته و کوفته ___ پاسخ : نشار
خلاقیت ___ پاسخ : ابتکار
خودنمایی ___ پاسخ : فیس
خوراک مفید ___ پاسخ : سالاد
خوشه چینی ادبی ___ پاسخ : اقتباس
داماد ___ پاسخ : ختن
درجه‌ای بالاتر از سرتیپ ___ پاسخ : سرلشکر
درخت آزاده ___ پاسخ : سرو
درخشنده ___ پاسخ : براق
رود فرانسوی ___ پاسخ : رن
روزی یافتن ___ پاسخ : ارتزاق
زاییدن ___ پاسخ : زا
زد و خورد ___ پاسخ : نزاع
سخن بیمارگونه ___ پاسخ : یان
سرو کوهی ___ پاسخ : ارسا
سود پول بازاری ___ پاسخ : اسکونت
شاهد ___ پاسخ : گواه
شخص فرومایه ___ پاسخ : ناکس
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
شمشیر سامورایی‌ها ___ پاسخ : کاتانا
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
ضربان ___ پاسخ : تپش
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
طبقه اعیان ___ پاسخ : اشراف
غیبت ___ پاسخ : بدگویی
غیر اصل ___ پاسخ : فرع
فرمان خان مغول ___ پاسخ : یرلیغ
فرمان هنری ___ پاسخ : رل
فلز آبکاری ___ پاسخ : کروم
فلز گلوله ___ پاسخ : سرب
فوری ___ پاسخ : انی
فیلمی با بازی حسین یاری ___ پاسخ : کیمیا وخاک
فیلمی با بازی لیلا حاتمی ___ پاسخ : بی پولی
قبیله ___ پاسخ : ایل
قطار ___ پاسخ : ترن
قمر برجیس ___ پاسخ : لدا
قوه فهم ___ پاسخ : شعور
گاو ماده جوان ___ پاسخ : تلیسه
لایه ___ پاسخ : قشر
لوله تنفسی ___ پاسخ : نای
مال جمع کن ___ پاسخ : زراندوز
مخفف از او ___ پاسخ : ازو
مخفف هم او ___ پاسخ : همو
مدخل ___ پاسخ : ورودی
مرد خفاشی ___ پاسخ : بتمن
مرکز استان لرستان ___ پاسخ : خرماباد
معاون سفیر ___ پاسخ : کاردار
ملالت ___ پاسخ : کیارا
ملی‌گرایی ___ پاسخ : ناسیونالیسم
مو خشک کن ___ پاسخ : سشوار
مورچه پردار ___ پاسخ : رمه
میان تهی ___ پاسخ : جف
ناپدری ___ پاسخ : راب
ناشناس ___ پاسخ : غریبه
نخستین قاتل تاریخ ___ پاسخ : قابیل
نشانه شادی بسیار ___ پاسخ : پایکوبی
نقطه اینترنتی ___ پاسخ : دات
نوعی آلوچه وحشی ___ پاسخ : امله
نوعی ماشین جنگی ___ پاسخ : تانک
نوعی مرغابی آب شیرین ___ پاسخ : گیلار
هدیه دادن ___ پاسخ : اهدا
هم‌سنگ ___ پاسخ : متوازن
کبک کوهستان ___ پاسخ : دری
کرباس ___ پاسخ : رکو
یار پت ___ پاسخ : مت
یکای سرعت هواپیما ___ پاسخ : ماخ

جواب مرحله 557 بازی جدولانه یک

آسیب و بلا ___ پاسخ : افت
آسیب‌ها ___ پاسخ : لطمات
آفت گندم ___ پاسخ : سنب
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : ادماول
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : کلهاسبب
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : رزکبود
از پیامبران ___ پاسخ : هودع
از روی سرشت ___ پاسخ : بالطبع
از سوره‌ها ___ پاسخ : طه
اساسی و برجسته ___ پاسخ : مهم
استان و مرکزش ___ پاسخ : قزوین
باده ___ پاسخ : می
باستانی ___ پاسخ : دیرینه
بنیاد ___ پاسخ : اس
پارچه دور کمر ___ پاسخ : شال
پارچه فروشی ___ پاسخ : بزازی
پایتخت غنا ___ پاسخ : اکرا
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پیاله ___ پاسخ : جام
تبار ___ پاسخ : ایل
تباه شدن ___ پاسخ : نترغ
ترسیدن ___ پاسخ : رعب
تنگنا ___ پاسخ : ضیق
توپ، غلتک ___ پاسخ : رول
تکیه کننده به خدا ___ پاسخ : متوکل
جانشین پادشاه ___ پاسخ : ولیعهد
جدا کردن دو چیز از هم ___ پاسخ : فک
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جشن ازدواج ___ پاسخ : عروسی و
خانه زنبور عسل ___ پاسخ : کندو
خواب عرب ___ پاسخ : نوم
خوار ___ پاسخ : زبون
داخلی ___ پاسخ : اندرونی
دانا ___ پاسخ : فهمیده
دایره ازدواج ___ پاسخ : حلقه
دستگاه سوراخ کردن ___ پاسخ : متهم
دور دهان ___ پاسخ : کب
رخسار ___ پاسخ : وجنات
رسیدگی و تحقیق ___ پاسخ : بررسی
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
روز عرب ___ پاسخ : نهار
روزگار ___ پاسخ : دهر
روزگار ___ پاسخ : دوران
زمان خردسالی ___ پاسخ : کودکی
زمین خشک و سخت ___ پاسخ : دغ
زوبین ___ پاسخ : مک
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
ساخته شده از چرم ___ پاسخ : چرمین
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سرحد ___ پاسخ : مرز
سرشکسته و شرمسار ___ پاسخ : دمغ
سنگینی ___ پاسخ : وزن
سوی ___ پاسخ : جهت
شتر تیزرو ___ پاسخ : جمازه
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : سنقر
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شوهر خواهر ___ پاسخ : یزنه
صاحب حساب ___ پاسخ : ذی حساب
صفرا ___ پاسخ : زرداب
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
عدد دو رقمی ___ پاسخ : چهارده
عقب یا پس چیزی ___ پاسخ : دنبال
علف خوردن ___ پاسخ : چریدن
قدیمی ___ پاسخ : کهنه
گداخته ___ پاسخ : ذوبشده
گریبان ___ پاسخ : یقه
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گناه ___ پاسخ : زیف
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
معروف ___ پاسخ : شهیر
مقابل روز ___ پاسخ : شب
میان ___ پاسخ : لای
نامعلوم ___ پاسخ : مبهم
نفرین شده ___ پاسخ : لعین
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نمایش تلویزیونی ___ پاسخ : شو
نوعی شیپور ___ پاسخ : دمامه
نیرو ___ پاسخ : قوه
هدف ___ پاسخ : اماج
هم‌سنگ ___ پاسخ : برابر
کشیش ___ پاسخ : قس
کلاغ ___ پاسخ : غراب
کلمه افسوس ___ پاسخ : اوه
کنایه از شخص آب زیر کاه ___ پاسخ : موشمرده
کوفتن ___ پاسخ : زدن
کیسه‌ای از پارچه خشن ___ پاسخ : گونی

جواب مرحله 558 بازی جدولانه یک

آری ___ پاسخ : بلی
آغازها ___ پاسخ : اوایل
آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
آواره ___ پاسخ : هرزه گرد
اختلاف روشن‌ترین و تیره‌ترین بخش تصویر ___ پاسخ : کنتراست
ارسال توپ به یار خودی ___ پاسخ : سانتر
از ترکیبات آلومینیوم ___ پاسخ : الومین
از حبوبات ___ پاسخ : ماش
از حروف یونانی ___ پاسخ : امگا
از رودهای تغذیه کننده آمازون ___ پاسخ : مادیرا
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : یس
از شهرهای آمریکا ___ پاسخ : نیویورک
از ظروف آشپزخانه ___ پاسخ : تابه
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : اهواز
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اعصاب را سست و بی‌حس می‌کند ___ پاسخ : مخدر
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
انباره الکتریکی ___ پاسخ : باتری
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
برابر ___ پاسخ : متوازن
بزرگوار ___ پاسخ : فخیم
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
به رو خفته ___ پاسخ : دمر
به نام خدا ___ پاسخ : بسم الله
بیم و هراس ___ پاسخ : پروا
بیماری و ناخوشی ___ پاسخ : نالانی
بیکاره و فقیر ___ پاسخ : لاتولوت
پایتخت اوکراین ___ پاسخ : کیف
پایتخت سودان جنوبی ___ پاسخ : جوبا
پرستش ___ پاسخ : یشت
پرستوها ___ پاسخ : ابابیل ادماول
پیر ___ پاسخ : فرتوت
ترش و شیرین ___ پاسخ : مز
تسلیم شدن ___ پاسخ : وادادن
تشخیص داده شده ___ پاسخ : ممیز
تکه پاره ___ پاسخ : لت
حکم فقیه ___ پاسخ : فتوی
خانه‌های ریز روی عکس ___ پاسخ : ترام
دستبند ___ پاسخ : یاره
دلیری ___ پاسخ : مردانگی
دوست ___ پاسخ : ودید
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
روز مقدس ___ پاسخ : یومالله
زراعت ___ پاسخ : کاشت
زشت ___ پاسخ : انر
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سبکسری ___ پاسخ : جلفی
سرگذشت ___ پاسخ : ماجرا
سعی ___ پاسخ : تلاش
شتر کلان ___ پاسخ : هیون
شرم و حیا ___ پاسخ : ازرم
عرق روسی ___ پاسخ : ودکا
عزم‌ها و آهنگ‌ها ___ پاسخ : نیات
فخر کردن ___ پاسخ : نازیدن
قبض تأیید دریافت ___ پاسخ : رسید
قرارگاه ___ پاسخ : نشیمن
قطره ___ پاسخ : نم
قعر ___ پاسخ : ته
لغزیدن ___ پاسخ : لیزخوردن
لوس ___ پاسخ : ننر
مجروع ___ پاسخ : زخم وزیلی
مرافعه‌ها ___ پاسخ : دعاوی
مرسوم ___ پاسخ : متعارف
معبد یهودیان ___ پاسخ : کنشت
معلول ___ پاسخ : فلج
میل باردار ___ پاسخ : ویار
ناوگان ___ پاسخ : فلوت
نبرد ___ پاسخ : جدال
نوشابه الکلی ___ پاسخ : لیکور
نوشته مربوط به ادبیات ___ پاسخ : ادبی
نیمه روشن زمین ___ پاسخ : روز
هم بهره ___ پاسخ : سهیم
همسایگی ___ پاسخ : مجاورت
همسر مرد ___ پاسخ : زن
کشت بدون آبیاری ___ پاسخ : دیم
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد

جواب مرحله 559 بازی جدولانه یک

آنچه روی چیزی بپیچند ___ پاسخ : لفافه
آیین‌نامه ___ پاسخ : دستورالعمل
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : جاسوسه در برلین
اثر خیام ___ پاسخ : میزان الحکمت
ازدواج با او حرام است ___ پاسخ : محرم
افراد مورد اطمینان ___ پاسخ : امنا
باب ___ پاسخ : در
بخش پایین جامه ___ پاسخ : دامن
بدون زحمت به دست آمده ___ پاسخ : غنیمت
بر آن سوار شوند ___ پاسخ : مرکب
به رشد کامل رسیدن ___ پاسخ : بلوغ
بیماری ریوی ___ پاسخ : سل
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
پست ___ پاسخ : دنی
پستاندار بزرگ ___ پاسخ : وال
پنهان شدن ___ پاسخ : نهفتن
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
تکیه کننده ___ پاسخ : متکی
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جاوید ___ پاسخ : انوشه
حرص ___ پاسخ : از
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خالص ___ پاسخ : ناب
خرد ___ پاسخ : ریزخ
خورشید ___ پاسخ : هور
خوک وحشی ___ پاسخ : ساد
دردها ___ پاسخ : الام
دروازه‌بان فوتبال ___ پاسخ : گلر
دل‌آزار کهنه ___ پاسخ : نو
دو یار همقد ___ پاسخ : اا
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
راه و رسم جدید ___ پاسخ : مدرنیسم
زیرکی ___ پاسخ : دهاخوردن
سحر ___ پاسخ : جادو جنبل
سرشکسته و خجل ___ پاسخ : دمغ
سقف ___ پاسخ : سغ
سوا ___ پاسخ : جدا ارف
شلوار جین ___ پاسخ : لی
شهر گیلان ___ پاسخ : لاهیجان
شهر کرمان ___ پاسخ : بم
صاحب دفتر اسناد رسمی ___ پاسخ : محضردار
صاحبان اندیشه ___ پاسخ : اولوالالباب
ضعیف و درمانده ___ پاسخ : زبوناورت
طریقه، راه ___ پاسخ : نحو
فراهم آوردن ___ پاسخ : جور کردن وبا
فلزی را با فلز دیگر اندودن ___ پاسخ : ابدادن
قصیده‌سرای سده ششم ___ پاسخ : سنایی ادیرا
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
مالک ___ پاسخ : دارنده
میزان کار ___ پاسخ : عملکرد
نارس ___ پاسخ : کال
ناسازگار ___ پاسخ : متعارض
ندا دهنده ___ پاسخ : نادیتوا
نصیحت‌پذیر ___ پاسخ : حرف شنو
نوار باریک سنگی در پایین دیوار ___ پاسخ : قرنیز
نوشابه الکلی روسی ___ پاسخ : ودکا
نوعی انگور سیاه ___ پاسخ : غربیب
هنگام تأسف می‌گویند ___ پاسخ : حیف
کشورها ___ پاسخ : ملل ودید
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : بولیوی
کناره ___ پاسخ : لبه
کندن علف‌های هرز ___ پاسخ : وجین
کوشیدن ___ پاسخ : جهد
یاد دادن ___ پاسخ : تعلیم
یکی از آهنگ‌های موسیقی ایرانی ___ پاسخ : شهناز

جواب مرحله 560 بازی جدولانه یک

آتش قرآن ___ پاسخ : نار
آدم بدجنس و بدقلق ___ پاسخ : نرو
آش ___ پاسخ : با
آگهی تبلیغاتی ___ پاسخ : رکلام
آلوده ___ پاسخ : ناپاک
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
اثر منصور کوشان ___ پاسخ : راز بهار خواب
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از حشرات گزنده ___ پاسخ : ساس
اول چیزی ___ پاسخ : بدایت
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
باب روز ___ پاسخ : مدرن
بادبان کشتی ___ پاسخ : جل
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
باهوش ___ پاسخ : ذکی
بددل ___ پاسخ : غر
بدگویی کردن ___ پاسخ : سعایت
بدهکار ___ پاسخ : وامدار
بربط ___ پاسخ : عود
بسته شدن ___ پاسخ : انسداد
بسیار رنج دهنده ___ پاسخ : جانکاه
بلد ___ پاسخ : شهر
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
بوی بد ___ پاسخ : گند
بی‌حس ___ پاسخ : لس
بیخ درخت ___ پاسخ : بنه
پراکنده ساختن ___ پاسخ : بث
پشت شتر ___ پاسخ : وبر
تأخیر ___ پاسخ : دیرکرد
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تکان و جنبش ___ پاسخ : سک
تیری که با کمان اندازند ___ پاسخ : ناوک
جدا کردن سره از ناسره ___ پاسخ : نقد
جنگ‌هایی که پیامبر در آن حضور داشت ___ پاسخ : غزو
جهت خانه کعبه ___ پاسخ : قبله
جوشن و زره ___ پاسخ : وشینه
جوی آب ___ پاسخ : لر
چاق و بدقواره ___ پاسخ : گامبو
حرف درد ___ پاسخ : اوخ
حکمت ___ پاسخ : مشا
خاندان ___ پاسخ : تبار
خراش روی شیشه ___ پاسخ : خش
خطیب ___ پاسخ : سخنران
خنسی و بی‌چارگی ___ پاسخ : پیسی
خوب ___ پاسخ : نیکو
در برابر نور تغییر رنگ می‌دهد ___ پاسخ : فتوکرومیک
درآمد ___ پاسخ : عایدی
دلیر و شجاع ___ پاسخ : پهلوان
ریشه ___ پاسخ : بیخ
ستارگان ___ پاسخ : کواکب
سر ___ پاسخ : راز
سر ___ پاسخ : کله
سوار شدن ___ پاسخ : رکوب
شعبه ___ پاسخ : شاخه
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : مهرستان
شهر کردستان ___ پاسخ : دهگلان
شهری در پاکستان ___ پاسخ : لاهور
شیر ___ پاسخ : لبن
صاف کردن ___ پاسخ : پالودن
صورت پذیرفتن ___ پاسخ : تشکل
ظلم و زور ___ پاسخ : قهر
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عقیده انتخاباتی ___ پاسخ : رای
عنوانی در ارتش ___ پاسخ : تیمسار
فرشته مقرب درگاه ___ پاسخ : کروبی
فن‌ورز ___ پاسخ : تکنیسین
گروه مخالف ___ پاسخ : اپوزیسیون
گستاخ ___ پاسخ : جری
گودال و مغاک ___ پاسخ : لان
گوش دادن ___ پاسخ : نیوشیدن
ماده اصلی شکلات ___ پاسخ : کاکایو
مالدار ___ پاسخ : بای
مانع میان دو چیز ___ پاسخ : حایل
مایه شیر ___ پاسخ : ایرن
مجاز از هر چیز روشن و پاک ___ پاسخ : ایینه
محل خرید و فروش ___ پاسخ : بازار
محله‌ای در تهران ___ پاسخ : ونک
مربوط‌به‌فرآورده های شیری ___ پاسخ : لبنی
مظهر پلیدی ___ پاسخ : دیو
مقابل مناقصه ___ پاسخ : مزایده
میوه درخت بنه ___ پاسخ : بوکلک
میوه نارس ___ پاسخ : کال
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نگاتیو ___ پاسخ : منفی
نوشیدنی‌ها ___ پاسخ : اشربه
همسایگی ___ پاسخ : جوار
واسط پیچ و مهره ___ پاسخ : واشر
وام دهنده ___ پاسخ : داین
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سیرالیون
کشور آفریقایی ___ پاسخ : ماداگاسکار
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : باربادوس
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : کوبا
کشوری در آمریکای مرکزی ___ پاسخ : گواتمالا
کلاه جواهر نشان ___ پاسخ : تاج
کیسه‌ای از پارچه خشن ___ پاسخ : گونی
یادداشت کردن ___ پاسخ : ثبت

جواب مرحله 561 بازی جدولانه یک

ابزار اضافه ___ پاسخ : یدکی
اثری از هوشنگ مرادی کرمانی ___ پاسخ : ابانبار
از برادران انگلیسی دربار صفویان ___ پاسخ : رابرت شرلی
از شهرهای استان کرمانشاه ___ پاسخ : سنقر
از مهمترین مواد مولد انرژی و حرارت ___ پاسخ : نفت و اب
اسپرغم ___ پاسخ : ضیمران
اقوام و بستگان ___ پاسخ : خویشاوندان
با کباب می‌سوزد ___ پاسخ : سیخان
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
پایبندی به عهد ___ پاسخ : وفا
پدر هلاکوخان ___ پاسخ : تولوی
پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
پریشب ___ پاسخ : پرندوش
پل ___ پاسخ : جسر
پلنگ ___ پاسخ : نمر
پیامبر خاورزمین ___ پاسخ : بودا
پیروان ___ پاسخ : امت
پیشینیان ___ پاسخ : قدما
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تقویت رادیویی ___ پاسخ : رله
جام ___ پاسخ : کاپ
چغندر پخته ___ پاسخ : لبو
چوبدستی ساربان ___ پاسخ : ماهو
چکیده ___ پاسخ : فشرده
حق به جانب ___ پاسخ : محق
حقه ___ پاسخ : ناروکایو
خانه مروارید ___ پاسخ : صدف
خرمای هندی ___ پاسخ : تمر
در بازی می‌زنند ___ پاسخ : جر
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ونیت
درختی جنگلی ___ پاسخ : وج
دیوار آتش کامپیوتر ___ پاسخ : فایروال
زاویه ___ پاسخ : گوشه
ساختار ___ پاسخ : شکل
ستاره دب اکبر ___ پاسخ : سها
سحر و افسون ___ پاسخ : جادوکار
سردار قوم هون ___ پاسخ : اتیلا
سردوشی افسری ___ پاسخ : اپل
سرو کوهی ___ پاسخ : ارسا
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
عضو بینایی ___ پاسخ : چشم
عود ___ پاسخ : ند
غرامت ___ پاسخ : تاوان
فیلسوف انگلیسی ___ پاسخ : راسل
فیلمی از محمد متوسلانی ___ پاسخ : هرچی تو بخوای
فیلمی با بازی نیکلاس کیج ___ پاسخ : مرد حصیری
قصد ___ پاسخ : نیت
قطعه شعری از رهی معیری ___ پاسخ : شب جدایی ن
گردن ___ پاسخ : جید
گیرنده امواج ___ پاسخ : انتن
گیره جراحی ___ پاسخ : پنس
لوس ___ پاسخ : ننر
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مردار ___ پاسخ : لش
معلم ثانی ___ پاسخ : فارابی
میوه بهشتی ___ پاسخ : سیب
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
نام کوچک موسولینی ___ پاسخ : بنیتو
نرخ بازاری ___ پاسخ : فی
همت گماشتن ___ پاسخ : اهتمام
همراه کوپال ___ پاسخ : یال
همزاد در مصر قدیم ___ پاسخ : کابوکلک
هوس آبستن ___ پاسخ : ویار
واحد شمارش صابون ___ پاسخ : قالب
واحد مسافت قدیمی ___ پاسخ : فرسخ
کودک بی سرپرست ___ پاسخ : یتیم
یار پت ___ پاسخ : مت

جواب مرحله 562 بازی جدولانه یک

آب دهان ___ پاسخ : تف
آبرو و عزت ___ پاسخ : حرمت
آماده کردن ___ پاسخ : تهیه
از روزهای هفته ___ پاسخ : یکشنبه
از عناصر گازی ___ پاسخ : هلیم
از مقاطع تحصیلی قدیم ___ پاسخ : دبیرستان
از میان یک مجموعه انتخاب شده ___ پاسخ : گلچینن
اشاره کردن ___ پاسخ : ایما
اقامت کردن ___ پاسخ : سکونت
انباز ___ پاسخ : شریک
اندکی ___ پاسخ : لختی
این زمان ___ پاسخ : امروزه
با قدرت عمل کردن ___ پاسخ : قاطعیت
با هم اختلاف داشتن ___ پاسخ : تغایر
باد ___ پاسخ : ورم
بانگ ___ پاسخ : صدا
بدبختی ___ پاسخ : شقاوت
بدیع ___ پاسخ : نو
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
بنا کردن ___ پاسخ : عمارت
به رو خفته ___ پاسخ : دمر
به ناز و نعمت زیستن ___ پاسخ : تنعم
بوی خوش ___ پاسخ : رایحه
بی مویی ___ پاسخ : کچلی
بیکاره ___ پاسخ : لش
پایتخت پرو ___ پاسخ : لیما
پایتخت نپال ___ پاسخ : کاتماندو
پخش و پلا ___ پاسخ : ولوو
پول خرد هندی ___ پاسخ : انه
پیشوا ___ پاسخ : قاید
تا پایان تاریخی معین ___ پاسخ : لغایت
حرف دهن کجی ___ پاسخ : ییب
حرکت باد ___ پاسخ : وزش
حقیقی ___ پاسخ : واقعی
خارج شدن از راه صواب ___ پاسخ : فسق
خال ___ پاسخ : تیل
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : علف
خویشاوند ___ پاسخ : فامیل
دسته و گروه ___ پاسخ : فرقه
دنبال ___ پاسخ : پیگیری
دوست خالص ___ پاسخ : خلیل
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
روزگار ___ پاسخ : زمانه
سائل ___ پاسخ : گداد
سعی ___ پاسخ : تلاش
سمبل ___ پاسخ : نماد
سیاه‌فام ___ پاسخ : قیرگون
شتر عرب ___ پاسخ : ابل
شجاع ___ پاسخ : نیو
شهادت ___ پاسخ : گواهی
شکل، هیئت ___ پاسخ : طرز
صاحب منسبی در ارتش ___ پاسخ : افسر
ضمیر عربی ___ پاسخ : هو
عدد اول ___ پاسخ : یکج
عدل و داد ___ پاسخ : قسط
عذاب کردن ___ پاسخ : قهر
عضو سخنگو ___ پاسخ : زبان
غلتک ___ پاسخ : رول
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
قسمت برآمده استخوان پا ___ پاسخ : قوزک
گل سرخ ___ پاسخ : رزو
گندم ___ پاسخ : اگ
لرزانک ___ پاسخ : ژله
لوستر ___ پاسخ : چلچراغ
ماده‌ای که از بدنه برخی درختان به دست می‌آید ___ پاسخ : صمغ
ماه هفتم میلادی ___ پاسخ : ژوییه
محل شست و شوی مردگان ___ پاسخ : غسالخانه
مسخرگی ___ پاسخ : هزل
مسیحی ___ پاسخ : عیسوی
مهربانی ___ پاسخ : رافت
ناحیه، کرانه ___ پاسخ : شق
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی گل سرخ ___ پاسخ : لاله
نوعی گیاه خاردار ___ پاسخ : گون
نوی ___ پاسخ : تازگی
نیستی ___ پاسخ : هلاکت
نیکی ___ پاسخ : حسن
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
همسر مرد ___ پاسخ : زن
هیئت منصفه ___ پاسخ : ژوری
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبی
کلاه‌خود ___ پاسخ : تارک
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وهد
یک صد سال ___ پاسخ : صده

جواب مرحله 563 بازی جدولانه یک

آشیانه حیوانات ___ پاسخ : کنام
از استان‌ها ___ پاسخ : لرستان
از تنقلات ___ پاسخ : پفک
از رودهای مرزی ___ پاسخ : ارس
از شهرهای خوزستان ___ پاسخ : بندرماهشهر
از وسایل پرواز ___ پاسخ : کایت
اقبال ___ پاسخ : بخت
الاغ ___ پاسخ : خر
اندازه، مناسب ___ پاسخ : فیت
اندک ___ پاسخ : کم
بالا بودن دمای بدن ___ پاسخ : تب
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بدی ___ پاسخ : شر
بدیع ___ پاسخ : نو
برهنه ___ پاسخ : لخت
بلند مرتبه ___ پاسخ : والا
به پایان رسیدن ___ پاسخ : به سرشدن
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
پارچه و قماش ___ پاسخ : بز
پاکیزگی ___ پاسخ : طهر
پایتخت ایتالیا ___ پاسخ : رم
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پزشک ___ پاسخ : طبیب
پشیمانی ___ پاسخ : ندامت
پگاه ___ پاسخ : بام
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
پیشوا ___ پاسخ : سرور
تازه داماد ___ پاسخ : نوشاد
جایز و روا ___ پاسخ : مشروع
جراحت ___ پاسخ : ریش
چارپایه ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
چاق و قد کوتاه ___ پاسخ : خپله
چهره ___ پاسخ : رخ
حکمت ارسطو ___ پاسخ : مشا
در رگها جاریست ___ پاسخ : خون
درون دهان ___ پاسخ : بج
دل‌ها ___ پاسخ : قلوب
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
رشته کوه اروپا ___ پاسخ : الپ
رود پاکستان ___ پاسخ : سند
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
روستا ___ پاسخ : دیه
روشنایی ___ پاسخ : ضو
روییدن ___ پاسخ : نشا
زراعت کردن ___ پاسخ : کاشتن
زمستان ___ پاسخ : شتا
زمین ___ پاسخ : ارض
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
شمشیر ___ پاسخ : تیغ
شهری در ترکمنستان ___ پاسخ : ترکمن اباد
شکاف میان قلم ___ پاسخ : فاق
صبر و آرام ___ پاسخ : شکیب
ضیق ___ پاسخ : تنگنا
عالی، برتر ___ پاسخ : سوپر
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
فار ___ پاسخ : فانوس دریایی
گونه‌ها ___ پاسخ : اقسام
ماه گرفتگی ___ پاسخ : خسوف
مباشر ___ پاسخ : وکیل
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مقابل عقلی ___ پاسخ : حسی
نزدیکی ___ پاسخ : قرابت
نشانی روی صورت ___ پاسخ : خال
نوازنده ___ پاسخ : رامشی
نویسنده جین ایر ___ پاسخ : شارلوت برونته
نیایش ___ پاسخ : دعا
هضم غذا ___ پاسخ : گوارش
واحدی در نیروی هوایی ___ پاسخ : اسکادران
ورزش فدرر ___ پاسخ : تنیس
کاسه بزرگ چوبی ___ پاسخ : لاوک
کبودرنگ ___ پاسخ : بنفش
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : گامبیا
یگانگی ___ پاسخ : وحدانیت

جواب مرحله 564 بازی جدولانه یک

آسیب ___ پاسخ : صدمه
آشکار کننده ___ پاسخ : کاشف
آلت نخ ریسی ___ پاسخ : دوک
اثر چربی ___ پاسخ : لک
از حبوبات ___ پاسخ : ماش
از حروف الفبا ___ پاسخ : میم
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
با حواس قابل درک است ___ پاسخ : عینی
بانگ کبوتر ___ پاسخ : هدیل
باهوش ___ پاسخ : داهی
بدن ___ پاسخ : جسم
بردگی ___ پاسخ : رق
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
بسیار ستایش کننده ___ پاسخ : مداح
بن آستین ___ پاسخ : ردن
بوسه‌گاه ___ پاسخ : لب
بی بند و بار ___ پاسخ : ولنگار
پایان ___ پاسخ : نهایی
پست و حقیر ___ پاسخ : خوار
پول خرد قاجاریه ___ پاسخ : شاهی
پیمودن ___ پاسخ : طی
تا ___ پاسخ : حتی
تاب و توان ___ پاسخ : تیو
تاج خروس ___ پاسخ : ذال
تازه به مالی رسیده ___ پاسخ : نونوار
تمدنی باستانی ___ پاسخ : لیدیه
توسری خور چکش ___ پاسخ : میخ
تکالیف واجب ___ پاسخ : فرایض
ثبت ارتعاشات زمین ___ پاسخ : زلزله نگاری
ثروتمند ___ پاسخ : بای
جان ___ پاسخ : روح
جای نگهداری چهارپایان ___ پاسخ : طویله
جدایی و دوری ___ پاسخ : مهجوری
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جنبیدن ___ پاسخ : لرزیدن
چرک و عفونت ___ پاسخ : ریم
خرد ___ پاسخ : ریز
خوابیده ___ پاسخ : خفته
خوراک ایرانی ___ پاسخ : پلو
خوراک خرگوش ___ پاسخ : هویج
در جنگ از دشمن گرفته شده ___ پاسخ : غنایم
دشت بی آب و علف ___ پاسخ : فلات
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دور بازی تنیس ___ پاسخ : گیم
دوران گذشته ___ پاسخ : قدیم
رجولیت ___ پاسخ : مردی
رهایی یابنده ___ پاسخ : فایز
زن رقاص ___ پاسخ : رقاصه
سازگاری ___ پاسخ : وفق
سرخی افق پس از غروب ___ پاسخ : شفق
سوی و طرف ___ پاسخ : زی
شهر زنجان ___ پاسخ : قیدار
صحن خانه ___ پاسخ : حیاط
طاقچه ___ پاسخ : رف
عفو کننده ___ پاسخ : عافی
علم وراثت ___ پاسخ : ژنتیک
فرمان ___ پاسخ : حکم
فیلتر ___ پاسخ : صافی
قصد کردن ___ پاسخ : صدد
گروه مجرب ___ پاسخ : اکیپ
ماتیک ___ پاسخ : روژ
ماده شتر پرشیر ___ پاسخ : جعفر
مانند ماه ___ پاسخ : مهوار
ماهی کنسروی ___ پاسخ : تن
مدح و ستایش ___ پاسخ : ثنا
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مستأجر ___ پاسخ : اجاره نشین
می به آب آمیخته ___ پاسخ : معرق
نابهنجار ___ پاسخ : انرمال
ناراست ___ پاسخ : کج
نخست، اول ___ پاسخ : یک
نوعی تخته مصنوعی ___ پاسخ : نیوپان
هسته انگور ___ پاسخ : تکز
همراه مرج ___ پاسخ : حرج
واحد بسامد ___ پاسخ : هرتز
واحدی در ارتش ___ پاسخ : هنگ
کبد ___ پاسخ : جگر
کلیدها ___ پاسخ : مفاتیح
کمتر ___ پاسخ : اقل
یک پنجم هر چیز ___ پاسخ : خمس
یک سوم ___ پاسخ : ثلث

جواب مرحله 565 بازی جدولانه یک

آب زیر صفر درجه ___ پاسخ : یخ
آرایش سینمایی ___ پاسخ : میکاپ
آلونک ___ پاسخ : کومه
اثر آندره ژید ___ پاسخ : ایزابل
اثر علی مؤذنی ___ پاسخ : نهابینه خاکی
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از انواع سوره‌ها ___ پاسخ : مکی
از دوزیستان ___ پاسخ : سمندر
از روی خطا ___ پاسخ : سهوا
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : قدر
برچسب ___ پاسخ : لیبل
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
به پا خاستن مردگان ___ پاسخ : رستاخیز
بیهوش شدن ___ پاسخ : غش کردن
پس گردن ___ پاسخ : قفا
پسر مازنی ___ پاسخ : ریکا
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پنج ترکی ___ پاسخ : بش
پیش ___ پاسخ : جلو
تابان ___ پاسخ : نوار
ترشرو ___ پاسخ : اخمو
ترشرویی ___ پاسخ : اخم
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
توانگری ___ پاسخ : غنا
تیرگی ___ پاسخ : تاری
جامه ___ پاسخ : رخت
جانور گران پوست ___ پاسخ : خز
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حشره جهنده ___ پاسخ : ملخ
حیوانات اهلی پرورش می‌دهد ___ پاسخ : دامدار
خانه‌های ریز روی عکس ___ پاسخ : ترام
خدای بزرگ ایران باستان ___ پاسخ : اهورامزدا
خوش‌خوان ___ پاسخ : قرا
دانه هر آش ___ پاسخ : نخود
دو انتهای کره زمین ___ پاسخ : قطب
دود کردن ___ پاسخ : دخ
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رفع ابهام ___ پاسخ : روشنگری
رقصی در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : رومبا
زاییدن هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : اوردن
سنگ چاقو تیز کنی ___ پاسخ : سان
شهر فارس ___ پاسخ : خنج
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
صندلی تشک و پشت دار ___ پاسخ : مبل
ضربه با پشت راکت ___ پاسخ : بک هند
ظرف آبکشی ___ پاسخ : دلو
عنصر گازی زردرنگ ___ پاسخ : فلویور
فاسد کننده ___ پاسخ : مخل
قایق ___ پاسخ : لتکا
گریبان ___ پاسخ : یخه
گل بی آن نشود ___ پاسخ : خار
گوهر نایاب ___ پاسخ : دریتیم
گیاه خاردار کوهستان ___ پاسخ : گون
ماشین خاک برداری ___ پاسخ : لودر
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
مرغابی ___ پاسخ : بط
مشک ___ پاسخ : خی
معجزه ___ پاسخ : ایت
مهم ___ پاسخ : بااهمیت
نق، غرولند ___ پاسخ : زرزر
نگهبانی کردن ___ پاسخ : پاس داشتن
نویسنده طعم گس خرمالو ___ پاسخ : زویا پیرزاد
نیک نگریستن ___ پاسخ : تامل
وسیله توقف ___ پاسخ : ترمز
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کوفتن ___ پاسخ : زدن
یابنده ___ پاسخ : واجد

جواب مرحله 566 بازی جدولانه یک

ابرار ___ پاسخ : نیکان
از افعال ربطی ___ پاسخ : بود
از غصه مردن ___ پاسخ : دق
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
بدگمان ___ پاسخ : ظنین
برهنه ___ پاسخ : رت
بی کس ___ پاسخ : تنها
پای کوه ___ پاسخ : دامنه
پایان و آخر ___ پاسخ : انتها
پرخاش ___ پاسخ : دعوا
پیاله آبخوری ___ پاسخ : جام
تکیه دادن ___ پاسخ : لم
تیر پیکاندار ___ پاسخ : ناوک
جانشین ___ پاسخ : نایب
جانور وحشی ___ پاسخ : دد
جای انباشتن کالا ___ پاسخ : انبار
جای فرار ___ پاسخ : مفر
جزیره گردشگری ___ پاسخ : کیش
جهانگرد بحری ___ پاسخ : سندباد
چرک ___ پاسخ : ریم
حد نصاب ورزشی ___ پاسخ : رکورد
حرف آخر انگلیسی ___ پاسخ : زد
خرامان ___ پاسخ : نوان
خرمای هندی ___ پاسخ : دوم
خوش منظره ___ پاسخ : دلباز
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
دزدیدن ___ پاسخ : ربودن
دستگاه مولد برق ___ پاسخ : دینام
دوستی ___ پاسخ : ود
رشته‌کوهی در شمال پاکستان ___ پاسخ : کراکورام
رگ گیاهی ___ پاسخ : اوند
رمزدار ___ پاسخ : مرموز
روزها ___ پاسخ : ایام
زمان سنج ___ پاسخ : تایمر
زن زیباروی ___ پاسخ : پری
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
ستون کشتی ___ پاسخ : دکل
سخت‌تر ___ پاسخ : اشد
سرو کوهی ___ پاسخ : ابهل
سودای ناله ___ پاسخ : اه
سوگ ___ پاسخ : ماتم
سیاه ___ پاسخ : اسود
شامل همه ___ پاسخ : هر
شماره مخصوص ___ پاسخ : کد
شهری در افغانستان ___ پاسخ : هرات
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ارزروم
شهری در هندوستان ___ پاسخ : حیدراباد
صمیمی ___ پاسخ : یکرنگ
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
طلب عدالت ___ پاسخ : دادخواهی
عادی ___ پاسخ : معمولی
عسل ___ پاسخ : نوش
فلز سرخرنگ ___ پاسخ : مس
قله‌ها ___ پاسخ : قلل
قمر ___ پاسخ : ماه
گروه سواران ___ پاسخ : کوکبه
گریه و زاری ___ پاسخ : مویه
گودال ___ پاسخ : لان
گوشت بی استخوان ___ پاسخ : لخم
لب کلفت ___ پاسخ : لفج
لبه پایینی شلوار ___ پاسخ : پاچه
مادر عاریتی ___ پاسخ : دایه
محصول آسیاب ___ پاسخ : ارد
محصول گریه ___ پاسخ : اشک
مساوی ___ پاسخ : یر
مقام نقره‌ای ___ پاسخ : دوم
ملایمت ___ پاسخ : نرمی
موجود موهوم ___ پاسخ : ال
میدان اسبدوانی ___ پاسخ : مانژ
نت ششم ___ پاسخ : لا
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نگهبان ___ پاسخ : محافظ
نمایش خنده‌دار ___ پاسخ : کمیک
نوازنده کرنا ___ پاسخ : کرناچی
نوعی تفنگ ___ پاسخ : بادی
نیستی و مرگ ___ پاسخ : هلاکت
نیمه بار ___ پاسخ : تا
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
هذیان ___ پاسخ : یان
هیئت داوران ___ پاسخ : ژوری
واضع تئوری بنیاد انواع ___ پاسخ : داروین
وقت ___ پاسخ : مدت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : گابن
کمک رسانی ___ پاسخ : امداد
یک صدم فرانک ___ پاسخ : سانتیم

جواب مرحله 567 بازی جدولانه یک

آش ___ پاسخ : با
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اثر آرتور کانن دویل ___ پاسخ : شرلوک هولمز
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر منیرو روانی‌پور ___ پاسخ : کولی کنار اتش
ادا و اطوار ___ پاسخ : شکلک
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از بن ___ پاسخ : اساسا
از درندگان ___ پاسخ : گرگ
از ماه‌ها ___ پاسخ : فروردین
از نت‌ها ___ پاسخ : فا
از وسایل نقلیه مسافربری ___ پاسخ : مینی بوس
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
انبار غله ___ پاسخ : راش
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
بازی نفس‌گیر ___ پاسخ : زو
باهوش و نیرنگ‌باز ___ پاسخ : ناقلا
بسیار ___ پاسخ : بسا
به وجود آوردن ___ پاسخ : تکوین
پادزهر ___ پاسخ : تریاک
پدر عرب ___ پاسخ : اب
پرچم ___ پاسخ : رایت
پرسش ___ پاسخ : سوال
پس‌غذا ___ پاسخ : دسر
پهلوان ___ پاسخ : گو
تاج ___ پاسخ : جغه
حکومتی متشکل از دولت‌های مستقل ___ پاسخ : فدرال
خالی ___ پاسخ : تهی
خطایی در تنیس ___ پاسخ : نت
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خوراک کفش ___ پاسخ : واکس
در آغاز ___ پاسخ : بدوا
دربندان ___ پاسخ : اسرا
دعا ___ پاسخ : ذکر
دوک ___ پاسخ : شبک
دین و مذهب ___ پاسخ : کیش
راه بزرگ ___ پاسخ : جاده
رنگ برف ___ پاسخ : سفید
رود ایران و ترکمنستان ___ پاسخ : اترک
رودخانه ___ پاسخ : نهر
روده کوچک ___ پاسخ : نال
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سبزی پیچ در پیچ ___ پاسخ : کلم
سپیده‌دم ___ پاسخ : فلق
سطح و رویه ___ پاسخ : کف
سگ شکاری ___ پاسخ : تازی
شاعر همای و همایون ___ پاسخ : خواجوی کرمانی
شفاخانه ___ پاسخ : بیمارستان
طاقچه ___ پاسخ : رف
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عمل انداختن ___ پاسخ : پرتاب
فارغ و آسوده ___ پاسخ : سبکبار
فتنه و فساد ___ پاسخ : هرج
فرشتگان ___ پاسخ : ملایکه
گرو ___ پاسخ : رهن
گوینده ___ پاسخ : مجری
ماده‌ای برای سفید کردن پارچه ___ پاسخ : پتاس
مامان ___ پاسخ : ننه
مایل ___ پاسخ : راغب
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
مرد جوان ___ پاسخ : شاب
ملیح ___ پاسخ : بانمک
موافق ___ پاسخ : یکدله
میان ___ پاسخ : کمر
نامادری ___ پاسخ : مادر اندر
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
هراس ___ پاسخ : ترس
همراه فراوان ___ پاسخ : فت
واحد پول کرواسی ___ پاسخ : کونا
کاروان‌ها ___ پاسخ : قوافل
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
یافتنی در معدن ___ پاسخ : رگه

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 801 تا 850 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 568 بازی جدولانه یک

آسمان ___ پاسخ : سما
آشوب و فتنه ___ پاسخ : هرج
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
اثر گوته ___ پاسخ : فاوست
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از تنقلات ___ پاسخ : پفک
از حد گذشتن ___ پاسخ : غلو
با فهم ___ پاسخ : فهیم
بازدارنده ___ پاسخ : ناهی
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
برابر ___ پاسخ : مساوی
بی‌دینی ___ پاسخ : کفر
بی‌شعور ___ پاسخ : نفهم
پایتخت رومانی ___ پاسخ : بخارست
پایتخت کنیا ___ پاسخ : نایروبی
پرنده کوچک گوشت خوار ___ پاسخ : زغن
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پوشش ___ پاسخ : ستر
تمیز دادن ___ پاسخ : تشخیص
جدید ___ پاسخ : ینگی
جرعه ___ پاسخ : قلپ
جعبه میز ___ پاسخ : کشو
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
چاشنی پرمصرف ___ پاسخ : نمک
چالاک ___ پاسخ : چست
چگونگی ___ پاسخ : وضعیت
حرف درد ___ پاسخ : اخ
خارپشت ___ پاسخ : تشی
خوب ___ پاسخ : نکو
خوب و نیک ___ پاسخ : نغز
داوری کردن ___ پاسخ : قضا
در اسلام انجامش واجب است ___ پاسخ : فریضه
در نمک خوابانده شده ___ پاسخ : نمکسود
درخت صنوبر ___ پاسخ : گیز
دفترچه حساب ___ پاسخ : دستک
دو طاس بازی نرد ___ پاسخ : کعبتین
دوندگی ___ پاسخ : خت
ذره بنیادین ___ پاسخ : اتم
رعشه ___ پاسخ : لرز
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
زمان بی ابتدا ___ پاسخ : ازل
زیبا و ظریف ___ پاسخ : شیک
سایه ___ پاسخ : نش
سپاه ___ پاسخ : عسکر
سستی و بیماری ___ پاسخ : کسالت
سقف ___ پاسخ : سغ
سگ گزنده ___ پاسخ : هار
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
شرمنده ___ پاسخ : خجول
شرکت جبران خسارت ___ پاسخ : بیمه
شناگر زیر آب ___ پاسخ : غواص
شکمباره ___ پاسخ : رس
ضمیر درونی ___ پاسخ : تو
ضمیمه ___ پاسخ : پیوست
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد حرکت ___ پاسخ : سه
غیر مذهبی ___ پاسخ : لاییک
فخر فروختن ___ پاسخ : فیس کردن
فرصت دادن ___ پاسخ : امان دادن
فرمت فایل فشرده ___ پاسخ : زیپ
قصد و عزم ___ پاسخ : اهنگ
گزیده‌تر ___ پاسخ : اخص
گیاهی طبی ___ پاسخ : ساتل
لاغر ___ پاسخ : غث
لرزش ___ پاسخ : رعشه
لقبی برای روحانیان ___ پاسخ : حجت الاسلام
مایه زیست ___ پاسخ : قوام
مجرای خون در بدن ___ پاسخ : رگ
نابود ___ پاسخ : نیست
ناخوش دارنده ___ پاسخ : عاق
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نامی برای برخی میوه‌های خشک ___ پاسخ : اجیل
نشان دهنده وجود جریان برق ___ پاسخ : فازمتر
نشانه ___ پاسخ : هدف
همراهی و همزیستی ___ پاسخ : مدارا
همنشین ___ پاسخ : ندیم
واژه ___ پاسخ : لغت
کم عرضی ___ پاسخ : تنگی
یک سوم ___ پاسخ : ثلث

جواب مرحله 569 بازی جدولانه یک

آب آشامیدنی ___ پاسخ : ما
آماده ___ پاسخ : مجهز
آنچه نثار می‌شود ___ پاسخ : فدا
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : طلای سرخ
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : قتل سوم
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : مامور معتمد
از سنگ‌های قیمتی ___ پاسخ : زمرد
اسب سرخ ___ پاسخ : بور
بخشیده شده ___ پاسخ : داده
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
بنده ___ پاسخ : عبد
بویایی ___ پاسخ : شم
بیسکویت سبک و ترد ___ پاسخ : ویفر
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پایداری ___ پاسخ : دوام
پس از این ___ پاسخ : متعاقبا
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
تنبل و کاهل ___ پاسخ : کسل
تند و سریع ___ پاسخ : زود
تندیس پرستیدنی ___ پاسخ : بت
جبری ___ پاسخ : قهری
چیز ___ پاسخ : شی
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حرف هفتم یونانی ___ پاسخ : اتا
حرکت باد ___ پاسخ : باد
حرکت در تاریکی ___ پاسخ : کورمال
حقی در سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
حکم کردن ___ پاسخ : قضاوت
خرخر کردن در خواب ___ پاسخ : فخ
خرقه درویشی ___ پاسخ : شولا
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
دردی شراب ___ پاسخ : لای
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
دوره‌ای ___ پاسخ : ادواری
رود آرام شولوخوف ___ پاسخ : دن
روی، چهره ___ پاسخ : وجه
زراعت کردن ___ پاسخ : کاشت
زیبای دریایی ___ پاسخ : پری
سبزی سالادی ___ پاسخ : کلم
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شتر ___ پاسخ : سار
شهر استان فارس ___ پاسخ : استهبان
شهر ایلام ___ پاسخ : سیروان
شهر مازندران ___ پاسخ : قایم شهر
شیر ___ پاسخ : لبن
شیرینی ___ پاسخ : شهد
صافی ___ پاسخ : فیلتر
ظرف حمام ___ پاسخ : وان
غلاف ___ پاسخ : نیام
فراوان ___ پاسخ : کثیر
فرود آمدن ___ پاسخ : هبوط
فریب ___ پاسخ : مکر
قدم ___ پاسخ : گام
گردن ___ پاسخ : عنق
لیکن ___ پاسخ : اما
مانند ___ پاسخ : چو
مرجان ___ پاسخ : وسد
مرکز مرکزی ___ پاسخ : اراک
مسمار ___ پاسخ : میخ
موضوع، مطلب ___ پاسخ : ایتم
میوه ___ پاسخ : ثمر
نامبارک ___ پاسخ : شوم
نشانه ___ پاسخ : ارم
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نمادین ___ پاسخ : سمبولیک
نوشته دراز ___ پاسخ : طومار
نوعی تنگ سفالی ___ پاسخ : کماس
نوعی خیمه ___ پاسخ : الاچیق
نویسنده خشم و هیاهو ___ پاسخ : ویلیام فاکنر
واپس نشستن ___ پاسخ : عقب نشینی
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
یار مت ___ پاسخ : پت

جواب مرحله 570 بازی جدولانه یک

آشکار ___ پاسخ : نمایان
آغاز ___ پاسخ : بدو
آفرین ___ پاسخ : ثنا
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اثر محمد علی جمال‌زاده ___ پاسخ : هزارپیشه
از انواع سوره‌ها ___ پاسخ : مکی
از تقسیمات ارتشی ___ پاسخ : یگان
افسرده ___ پاسخ : پکر
اهل هنر ___ پاسخ : هنری
بافنده ___ پاسخ : نساج
بدن ___ پاسخ : جسم
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
برنج‌کوب ___ پاسخ : رزاز
بندها ___ پاسخ : قیود
به تازگی ___ پاسخ : اخیرا
پدراندر ___ پاسخ : ناپدری
پس‌غذا ___ پاسخ : دسر
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
پیرامون خانه ___ پاسخ : حریم
تنها ___ پاسخ : مفرد
توانایی برای انجام کاری ___ پاسخ : جربزه
توده برف ویرانگر ___ پاسخ : بهمن
ثروت ___ پاسخ : مال
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
چای خارجی ___ پاسخ : تی
چربی ___ پاسخ : پیه
چشایی ___ پاسخ : ذایقه
چهره و رخساره ___ پاسخ : لقا
چکه کردن ___ پاسخ : چکیدن
حاصل ___ پاسخ : ثمره
حمایت و یاری ___ پاسخ : پشتیبانی
حیله و نیرنگ ___ پاسخ : ریو
خداوند ___ پاسخ : رب
خراب ___ پاسخ : ویران
خرمافروش ___ پاسخ : تمار
خوشا، به به ___ پاسخ : زهی
داغ ___ پاسخ : لبسوز
درخت کاج ___ پاسخ : ناجو
دروازه‌بان ___ پاسخ : گلر
درک کردن ___ پاسخ : فهم
دلیل آشکار ___ پاسخ : بینه
رشوه دهنده ___ پاسخ : راشی
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگین کمان ___ پاسخ : نوس
رود ___ پاسخ : نهر
زگیل ___ پاسخ : وردان
سائل ___ پاسخ : گدا
سرخ‌رگ ___ پاسخ : شریان
سری ___ پاسخ : نهانی
سزاوار دشنام ___ پاسخ : لعنتی
سنگسار کردن ___ پاسخ : رجم
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شایستگی ___ پاسخ : قابلیت
شراب ___ پاسخ : می
شرم‌آور ___ پاسخ : ننگین
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : قصرقند
شهر مرکزی ___ پاسخ : نوبران
شکل، صورت ___ پاسخ : هییت
صفحه اعلانات ___ پاسخ : پانل
طلایی ___ پاسخ : زری
عدد ماه ___ پاسخ : سی
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فاسد ___ پاسخ : تباه
فوتبالیست پرتغالی ___ پاسخ : پپه
قومیت ___ پاسخ : ملیت
گنجشک ___ پاسخ : تز
گوشت بریان ___ پاسخ : کباب
گیتی و آنچه در آن است ___ پاسخ : کون ومکان
مالک ___ پاسخ : ذا
مجروح ___ پاسخ : زخمی
مغلوب شدن ___ پاسخ : باختن
مقام ___ پاسخ : جاه
میانجی‌گری ___ پاسخ : حکمیت
ناآرامی و آشفتگی ___ پاسخ : تشنج
نام خدا در تورات ___ پاسخ : یهوه
نصف بیت ___ پاسخ : مصراع
نمازهای مستحب ___ پاسخ : نوافل
نکته‌ها ___ پاسخ : نکات
نیرنگ باز ___ پاسخ : حیلهگر
واحد مسافت دستی ___ پاسخ : وجب
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
یار پت ___ پاسخ : مت
یاری ___ پاسخ : مدد

جواب مرحله 571 بازی جدولانه یک

آخرین توان ___ پاسخ : نا
آسودگی ___ پاسخ : رامش
آگاهی یافتن ___ پاسخ : واقف گردیدن
از جزایر جنوبی ___ پاسخ : هنگام
از نهاد برآید ___ پاسخ : اه
اسلحه گرم ___ پاسخ : تفنگ
اصلاح کردن ___ پاسخ : پیراستن
الفت ___ پاسخ : انس
اکسیر ___ پاسخ : کیمیا
بازیگر آس و پاس ___ پاسخ : شریفی نیا
بازیگر آقای الف ___ پاسخ : پورسرخ
بازیگر روبان قرمز ___ پاسخ : ازیتا حاجیان
بازیگر فیلم گنجشکک اشی مشی ___ پاسخ : حسن پور شیرازی
باقلای مصری ___ پاسخ : ترمس
باقی جان ___ پاسخ : رمق
بخشش ___ پاسخ : هبه
به جا آوردن عهد ___ پاسخ : وفا
به سوی خود کشیدن ___ پاسخ : جذب
به شک انداختن ___ پاسخ : ایهام
بهره ___ پاسخ : استفاده
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پرده توری ___ پاسخ : شف
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پول ماهیانه ___ پاسخ : مستمری
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
تصدیق بیگانه ___ پاسخ : یس
تنگدستی ___ پاسخ : عسر
تنها و تک ___ پاسخ : یکه
ثنا و ستایش ___ پاسخ : ذکر
جن زده ___ پاسخ : جنی
چراغ روغن سوز ___ پاسخ : لنتر
حرف تردید ___ پاسخ : یا
حمد و شکر ___ پاسخ : سپاس
خمیدگی ___ پاسخ : کجی
دادگر ___ پاسخ : عادل
درخت آزادی ___ پاسخ : سرو
دزدیده گوش دادن ___ پاسخ : استراق سمع
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دسته جمعی ___ پاسخ : گروهی
دفعه ___ پاسخ : بار
دنیا ___ پاسخ : گیتی
ذره باردار ___ پاسخ : یون
ریسمان ___ پاسخ : رسن
زائو ترسان ___ پاسخ : ال
زمین ترکی ___ پاسخ : یر
زندان ___ پاسخ : سجن
زیور و زینت ___ پاسخ : زیب
سوختن ___ پاسخ : حرق
شامل همه ___ پاسخ : هر
شکوه ___ پاسخ : فر
صحرای مصر ___ پاسخ : سینا
ظرف حصیری ___ پاسخ : سبد
عسس ___ پاسخ : میرشب
غذای شبانه ___ پاسخ : شام
فانوس دریایی ___ پاسخ : فاروس
فیلمی از سامان مقدم ___ پاسخ : مکس
فیلمی از ملاقلی‌پور ___ پاسخ : هیوا
قوس قزح ___ پاسخ : نوس
گاوآهن ___ پاسخ : ایمر
معدن ___ پاسخ : کان
مقابل ماده ___ پاسخ : نر
ناخن خشکی ___ پاسخ : خست
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نیشتر رگزن ___ پاسخ : ادر
نیمه چیزی ___ پاسخ : شقه
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
هذیان ___ پاسخ : یان
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
کرم کدو ___ پاسخ : تنیا
کشور عجایب ___ پاسخ : هند
یک ششم چیزی ___ پاسخ : دانگ

جواب مرحله 572 بازی جدولانه یک

آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
آب‌کند ___ پاسخ : لر
آتش‌دان ___ پاسخ : مجمر
آجر خام ___ پاسخ : خشت
ابزار ___ پاسخ : وسایل
از ماه‌های رومی ___ پاسخ : تموز
از مزه‌ها ___ پاسخ : شور
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
اشاره کردن ___ پاسخ : تلمیح
بحر ___ پاسخ : زو
بخش متحرک میز ___ پاسخ : کشو
بدگل ___ پاسخ : زشت
بران ___ پاسخ : تیز
برگه حقوقی ___ پاسخ : فیش
بغل ___ پاسخ : بر
بند چرمی ___ پاسخ : تسمه
پروانه شرکت به اسم اوست ___ پاسخ : صاحب امتیاز
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پول فلزی کم بها ___ پاسخ : پشیز
تابان ___ پاسخ : رخشان
تاس کباب ___ پاسخ : راگو
تمامی ___ پاسخ : همگی
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
جانور بدبو ___ پاسخ : خز
جای دور زدن ___ پاسخ : مدار
جنگی که پیامبر در آن حضور داشت ___ پاسخ : غزو
جهنم ___ پاسخ : هاویه
چهره ___ پاسخ : رخ
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرکت هوا ___ پاسخ : باد
حشره کش قدیمی ___ پاسخ : ددت
خدایی ___ پاسخ : الهی
خرمای هندی ___ پاسخ : تمر
رخنه و تباهی در کار ___ پاسخ : خلل
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
رود روسیه ___ پاسخ : ولگا
سریدن ___ پاسخ : لیز خوردن
سلاحی شبیه شمشیر ___ پاسخ : غداره
سیاهی جسم از دور ___ پاسخ : شبح
شپش ___ پاسخ : نمه
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
شماره مخصوص ___ پاسخ : کد
شمشیر بران ___ پاسخ : حسام
شهر اصفهان ___ پاسخ : سمیرم
شهر گلستان ___ پاسخ : گالیکش
شهر کرمان ___ پاسخ : رابر
شهری در هند ___ پاسخ : بمبیی
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
طاقچه ___ پاسخ : رف
طعم ___ پاسخ : مزه
طی طریق کردن به قصد تفریح ___ پاسخ : مسافرت
عدد یک رقمی ___ پاسخ : هشت
عمل بریدن ___ پاسخ : برش
عکس گرفتن از خود ___ پاسخ : سلفی
فاضل ___ پاسخ : اریب
قدرت ___ پاسخ : زور
قسمتی از تخم مرغ ___ پاسخ : سفیده
گوارا ___ پاسخ : مری
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
لوکس فروشی ___ پاسخ : بوتیک
ماچ ___ پاسخ : بوس
ماده چسبناک تنه درخت ___ پاسخ : صمغ
متحرک ___ پاسخ : جنبنده
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مزه بستنی ___ پاسخ : وانیل
مشرق ___ پاسخ : خاور
ناله سگ ___ پاسخ : زوزه
نامبارک ___ پاسخ : شوم
نگاه از روی خشم ___ پاسخ : زهرچشم
نوشتنی پزشک ___ پاسخ : نسخه
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
هزینه ___ پاسخ : خرج
همسایه ___ پاسخ : همجوار
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
وصف ناشدنی ___ پاسخ : لایوصف
وقت را به بطالت گذراندن ___ پاسخ : یللی
وقت، موقع ___ پاسخ : حین
کرک میوه ___ پاسخ : پرز
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : شیلی
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

جواب مرحله 573 بازی جدولانه یک

آهو ___ پاسخ : جیران
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : دوزخی ها
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : دزد قالپاق
از آفات ___ پاسخ : شته
از پیامبران ___ پاسخ : داود
از صنایع ادبی ___ پاسخ : جناس
از غلات ___ پاسخ : گندم
از مطلبی به مطلب دیگر پرداختن ___ پاسخ : گریززدن
استفراغ ___ پاسخ : قی
اندیشه ___ پاسخ : فکر
بدگویی ___ پاسخ : هجو
به شوق افکندن ___ پاسخ : تشویق
پایتخت دانمارک ___ پاسخ : کپنهاگ
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پایکوبی ___ پاسخ : جشن
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پسوند نگهداری ___ پاسخ : بان
پشت ___ پاسخ : کول
پیش از این ___ پاسخ : سابقا
تکیه‌گاه ___ پاسخ : متکا
جانب ___ پاسخ : سوی
چابک ___ پاسخ : چست
حیله‌گر ___ پاسخ : شیاد
خوابیدن ___ پاسخ : کپیدن
خواسته‌ها ___ پاسخ : مطالبات
دانش مایعات در حال حرکت ___ پاسخ : هیدرولیک
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
درست به اندازه ___ پاسخ : مک
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
دلیر ___ پاسخ : نیو
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
زه کمان ___ پاسخ : وتر
زیبای افسانه‌ای ___ پاسخ : پری
ستون مخابراتی ___ پاسخ : دکل
شیشه و قرابه ___ پاسخ : کپ
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
طعم ___ پاسخ : مزه
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
ظرف چرمین روغن ___ پاسخ : خیک
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
عدو ___ پاسخ : دشمن
فخر و کرشمه ___ پاسخ : ناز
فریاد ___ پاسخ : جار
فریب ___ پاسخ : مکر
فقیر ___ پاسخ : ندار
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
قد ___ پاسخ : قامت
قطره ___ پاسخ : چکه
گشوده ___ پاسخ : وا
گفتار ___ پاسخ : نطق
گودی ___ پاسخ : قعر
ماشینی ___ پاسخ : مکانیزه
مرکز استان غربی ___ پاسخ : سنندج
مریض ___ پاسخ : بیمار
معشوق ___ پاسخ : دلبر
نقاب زنان ترک ___ پاسخ : یاشماق
نوعی کبوتر دشتی ___ پاسخ : یاهو
نوعی کیسه ___ پاسخ : گونی
نویسندگی ___ پاسخ : قلمزنی
نیروها ___ پاسخ : قوا
هرگز ___ پاسخ : ابدا
هرگز ___ پاسخ : هیچگاه
همایش ___ پاسخ : گردهمایی
ورزش رزمی ژاپنی ___ پاسخ : جودو
وسیله روفتن ___ پاسخ : جارو
ویرایش ___ پاسخ : ادیت
کاهگل ___ پاسخ : ویم
کشنده بی‌صدا ___ پاسخ : سم
کشور آسیایی ___ پاسخ : میانمار
کنایه از ناگهان حاضر شدن ___ پاسخ : اجل معلق
یرقان ___ پاسخ : زردی
یک پنجم شرعی ___ پاسخ : خمس

جواب مرحله 574 بازی جدولانه یک

آبسه ___ پاسخ : دمل
آبی که بیهوده روی زمین جاری شود ___ پاسخ : هرزاب
آزار ___ پاسخ : اذیت
آغاز ___ پاسخ : اول
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : اعراف
از ورزش‌های آبی ___ پاسخ : واترپولو
افسوس ___ پاسخ : اوه
باب ___ پاسخ : در
باتلاق ___ پاسخ : لشاب
باجه ___ پاسخ : گیشه
بازرس دارایی ___ پاسخ : ذی حساب
بخش سطحی پوست ___ پاسخ : بشره
بخشش ___ پاسخ : عطا
بخشی در بیمارستان ___ پاسخ : ای سی یو
برهنه ___ پاسخ : پتی
بزرگ و سرور ___ پاسخ : مهتر
بسیار گردنده ___ پاسخ : دوار
به پا خاستن ___ پاسخ : قیام
بهانه‌جویی ___ پاسخ : نق
پالیز خربزه ___ پاسخ : لته
پنج ترکی ___ پاسخ : بش
پول‌ترکمنستان ___ پاسخ : منات
تصدیق ایتالیایی ___ پاسخ : سی
تکه پاره ___ پاسخ : لت
جای بی‌هوا ___ پاسخ : خلا
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
حرص ___ پاسخ : از
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرف نفی ___ پاسخ : نه
حرف همراهی ___ پاسخ : مع
خداشناس ___ پاسخ : عارف
خط‌کش هندسی ___ پاسخ : تی
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : علوفه
دانشمند ___ پاسخ : علامه
در طول یک شب ___ پاسخ : شبانه
درنگ کننده ___ پاسخ : بطی
دست‌ها ___ پاسخ : ایادی
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
ذوق ___ پاسخ : وجد
رباعی سرای قرن پنج و شش ___ پاسخ : خیام
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
ریختن آب ___ پاسخ : صب
زنگ بزرگ ___ پاسخ : درا
سازی زهی ___ پاسخ : هارپ
سرکش ___ پاسخ : یاغی
سقف ___ پاسخ : سغ
سلاح مخرب ___ پاسخ : بمب
سود پول ___ پاسخ : ربا
شتر ___ پاسخ : ابل
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : شبستر
شهر خوزستان ___ پاسخ : رامشیر
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : سراوان
شهر لرستان ___ پاسخ : الشتر
شوینده ___ پاسخ : غسال
صدای غرش ___ پاسخ : غریو
صفت باد ___ پاسخ : وزان
ضلالت ___ پاسخ : گمراهی
ظرفی در حمام ___ پاسخ : وان
عادل ___ پاسخ : منصف
عسل ___ پاسخ : شهد
عقاب ___ پاسخ : دال
فاخته ___ پاسخ : قمری
فرمان ___ پاسخ : رل
فوقانی ___ پاسخ : زبرین
قرص ___ پاسخ : حب
گردن کلفت ___ پاسخ : نره خر
گمان ___ پاسخ : شک
گناهان ___ پاسخ : ذنوب
گواه‌ها ___ پاسخ : شواهد
لذت‌ها ___ پاسخ : لذایذ
ماتم ___ پاسخ : اندود
مار خطرناک ___ پاسخ : افعی
مرد ___ پاسخ : رجل
مردد ___ پاسخ : دودل
معلق ___ پاسخ : دروا
میان کشورها ___ پاسخ : بین الملل
نامی برای قیامت ___ پاسخ : یوم الدین
نوعی نان ___ پاسخ : بربری
وفق و طبق ___ پاسخ : حسب
کار بزرگ و خطیر ___ پاسخ : مهم
کشور آسیایی ___ پاسخ : لایوس
کشور آسیایی ___ پاسخ : نپال
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سومالی

جواب مرحله 575 بازی جدولانه یک

آب ترکی ___ پاسخ : سو
آسمان ___ پاسخ : سما
آش ___ پاسخ : با
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : درانتظار
اثر چخوف ___ پاسخ : بانو باسگ ملوس
اثر محمد رحیم اخوت ___ پاسخ : باقی مانده ها
اختراع گراهام بل ___ پاسخ : تلفن
ارزیاب ___ پاسخ : ممیز
از پیامبران ___ پاسخ : داود
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : زمر
اعزام ___ پاسخ : روانه
افسرده ___ پاسخ : پکر
امرود ___ پاسخ : مل
ایجاد نقش و نگار با گچ ___ پاسخ : گچ بری
برگه منتشر شدنی ___ پاسخ : نشریه
بصیر ___ پاسخ : بینا
بند زنجیر ___ پاسخ : قید
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بهره‌مندی ___ پاسخ : برخورداری
بی‌نصیب ___ پاسخ : فاقد
بیماری عفونی ___ پاسخ : وبا
بیننده ___ پاسخ : بصیر
پرده‌دری ___ پاسخ : هتک
پرستش ___ پاسخ : عبادت
پوست ___ پاسخ : قشر
توتون کوبیده در کاغذ پیچیده ___ پاسخ : سیگار
ثابت شده ___ پاسخ : مدلل
جدا کردن ___ پاسخ : فصل
چاکران ___ پاسخ : خدم
حساب دخل و خرج اداره را دارد ___ پاسخ : حسابدار
حشره ریز آفت درختان ___ پاسخ : شته
خون گرفتن از رگ ___ پاسخ : رگزدن
دانه سفت برخی میوه‌ها ___ پاسخ : هسته
دود کردن ___ پاسخ : دخ
دکان کوچک ___ پاسخ : دکه
راست گفتن ___ پاسخ : صدق
رقص برزیلی ___ پاسخ : سامبا
رنگ سبز روشن ___ پاسخ : میشی
زبانه آتش ___ پاسخ : لهیب
زمان ___ پاسخ : مدت
زنگار دل ___ پاسخ : رین
سخن یاوه ___ پاسخ : زرت
سردار لشکر ___ پاسخ : سپهبد
سعی کننده ___ پاسخ : کوشا
سقف دهان ___ پاسخ : سق
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
شنوا ___ پاسخ : نیوشا
شهر هرمزگان ___ پاسخ : قشم
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : لس انجلس
ضایع شدن ___ پاسخ : هدر
عداوت و دشمنی ___ پاسخ : لینه
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
غنیمت شمردن ___ پاسخ : اغتنام
فرش مالیدنی ___ پاسخ : نمد
فرمان هنری ___ پاسخ : رل
گمان بردن ___ پاسخ : ظن
لایق ___ پاسخ : سزا
لباس ___ پاسخ : جامه
مادر باران ___ پاسخ : ابر
محور سنگ آسیا ___ پاسخ : بست
مربوط به شهوت ___ پاسخ : شهوانی
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
نه بی‌ادبانه ___ پاسخ : نچ
نویسنده بانوی جنگل ___ پاسخ : فهیمه رحیمی
نیمرزو ___ پاسخ : ظهر
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کر شدن ___ پاسخ : صم
کشت بدون آبیاری ___ پاسخ : دیم
کلاغ و زاغ ___ پاسخ : غراب
کنار هندسی ___ پاسخ : ضلع

جواب مرحله 576 بازی جدولانه یک

ارجمندی ___ پاسخ : عز
از انواع کباب ___ پاسخ : برگ
از انواع یقه ___ پاسخ : ارو
از خود راضی ___ پاسخ : ننر
از شیرینی‌های دیگر تبریز ___ پاسخ : اریس
از شیرینی‌های سنتی تبریز ___ پاسخ : نوقا
از لبنیات ___ پاسخ : کره
از نام‌های دخترانه فرنگی ___ پاسخ : نل
بازار بی رونق ___ پاسخ : کساد
بالای زانو ___ پاسخ : ران
بخاری برقی ___ پاسخ : هیتر
بخش جلوباز نمای ساختمان ___ پاسخ : ایوان
بشقاب بزرگ ___ پاسخ : دیس
بیماری آفریقایی ___ پاسخ : ابولا
بیماری لقوه ___ پاسخ : پارکینسون
بیماری مهلک ___ پاسخ : وبا
بیماری وبا ___ پاسخ : کلرا
پارچه براق ___ پاسخ : ساتن
پارچه داخلی لباس ___ پاسخ : استر
پارچه فروش ___ پاسخ : بزاز
پارچه لطیف ___ پاسخ : کرپ
پارچه لطیف زخم‌بندی ___ پاسخ : گاز
پرنده آش سرد کن ___ پاسخ : سار
پروتئین گیاهی ___ پاسخ : سویا
پنبه‌زن ___ پاسخ : نداف
ترازوی بزرگ ___ پاسخ : قپان
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
جلد و چابک ___ پاسخ : فرز
جنس نامرغوب ___ پاسخ : بنجل
چشم پزشک ___ پاسخ : کحال
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حرارت بدن ___ پاسخ : تب
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
حصیر ___ پاسخ : بوریا
حلق ___ پاسخ : گلو
خاطر ___ پاسخ : یاد
خورشت مغز گردو ___ پاسخ : فسنجان
دانه انگور ___ پاسخ : حب
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
زدنی ناراضی ___ پاسخ : نق
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
سبزی خورشتی ___ پاسخ : ریواس
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سفره رنگین کن ___ پاسخ : سالاد
شیرینی شاخه‌ای ___ پاسخ : نبات
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
صندوقخانه ___ پاسخ : پستو
طایفه و دودمان ___ پاسخ : فامیل
طعم فلفل ___ پاسخ : تند
عشوه ___ پاسخ : ناز
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
غذای مخصوص مردم جنوب ایران ___ پاسخ : مهیاوه
فرزندزاده ___ پاسخ : نوه
گاو خیلی مفید ___ پاسخ : شیرده
گریبان ___ پاسخ : یقه
لحظه کوتاه ___ پاسخ : ان
لگن ظرفشویی ___ پاسخ : سینک
لوستر ___ پاسخ : اویز
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
لیست غذا ___ پاسخ : منو
مادر ترک ___ پاسخ : انا
ماده ضد عفونی کننده سبزیجات ___ پاسخ : کلر
ماهی کمیاب قیمتی ___ پاسخ : ازاد
مثل شخص فریبکار ___ پاسخ : اب زیر کاه
مرد بی زن ___ پاسخ : عزب
معادل فارسی هود ___ پاسخ : هواکش
من و شما ___ پاسخ : ما
مهره دوم گردن ___ پاسخ : اسه
میوه و محصول ___ پاسخ : بش
نخ بافتنی ___ پاسخ : کاموا
نفس چاق ___ پاسخ : هن
نوعی برنج مرغوب ___ پاسخ : بینام
نوعی پارچه قدیمی چادر ___ پاسخ : اقبانو
نوعی تخم مرغ ___ پاسخ : رسمی
نوعی تزریق ___ پاسخ : وریدی
نوعی جین ___ پاسخ : لی
همسر مرد ___ پاسخ : زن
واحد شمارش لباس ___ پاسخ : دست
ویژه بانوان ___ پاسخ : زنانه

جواب مرحله 577 بازی جدولانه یک

اثر هرمان هسه ___ پاسخ : دمیان
اختراع نوبل ___ پاسخ : دینامیت
امتداد داده ___ پاسخ : کشیده
بالا ___ پاسخ : زبر
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بت ___ پاسخ : بغ
برهنه ___ پاسخ : ورت
به احوالپرسی بیمار رفتن ___ پاسخ : عیادت
به نام خدا ___ پاسخ : بسم الله
بی‌مو ___ پاسخ : کچل
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پرتاب کردن ___ پاسخ : رمی
تجهیزاتی که از راه هوا حمل می‌شوند ___ پاسخ : هوابرد
تصدیق ایتالیایی ___ پاسخ : سی
جامعه‌گرایی ___ پاسخ : سوسیالیسم
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
چیز ___ پاسخ : شی
حقیقت هر چیز ___ پاسخ : ذات
خرد و بسیار کوچک ___ پاسخ : ریز
دارای خصلت ناپسند ___ پاسخ : بدخوی
درشت اندام ___ پاسخ : لندهور
دشت و صحرا ___ پاسخ : هامون
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دگرگون کردن ___ پاسخ : تبدیل
دم ___ پاسخ : خون
راست گفتن ___ پاسخ : صدق
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رنگ ___ پاسخ : لون
زنگ بزرگ ___ پاسخ : درا
ساختمان مسقف فلزی ___ پاسخ : سوله
ساز می‌زند ___ پاسخ : نوازنده
سپاسگزاری کردن ___ پاسخ : شکران
سخت دل ___ پاسخ : قسی
سخت و استوار ___ پاسخ : محکم
سطح کشتی ___ پاسخ : عرشه
سنگ آهک متراکم صیقل پذیر ___ پاسخ : مرمر
سوا ___ پاسخ : جدا
سوره طولانی ___ پاسخ : بقره
سیاهی جسم از دور ___ پاسخ : شبح
شخص ___ پاسخ : کس
شهری در آلمان ___ پاسخ : بن
شهری در آمریکا ___ پاسخ : سندیگو
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : پارما
صدایش از دور خوش است ___ پاسخ : دهل
ظرف آبگوشت ___ پاسخ : دیزی
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
فراگیرنده ___ پاسخ : مشتمل
فرمانروا ___ پاسخ : والی
فلز گلوله ___ پاسخ : سرب
قطعه بازی شطرنج ___ پاسخ : مهره
گهواره ___ پاسخ : مهد
ماچ ___ پاسخ : بوس
متوجه شدن ___ پاسخ : روی اوردن
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
موی بلند ___ پاسخ : گیس
نامعلوم ___ پاسخ : مبهم
نامه رسان ___ پاسخ : پستچی
نزدیک شدن ___ پاسخ : قرب
نظر دوختن ___ پاسخ : رصد
نگاه مستقیم و معنی‌دار ___ پاسخ : بروبر
نمایش همراه موسیقی و رقص و آواز ___ پاسخ : ملودرام
نوشتن با کامپیوتر ___ پاسخ : تایپ
نوعی نقاشی ___ پاسخ : سیاه قلم
نویسنده بی‌خانمان ___ پاسخ : هکتورمالو
نیرو دهنده ___ پاسخ : مقوی
هر یک از دو عضو اصلی تنفس ___ پاسخ : ریه
همراه زلزله ___ پاسخ : پس لرزه
همین و بس ___ پاسخ : والسلام
وابسته به لغت ___ پاسخ : لغوی
واحد پول ساموآ ___ پاسخ : تالا
کامل ___ پاسخ : تام
کشور اروپایی ___ پاسخ : لهستان
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : شیلی
کلمه نفرت ___ پاسخ : شه
کوشیدن ___ پاسخ : جهد

جواب مرحله 578 بازی جدولانه یک

آرایشگر ___ پاسخ : سلمانی
آروغ ___ پاسخ : رغ
آسیب ___ پاسخ : اک
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
ابزار جنگی قدیم ___ پاسخ : کمان
اجاره بها ___ پاسخ : کرایه
ارمغان ___ پاسخ : هدیه
از اقوام ___ پاسخ : لر
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : خون
از پیامبران ___ پاسخ : ادریس
از سوره‌ها ___ پاسخ : غافر
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : اب
اسم ___ پاسخ : نام
بت ___ پاسخ : بغ
بغل ___ پاسخ : بر
پایتخت آلمان ___ پاسخ : برلین
پایداری ___ پاسخ : قرار
پدید آمدن ___ پاسخ : تجلی
پراکندن ___ پاسخ : پخش
پرحرفی کردن ___ پاسخ : ورزدن
پرستش ___ پاسخ : یشت
پست و زبون ___ پاسخ : خوار
پندار ___ پاسخ : مخیله
تارمی ___ پاسخ : نرده
تازه ___ پاسخ : نو
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تله و دام ___ پاسخ : فغ
جاوید ___ پاسخ : ابدی
جای نشستن ___ پاسخ : نشیمنگاه
جایی که سایه باشد ___ پاسخ : نسار
جلودار لشکر ___ پاسخ : طلیعه
چربی ___ پاسخ : پیه
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
حد معین از چیزی ___ پاسخ : نصاب
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حمله کننده ___ پاسخ : مهاجم
خبررسان ___ پاسخ : مخبر
خود را کنار کشیدن ___ پاسخ : جا خالی کردن
خوش‌باور ___ پاسخ : هالو
داد ___ پاسخ : عدل
داد و فریاد ___ پاسخ : عربده
دراز کردن ___ پاسخ : خواباندن
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
دنبال معایب می‌گردد ___ پاسخ : عیبجو
دیباچه ___ پاسخ : عنوان
راهگذر ___ پاسخ : عابر
رده ___ پاسخ : صف
روز جشن ___ پاسخ : عید
روشن‌بینی ___ پاسخ : بصیرت
روشنی ___ پاسخ : نور
زمین خشک و سخت ___ پاسخ : دغ
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سالن بزرگ ___ پاسخ : سوله
سخنرانی ___ پاسخ : خطبه
سرخ‌رنگ ___ پاسخ : عنابی
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سروده‌های زردشت ___ پاسخ : گات
شادمانی ___ پاسخ : نشاط
شرمسار ___ پاسخ : روسیاه
شهر خوزستان ___ پاسخ : لالی
شهر هرمزگان ___ پاسخ : میناب
شهری در انگلستان ___ پاسخ : هال
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : سندیگو
گل خشک شده ___ پاسخ : کلوخ
مأمور شهربانی ___ پاسخ : اجان
متال ___ پاسخ : فلز
متشکرم ___ پاسخ : مرسی
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مهمان‌خانه ___ پاسخ : هتل
نزدیک به مرگ ___ پاسخ : مردنی
نقص ___ پاسخ : عیب
نوعی چاشنی ایرانی ___ پاسخ : نازخاتون
نوعی مشروب ___ پاسخ : ویسکی
هضم شدن ___ پاسخ : گواردن
ولگرد ___ پاسخ : عیار
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کیپورد
کشور ثروتمند ___ پاسخ : قطر
کفش ___ پاسخ : لخا
کهنه و پوسیده ___ پاسخ : رث
یاری ___ پاسخ : مدد
یاری کنندگان ___ پاسخ : انصار

جواب مرحله 579 بازی جدولانه یک

آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر ناصرخسرو ___ پاسخ : زاد المسافرین
از حروف الفبا ___ پاسخ : شین
اسب بارکش ___ پاسخ : یابو
باقی گذاشتن ___ پاسخ : ابقا
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بدن ___ پاسخ : جثه
بدون فکر و اندیشه ___ پاسخ : بیخیال
بزرگی ___ پاسخ : مجد
بغل ___ پاسخ : کش
بنیادها ___ پاسخ : مبانی
به خاک سپردن مرده ___ پاسخ : دفن
به دست آوردن حداقل امتیاز ___ پاسخ : بزاوردن
پارچه ابریشمی رنگین ___ پاسخ : دیبا
پارچه بین رویه و آستر ___ پاسخ : لایی
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
پایتخت عراق ___ پاسخ : بغداد
پدر ___ پاسخ : بابا
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پستاندار همه‌چیزخوار ___ پاسخ : خوک
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
جانشین ___ پاسخ : وصی
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جنگ ___ پاسخ : حرب
چهره ___ پاسخ : لچ
حیله ___ پاسخ : مکر
خارپشت بزرگ تیرانداز ___ پاسخ : دلدل
خرده سنگهایی که از ریگ نرمترند ___ پاسخ : شن
خوشحالی ___ پاسخ : دنه
در جایی قرار گرفتن ___ پاسخ : نشستن
درونی ___ پاسخ : داخلی
دریدن و پاره پاره کردن ___ پاسخ : لت و پار کردن
رئیس قبیله ___ پاسخ : بیک
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگ خزان ___ پاسخ : زرد
روحانی مصری ___ پاسخ : کهنه
روزی که در آنیم ___ پاسخ : امروز
روی ___ پاسخ : وجه
زشتی ___ پاسخ : قبح
زنده ___ پاسخ : حی
زنگار دل ___ پاسخ : رین
سپاه ___ پاسخ : لشکر
ستوده ___ پاسخ : حمید
سرسرای بزرگ ___ پاسخ : لابی
سرگرمی سودمند ___ پاسخ : جدول
سیماب ___ پاسخ : ابک
شمشیرها ___ پاسخ : سیوف
شهر خوزستان ___ پاسخ : هندیجان
شهوتران ___ پاسخ : حشری
صیاد ___ پاسخ : شکارچی
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
غمگین ___ پاسخ : اندوهناک
قسمت ___ پاسخ : بخش
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
گوارا ___ پاسخ : هنی
لاغری ___ پاسخ : نوانی
مجادله کردن ___ پاسخ : شاخ به شاخ شدن
مو خشک کن ___ پاسخ : سشوار
ناخشنود از وضع موجود ___ پاسخ : ناشکر
نان نرم و نازک ___ پاسخ : لواش
نیازها ___ پاسخ : حاجات
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
کنار ___ پاسخ : جنب
کنایه از فرزند منحصر به فرد ___ پاسخ : یکی یکدانه
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
کوفتن ___ پاسخ : زدن
یادداشت کردن ___ پاسخ : ثبت

جواب مرحله 580 بازی جدولانه یک

آبنوس ___ پاسخ : جغ
آمیخته شده ___ پاسخ : اغشته
ابزار برش ___ پاسخ : اره
اجاره بها ___ پاسخ : مال الاجاره
از بیماری‌های دستگاه تنفسی ___ پاسخ : برنشیت
از مصالح راه سازی ___ پاسخ : شن
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : بتون
امتیازات ___ پاسخ : مزایا
بخشش ___ پاسخ : وهب
بز کوهی ___ پاسخ : شکا
بسیار تشنه بودن ___ پاسخ : له له زدن
بسیار گرم ___ پاسخ : تفتان
بند کردن ___ پاسخ : اسر
به راه راست رونده ___ پاسخ : راشد
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
پالیز خربزه و هندوانه و … ___ پاسخ : لته
پاکتر ___ پاسخ : اقدس
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پرخطر ___ پاسخ : ناامن
پس‌روان ___ پاسخ : توابع
پهلوان ___ پاسخ : نیو
تاج خروس ___ پاسخ : لالکا
تاج گل ___ پاسخ : بساک
تقویت امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
توانگری ___ پاسخ : مکنت
جرعه ___ پاسخ : چکه
جوانی ___ پاسخ : شباب
چای خارجی ___ پاسخ : تی
چه وقت ___ پاسخ : کی
چیز ___ پاسخ : شی
حادثه ___ پاسخ : واقعه
خانه‌ها ___ پاسخ : ابیات
در ظاهر ___ پاسخ : ظاهرا
درخشان ___ پاسخ : تابنده
دریاچه‌ای در ترکیه ___ پاسخ : وان
دشت و صحرا ___ پاسخ : دمن
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دوست ___ پاسخ : ودید
دوست و دمساز ___ پاسخ : الیف
رجز ___ پاسخ : لاف
رسیدن ___ پاسخ : نایل شدن
ریزه ___ پاسخ : تکه
زیرکی و عقل ___ پاسخ : هوش
سرایت کردن آب ___ پاسخ : نشت
سوراخ مانند وسط شکم ___ پاسخ : ناف
سکسکه ___ پاسخ : هکهک
شب طولانی ___ پاسخ : یلدا
شریک ___ پاسخ : همدست
شهد ___ پاسخ : نوش
شهری در عراق ___ پاسخ : بصره
شور و غوغا ___ پاسخ : جنجال
طفل ___ پاسخ : بچه
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد دو رقمی ___ پاسخ : شصت
عدد منفی ___ پاسخ : نه
عدد یک رقمی ___ پاسخ : هشت
فتوگرافر ___ پاسخ : عکاس
فلس ماهی ___ پاسخ : کچ
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
گردن کلفت ___ پاسخ : قلدر
گوشه ___ پاسخ : کنج
مانع میان دو چیز ___ پاسخ : حایل
ماهی هزار کیلویی ___ پاسخ : تن
مثل و مانند ___ پاسخ : مشابه
مجموعه میلیاردها ستاره ___ پاسخ : کهکشان
مرد پیر ___ پاسخ : شیخ
مرگ ___ پاسخ : موت
میز کوچک ___ پاسخ : عسلی
میل و آرزو ___ پاسخ : هوس
نرم افزار نقشه‌کشی ___ پاسخ : اتوکد
نیست شدن ___ پاسخ : فنا
نیلوفر ___ پاسخ : فل
نیک بیان کردن مطلبی ___ پاسخ : توجیه
هر یک از چهار شبه فلز ___ پاسخ : هالوژن
همراه پوچ ___ پاسخ : هیچ
واحد پول چین ___ پاسخ : یوان
واحد سنجش انرژی و کار ___ پاسخ : ژول
وجود دارد ___ پاسخ : هست
وحشت ___ پاسخ : رعب
ولگرد ___ پاسخ : بیکاره
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کنجد کوبیده ___ پاسخ : ارده
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
کیسه درویشان و شکارچیان ___ پاسخ : چنته
یک برش از هندوانه ___ پاسخ : قاچ

جواب مرحله 581 بازی جدولانه یک

آخرین یکان ___ پاسخ : نه
اثر رطوبت ___ پاسخ : نم
از آش‌های نذری ___ پاسخ : شله قلم کار
از چاشت‌های آذربایجان ___ پاسخ : خشیل
از درندگان جنگل ___ پاسخ : ببر
از شیرینی‌های سنتی تبریز ___ پاسخ : اریس
از عشاق افسانه‌ای ___ پاسخ : رامین
از غذاهای محلی بجنوردی ___ پاسخ : شله ماش
از غذاهای محلی خوزستان ___ پاسخ : سمبوسه
از لوازم آرایش بانوان ___ پاسخ : ریمل
از ماهی‌های خوراکی خلیج فارس ___ پاسخ : شیرماهی
از نام‌های زنانه ___ پاسخ : قمر
اسب سرخ و سفید ___ پاسخ : ابرش
بانوی فرانسوی ___ پاسخ : مادام
پارچه داخلی لباس ___ پاسخ : استر
پارچه کشباف ___ پاسخ : تریکو
پرده و پوشش ___ پاسخ : ستر
پرنده‌ای از راسته پا بلندان ___ پاسخ : لک لک
پرنمک ___ پاسخ : شور
پوشاک ___ پاسخ : لباس
پیاله ___ پاسخ : قدح
تالار پذیرایی ___ پاسخ : سالن
ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
تشکر شیرین ___ پاسخ : شکر
تمساح هندی ___ پاسخ : گاویال
تیره عنکبوت ___ پاسخ : بند پایان
جانوری از تیره راسو ___ پاسخ : قاقم
چای تلخ و لب‌گز ___ پاسخ : دبش
چراغ خوراک پزی ___ پاسخ : والور
حلال لاک ناخن ___ پاسخ : استن
خانم‌ها از آن می‌ترسند ___ پاسخ : موش
خانه بزرگ ___ پاسخ : سرا
خدمتکار پیر ___ پاسخ : دادا
خنده بلند ___ پاسخ : قهقهه
خوب نیست ___ پاسخ : بد
خوراک برگ پیچ شده ___ پاسخ : دلمه
دستبند زنان ___ پاسخ : یاره
رقیب زن ___ پاسخ : هوو
رگ خواب ___ پاسخ : چم
روستا ___ پاسخ : ده
زن زیباروی ___ پاسخ : جمیله
زنبور عسل ___ پاسخ : نحل
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
زیرانداز ارزان قیمت ___ پاسخ : پلاس
سبزی پیچیده ___ پاسخ : کلم
سوغات ساوه ___ پاسخ : انار
شتر بی‌کوهان ___ پاسخ : لاما
شهر خرما ___ پاسخ : بم
شکلک ___ پاسخ : ادا
شیرینی سنتی با نشاسته و شکر ___ پاسخ : باسلق
شیهه اسب ___ پاسخ : صهیل
صدف‌نشین ___ پاسخ : در
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عضو چهره ___ پاسخ : لب
عقاب سیاه ___ پاسخ : دال
غذای انرژی‌زا ___ پاسخ : مقوی
غذای شب ___ پاسخ : شام
غربال ___ پاسخ : الک
قابله ___ پاسخ : ماما
گاومیش تبتی ___ پاسخ : یاک
گلی زردرنگ ___ پاسخ : لادن
گندم سوده ___ پاسخ : ارد
گهواره ___ پاسخ : ننو
لبه چین‌دار پرده ___ پاسخ : والان
مادر ورزش‌ها ___ پاسخ : دو
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
ماه شروع مدارس ___ پاسخ : مهر
مایع لعاب‌دار ___ پاسخ : اهار
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مقابل روز ___ پاسخ : شب
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
من و شما ___ پاسخ : ما
مو طلایی ___ پاسخ : بور
نوعی پرتقال ___ پاسخ : بمی
نوعی چسب گیاهی ___ پاسخ : سریش
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی ساعت ___ پاسخ : مچی
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نوعی لباس زمستانی ___ پاسخ : بارانی
نوعی کنگره دوزی ___ پاسخ : دالبر
نیرومند ___ پاسخ : قوی
کنایه از خورشید ___ پاسخ : تشت اتش
یار چوپان ___ پاسخ : سگ

جواب مرحله 582 بازی جدولانه یک

آسان ___ پاسخ : سهل
آن را میازارید ___ پاسخ : مور
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
ابزار آرایشگر ___ پاسخ : شانه
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : کالیگولا
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : جاسوسه در برلین
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : دیوار
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : جادوی نهفته
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اتما
از بیماری‌های پوستی ___ پاسخ : گر
از پیامبران ___ پاسخ : موسی
از علوم پایه ___ پاسخ : فیزیک
از معتادین ___ پاسخ : حشیشی
ازمندی ___ پاسخ : شح
بالای جمجمه ___ پاسخ : ملاج
برتری‌ها ___ پاسخ : فضایل
بزرگترین شهر اکوادور ___ پاسخ : گوایاکیل
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
پارچه نخی نازک ___ پاسخ : چیت
پایتخت بنگلادش ___ پاسخ : داکا
پدر ___ پاسخ : والد
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پژمرده ___ پاسخ : پلاسیده
پناهگاه ___ پاسخ : ماوا
تابع و پیرو ___ پاسخ : دابر
تازه ___ پاسخ : نو
تر کردن ___ پاسخ : خیساندن
جامه و لباس ___ پاسخ : کسا
جنگ ___ پاسخ : ستیز
چه وقت ___ پاسخ : کی
حق ناشناس ___ پاسخ : کفور
خاندان ___ پاسخ : سلسله
خرج ___ پاسخ : هزینه
خودکشی ژاپنی ___ پاسخ : هاراکیری
خوردنی‌های بی‌خاصیت ___ پاسخ : هله وهوله
دارای سبیل پرپشت ___ پاسخ : سبیلو
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
درون دهان ___ پاسخ : بج
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دشت و صحرا ___ پاسخ : دمن
ذات ___ پاسخ : خویشتن
رفتاری از روی عشوه ___ پاسخ : لنجه
رنج و سختی بردن در کار ___ پاسخ : کد
رنجیده ___ پاسخ : دلخور
رنگین کمان ___ پاسخ : نوس
زنجیر در اتاق ___ پاسخ : چفت
زنهاری ___ پاسخ : پناهنده
سطل ___ پاسخ : دلو
سوره انجیر ___ پاسخ : تین
شالیکوب ___ پاسخ : دنگ
شرمسار ___ پاسخ : خجل
شما ___ پاسخ : عالیجناب
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر ایلام ___ پاسخ : دهلران
شیوه ___ پاسخ : روش
طلا ___ پاسخ : زر
طلاکاری شده ___ پاسخ : زرکوب
ظرفی از الیاف گیاهی ___ پاسخ : سبد
عدد اول ___ پاسخ : یک
عفونت‌حفره‌های استخوانی اطراف بینی ___ پاسخ : سینوزیت
غلتک ___ پاسخ : رول
گودال ___ پاسخ : چاه
لفظ حرام ___ پاسخ : تابو
مایع فرار رقیق‌ساز ___ پاسخ : تینر
مجموعه حالات روانی ___ پاسخ : روحیه
محل عبور ___ پاسخ : مجرا
مروارید ___ پاسخ : لولو
مسیحی ___ پاسخ : ترسا
مهربان ___ پاسخ : رحیم
موی پیشانی ___ پاسخ : توک
نابهنجار ___ پاسخ : انرمال
نامه‌بر قدیم ___ پاسخ : چاپار
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نهر ___ پاسخ : رود
نوار نور ___ پاسخ : طیف
نوعی بیماری تنفسی حاد ___ پاسخ : سارس
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
همان دهان است ___ پاسخ : دهن
همگی ___ پاسخ : یکسر
وقت و نوبت ___ پاسخ : پسا
کابین ___ پاسخ : مهر
کفش ___ پاسخ : لکا
کلمه درد ___ پاسخ : واخ
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

جواب مرحله 583 بازی جدولانه یک

آقای اسپانیایی ___ پاسخ : لی
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : دوزخ اما سرد
اداره مرزی ___ پاسخ : گمرک
از درندگان ___ پاسخ : یوز
اسب سرخ مایل به سیاه ___ پاسخ : کهر
اعتبار و آبرو ___ پاسخ : اب
امرود ___ پاسخ : مل
بددل ___ پاسخ : غر
بدشکل ___ پاسخ : قناس
بدیع ___ پاسخ : نو
بردگی ___ پاسخ : رق
برگه اعتراف ___ پاسخ : اقرارنامه
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به صورت پودر در آمده ___ پاسخ : گرد
بهشت جاوید ___ پاسخ : عدن
بی‌پروا ___ پاسخ : متهور
بی‌شعور ___ پاسخ : نفهم
پایتخت توگو ___ پاسخ : لومه
پستی ___ پاسخ : فرومایگی
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پیکر ___ پاسخ : بدن
تاب و توان ___ پاسخ : تیو
تافتن ریسمان ___ پاسخ : مسد
جعبه کامپیوتر ___ پاسخ : کیس
جنگ‌ها ___ پاسخ : هزاهز
چاه کن ___ پاسخ : مقنی
چوب گردن گاو شخم زن ___ پاسخ : یوغ
چین و شکن ___ پاسخ : ژول
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حفظ کردن و نگاه داشتن ___ پاسخ : ضبط
خالص و برگزیده ___ پاسخ : ویژه
خرد و بسیار کوچک ___ پاسخ : ریز
خورشید ___ پاسخ : شمس
دختری‌که زمان شوهر کردنش فرا رسیده ___ پاسخ : دمبخت
دو رنگ ___ پاسخ : ابلق
دود کردن ___ پاسخ : دخ
دوره تحصیلی ___ پاسخ : ترم
دیسک فشرده ___ پاسخ : سیدی
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رودی در گلستان ___ پاسخ : قرهسو
ریز ریز ___ پاسخ : نمنم
زیباروی دریایی ___ پاسخ : پری
سرازیری ___ پاسخ : شیب
سریدن ___ پاسخ : لیزخوردن
سهم برده از اموال مرده ___ پاسخ : ارث
شلاق ___ پاسخ : تازیانه
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زابل
شهرنشینی ___ پاسخ : مدنیت
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : بیل بایو
شکست و پراکندن دشمن ___ پاسخ : هزم
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
قدرت ___ پاسخ : زور
قرض و وام ___ پاسخ : دین
گرد کردن ___ پاسخ : جمع
گریه کنان ___ پاسخ : گریان
گلو فشرده ___ پاسخ : خفه
متعصب ___ پاسخ : دگم
مثل اینکه ___ پاسخ : کما
محکم ___ پاسخ : پایا
مرده ___ پاسخ : میت
مرطوب ___ پاسخ : خیس
معشوق ___ پاسخ : نگار
میز تدوین فیلم ___ پاسخ : موویلا
میوه ___ پاسخ : ثمر
میوه ___ پاسخ : ثمره
میوه خوشبو ___ پاسخ : سیب
نادان ___ پاسخ : غت
نفوذ ___ پاسخ : رسوخ
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوعی انگور دانه درشت ___ پاسخ : ریشبابا
نوعی شیرینی ___ پاسخ : سوهان
نیزه کوچک ___ پاسخ : زوبین
همگانی بودن ___ پاسخ : عمومیت
کفش نپوشیده ___ پاسخ : پابرهنه
کنار و جانب ___ پاسخ : طف

جواب مرحله 584 بازی جدولانه یک

آبی که با سرعت جریان دارد ___ پاسخ : تنداب
آماده سفر شدن ___ پاسخ : رخت بربستن
آناتومی ___ پاسخ : کالبد شناسی
اتحاد ___ پاسخ : یکدستی
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : اتوبوسابی
ادا و اطوار با لب و لوچه ___ پاسخ : شکلک
از استان‌ها ___ پاسخ : بوشهر
از اعیاد مسیحیان ___ پاسخ : پاک
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : عزی
از حالات دریا ___ پاسخ : مد
اشعار چهار مصراعی ___ پاسخ : رباعیات
ایالت انفجاری ___ پاسخ : مین
بانگ ___ پاسخ : اوا
بچه، کودک ___ پاسخ : طفل
برده زن ___ پاسخ : کنیز
برنج‌کوبی ___ پاسخ : رزازی
بستگی ___ پاسخ : ربط
بی‌زبان ___ پاسخ : لال
بیماری پوستی ___ پاسخ : گر
پایتخت قرقیزستان ___ پاسخ : بیشکک
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پویچه، عشقه ___ پاسخ : لوک
تله و دام ___ پاسخ : فغ
تیر، پیکان ___ پاسخ : فلش
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نانت
جذام ___ پاسخ : خوره
جوینده ___ پاسخ : طالب
چگونگی ___ پاسخ : حالت
حالت روحی ___ پاسخ : مود
حرص ___ پاسخ : از
حرف تنفر ___ پاسخ : ایش
حرف فرار ___ پاسخ : جیم
حریفان ___ پاسخ : رقبا
حشره موزی ___ پاسخ : مگس
حمله در پاسخ به حمله دشمن ___ پاسخ : پاتک
خال ___ پاسخ : تیل
خاک نرم ___ پاسخ : غبار
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
خونابه ___ پاسخ : سرم
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دست به دامان شدن ___ پاسخ : توسل
دستار، عمامه ___ پاسخ : سرپیچ
دفتر کوچک ___ پاسخ : دفترچه
روپوش موتور خودرو ___ پاسخ : کاپوت
ساده‌دلی ___ پاسخ : لری
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سنگواره ___ پاسخ : فسیل
شهر یزد ___ پاسخ : ابرکوه
شهری در آلمان ___ پاسخ : مونیخ
فرمانروایان و پیشوایان ___ پاسخ : اولوالامر
گردن‌بند ___ پاسخ : طوق
گمان بردن ___ پاسخ : توهم
لگام ___ پاسخ : عنان
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
مال برخی خروس می‌خواند ___ پاسخ : کبک
مالک ___ پاسخ : ذا
مروارید ___ پاسخ : لولو
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوعی خوراک از گوشت ___ پاسخ : ششلیک
نوعی نان نرم ___ پاسخ : لواش
نویسنده ایلیاد و ادیسه ___ پاسخ : هومر
همان کبوتر است ___ پاسخ : کفتر
همسر مرد ___ پاسخ : زن
وقت، هنگام ___ پاسخ : میقات
کار معمول و روزانه ___ پاسخ : روتین
کاغذفروش ___ پاسخ : وراق
کج بیل باغبانی ___ پاسخ : بنکن
کجروی ___ پاسخ : خبط
کرگدن ___ پاسخ : ریما
کشور ___ پاسخ : مرزوبوم
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : برزیل
کشوری در قاره سبز ___ پاسخ : لیختناشتاین
کمان ___ پاسخ : قوس
یگانه ___ پاسخ : وحید

پیشنهاد جالب !  جواب مرحله 751 تا 800 بازی جدولانه یک

جواب مرحله 585 بازی جدولانه یک

آب مروارید ___ پاسخ : تم
آبزی خوراکی ___ پاسخ : ماهی
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
از ابتدا ___ پاسخ : ازسر
اسباب و لوازم ___ پاسخ : وسایل
استخوان‌ها را به هم پیوند می‌دهد ___ پاسخ : رباط
اعمال زشت ___ پاسخ : سییات
امور کلی ___ پاسخ : کلیات
اهل قاره کهن ___ پاسخ : اسیایی
این زمان ___ پاسخ : امروزه
با نظم و ترتیب ___ پاسخ : مرتب
بدون شک ___ پاسخ : یقین
بله ___ پاسخ : اری
به تأخیر انداختن ___ پاسخ : تعویق
به سوی خود کشیدن ___ پاسخ : جذب
بیزار شدن ___ پاسخ : تبر
بیم ___ پاسخ : ترس
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پاکدامن ___ پاسخ : بتول
پای افزار ___ پاسخ : لخا
پایتخت بنگلادش ___ پاسخ : داکا
پایتخت سودان جنوبی ___ پاسخ : جوبا
پایتخت عربستان ___ پاسخ : ریاض
پایتخت فرانسه ___ پاسخ : پاریس
پوشاننده ___ پاسخ : ساتر
پیامبر کنعانی ___ پاسخ : یوسف
تابلویی از جان کنستابل ___ پاسخ : گالری علوفه
تازه به دوران رسیده ___ پاسخ : ندید بدید
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
تصویر کلی از چیزی ___ پاسخ : شما
جرب ___ پاسخ : گری
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
چهره ___ پاسخ : رخ
چهره ___ پاسخ : رو
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
حقی در سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
خستگی ___ پاسخ : تعب
خطا ___ پاسخ : سهو
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
دهان بند ___ پاسخ : فدام
دومی ___ پاسخ : ثانوی
دیه ___ پاسخ : سربها
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
زدودگی زنگ از فلزات ___ پاسخ : صیقل
زنده ___ پاسخ : حی
زیان ___ پاسخ : ضرر
ژنرال‌جنگ‌های انفصال ___ پاسخ : لث
ساختگی ___ پاسخ : تصنعی
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ___ پاسخ : سیا
سازی شبیه کمانچه ___ پاسخ : گچک
سرشت ___ پاسخ : طینت
شایسته ___ پاسخ : کارامد
شراب انگوری ___ پاسخ : می
شهری در ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
ظرف آبکشی ___ پاسخ : دلو
عضو صورت ___ پاسخ : لب
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فساد و تباهی ___ پاسخ : فتنه
قایق کوچک ___ پاسخ : کرجی
گفتار ___ پاسخ : قال
گیاهی که ریشه آن مصرف دارویی دارد ___ پاسخ : خطمی
لغو، فسخ ___ پاسخ : کنسل
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
مدار مجتمع ___ پاسخ : ایسی
مرد پیر ___ پاسخ : شیخ
معتاد سرنگی ___ پاسخ : تزریقی
معدن ___ پاسخ : کان
ممانعت از پیشرفت کار ___ پاسخ : کارشکنی
منادی ___ پاسخ : جارچی
ناخن حیوانات ___ پاسخ : سم
نصیحت ___ پاسخ : اندرز
نهر آب ___ پاسخ : جوب
نیکو و زیبا ___ پاسخ : بهی
همراه ماسه ___ پاسخ : شن
همراه کول ___ پاسخ : کت
واحد پول بلغارستان ___ پاسخ : لو
وسیله قطع و وصل جریان مایع ___ پاسخ : شیر
کشیش ___ پاسخ : قس
کیفر ___ پاسخ : مجازات
یاخته جنسی ___ پاسخ : تخمک
یک دانه ___ پاسخ : حبه
یک دسته موی و پشم ___ پاسخ : توک

جواب مرحله 586 بازی جدولانه یک

آخرین رمق ___ پاسخ : نا
اثری از آرتور شنیتسلر ___ پاسخ : طوطی سبز
اثری از سهیلا بامیان ___ پاسخ : زیبای عرب
اثری از فتحعلی خان صبا ___ پاسخ : عبرتنامه
اره درودگری ___ پاسخ : یوسه
از اجزای صورت ___ پاسخ : لب
از خدایان المپ ___ پاسخ : اپولو
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : هندودر
از فرشتگان قبر ___ پاسخ : نکیر
اسب کوتوله ___ پاسخ : تاتو
استان کویری ایران ___ پاسخ : سمنان
اندیشه کردن ___ پاسخ : تفکر
ایرادگیری بی‌دلیل ___ پاسخ : بهانه جویی
بادبزن برقی ___ پاسخ : پنکه
باطل کردن ___ پاسخ : فسخ
بالش کوچک تزئینی ___ پاسخ : کوسن
بچه گوسفند ___ پاسخ : بره
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
بخشی از خانه ___ پاسخ : هال
برودت ___ پاسخ : سرما
بز نر ___ پاسخ : شاک
بسندگی ___ پاسخ : تکافو
بسیار درخشان ___ پاسخ : نیر
بوی ناخوش ___ پاسخ : نتن
پایان کار ___ پاسخ : غب
پژواک ___ پاسخ : نوف
پست و حقیر ___ پاسخ : دنی
پیروی کردن ___ پاسخ : ردف
تشریفاتی ___ پاسخ : فرمالیته
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تیر پیکاندار ___ پاسخ : یب
تیره و کدر ___ پاسخ : مات
تیزهوشی ___ پاسخ : دها
جبر و فشار ___ پاسخ : زور
چاره درد ___ پاسخ : دوا
چوبی سخت و قدیمی ___ پاسخ : ماهون
حرف مگو ___ پاسخ : راز
خانه شعرا ___ پاسخ : بیت
خط سومریان ___ پاسخ : میخی
خواب نسیه ___ پاسخ : چرت
خورشید ___ پاسخ : هور
داروی مایع ___ پاسخ : شربت
داماد ___ پاسخ : ختن
دوازده ماه ___ پاسخ : سال
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
رادار ___ پاسخ : ردیاب
رها و بی‌قید ___ پاسخ : ول
رودی در آلمان ___ پاسخ : راین
زادگاه نیما ___ پاسخ : یوش
زندگی کن ___ پاسخ : زی
سستی در کار ___ پاسخ : اهمال
سلاح معروف نینجا ___ پاسخ : شورایکن
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
سنگ آسیاب ___ پاسخ : اس
شاعر اصفهانی ___ پاسخ : هاتف
شکل اروپایی نام اسکندر ___ پاسخ : الکساندر
شیمی کربنی ___ پاسخ : الی
شیون کنان ___ پاسخ : نالان
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
صدراغظم آهنین آلمان ___ پاسخ : اتو فونبیس مارک
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
طناب ___ پاسخ : ریسمان
غاری در استان کرمانشاه ___ پاسخ : غارکاوات
قانون تموچین ___ پاسخ : یاسا
گسترش دادن ___ پاسخ : بسط
گیاه مرداب ___ پاسخ : نی
لغز ___ پاسخ : چیستان
لوله تنفسی ___ پاسخ : نای
ماده مقوی خوراکی‌ها ___ پاسخ : ویتامین
مایع دباغی پوست ___ پاسخ : اش
مایل ___ پاسخ : اریب
مذکر ___ پاسخ : نر
مرتاض هندی ___ پاسخ : جوکی
مکان ___ پاسخ : جا
نت ششم ___ پاسخ : لا
نجات دادن ___ پاسخ : رهانیدن
نخستین قاتل تاریخ ___ پاسخ : قابیل
نخستین مقتول ___ پاسخ : هابیل
نصف ___ پاسخ : نیم
نهایی ___ پاسخ : غایی
همانند بودن ___ پاسخ : شباهت
واحد پول عهد قاجار ___ پاسخ : شاهی
وسیله اطلاع رسانی ___ پاسخ : رسانه
کشاورزی ___ پاسخ : زرع
یرقان ___ پاسخ : زردی

جواب مرحله 587 بازی جدولانه یک

آسیب ___ پاسخ : اک
آلت ورزش بدنسازی ___ پاسخ : دمبل
آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
ابزار سوراخ کردن ___ پاسخ : مته
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : وات
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : سیدارتا
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : پنسیلوانیا
از لبنیات که سیاه و ترش مزه است ___ پاسخ : قره قروت
اشاره با یک چشم ___ پاسخ : چشمک
اعیان ___ پاسخ : نجبا
انجمن علمی و فرهنگی ___ پاسخ : فرهنگستان
باب ___ پاسخ : در
باشد که ___ پاسخ : مگر
باطل شدن ___ پاسخ : هدر
بداخلاق و بد معاشرت ___ پاسخ : گوشت تلخ
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
برادر حضرت موسی ___ پاسخ : هارون
بردگی ___ پاسخ : رق
بزرگ ___ پاسخ : گت
بند کردن ___ پاسخ : گیردادن
بهشت ___ پاسخ : مینو
بی‌شرم و دریده ___ پاسخ : پررو
بینایی ___ پاسخ : دید
پزشک ___ پاسخ : دکتر
پیاله ___ پاسخ : جام
پیشوند زمین شناسی ___ پاسخ : ژیو
پیشکشی‌ها ___ پاسخ : هدایا
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
تنبلی و ناپایداری ___ پاسخ : سستی
جاوید ___ پاسخ : باقی
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
خارپشت بزرگ تیرانداز ___ پاسخ : دلدل
خراش روی شیشه ___ پاسخ : خش
خوشحالی ___ پاسخ : دنه
خوشگوار ___ پاسخ : نوش
خون گرفتن از رگ ___ پاسخ : رگزدن
درآمدن ___ پاسخ : ورود
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دردمند ___ پاسخ : رنجور
دشمنی ___ پاسخ : کین
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
ذکر و دعا ___ پاسخ : ورد
رفتار پسندیده ___ پاسخ : نزاکت
رنگ ___ پاسخ : لون
ستایش ___ پاسخ : حمد
شادی و مسرت ___ پاسخ : کیف
شب گذشته ___ پاسخ : دوش
شراب ___ پاسخ : می
شهر گیلان ___ پاسخ : فومن
شکن ___ پاسخ : چین
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
ظرف پخت غذا ___ پاسخ : دیگ
عدد شانس مساوی ___ پاسخ : پنجاه
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
علم وراثت ___ پاسخ : ژنتیک
غارت کردن ___ پاسخ : چاپیدن
فال نیک ___ پاسخ : شگون
گروه، دسته ___ پاسخ : حزب
گستردنی روی فرش ___ پاسخ : روفرشی
گل نرم ته‌نشین شده ___ پاسخ : لای
ماچ ___ پاسخ : بوس
مجلس روسیه ___ پاسخ : دوما
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مزه پرطرفدار ___ پاسخ : شیرین
مظهر استقامت ___ پاسخ : کوه
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
نامی برای گور ___ پاسخ : نهانخانه
نبرد ___ پاسخ : جدال
نخست ___ پاسخ : اول
نژاد روسیه ___ پاسخ : روس
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نوشته یادآوری ___ پاسخ : یادداشت
نوعی الیاف محکم ___ پاسخ : کنف
واحدی برای وزن ___ پاسخ : سیر
کشور اروپایی ___ پاسخ : مالت
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
یک میلیارد میلیارد ___ پاسخ : تریلیون

جواب مرحله 588 بازی جدولانه یک

آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
آسیب و بدی ___ پاسخ : اک
ابزار تراش چوب ___ پاسخ : رنده
اثر عبدالحسین زرین‌کوب ___ پاسخ : سرنی
اثر محمد محمد علی ___ پاسخ : مشیومشیانه
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : مانلی
احسان و نیکی ___ پاسخ : نعمت
از مصالح راه سازی ___ پاسخ : قیر
اسب سرخ و سفید ___ پاسخ : چال
استخوان میان دم جانور ___ پاسخ : دمغازه
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
ایزد آب ایران باستان ___ پاسخ : اناهیتا
بازی ___ پاسخ : لعب
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بهشت زیر پای اوست ___ پاسخ : مادر
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
بی‌خبر ___ پاسخ : ناگه
پافشاری در مخالفت ___ پاسخ : لج
پرهیزکاری ___ پاسخ : زهد
پیچ و تاب ___ پاسخ : تاو
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
جگر سرخ شده ___ پاسخ : البا
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
حرکت از سرزمینی به سرزمین دیگر ___ پاسخ : کوچ
خطاب توهین آمیز به مرد ___ پاسخ : مرتیکه
خواب سبک ___ پاسخ : چرت
خوش قد و قامت ___ پاسخ : رعنا
درد چشم ___ پاسخ : رمد
دستگاه تولید آب گرم ___ پاسخ : پکیج
دستگاه دریافت کننده ___ پاسخ : رسیور
دگرگون کردن ___ پاسخ : تبدیل
دور از هم ___ پاسخ : جدا
ذره بنیادی ___ پاسخ : اتم
رغبت ___ پاسخ : میل
رنگ سبز تند ___ پاسخ : یشمی
زیر پا ماندن ___ پاسخ : لهشدن
زیر و رو کردن و ویران کردن ___ پاسخ : کن فیکون کردن
ستاره ___ پاسخ : نجم
ستمگر ___ پاسخ : جبار
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
سور و مهمانی ___ پاسخ : جشن
سیاه‌رنگ ___ پاسخ : ادهم
شرکت سازنده آیفون ___ پاسخ : اپل
شهر فارس ___ پاسخ : سپیدان
شهر مازندران ___ پاسخ : نوشهر
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : باری
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : پالرمو
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
طرفدار جدایی دین از سیاست ___ پاسخ : لاییک
عالم وهم و خیال ___ پاسخ : هپروت
عامه مردم ___ پاسخ : رعایا
عدد دو رقمی ___ پاسخ : هشتاد
عشوه آمدن ___ پاسخ : نازکردن
فاقد نرمش و مهربانی ___ پاسخ : خشن
فریب دادن ___ پاسخ : رنگ کردن
گذشته ___ پاسخ : پیشین
گزنده خزنده ___ پاسخ : مار
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مفهوم لطیف و دقیق ___ پاسخ : نکته
مهارت و زبردستی ___ پاسخ : یدطولی
میوه نکو ___ پاسخ : به
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
نوشته تأیید دریافت پول ___ پاسخ : رسید
نوعی سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
نوعی نرم‌افزار نقشه‌کشی ___ پاسخ : اتوکد
هم‌معنی ___ پاسخ : مرادف
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
ورزش ماتادورها ___ پاسخ : گاوبازی
کوچکترین ___ پاسخ : کهین
یاری ___ پاسخ : مدد

جواب مرحله 589 بازی جدولانه یک

آزمندی ___ پاسخ : شح
آلت رگ زنی ___ پاسخ : نیشتر
آمادگی ___ پاسخ : تهیا
آواز خواباندن کودک ___ پاسخ : لالایی
از رشته‌کوه‌ها ___ پاسخ : البرز
از مؤسسات اقتصادی ___ پاسخ : بانک
اسم ___ پاسخ : نام
باطل شدن ___ پاسخ : هدر
برابر شدن با هم ___ پاسخ : تساوی
بست نشستن ___ پاسخ : تحصن
بسیار محکم ___ پاسخ : فولادین
بندها ___ پاسخ : قیود
به هوش باش ___ پاسخ : هان
بیهوده و بیکار ___ پاسخ : مهمل
پاره گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
پایکوبی ___ پاسخ : رقص
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
تاجریزی ___ پاسخ : لما
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
تنبل و بی‌مصرف ___ پاسخ : بیکاره
جای عبور ___ پاسخ : ممر
جدا کردن دو چیز از هم ___ پاسخ : فک
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
جعبه میز ___ پاسخ : کشو
جمعیت مردم ___ پاسخ : هنگامه
چیز ___ پاسخ : شی
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حنجره ___ پاسخ : حلق
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
خط نابینایان ___ پاسخ : بریل
خوک وحشی ___ پاسخ : گراز
دادن بدون عوض ___ پاسخ : وهب
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درد و مرض ___ پاسخ : یامان
درست دانستن سخن یا عملی ___ پاسخ : تایید
دوره تحصیلی ___ پاسخ : ترم
ذره بنیادین ___ پاسخ : اتم
رطوبت ___ پاسخ : نم
روا ___ پاسخ : جایز
روا ___ پاسخ : مباح
روز ___ پاسخ : یوم
روز گذشته ___ پاسخ : دی
زلف ___ پاسخ : گیسو
سخنان بیهوده ___ پاسخ : لاف و گزاف
سرخی افق ___ پاسخ : شفق
سرود، نغمه ___ پاسخ : خنیا
سنگسار کردن ___ پاسخ : رجم
سید ___ پاسخ : اقا
شقیقه ___ پاسخ : گیجگاه
شهر یزد ___ پاسخ : میبد
شهری در انگلستان ___ پاسخ : یورک
ضمیر همیشه غایب ___ پاسخ : او
طی طریق به قصد تفریح ___ پاسخ : مسافرت
ظلم و زور ___ پاسخ : قهر
عدد اول ___ پاسخ : یک
علت‌ها ___ پاسخ : دلایل
عمل ___ پاسخ : کردار
عینک به چشم می‌زند ___ پاسخ : عینکی
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
گام ___ پاسخ : فاز
گاو کوهی ___ پاسخ : گوزن
گرامی ___ پاسخ : جانی
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
مادر باران ___ پاسخ : ابر
متلاطم ___ پاسخ : مواج
مشهور ___ پاسخ : بنام
معبر رود ___ پاسخ : پل
معلق ___ پاسخ : اویزان
موی پشت لب ___ پاسخ : سبیل
ناهمگون ___ پاسخ : لنگه به لنگه
نجات یافته ___ پاسخ : رستگار
نخستین انسان ___ پاسخ : ادم
نصیب‌ها ___ پاسخ : سهام
نوعی عدسی ___ پاسخ : کاو
نیایش ___ پاسخ : دعا
هر یک از اتاق‌های قطار ___ پاسخ : واگن
واحدی برای اندازه‌گیری زمان ___ پاسخ : سال
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کالای نامرغوب ___ پاسخ : بنجل
کر شدن ___ پاسخ : صم
کوشش کردن ___ پاسخ : سعی
یار پت ___ پاسخ : مت

جواب مرحله 590 بازی جدولانه یک

آب صفر درجه ___ پاسخ : یخ
آسمان‌خراش ___ پاسخ : برج
آنچه مورد شک باشد ___ پاسخ : مشکوک
آهستگی ___ پاسخ : کندی
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
ابزار برش چوب ___ پاسخ : اره
اثر ایرج پزشک‌زاد ___ پاسخ : رستم صولتان
اثر ناتاشا امیری ___ پاسخ : هولاهولا
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از اعراب حروف ___ پاسخ : ضمه
از پیامبران ___ پاسخ : یحیی
استفراغ کردن ___ پاسخ : قیکردن
الصاقی روی بسته پستی ___ پاسخ : تمبر
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
انجام دادن کار ___ پاسخ : کار راه انداختن
اندیشه و تصور ___ پاسخ : ایده
اوضاع جوی ___ پاسخ : هوا
با کمان پرتاب می‌شود ___ پاسخ : تیر
باده ___ پاسخ : می
باقیمانده الک کردن ___ پاسخ : نخاله
بجز ___ پاسخ : الا
بخشی در اداره ___ پاسخ : کارگزینی
برخی آن را اجاره می‌دهند ___ پاسخ : بالاخانه
برنج پخته و آبکش شده ___ پاسخ : چلو
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
بن، کوپن ___ پاسخ : ژتون
بوی پشم سوخته ___ پاسخ : کز
بیرونی‌ترین بخش پوست گیاهان ___ پاسخ : بشره
پسران ___ پاسخ : ابنا
تاریکی‌ها ___ پاسخ : ظلمات
ترک کردن در فضای مجازی ___ پاسخ : لفت
تقویت امواج ___ پاسخ : رله
تمام و کامل ___ پاسخ : یک پارچه
توبه ___ پاسخ : انابت
جن زده ___ پاسخ : جنی
جنبش ___ پاسخ : تکان
حرف افسوس ___ پاسخ : وای
حرف نفی ___ پاسخ : نه
حرکت از سرزمینی به سرزمین دیگر ___ پاسخ : کوچ
حرکت حرف آخر در کلمات ___ پاسخ : اعراب
حیوان علفخوار ___ پاسخ : چرنده
درون دهان ___ پاسخ : بچ
دفع کننده بلا ___ پاسخ : بلاگردان
راست و درست ___ پاسخ : صواب
رنگ به رنگ گشتن ___ پاسخ : تلون
رهایی و نجات یافتگی ___ پاسخ : رستگاری
روز گذشته ___ پاسخ : دی
زایده نشانه گیری تفنگ ___ پاسخ : مگسک
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
سبزی پیچیده ___ پاسخ : کلم
سلطان جاز ایران ___ پاسخ : ویگن
سوی ___ پاسخ : جانب
شرف، بزرگی ___ پاسخ : حسب
شهر ___ پاسخ : بلد
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : کنگاور
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : میلان
طرفدار خارجی ___ پاسخ : فن
طلب دارد ___ پاسخ : بستانکار
عنوان پادشاهان پیشدادی ___ پاسخ : کی
فته و آشوب ___ پاسخ : هرج
فرق سر ___ پاسخ : تارک
فرکانسی برای رادیو ___ پاسخ : ویاچاف
فوتبالیست انگلیسی ___ پاسخ : کول
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
گریز ___ پاسخ : هرب
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زار
گورستان زرتشتیان ___ پاسخ : ناووس
گوهر افزار ___ پاسخ : جواهرات
لیکن ___ پاسخ : اما
مار بزرگ ___ پاسخ : بوا
مدتی ___ پاسخ : یکچند
مزد ___ پاسخ : اجر
مهمترین ماده تولید انرژی ___ پاسخ : نفت
میوه نکو ___ پاسخ : به
ناز و کرشمه ___ پاسخ : ادا
نجات دهنده ___ پاسخ : رهاننده
نخ تابیده ___ پاسخ : چله
ندا دهنده ___ پاسخ : نادی
نظم دهنده ___ پاسخ : ناظم
نقش کردن روی کاغذ ___ پاسخ : چاپ
نگهبانی ___ پاسخ : مراقبت
نوشتن ___ پاسخ : تحریر
نیلوفر ___ پاسخ : فل
ورزش جسم و روح ___ پاسخ : یوگا
کاهگل ___ پاسخ : ویم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
کمک کردن ___ پاسخ : اعانه

جواب مرحله 591 بازی جدولانه یک

آشکار ___ پاسخ : نهارا
ادا و اطوار ___ پاسخ : شکلک
از اجزای ترشی ___ پاسخ : کلم
از بزرگ‌ترین استادان خط نسخ ___ پاسخ : میرزا طاهر
از بناهای دروه سلجوقی در کرمان ___ پاسخ : مسجدملک
از شهرهای لرستان ___ پاسخ : ازنا
استخوان پهلو ___ پاسخ : ضلع
اصلاح عکس ___ پاسخ : رتوش
بدل و جانشین ___ پاسخ : عوض
برانگیختن ___ پاسخ : حض
برتر ___ پاسخ : والا
برچسب میله‌ای ___ پاسخ : بارکد
بی‌نظیر ___ پاسخ : یوتا
پایتخت کشور چاد ___ پاسخ : انجامنا
پایین و زیر ___ پاسخ : تحت
پدر داریوش کبیر ___ پاسخ : ویشتاسپ
تاریخ نگار ___ پاسخ : مورخ
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
جانشین او ___ پاسخ : وی
جاوید و پایدار ___ پاسخ : دایم
چاق شدن ___ پاسخ : سمن
چسبناک ___ پاسخ : لزج
خجسته و میمون ___ پاسخ : خوشیمن
خمیدگی کاغذ ___ پاسخ : تا
خیزابه ___ پاسخ : موج
دچار شدن ___ پاسخ : ابتلا
درخور ___ پاسخ : مناسب
دشمن و بدخواه ___ پاسخ : عدو
دوباره ___ پاسخ : مکرر
دودمان ___ پاسخ : ال
دوستی ___ پاسخ : ود
دیکته ___ پاسخ : املا
رایگان ___ پاسخ : زب
زمین ___ پاسخ : ارض
زمین شوی ___ پاسخ : تی
سال‌های زندگی ___ پاسخ : عمر
سپیدار ___ پاسخ : پد
سنگریزه ___ پاسخ : ریگ
شاگرد استاد ___ پاسخ : میلاو
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شایعه ___ پاسخ : چو
شجاعت ندارد ___ پاسخ : بزدل
شمع فروش ___ پاسخ : شماع
شهر مازندران ___ پاسخ : نکا
صیقل دادن ___ پاسخ : جلا
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
ظلم ___ پاسخ : ستم
ظلم و ستم ___ پاسخ : جور
عضو تنفسی ___ پاسخ : ریه
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عضوی از صورت ___ پاسخ : بینی
غیر بلیغ ___ پاسخ : نارسا
فیلمی از استیون بریل ___ پاسخ : بدون پارو
فیلمی از ران هاوارد ___ پاسخ : رمز داوینچی
قله‌ها ___ پاسخ : قلل
گمراهی ___ پاسخ : ضل
گیاه سمی ___ پاسخ : هوم
لباس پوشیده ___ پاسخ : متلبس
ماده صابون سازی ___ پاسخ : قلیا
ماهیچه ___ پاسخ : عضله
مدبر ___ پاسخ : چاره ساز
مردم ___ پاسخ : خلق
مسجد باستانی مصر ___ پاسخ : مسجد ااا زهر
مطبوع ___ پاسخ : گوارا
مهتر سیادان ___ پاسخ : میرشکار
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نوعی راه رفتن اسب ___ پاسخ : لکه
نیرو و زور ___ پاسخ : قوت
هدف تیر ___ پاسخ : اماج
همنشین چای ___ پاسخ : قند
وحشی ___ پاسخ : دد
کاوش ___ پاسخ : جستجو
کرسی و چهارپایه ___ پاسخ : تخت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ

جواب مرحله 592 بازی جدولانه یک

آسان گرفتن بر یکدیگر ___ پاسخ : تساهل
آشتی ___ پاسخ : سلم
اثر روسو ___ پاسخ : غیبگوی روستا
ادب آموخته ___ پاسخ : متادب
ارفاق ___ پاسخ : اوانس
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : یس
از فرشتگان مغضوب ___ پاسخ : هاروت
از ورزش‌های گروهی ___ پاسخ : هندبال
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
اصلا و ابدا ___ پاسخ : هرگز
افسوس و دریغ ___ پاسخ : حیف
امر بزرگ ___ پاسخ : شان
انبار ___ پاسخ : مخزن
بازسازی ___ پاسخ : ترمیم
باقی جان ___ پاسخ : رمق
بجای آوردن ___ پاسخ : تبین
برزگر ___ پاسخ : کدیور
بلور ___ پاسخ : کریستال
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
بیمار مبتلا به نرمی استخوان ___ پاسخ : راشیتیک
پارچه فروش ___ پاسخ : بزاز
پرستار کودک ___ پاسخ : دده
پزشک اتاق عمل ___ پاسخ : جراح
تصدیق آلمانی ___ پاسخ : یا
تقریبا ___ پاسخ : حدودا
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
جعبه ___ پاسخ : باکس
جوی ___ پاسخ : نهر
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خوب ___ پاسخ : نیک
درختی جنگلی ___ پاسخ : توی
دردمندی ___ پاسخ : تالم
درمانده ___ پاسخ : هاج
درود گفتن ___ پاسخ : سلام
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
رسوب ___ پاسخ : ته نشین
رسیدگی و تحقیق ___ پاسخ : بررسی
رقص پرتحرک ___ پاسخ : سامبا
روی بیرونی هر چیزی ___ پاسخ : ظاهر
ریختن پول به حساب ___ پاسخ : واریز
زمستان ___ پاسخ : شتا
زمین خشک و سخت ___ پاسخ : دغ
سایت شخصی ___ پاسخ : بلاگ
سرسری انجام دادن کاری ___ پاسخ : سمبل کردن
سرمایه‌داری ___ پاسخ : کاپیتالیسم
سنگ چخماق ___ پاسخ : اتش زنه
شاید ___ پاسخ : یحتمل
شهر کرمان ___ پاسخ : بم
فریفته شدن ___ پاسخ : غره
فوری، آنی ___ پاسخ : زرت
گنجشک ___ پاسخ : ونج
گواهان ___ پاسخ : شهود
گیاه خاردار گوهستانی ___ پاسخ : گون
لقبی اشرافی در اروپا ___ پاسخ : کنت
ماه شب چهارده ___ پاسخ : بدر
مجهول ___ پاسخ : ناشناخته
مسابقه ___ پاسخ : کورس
مورچه ___ پاسخ : مور
میوه سالادی ___ پاسخ : خیار
ناپسند ___ پاسخ : بد
ناسپاسی ___ پاسخ : نمک نشناسی
نیروها ___ پاسخ : قوا
نیلوفر ___ پاسخ : فل
همدم ___ پاسخ : مونس
همراه گداز ___ پاسخ : سوز
هنگام ___ پاسخ : حین
واحد پول استونی ___ پاسخ : کرون
کاغذ روزنامه ___ پاسخ : وب
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبی
کوله‌بار ___ پاسخ : پشته
یک عدد ___ پاسخ : یکی

جواب مرحله 593 بازی جدولانه یک

آب ___ پاسخ : او
آب بینی ___ پاسخ : فین
آب کند ___ پاسخ : لر
آرزو کردن ___ پاسخ : تمنی
اثر مولیر ___ پاسخ : تارتوف
ارباب و سرور ___ پاسخ : اقا
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از جانوران گوشت خوار ___ پاسخ : شغال
از رونق و رواج افتادن ___ پاسخ : بازار شکستن
از ظروف آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
افزایش نسل ___ پاسخ : زاد و ولد
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
انبار اجناس ___ پاسخ : دپو
انجام حرکات بدنی‌خاص‌برای تقویت عضلات ___ پاسخ : ورزش
اندک ___ پاسخ : کم
برخوردار شدن ___ پاسخ : تمتع
برگهایی شبیه برگ نعناع دارد ___ پاسخ : پونه
بیکاره ___ پاسخ : لش
پاره‌ها ___ پاسخ : اجزا
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پوست ___ پاسخ : قشر
تابلویی از کمال الملک ___ پاسخ : رمال
تراکتور کوچک ___ پاسخ : تیلر
ترک دنیا ___ پاسخ : رهبانیت
تمام کردن ___ پاسخ : تکمیل
جانور ترسناک خیالی ___ پاسخ : هیولا
جایی برای گوسفندان ___ پاسخ : اغل
جریان شدید هوا ___ پاسخ : طوفان
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
چوب خشک ___ پاسخ : خشب
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
حکومت نازی‌ها ___ پاسخ : رایش
خدمت و غمخواری ___ پاسخ : تیمار
خرخر کردن در خواب ___ پاسخ : فخ
خشت پخته ___ پاسخ : اجر
خشم و غضب ___ پاسخ : قهر
خوردن ___ پاسخ : اکل
خوش گذران ___ پاسخ : کامجو
خوشبخت ___ پاسخ : دولتمند
خیمه، چادر ___ پاسخ : عرش
دارای ایوان ___ پاسخ : طاقدار
دراز و طولانی ___ پاسخ : مدید
درگذشتن ___ پاسخ : فوت
درنگ کردن ___ پاسخ : تانی
دمای بالای بدن همراه رعشه ___ پاسخ : تبلرزه
دندان نیش ___ پاسخ : ناب
دور از هم بودن ___ پاسخ : جدایی
دور زدن ___ پاسخ : گردش
دوندگی ___ پاسخ : خت
رشوه ___ پاسخ : پاره
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
زائده نوک تیز گیاهان ___ پاسخ : خار
زمینی ___ پاسخ : خاکی
زنگار دل ___ پاسخ : رین
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سایه ___ پاسخ : نش
سبزی خرد کردنی ___ پاسخ : تره
ستون بدن ___ پاسخ : پا
سختی و آزار ___ پاسخ : زجر
سلطان ___ پاسخ : شاه
شاعر مثنوی ___ پاسخ : مولوی
شامل‌تر ___ پاسخ : اعم
شانه به سر ___ پاسخ : پوپک
شعیر ___ پاسخ : جو
شهر کردستان ___ پاسخ : مریوان
صحرایی ___ پاسخ : دشتی
طلایه‌دار اعداد ___ پاسخ : یک
گل سیاه ته مرداب ___ پاسخ : لجن
لابه ___ پاسخ : عجز
لبالب ___ پاسخ : مملو
لقب اشرافی در اروپا ___ پاسخ : کنت
مباهات کردن ___ پاسخ : فخر
محل مشق دانش‌آموز ___ پاسخ : دفتر
موزه پاریس ___ پاسخ : لوور
نادان ___ پاسخ : ابله
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی دیسک فشرده ___ پاسخ : ویسیدی
نیکوکار ___ پاسخ : خیر
وجود ___ پاسخ : هستی
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کدو ___ پاسخ : اج
کره گیاهی ___ پاسخ : مارگارین
کوچک ___ پاسخ : که

جواب مرحله 594 بازی جدولانه یک

آن سوی هر چیزی ___ پاسخ : پشت
ابزار ___ پاسخ : لوازم
ابزار داوری ___ پاسخ : سوت
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : خانه سبزعسل
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
ادب آموختن ___ پاسخ : تادب
از استان‌ها ___ پاسخ : ایلام
از حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
اسیر ___ پاسخ : بندی
اندازه و مساحت ___ پاسخ : متراژ
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
باد برین ___ پاسخ : صبا
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
بیماری تنفسی حاد ___ پاسخ : سارس
پایکوب ___ پاسخ : رقاص
پایین‌تر از همکف ___ پاسخ : زیرزمین
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پرطاقت ___ پاسخ : سگجان
پرکار ___ پاسخ : فعال
پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد ___ پاسخ : سازمان ملل متحد
پول بنگلادش ___ پاسخ : تاکا
تپه‌ای باستانی در کاشان ___ پاسخ : سیلک
تصیحیح نوشته ___ پاسخ : غلط گیری
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
جذابیت ___ پاسخ : گیرایی
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
جنگ‌ها ___ پاسخ : هزاهز
جنگجوی ژاپن قدیم ___ پاسخ : سامورایی
جهش ___ پاسخ : خیز
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چاپلوس ___ پاسخ : زبانباز
چاقی ___ پاسخ : سمن
حرص ___ پاسخ : از
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حشره آفت درختان ___ پاسخ : شته
خدمتکار ___ پاسخ : دادا
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
دانا ___ پاسخ : فهیم
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دریوزه‌گر ___ پاسخ : گدا
دشت و صحرا ___ پاسخ : دمن
دلیری و قهرمانی ___ پاسخ : پهلوانی
دوست و معشوق ___ پاسخ : حبیب
روزها ___ پاسخ : ایام
ریگ نرم ___ پاسخ : شن
زادگاه ___ پاسخ : وطن
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
زین و یراق اسب ___ پاسخ : ستام
سرمایه جاودانی ___ پاسخ : کار
شاعر سده چهارم و پنجم ___ پاسخ : باباطاهر
شناگر زیر آب ___ پاسخ : غواص
شهر بوشهر ___ پاسخ : دشتی
شکل غلیظ شده بعضی مواد ___ پاسخ : کنسانتره
شیر دهنده به کودک ___ پاسخ : دایه
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
عاشق گشتن ___ پاسخ : هوایی شدن
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
قرض ___ پاسخ : وام
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
قوه حافظه ___ پاسخ : یاده
گرفتگی زبان ___ پاسخ : تاتا
گرما ___ پاسخ : حر
گمان بردن ___ پاسخ : پنداشتن
لباس جراحان ___ پاسخ : گان
لون ___ پاسخ : رنگ
مجموعه ___ پاسخ : ست
محل استقرار نیروی نظامی ___ پاسخ : پایگاه
مخلوط ___ پاسخ : امیزه
معدنی ___ پاسخ : کانی
مقوای نازک شامل‌مشخصات ___ پاسخ : کارت
موهای پلک چشم ___ پاسخ : مژگان
ناسیونال ___ پاسخ : ملی
نسل پنجم ___ پاسخ : ندیده
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نشانه‌ها ___ پاسخ : علامات
نوشته مربوط به ادبیات ___ پاسخ : ادبی
نوعی کفش راحتی ___ پاسخ : دمپایی
نیروها ___ پاسخ : قوا
همیشگی ___ پاسخ : سرمدی
واحدی در مسافت ___ پاسخ : سانتی متر
وسیله مصنوعی پزشکی ___ پاسخ : پروتز
کوشیدن ___ پاسخ : جهد

جواب مرحله 595 بازی جدولانه یک

اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : پتیشز
اثر پوشکین ___ پاسخ : تابوت ساز
اثر خواجه عبدا.. انصاری ___ پاسخ : صدمیدان
از خنده می‌روند ___ پاسخ : ریسه
از سنگ‌های گرانبها ___ پاسخ : یشم
امت موسی ___ پاسخ : یهود
امضای اختصاری ___ پاسخ : پاراف
اندازه صدای سیستم صوتی ___ پاسخ : ولوم
ایتالیای قدیم ___ پاسخ : روم
با پروژکتور می‌بینند ___ پاسخ : اسلاید
بادبان کشتی ___ پاسخ : جل
بادی که از دهان بیرون کنند ___ پاسخ : فوت
بازی نفس‌گیر ___ پاسخ : زو
بالیدگی ___ پاسخ : نمو
برهنه ___ پاسخ : رت
بی‌حس ___ پاسخ : لس
بی‌هوشی ___ پاسخ : کما
بین ___ پاسخ : لا
پروردن ___ پاسخ : تربیت
پست و حقیر ___ پاسخ : رکیک
تاریکی‌ها ___ پاسخ : ظلم
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تباهی و فساد ___ پاسخ : خلل
تعدی ___ پاسخ : دست اندازی
تندرستی یافتن ___ پاسخ : شفا
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جا و مکان ___ پاسخ : محل
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
چاپگر ___ پاسخ : پرینتر
چاشنی غلیظ و تند ___ پاسخ : خردل
چند شریک ___ پاسخ : شرکا
چینش وسایل خانه ___ پاسخ : دکور
حاصل ___ پاسخ : نتیجه
حرکات بدنی منظم ___ پاسخ : ورزش
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
خست ___ پاسخ : بخل
خمیر پهن کن ___ پاسخ : وردنه
دوره ده روزه ___ پاسخ : دهه
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
دیو ___ پاسخ : پتیاره
ذوق و شوق ___ پاسخ : وجد
راه رفتن ___ پاسخ : مشی
رنگ ___ پاسخ : فام
رود ایران و افغانستان ___ پاسخ : هریرود
سبقت از میان خودروهای در حال حرکت ___ پاسخ : لایی کشیدن
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
شاخ جانور ___ پاسخ : شغ
شتر قوی ___ پاسخ : لوک
شریف و بزرگ‌زاده ___ پاسخ : نجیب
شریک زندگی ___ پاسخ : همسر
شهر سینمایی آمریکا ___ پاسخ : هالیوود
شهر کرمان ___ پاسخ : فهرج
صاحب ___ پاسخ : ذی
طایفه کریم خان ___ پاسخ : زند
عالی، برتر ___ پاسخ : تاپ
عسل و شیرینی ___ پاسخ : شهد
عمق ___ پاسخ : ژرفا
عکس گرفتن از خود ___ پاسخ : سلفی
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
گاوچران آمریکایی ___ پاسخ : کابوی
گل سرخ ___ پاسخ : رز
لایه نازک شکر روی تنقلات ___ پاسخ : شکرک
لیقه ___ پاسخ : تلی
متدین ___ پاسخ : مومن
مرجان ___ پاسخ : وسد
مصروع ___ پاسخ : غشی
مقابل شب ___ پاسخ : روز
نابینایی ___ پاسخ : کوری
ناظر تقسیم آب ___ پاسخ : میراب
نامبارکی ___ پاسخ : نحوست
نکوهیدن ___ پاسخ : ذم
کاخ شاهی ___ پاسخ : دربار
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
کندن علف‌های هرز ___ پاسخ : وجین
کیوان ___ پاسخ : زحل
یادداشت کردن ___ پاسخ : ثبت
یک سان ___ پاسخ : یکنواخت

جواب مرحله 596 بازی جدولانه یک

از بازیگران طنز ___ پاسخ : رادش
از بازیگران قهوه تلخ ___ پاسخ : سیامک انصاری
اسب قهوه‌ای رنگ ___ پاسخ : کهر
امتحان ___ پاسخ : ازمایش
ایمنی ___ پاسخ : امنیت
بادام ___ پاسخ : لوز
بازیگر یک جیب پرپول ___ پاسخ : رضویان
باور ___ پاسخ : یقین
بخش کردن کلمات ___ پاسخ : هجی
بسیار دوست داشتنی ___ پاسخ : نازنین
پدر فرانسوی ___ پاسخ : پاپا
پراکندن ___ پاسخ : نشر
پشیمانی ___ پاسخ : ندامت
پیشکش نمودن ___ پاسخ : اهدا
تباهی‌ها ___ پاسخ : مفاسد
ترحم و دلسوزی ___ پاسخ : رقت
ترشح کننده ___ پاسخ : تراوا
تصور غلط ___ پاسخ : وهم
تکنیک ___ پاسخ : فن
جدول محاسبات نجومی ___ پاسخ : زیج
جرأت ___ پاسخ : یارا
جسم هادی ___ پاسخ : رسانا
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
جنس امانتی ___ پاسخ : عاریه
چپاول ___ پاسخ : یغما
چه بهتر ___ پاسخ : فبها
چهره و ریخت ___ پاسخ : شکل
چیزهای شیک ___ پاسخ : فانتزی
خالص ___ پاسخ : قح
خاکسپاری ___ پاسخ : دفن
خرمن ماه ___ پاسخ : هاله
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خمیازه ___ پاسخ : دهان دره
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
دزد بیابان ___ پاسخ : راهزن
رئیس دربار ___ پاسخ : اقاسی
رشد و نمو ___ پاسخ : رویش
روزنامه ژاپنی ___ پاسخ : اساهی
زره‌ساز ___ پاسخ : زراد
زمین ___ پاسخ : ارض
سر و صدا ___ پاسخ : قال
سریالی از مهران مدیری ___ پاسخ : در حاشیه دو
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
سکه تقلبی ___ پاسخ : شهروا
شالوده ___ پاسخ : اس
شایسته‌تر ___ پاسخ : احق
صبح زود ___ پاسخ : سحر
ظرف سرکه ___ پاسخ : کپ
عقیم ___ پاسخ : نازا
عهدنامه ___ پاسخ : قرارداد
فواره ___ پاسخ : جت
فیلمی از مهرداد میرفلاح ___ پاسخ : زنبدلی
گل سفید رنگ ___ پاسخ : رازقی
گمان ___ پاسخ : حدس
گودال ___ پاسخ : لان
گیاه مرداب ___ پاسخ : نی
لوله ___ پاسخ : لف
مرگ در سکوت ___ پاسخ : دق
مقابل نر ___ پاسخ : ماده
مهر شده ___ پاسخ : ممهور
نابودی ___ پاسخ : هدم
ناشکیبایی ___ پاسخ : جزع
نامناسب ___ پاسخ : ناجور
نگاه ___ پاسخ : دید
نگهبان کوه ___ پاسخ : کهبد
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
وسط و میان ___ پاسخ : لا
وسیع و بزرگ ___ پاسخ : پهناور
کارگردان دور همی ___ پاسخ : مهران مدیری
کیسه‌کش گرمابه ___ پاسخ : دلاک

جواب مرحله 597 بازی جدولانه یک

آب صاف و گوارا ___ پاسخ : زلال
آبزن ___ پاسخ : جکوزی
آرام گرفتن ___ پاسخ : سکون
آشکار ساختن ___ پاسخ : کشف
ابر بارنده پیاپی ___ پاسخ : هطال
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : خاکبکر
اثر چربی ___ پاسخ : لک
اثر شهرنوش پارسی‌پور ___ پاسخ : عقلابی
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : مامور معتمد
اختلال دستگاه گوارش ___ پاسخ : رودل
از توابع مثلثاتی ___ پاسخ : کسینوس
از سوره‌ها ___ پاسخ : عادیات
از وسایل پرواز ___ پاسخ : کایت
اسب تیزرو ___ پاسخ : براق
اندیشه کردن ___ پاسخ : تعقل
باد سرد ___ پاسخ : زم
باد کردگی ___ پاسخ : ورم
باره ___ پاسخ : مورد
بانگ و آواز ___ پاسخ : غو
باکتری دراز ___ پاسخ : باسیل
بخشش ___ پاسخ : بذل
بدون اراده ___ پاسخ : بی اختیار
بدون رطوبت ___ پاسخ : خشک
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
بسیار کشنده ___ پاسخ : قتال
بی‌باک ___ پاسخ : دلیر
پاره پاره ___ پاسخ : ژنده
پاکیزه ___ پاسخ : طاهر
پایتخت پرو ___ پاسخ : لیما
پرسش از مکان ___ پاسخ : کو
پستاندار گوشتخوار کوچک ___ پاسخ : سمور
پهلوان ___ پاسخ : یل
تألیف کردن ___ پاسخ : تدوین
تصویر، شکل ___ پاسخ : نقش
توفیق خدای ___ پاسخ : لطف
تیر کوتاه ___ پاسخ : زج
تیم فوبتال آلمانی ___ پاسخ : کلن
جامه ___ پاسخ : کسا
جیوه ___ پاسخ : سیماب
چاق ___ پاسخ : تپل
حرف دوم یونانی ___ پاسخ : بتا
خرخر کردن در خواب ___ پاسخ : فخ
خرسند و بی‌غم ___ پاسخ : متسلی
خرمافروش ___ پاسخ : تمار
خشکی ___ پاسخ : یبس
خلاص شده ___ پاسخ : رها
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
دروازه‌بان فوتبال ___ پاسخ : گلر
دم ___ پاسخ : خون
رخت و لباس ___ پاسخ : کسوت
رده‌ای از جانوران ___ پاسخ : حشرات
رزمایش ___ پاسخ : مانور
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگ آسمان ___ پاسخ : ابی
روانه شده ___ پاسخ : رفته
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سپیدار ___ پاسخ : پد
ستاره ___ پاسخ : اختر
سوا ___ پاسخ : جدا
سیماب ___ پاسخ : ابک
شبکه دالان‌های پیچ در پیچ ___ پاسخ : ماز
شبیه و مانند ___ پاسخ : فش
شرط و عهد ___ پاسخ : نذر
شهر اصفهان ___ پاسخ : نایین
شکستن ___ پاسخ : کسر
صدای آزار دهنده ___ پاسخ : گوش خراش
ظالم ___ پاسخ : ستمکار
عصب کشی دندان ___ پاسخ : روت کانال
فرمانده بدن ___ پاسخ : مخ
فرومایه ___ پاسخ : خس
مانع پیشرفت کار است ___ پاسخ : کارشکن
مرغی افسانه‌ای نظیر سیمرغ ___ پاسخ : رخ
مشورت ___ پاسخ : شورا
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
مکتوب پست کردنی ___ پاسخ : نامه
میوه هسته‌دار ___ پاسخ : هلو
نوشته داخل صفحه ___ پاسخ : متن
همراه گل و پروانه ___ پاسخ : شمع
هنگام ___ پاسخ : اوان
وزنه وزنه‌بردار ___ پاسخ : هالتر
وزیر اعظم ___ پاسخ : نخست وزیر
کنار هندسی ___ پاسخ : ضلع
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

جواب مرحله 598 بازی جدولانه یک

آب بینی ___ پاسخ : خل
آستر نقاشی ___ پاسخ : تهرنگ
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آلوم ___ پاسخ : زاج
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اتحادیه ترابری هوایی ___ پاسخ : یاتا
اثر خواجوی کرمانی ___ پاسخ : گوهرنامه
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : روزهای سرد برفی
اثر ویکتور هوگو ___ پاسخ : بینوایان
اختاپوس ___ پاسخ : هشت پا
از حبوبات ___ پاسخ : ماش
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : یس
امر از پاشیدن ___ پاسخ : پاش
اولین دو رقمی ___ پاسخ : ده
اکنون ___ پاسخ : حالیا
باب روز ___ پاسخ : مد
بازگشت ___ پاسخ : ایاب
بانگ ___ پاسخ : ندا
بخشش ___ پاسخ : داد
بذر گیاه ___ پاسخ : دان
بزرگترین شهر اکوادور ___ پاسخ : گوای اکیل
بشقاب دراز و بزرگ ___ پاسخ : دیس
بوی خوش ___ پاسخ : شمیم
بی‌مهر ___ پاسخ : سرد
بی‌هوشی ___ پاسخ : کما
پاک شدن ___ پاسخ : طهر
پایتخت چین ___ پاسخ : پکن
پایین ___ پاسخ : زیر
پرحرف ___ پاسخ : وراج
پوست گاو دباغی شده ___ پاسخ : چرم
پیچ و تاب ___ پاسخ : تاو
پیروی ___ پاسخ : تبعیت
پیشوا ___ پاسخ : زمامدار
ترساننده ___ پاسخ : هایل
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
چاق ___ پاسخ : سمین
خوش طعم کننده‌های غذا ___ پاسخ : ادویه جات
خونابه ___ پاسخ : سرم
خیال کننده ___ پاسخ : متوهم
دارای دمای کم ___ پاسخ : سرد
در تاریکی خوب نمی‌بیند ___ پاسخ : شبکور
درس ___ پاسخ : اموزه
دلخواه‌تر و مرغوب‌تر ___ پاسخ : اشهی
دوزنده ___ پاسخ : خیاط
رخسار ___ پاسخ : وجنه
روانداز هنگام خواب ___ پاسخ : پتو
روز جشن ___ پاسخ : عید
روش‌ها ___ پاسخ : سنن
روغن و چربی ___ پاسخ : په
روییدن ___ پاسخ : نشو
زمان حال بودن ___ پاسخ : است
زنگ بزرگ ___ پاسخ : درا
ساختمان قدیمی ___ پاسخ : کلنگی
سوراخ سوراخ ___ پاسخ : مشبک
سیاره مشتری ___ پاسخ : برجیس
شتر ___ پاسخ : جمل
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : مهاباد
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ونیز
شهری در ترکیه ___ پاسخ : دنیزلی
عید وتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فرار ___ پاسخ : گریز
فریاد ___ پاسخ : جار
قسمتی از دستگاه مرکزی اعصاب ___ پاسخ : مخچه
قسمتی از قرآن ___ پاسخ : سوره
گشتن دور کعبه ___ پاسخ : طواف
لذت بردن ___ پاسخ : کیف کردن
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مانند مردم عادی ___ پاسخ : عامیانه
ماه نو ___ پاسخ : هلال
متولی وقف ___ پاسخ : قیم
محل نگهداری نوزادان بی‌سرپرست ___ پاسخ : شیرخوارگاه
مخفی و پوشیده ___ پاسخ : سری
مدرسه قدیم ___ پاسخ : مکتب خانه
مرکز البرز ___ پاسخ : کرج
معشوق ___ پاسخ : نگار
معلق ___ پاسخ : پا درهوا
نابینا ___ پاسخ : کور
ناگاه ___ پاسخ : هوازی
ناهموار ___ پاسخ : درشت
ندامتگاه ___ پاسخ : زندان
نمایش درون چادر ___ پاسخ : سیرک
نوعی بیماری ویروسی ___ پاسخ : ایدز
نوعی کبوتر ___ پاسخ : یاکریم
هسته میوه ___ پاسخ : دانه
همسر مرد ___ پاسخ : زن
ولگردی ___ پاسخ : هرز
کرانه، سو ___ پاسخ : شق
کیسه صابون ___ پاسخ : لیف
یک شصتم ساعت ___ پاسخ : دقیقه

جواب مرحله 599 بازی جدولانه یک

آفریدن ___ پاسخ : انشا
آموزاندن ___ پاسخ : یاد دادن
آینده ___ پاسخ : اتیه
آیین ___ پاسخ : دین
از پیامبران ___ پاسخ : یونس
از شهرهای ترکیه ___ پاسخ : ازمیر
اسب نر ___ پاسخ : نریان
اشاره به دور ___ پاسخ : انجا
افسانه و داستان کوتاه ___ پاسخ : متل
اقامت کردن و ماندن ___ پاسخ : سکونت
امیر قبیله بزرگ ___ پاسخ : بگ
باخت شطرنج ___ پاسخ : مات
بالا بردن ___ پاسخ : اعلا
بالاتر و بلندتر ___ پاسخ : برتر
بدیع ___ پاسخ : نو
بران ___ پاسخ : تیز
به خود بالیدن ___ پاسخ : غرور
بی‌خرد و نادان ___ پاسخ : دند
پایتخت سوازیلند ___ پاسخ : لوبامبا
پس از این ___ پاسخ : منبعد
پیمانه کننده ___ پاسخ : کیال
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تنها و منفرد ___ پاسخ : یکه
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جام معروف ___ پاسخ : جم
جدایی و دوری ___ پاسخ : هجر
جلسه ___ پاسخ : نشست
جهنم ___ پاسخ : هاویه
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرف بیست و یکم ___ پاسخ : عین
حرف نفی ___ پاسخ : نه
خانقاه ___ پاسخ : سردم
خرج ___ پاسخ : هزینه
خشکی میان دریا ___ پاسخ : اداک
خوردنی‌های بی‌خاصیت ___ پاسخ : هله وهوله
در خلال، در طی ___ پاسخ : ظرف
درخور ___ پاسخ : بجا
درست و بی‌نقص ___ پاسخ : کامل
رأس ___ پاسخ : سر
رشته کوه اروپایی ___ پاسخ : الپ
روش و قاعده ___ پاسخ : هنجار
سخن زیر لب ___ پاسخ : ژک
سلطان جاز ایران ___ پاسخ : ویگن
شب ___ پاسخ : لیل
شتر کلان ___ پاسخ : هیون
شمارک ___ پاسخ : بارم
شهر ___ پاسخ : بلد
شهر بوشهر ___ پاسخ : گناوه
شهر زنجان ___ پاسخ : خدابنده
شهر فارس ___ پاسخ : فسا
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شکار ___ پاسخ : نخجیر
عضو سخنگو ___ پاسخ : زبان
عود ___ پاسخ : بربط
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
فایده ___ پاسخ : سود
قطعه نازک و دراز فلزی ___ پاسخ : میله
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
قومی از نژاد اسلاو ___ پاسخ : روس
گرد سفید مخدر ___ پاسخ : هرویین
گردش ___ پاسخ : دوران
گریبان ___ پاسخ : یخه
مثل‌ها و مانندها ___ پاسخ : نظایر
مجلس ___ پاسخ : انجمن
محصلان علوم دینی ___ پاسخ : طلاب
مخلص ___ پاسخ : ارادتمند
منسوب به پدر ___ پاسخ : پدری
مورد اتهام واقع شده ___ پاسخ : ظنین
میل و آرزو ___ پاسخ : هوس
ناتوان و فرومایه ___ پاسخ : درمانده
ناراست ___ پاسخ : کج
نخ‌های افقی پارچه ___ پاسخ : پود
نرم افزار نقشه‌کشی ___ پاسخ : اتوکد
نوشیدن ___ پاسخ : شرب
نوعی پرده عمودی ___ پاسخ : لوور دراپه
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نیرنگ و فریب ___ پاسخ : دستان
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کسی که با دیگری عهد بسته ___ پاسخ : هم پیمان

جواب مرحله 600 بازی جدولانه یک

اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : زهیر
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربهکا
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : شعله طور
اثر محمد محمد علی ___ پاسخ : برهنه درباد
از انواع موسیقی ___ پاسخ : جاز
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اهل ساری ___ پاسخ : ساروی
ایجاد کننده ___ پاسخ : مخترع
بادمجانش آفت ندارد ___ پاسخ : بم
باشد ___ پاسخ : بواد
بردگی ___ پاسخ : رق
بسیار زیارت کننده ___ پاسخ : زوار
بی‌سواد و جاهل ___ پاسخ : عامی
پاره گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
پایتخت آلبانی ___ پاسخ : تیرانا
پسوند محافظت ___ پاسخ : بان
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
تماما، همه ___ پاسخ : کلا
تمرین ___ پاسخ : ممارست
توانگر ___ پاسخ : ملی
جوانی ___ پاسخ : شباب
چست و زرنگ ___ پاسخ : چالاک
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حلقه فلزی چرخ دوچرخه ___ پاسخ : طوقه
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
دارای بوی بد ___ پاسخ : بوگندو
در ظاهر ___ پاسخ : ظاهرا
دریا ___ پاسخ : یم
دزد ___ پاسخ : دستکج
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
دشوار و سنگین ___ پاسخ : وخیم
دندانه کلید ___ پاسخ : تز
دوگوشی ___ پاسخ : هدفون
دوندگی ___ پاسخ : خت
دین داشتن ___ پاسخ : تدین
راه باریک در زیر زمین ___ پاسخ : نقب
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
رگ بسیار باریک ___ پاسخ : مویرگ
روز گذشته ___ پاسخ : دی
روشن‌تر ___ پاسخ : انور
زمستان ___ پاسخ : شتا
زیردست ___ پاسخ : سخره
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
شقایق وحشی ___ پاسخ : اریا
شمشیر ___ پاسخ : سیف
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ورونا
شکاف باریک ___ پاسخ : درز
شیشمه آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
صمیمی و خالص ___ پاسخ : یکرو
عدد دو رقمی ___ پاسخ : نوزده
عذاب کردن ___ پاسخ : قهر
فرمان هنری ___ پاسخ : رل
فروتن و افتاده ___ پاسخ : خاکی
قند خون را منظم می‌کند ___ پاسخ : انسولین
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گیره، انبر ___ پاسخ : پنس
لاجوردی ___ پاسخ : نیلگون
لازم ___ پاسخ : بایا
لغزنده ___ پاسخ : لیز
مانند ___ پاسخ : بسان
مانند ___ پاسخ : چون
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
مسطح ___ پاسخ : هموار
مقابل ___ پاسخ : ازا
ملامت ___ پاسخ : نکوهش
میدان جنگ ___ پاسخ : رزمگاه
نازک نارنجی کودکانه ___ پاسخ : تیتیش مامانی
نمک مشتق از اسید استیک ___ پاسخ : استات
نهر ___ پاسخ : رود
نوع ___ پاسخ : گونه
هدیه به عنوان یادبود ___ پاسخ : یادگاری
هرگز ___ پاسخ : هیچگاه
کار منظم و روزانه ___ پاسخ : روتین
کالا ___ پاسخ : متاع
کشور اروپایی ___ پاسخ : هلند
یادداشت کردن ___ پاسخ : ثبت
یون مثبت ___ پاسخ : انیون
یک بار زدن ___ پاسخ : ضربه

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب مرحله 601 تا 650 بازی جدولانه یک - […] قسمت قبل جواب مرحله 551 تا 600  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 601…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

برچسب ها :