تمامی ضرب المثل های فارسی ،اگر میتوانید با این ها پانتومیم بازی کنید!