جواب کامل همه مراحل بازی سلطان قلبها
جواب کامل همه مراحل بازی سلطان قلبها
08/16/2018 تاریخ انتشار
جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه : ۱- شهر، شیر، شیره، ریشه، ریش ۲- برگ، برگه، بره، گره، گربه ۳- ادم، مداد، دما، داد، دام ۴- اهن، گناه، نگاه، اهنگ ۵- لحیم، حمل، میل، محل، حلیم ۶- تمشک، مشک، تشک، شکم، مشت ۷- مدار، ادم، دام، رام، مراد، مادر ۸- دختر، خرد، رخت، ترد، درخت ۹- قالب،...

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات : بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات ۱- آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری ۲- منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی ۳- مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی ۴- کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان ۵- مرداب، اقیانوس، خلیج،...

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات   جواب بازی رولت بخش شیرینی ۱- جواب ۲- انشا ۳- بالا ۴- تلفن ۵- کاسه ۶- طوطی ۷- بلبل ۸- لوله ۹- کلاه ۱۰- عقرب ۱۱- قیمه ۱۲- مشهد ۱۳- لوزی ۱۴- انار ۱۵- پوشک ۱۶- مدیر ۱۷-...

جواب بازی سلطان قلبها

جواب بازی سلطان قلبها را در تمامی مراحل را می توانید از بخش های زیر دریافت کنید ، کاملا بروز است و چنانچه تغییری در پاسخ ها پیش آید در همین صفحه بروزرسانی می شود.

جواب مرحله 1 فصل 1 بازی سلطان قلبها

دود / ذات / پاک / باد / برف

جواب مرحله 2 فصل 1 بازی سلطان قلبها

پول / چاق / پدر / تاج / دست

جواب مرحله 3 فصل 1 بازی سلطان قلبها

پشه / جلد / عسل / پله / خون

جواب مرحله 4 فصل 1 بازی سلطان قلبها

تاب / ترس / پست / راز / تیر

جواب مرحله 5 فصل 1 بازی سلطان قلبها

بهار / جدا / باک / برق / جوش

جواب مرحله 6 فصل 1 بازی سلطان قلبها

برج / چشم / خبر / جنگ / دام

جواب مرحله 7 فصل 1 بازی سلطان قلبها

پیچ / زشت / ماهی / جشن / سطل

جواب مرحله 8 فصل 1 بازی سلطان قلبها

بوم / ظرف / لزج / سپر / جفت

جواب مرحله 9 فصل 1 بازی سلطان قلبها

علف / بنا / فنر / حلق / موش

جواب مرحله 10 فصل 1 بازی سلطان قلبها

مصر / برگ / دیگ / پشم / سایه

 

جواب مرحله 1 فصل 2 بازی سلطان قلبها

کاخ / شراب / بتن / پارو / ذهن

 

جواب مرحله 2 فصل 2 بازی سلطان قلبها

خنده / بچه / خارج / ریگ / قرص

 

جواب مرحله 3 فصل 2 بازی سلطان قلبها

ضعیف / ظهر / مداد / شیب / جذب

 

جواب مرحله 4 فصل 2 بازی سلطان قلبها

ضبط / دوام / غصه / مانع / نعل

جواب مرحله 5 فصل 2 بازی سلطان قلبها

حمله / رژه / طفل / سرشت / چاپ

 

جواب مرحله 6 فصل 2 بازی سلطان قلبها

جغد / معما / چنگ / رسم / عصا

 

جواب مرحله 7 فصل 2 بازی سلطان قلبها

کسوت / بدل / توهم / کباده / کهیر

 

جواب مرحله 8 فصل 2 بازی سلطان قلبها

حنا / کافه / تلخ / عجول / خزه

 

جواب مرحله 9 فصل 2 بازی سلطان قلبها

نارس / اتو / چکش / صلح / غلیظ

 

جواب مرحله 10 فصل 2 بازی سلطان قلبها

اهک / هندل / چشمک / نبض / مشکی

 

جواب مرحله 11 فصل 2 بازی سلطان قلبها

خشت / مجلل / شغل / هژبر / خیس

 

جواب مرحله 12 فصل 2 بازی سلطان قلبها

ذوب / چرخ / تپه / شکوه / تبانی

 

جواب مرحله 13 فصل 2 بازی سلطان قلبها

پرچم / چلو / بافت / تیغ / نساج

 

جواب مرحله 14 فصل 2 بازی سلطان قلبها

شوفر / صادق / نفت / قدیم / عرق

 

جواب مرحله 15 فصل 2 بازی سلطان قلبها

اهنگ / خسرو / غریو / چتر / پشیز

 

جواب مرحله 16 فصل 2 بازی سلطان قلبها

بوف / گناه / کلوخ / موشک / بغل

 

جواب مرحله 17 فصل 2 بازی سلطان قلبها

هنوز / حذف / عریض / دبش / بخیل

 

جواب مرحله 18 فصل 2 بازی سلطان قلبها

شخم / شگون / طمع / تبرک / ذوق

 

جواب مرحله 19 فصل  2 بازی سلطان قلبها

تمبر / ژرف / قماش / افیون / رذل

 

جواب مرحله 20 فصل  2 بازی سلطان قلبها

دفن / دکه / طناز / هسته / مهیب

 

جواب مرحله 1 فصل 3 بازی سلطان قلبها

جیغ / ناخن / یکتا / گدا / ادرس

جواب مرحله 2 فصل 3 بازی سلطان قلبها

فرش / همگن / پاکت / تلنگر / زنده

جواب مرحله 3 فصل 3 بازی سلطان قلبها

گشاد / قفل / وکیل / کسوف / وبا

جواب مرحله 4 فصل 3 بازی سلطان قلبها

پلاک / اذین / جمع / بنچاق / جنگل

جواب مرحله 5 فصل 3 بازی سلطان قلبها

اکنه / شاغل / نخل / گران / مرهم

جواب مرحله 6 فصل 3 بازی سلطان قلبها

هدف / پوست / گرز / اغوش / جمله

جواب مرحله 7 فصل 3 بازی سلطان قلبها

یوان / طحال / متر / وراج / هیزم

جواب مرحله 8 فصل 3 بازی سلطان قلبها

پیشه / مهر / براق / وهم / دلمه

جواب مرحله 9 فصل 3 بازی سلطان قلبها

اذرخش / ساحل / غریب / شفا / کشتی

جواب مرحله 10 فصل 3 بازی سلطان قلبها

وزیر / عبوس / نوک / فارغ / امپر / کاور

جواب مرحله 11 فصل 3 بازی سلطان قلبها

برنج / دمکش / سلاخ / درفش / صیقل

جواب مرحله 12 فصل 3 بازی سلطان قلبها

درون / شاهد / فدا / صدمه / چنبره

جواب مرحله 13 فصل 3 بازی سلطان قلبها

گاری / مطب / همسر / قصه / لشکر

جواب مرحله 14 فصل 3 بازی سلطان قلبها

سحر / یزد / فاسد / هاون / صنعت

جواب مرحله 15 فصل 3 بازی سلطان قلبها

لگد / سنگر / هیولا / دنیا / ریواس

جواب مرحله 16 فصل 3 بازی سلطان قلبها

خفاش / مژه / تقلب / وقت / بطری

جواب مرحله 17 فصل 3 بازی سلطان قلبها

هفت / اسیب / یقه / شیراز / طغرل

جواب مرحله 18 فصل 3 بازی سلطان قلبها

قاره / نقل / لاغر / زهتاب / صاحب

جواب مرحله 19 فصل 3 بازی سلطان قلبها

گرم / ناف / طبقه / رویا / ایل

جواب مرحله 20 فصل 3 بازی سلطان قلبها

سبیل / دوزخ / گواتر / گیاه / ویژه

 

جواب مرحله 1 فصل 4 بازی سلطان قلبها

واگن / پارس / خسته / پخش / سپاه

جواب مرحله 2 فصل 4 بازی سلطان قلبها

سرعت / رنج / زغال / چکامه / چاره

جواب مرحله 3 فصل 4 بازی سلطان قلبها

ذره / ثروت / زخم / بلور / ارزش

جواب مرحله 4 فصل 4 بازی سلطان قلبها

طنز / داخل / جگر / قاضی / لیمو

جواب مرحله 5 فصل 4 بازی سلطان قلبها

سبک / مکان / اتریش / واژه / زلف

جواب مرحله 6 فصل 4 بازی سلطان قلبها

عادت / صمغ / قوطی / وزغ / یونس

جواب مرحله 7 فصل 4 بازی سلطان قلبها

سخت / حیاط / سمندر / یوگا / تنگستن

جواب مرحله 8 فصل 4 بازی سلطان قلبها

پیدا / غده / اغلب / ژله / ارزو

جواب مرحله 9 فصل 4 بازی سلطان قلبها

تعصب / سنگال / روغن / دعا / خاور

جواب مرحله 10 فصل 4 بازی سلطان قلبها

شکاف / زاغ / عقرب / حفظ / گربه

جواب مرحله 11 فصل 4 بازی سلطان قلبها

مجلس / اویز / واشر / وصال / ناقص

جواب مرحله 12 فصل 4 بازی سلطان قلبها

سرو / پاره / یونجه / شکر / جلگه

جواب مرحله 13 فصل 4 بازی سلطان قلبها

خرما / پکر / دبیر / برزخ / اتیوپی

جواب مرحله 14 فصل 4 بازی سلطان قلبها

زیره / ساغر / روح / شغال / کلید

جواب مرحله 15 فصل 4 بازی سلطان قلبها

خشک / گیوه / دمبل / ادکلن / کنگو

جواب مرحله 16 فصل 4 بازی سلطان قلبها

عضو / تهران / افسر / چرب / بوکس

جواب مرحله 17 فصل 4 بازی سلطان قلبها

تمشک / ولرم / جهان / عرض / زمین

جواب مرحله 18 فصل 4 بازی سلطان قلبها

پلک / چمن / یورش / طبخ / واضح

جواب مرحله 19 فصل 4 بازی سلطان قلبها

غلط / عرشه / خنک / شلیک / همایش

جواب مرحله 20 فصل 4 بازی سلطان قلبها

طلاق / کلاس / نژاد / بشکه / غنچه

 

جواب مرحله 1 فصل 5 بازی سلطان قلبها

هیکل / همتا / ژاکت / درجه / همشیره

جواب مرحله 2 فصل 5 بازی سلطان قلبها

خیال / تلاش / اخرت / یاس / اجرت

جواب مرحله 3 فصل 5 بازی سلطان قلبها

پزشک / ضمیر / هضم / فنجان / هجر

جواب مرحله 4 فصل 5 بازی سلطان قلبها

عینک / وصیت / وصف / لامپ / صخره

جواب مرحله 5 فصل 5 بازی سلطان قلبها

قسمت / بلژیک / کاشی / ساعت / راسو

جواب مرحله 6 فصل 5 بازی سلطان قلبها

دعوت / مقر / شلوغ / تمیز / نقد

جواب مرحله 7 فصل 5 بازی سلطان قلبها

تفلون / یغما / اشکنه / اشپز / ورزش

جواب مرحله 8 فصل 5 بازی سلطان قلبها

خردل / مکث / فراق / صحرا / خنجر

جواب مرحله 9 فصل 5 بازی سلطان قلبها

سبقت / زانو / گود / کبریت / خلیج

جواب مرحله 10 فصل 5 بازی سلطان قلبها

لطف / چشمه / دامن / کسل / زنگ

جواب مرحله 11 فصل 5 بازی سلطان قلبها

اشتی / کلنگ / پهلو / ترقی / مغازه

جواب مرحله 12 فصل 5 بازی سلطان قلبها

جالب / تبعید / حجاب / سفره / قبض

جواب مرحله 13 فصل 5 بازی سلطان قلبها

شیوا / غرور / کابل / نقاب / وحشت

جواب مرحله 14 فصل 5 بازی سلطان قلبها

وصل / باده / پماد / تماس / سمبل

پیشنهاد جالب !  جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب مرحله 15 فصل 5 بازی سلطان قلبها

قلاب / کومور / اگزوز / ورطه / نشر

جواب مرحله 16 فصل 5 بازی سلطان قلبها

دانش / رشوه / وجه / عمیق / کشور

جواب مرحله 17 فصل 5 بازی سلطان قلبها

هذیان / طلسم / مربع / پارچ / نهال

جواب مرحله 18 فصل 5 بازی سلطان قلبها

کما / سراب / رایج / عکس / خیمه

جواب مرحله 19 فصل 5 بازی سلطان قلبها

تولد / ظاهر / هاشور / جامه / دکمه

جواب مرحله 20 فصل 5 بازی سلطان قلبها

بهشت / ادیب / تشکر / دلفین / مژده

 

جواب مرحله 1 فصل 6 بازی سلطان قلبها

تبر / موتور / طلوع / نقطه / جرم

جواب مرحله 2 فصل 6 بازی سلطان قلبها

سواد / زمان / یونان / دماغ / حسرت

جواب مرحله 3 فصل 6 بازی سلطان قلبها

توان / ارتش / خرس / سرفه / عراق

جواب مرحله 4 فصل 6 بازی سلطان قلبها

نیزه / واژگون / کلاه / گروه / شاطر

جواب مرحله 5 فصل 6 بازی سلطان قلبها

ردپا / علم / رسوا / خمره / وسیله

جواب مرحله 6 فصل 6 بازی سلطان قلبها

مفتول / جنین / ثابت / ارنج / اکنده

جواب مرحله 7 فصل 6 بازی سلطان قلبها

طرقه / نگاتیو / نقص / دلقک / ویتنام

جواب مرحله 8 فصل 6 بازی سلطان قلبها

گیس / صلاح / عجله / ساچمه / کساد

جواب مرحله 9 فصل 6 بازی سلطان قلبها

نخود / فضا / موفق / شایع / هند

جواب مرحله 10 فصل 6 بازی سلطان قلبها

طناب / امیب / خدمت / یشم / ثواب

جواب مرحله 11 فصل 6 بازی سلطان قلبها

اشوب / بلوغ / گریه / انجیر / کمان

جواب مرحله 12 فصل 6 بازی سلطان قلبها

بیوه / رونق / وقف / نامه / زیور

جواب مرحله 13 فصل 6 بازی سلطان قلبها

سوزن / گیج / دایه / حشره / جلسه

جواب مرحله 14 فصل 6 بازی سلطان قلبها

واپس / جرعه / الگو / تحمل / قرض

جواب مرحله 15 فصل 6 بازی سلطان قلبها

نیرو / مصرف / گردن / استثنا / عمده

جواب مرحله 16 فصل 6 بازی سلطان قلبها

بغرنج / شریک / افسون / زیرک / مگس

جواب مرحله 17 فصل 6 بازی سلطان قلبها

مروت / سرنخ / ثریا / ورق / بلند

جواب مرحله 18 فصل 6 بازی سلطان قلبها

ابرو / دروغ / نفع / ضربه / عطسه

جواب مرحله 19 فصل 6 بازی سلطان قلبها

فریب / دژخیم / نقشه / ژنده / منت

جواب مرحله 20 فصل 6 بازی سلطان قلبها

شانس / کبود / خروج / حساب / پذیرش

 

جواب مرحله 1 فصل 7 بازی سلطان قلبها

عطارد / اختر / تنفس / دریغ / پیکان

جواب مرحله 2 فصل 7 بازی سلطان قلبها

تله / سرکش / خروس / کوزه / لانه

جواب مرحله 3 فصل 7 بازی سلطان قلبها

ناشر / اصطبل / تصادف / عروس / سرقت

جواب مرحله 4 فصل 7 بازی سلطان قلبها

دفتر / رعب / حالت / تانک / حرارت

جواب مرحله 5 فصل 7 بازی سلطان قلبها

بازو / جلاد / اخوند / ژاله / طعنه

جواب مرحله 6 فصل 7 بازی سلطان قلبها

گردش / لوزی / دوست / جوک / رعنا

جواب مرحله 7 فصل 7 بازی سلطان قلبها

طاووس / ترومپت / تقلا / هزار / بلغور

جواب مرحله 8 فصل 7 بازی سلطان قلبها

جامد / دشمن / رهبر / سبز / فرشته

جواب مرحله 9 فصل 7 بازی سلطان قلبها

سجده / شمال / نپتون / نسخه / غلام

جواب مرحله 10 فصل 7 بازی سلطان قلبها

کلمه / عطر / لباس / اردو / یخچال

جواب مرحله 11 فصل 7 بازی سلطان قلبها

لوبیا / بندر / ژیان / رخنه / جسور

جواب مرحله 12 فصل 7 بازی سلطان قلبها

سماک / پاوه / چادر / زبر / مزرعه

جواب مرحله 13 فصل 7 بازی سلطان قلبها

نازک / عاشق / خدا / پشمک / راکت

جواب مرحله 14 فصل 7 بازی سلطان قلبها

ساکت / زیلو / ودیعه / سرباز / وراثت

جواب مرحله 15 فصل 7 بازی سلطان قلبها

شطرنج / لقمه / غرق / انتیک / پلاتین

جواب مرحله 16 فصل 7 بازی سلطان قلبها

انبه / پلیس / ابنوس / چراغ / ریال

جواب مرحله 17 فصل 7 بازی سلطان قلبها

سمنو / شروع / غایب / پرز / مسجد

جواب مرحله 18 فصل 7 بازی سلطان قلبها

کنگر / حسود / پویا / بالن / چرم

جواب مرحله 19 فصل 7 بازی سلطان قلبها

جدول / حراج / رشته / دباغ / تیز

جواب مرحله 20 فصل 7 بازی سلطان قلبها

سکته / کشیش / کاغذ / گوهر / قمری

 

جواب مرحله 1 فصل 8 بازی سلطان قلبها

فرض / اعظم / پرسه / زنبور / قلیه

جواب مرحله 2 فصل 8 بازی سلطان قلبها

تعجب / چاقو / شعبه / قهر / قفسه

جواب مرحله 3 فصل 8 بازی سلطان قلبها

میوه / کذب / دیوار / طاقت / شعله

جواب مرحله 4 فصل 8 بازی سلطان قلبها

قولنج / کماج / چهار / پگاه / زمرد

جواب مرحله 5 فصل 8 بازی سلطان قلبها

باطن / قلب / سریع / عالم / شکلات

جواب مرحله 6 فصل 8 بازی سلطان قلبها

کاسه / مسکن / شوید / فیلم / سمور

جواب مرحله 7 فصل 8 بازی سلطان قلبها

گلایل / مستراح / گاز / قانون / تنور

جواب مرحله 8 فصل 8 بازی سلطان قلبها

بنفش / دلیر / گلبول / سکان / محترم

جواب مرحله 9 فصل 8 بازی سلطان قلبها

پنیر / تعقیب / زیاد / نفرت / کویر

جواب مرحله 10 فصل 8 بازی سلطان قلبها

شهاب / هدر / قاتل / نارنج / دکان

جواب مرحله 11 فصل 8 بازی سلطان قلبها

دلار / رسوب / خرمن / پیکر / سمعک

جواب مرحله 12 فصل 8 بازی سلطان قلبها

بانک / شیار / گله / عذاب / سرما

جواب مرحله 13 فصل 8 بازی سلطان قلبها

میهن / ولتاژ / کنجد / شوخی / ابجی

جواب مرحله 14 فصل 8 بازی سلطان قلبها

دفاع / پاتوق / چیپس / تایپ / وسط

جواب مرحله 15 فصل 8 بازی سلطان قلبها

پیاله / پونز / ذوزنقه / برلین / نبات

جواب مرحله 16 فصل 8 بازی سلطان قلبها

تقویم / هلو / کثیف / فرصت / صعود

جواب مرحله 17 فصل 8 بازی سلطان قلبها

عبور / پریز / یدک / بازی / چالش

جواب مرحله 18 فصل 8 بازی سلطان قلبها

خیار / گلیم / کلیسا / خاموش / دختر

جواب مرحله 19 فصل 8 بازی سلطان قلبها

برده / زیان / پرچین / خالی / ساقه

جواب مرحله 20 فصل 8 بازی سلطان قلبها

فندک / نشاط / سنجد / قهوه / مفید

 

جواب مرحله 1 فصل 9 بازی سلطان قلبها

فرهنگ / بلوط / رتبه / انبوه / عشوه

جواب مرحله 2 فصل 9 بازی سلطان قلبها

سلاک / عاقل / بهمن / تشنه / برادر

جواب مرحله 3 فصل 9 بازی سلطان قلبها

سفال / قارچ / معدل / بحران / نمو

جواب مرحله 4 فصل 9 بازی سلطان قلبها

شانه / بهرام / جرقه / پرتو / همکار

جواب مرحله 5 فصل 9 بازی سلطان قلبها

لودگی / دهات / تازه / درنده / فتنه

جواب مرحله 6 فصل 9 بازی سلطان قلبها

کیوان / نقاشی / گوشت / سرمه / عنصر

جواب مرحله 7 فصل 9 بازی سلطان قلبها

گیومه / شبیه / اکسیژن / جلوه / اذوقه

جواب مرحله 8 فصل 9 بازی سلطان قلبها

تاکسی / استر / غواص / سفید / عابر

جواب مرحله 9 فصل 9 بازی سلطان قلبها

دکتر / روشن / جزیره / قدغن / مراسم

جواب مرحله 10 فصل 9 بازی سلطان قلبها

عادل / پایه / حماسه / جادو / شعار

جواب مرحله 11 فصل 9 بازی سلطان قلبها

سرهنگ / زبان / عجیب / زیتون / قیچی

جواب مرحله 12 فصل 9 بازی سلطان قلبها

ژول / تابش / سالم / طبیعت / مریض

جواب مرحله 13 فصل 9 بازی سلطان قلبها

صورت / پیام / خراب / سلطان / روان

جواب مرحله 14 فصل 9 بازی سلطان قلبها

مقنی / اوند / شاگرد / قطار / کلاغ

جواب مرحله 15 فصل 9 بازی سلطان قلبها

خمیازه / کرباس / پشتو / سخاوت / پلمب

جواب مرحله 16 فصل 9 بازی سلطان قلبها

جاده / کیسه / نزدیک / مجرد / پلنگ

جواب مرحله 17 فصل 9 بازی سلطان قلبها

زیبا / بساط / انگشت / گیشه / کهنه

جواب مرحله 18 فصل 9 بازی سلطان قلبها

ستون / تابع / پاساژ / شوهر / طویله

جواب مرحله 19 فصل 9 بازی سلطان قلبها

گوزن / تابلو / اشعه / ضخیم / جاذبه

جواب مرحله 20 فصل 9 بازی سلطان قلبها

قدرت / چغندر / محیط / غلظت / توسعه

 

جواب مرحله 1 فصل 10 بازی سلطان قلبها

ستاره / درایت / پرده / شیطان / زیست

پیشنهاد جالب !  جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب مرحله 2 فصل 10 بازی سلطان قلبها

عمران / کوسه / ابهت / شکار / گلابی

جواب مرحله 3 فصل 10 بازی سلطان قلبها

عارف / کرسی / خمیر / بیهوش / فقیر

جواب مرحله 4 فصل 10 بازی سلطان قلبها

حیله / پرگار / پنبه / انگل / دانه

جواب مرحله 5 فصل 10 بازی سلطان قلبها

کتاب / شلوار / بوفه / حرکت / تهوع

جواب مرحله 6 فصل 10 بازی سلطان قلبها

چدن / ترجمه / قطعه / هوله / جعبه

جواب مرحله 7 فصل 10 بازی سلطان قلبها

ژنرال / پلاژ / فضول / متقال / تلگراف

جواب مرحله 8 فصل 10 بازی سلطان قلبها

نخبه / بکسل / ردیف / فیزیک / سقوط

جواب مرحله 9 فصل 10 بازی سلطان قلبها

برکه / پیروز / مزاج / عدسی / تاریخ

جواب مرحله 10 فصل 10 بازی سلطان قلبها

مزد / ترمز / خلاف / جوراب / گندم

جواب مرحله 1 فصل 10 بازی سلطان قلبها

پیاز / صندل / پوشاک / غبار / اژیر

جواب مرحله 2 فصل 10 بازی سلطان قلبها

همدان / روستا / دوات / قیمت / جواهر

جواب مرحله 3 فصل 10 بازی سلطان قلبها

گزند / قاچاق / سرود / وقیح / پیوند

جواب مرحله 4 فصل 10 بازی سلطان قلبها

تسمه / سنت / جزوه / سامان / هتاک

جواب مرحله 5 فصل 10 بازی سلطان قلبها

برزنت / عشایر / سوژه / نهضت / چراگاه

جواب مرحله 6 فصل 10 بازی سلطان قلبها

هرکول / ابشش / حادثه / رکاب / بزدل

جواب مرحله 7 فصل 10 بازی سلطان قلبها

پنچر / تصویر / قشنگ / چهل / تلفن

جواب مرحله 8 فصل 10 بازی سلطان قلبها

اتیه / رفیق / پوزش / خرگوش / املت

جواب مرحله 9 فصل 10 بازی سلطان قلبها

واریس / سنجاق / سرنگ / جهنم / سیمان

جواب مرحله 20 فصل 100 بازی سلطان قلبها

تنبل / خواهر / صفرا / چکمه / یاسوج

 

جواب مرحله 1 فصل 11 بازی سلطان قلبها

پارکت / فروغ / خشنود / لعاب / چاشنی

جواب مرحله 2 فصل 11 بازی سلطان قلبها

سعدی / تابوت / وخیم / صفحه / ریاضی

جواب مرحله 3 فصل 11 بازی سلطان قلبها

قلعه / شرایط / اراک / وثیقه / مرکز

جواب مرحله 4 فصل 11 بازی سلطان قلبها

جهرم / ناحیه / خورشید / مکه / هواکش

جواب مرحله 5 فصل 11 بازی سلطان قلبها

تالش / نظریه / اهرم / چنار / قاعده

جواب مرحله 6 فصل 11 بازی سلطان قلبها

درود / گستاخ / زرین / فردوس / سپید

جواب مرحله 7 فصل 11 بازی سلطان قلبها

ویترین / چرتکه / تلسکوپ / ازگیل / پسته

جواب مرحله 8 فصل 11 بازی سلطان قلبها

بابل / پلکان / فردوس / فلات / دلربا

جواب مرحله 9 فصل 11 بازی سلطان قلبها

پرستار / گزارش / رتیل / گراز / لوازم

جواب مرحله 10 فصل 11 بازی سلطان قلبها

مهیا / خزان / واکنش / مثبت / نیرنگ

جواب مرحله 11 فصل 11 بازی سلطان قلبها

هلند / قیسی / نطنز / زرشک / سرخس

جواب مرحله 12 فصل 11 بازی سلطان قلبها

کلافه / هنرجو / لکنت / حاشیه / تحسین

جواب مرحله 13 فصل 11 بازی سلطان قلبها

رباط / سریال / گواش / صابون / ساوه

جواب مرحله 14 فصل 11 بازی سلطان قلبها

کدخدا / زاغه / قبیله / حافظ / عنبر

جواب مرحله 15 فصل 11 بازی سلطان قلبها

فرعون / رفوگر / نعلبکی / کویت / مقنعه

جواب مرحله 16 فصل 11 بازی سلطان قلبها

لجباز / هویج / نقاله / متورم / عقاب

جواب مرحله 17 فصل 11 بازی سلطان قلبها

وزارت / مذهب / هیجان / میگو / رستم

جواب مرحله 18 فصل 11 بازی سلطان قلبها

کرگدن / زعفران / شیپور / گیسو / طراحی

جواب مرحله 19 فصل 11 بازی سلطان قلبها

غزال / عیار / سرویس / سمباده / نیشکر

جواب مرحله 20 فصل 11 بازی سلطان قلبها

عاطفه / فندق / لوله / افعی / جلبک

 

جواب مرحله 1 فصل 12 بازی سلطان قلبها

منقار / نابغه / طبیب / قراضه / زنبق

جواب مرحله 2 فصل 12 بازی سلطان قلبها

لواشک / گلاب / سوگند / شلغم / غضروف

جواب مرحله 3 فصل 12 بازی سلطان قلبها

لغزش / رفتگر / مرزه / تنبیه / کرخه

جواب مرحله 4 فصل 12 بازی سلطان قلبها

خاطره / سوسک / کرایه / دشنه / فاجعه

جواب مرحله 5 فصل 12 بازی سلطان قلبها

ترنج / کاموا / زابل / نگران / خازن

جواب مرحله 6 فصل 12 بازی سلطان قلبها

مزاحم / قصاب / هدایت / نسیم / عکاسی

جواب مرحله 7 فصل 12 بازی سلطان قلبها

منجنیق / اینه / چپاول / فتوکپی / کجاوه

جواب مرحله 8 فصل 12 بازی سلطان قلبها

سنجاب / عضله / غربال / لحظه / شیرین

جواب مرحله 9 فصل 12 بازی سلطان قلبها

سماق / راهزن / کنیز / شیشه / گذشته

جواب مرحله 10 فصل 12 بازی سلطان قلبها

استکان / کنگره / معروف / بیمه / مسخره

جواب مرحله 11 فصل 12 بازی سلطان قلبها

مهتر / کلاچ / بقال / میخک / شهرت

جواب مرحله 12 فصل 12 بازی سلطان قلبها

نیمکت / اتن / قیصر / وظیفه / همسفر

جواب مرحله 13 فصل 12 بازی سلطان قلبها

مبارک / نشانه / خرمالو / بخیه / زیارت

جواب مرحله 14 فصل 12 بازی سلطان قلبها

درهم / شکنجه / عصاره / اجیل / فراهم

جواب مرحله 15 فصل 12 بازی سلطان قلبها

هخامنش / قرنطینه / بلاهت / گودال / پدال

جواب مرحله 16 فصل 12 بازی سلطان قلبها

مجروح / نهفته / واگیر / ملکه / کنترل

جواب مرحله 17 فصل 12 بازی سلطان قلبها

تمدن / ققنوس / دکور / گرسنه / تنیس

جواب مرحله 18 فصل 12 بازی سلطان قلبها

نپال / زرافه / کرشمه / شایعه / تافتون

جواب مرحله 19 فصل 12 بازی سلطان قلبها

عریان / فسفر / فلاکت / گمراه / ویلچر

جواب مرحله 20 فصل 12 بازی سلطان قلبها

مهارت / نوازش / هشیار / محصول / نروژ

 

جواب مرحله 1 فصل 13 بازی سلطان قلبها

اهلی / مزاح / اهن / الونک / مریخ

جواب مرحله 2 فصل 13 بازی سلطان قلبها

اویشن / قزوین / هیرمند / حفاظ / هرج

جواب مرحله 3 فصل 13 بازی سلطان قلبها

چنگال / ابله / چوگان / رخصت / تپانچه

جواب مرحله 4 فصل 13 بازی سلطان قلبها

فرغون / نقره / منگنه / تعزیه / خمپاره

جواب مرحله 5 فصل 13 بازی سلطان قلبها

فومن / پرونده / زنبیل / پرند / کهربا

جواب مرحله 6 فصل 13 بازی سلطان قلبها

کرواسی / کنسرو / نوچه / ترخون / تربچه

جواب مرحله 7 فصل 13 بازی سلطان قلبها

نستعلیق / انگولا / گشنیز / گنجشک / بیرق

جواب مرحله 8 فصل 13 بازی سلطان قلبها

سپرده / قندان / بلغم / جرثقیل / قشلاق

جواب مرحله 9 فصل 13 بازی سلطان قلبها

اغل / تیهو / فوتبال / حیثیت / عطار

جواب مرحله 10 فصل 13 بازی سلطان قلبها

النگو / دایره / شاپو / پنهان / دامغان

جواب مرحله 11 فصل 13 بازی سلطان قلبها

کاشان / منبت / کلسیم / دیروز / زهاب

جواب مرحله 12 فصل 13 بازی سلطان قلبها

جایزه / دلگیر / مبارزه / وانت / گوریل

جواب مرحله 13 فصل 13 بازی سلطان قلبها

پرتاب / چپق / سترگ / لطیفه / معاون

جواب مرحله 14 فصل 13 بازی سلطان قلبها

میهمان / زمخت / زاگرس / انزلی / مسقط

جواب مرحله 15 فصل 13 بازی سلطان قلبها

درشکه / اسکواش / باسلق / پلاسما / هگمتانه

جواب مرحله 16 فصل 13 بازی سلطان قلبها

هرز / دهخدا / صندوق / هدیش / دماوند

جواب مرحله 17 فصل 13 بازی سلطان قلبها

جلیقه / برزیل / مماس / خربزه / کیهان

جواب مرحله 18 فصل 13 بازی سلطان قلبها

گویش / بهداشت / مصدوم / تندیس / تورج

جواب مرحله 19 فصل 13 بازی سلطان قلبها

هکتار / یاقوت / مصدر / اسفنج / زباله

جواب مرحله 20 فصل 13 بازی سلطان قلبها

پلید / پلیکان / سماور / خزینه / شهیر

 

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code