دانلود موزیک فلوکستین از کاوه آفاق و تکست آهنگ تو این لیوان حل کن فلوکستینو تا شاید حل کرد مشکلاته رو زمین مشکلات پاها و پوتینو سردیه دستایه پر چینو تو این لیوان حل کن فلوکستینو تا شاید رفت غمه میدونه مینو غمه مردایه اسیرو سفره هایه بی یار هفت سینو تو این لیوان حل کن...