متن موزیک بیا برگرد از سیاوش قمیشی
متن موزیک بیا برگرد از سیاوش قمیشی
10/08/2019 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن موزیک بیا برگرد از سیاوش قمیشی

 

‫ﻣـﮕـﺬار ﻛـﻪ ﻳـﺎد ﻣـﺎ را ﻃـﻌﻢ ﺗـﻠﺦ اﻳـﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺒﺮد

‫اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از دل ﺑﺮود ﻫﺮ آﻧﻜﻪ از دﻳﺪه رود

‫ﻣـﮕـﺬار ﻛـﻪ ﻳـﺎد ﻣـﺎ را ﻃـﻌﻢ ﺗـﻠﺦ اﻳـﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺒﺮد

‫اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از دل ﺑﺮود ﻫﺮ آﻧﻜﻪ از دﻳﺪه رود

‫ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ از ﻋﺎدﺗﺖ ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺗﺎ ﻧـﮕﺎم ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧـﮕﺎه ﺗﺎزه درﮔـﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺑﻴﺎ ﺗﺎ اوﻣﺪﻧﺖ دﻳﺮ ﻧﺸﺪه، دﻟﻬﺎ دﻟﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺗﺎ ﻫﻨـﻮز ﻓـﺎﺻﻠﻪﻣﻮن ﺟﻮوﻧﻪ و ﭘـﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫آﺧﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺟﺎي ﺧﻮاب ﺗﻮ ﭼﺸﺎم درﻳـﺎي آﺑﻪ

‫ﺳﺎﻋﺖ دﻳﻮاري از وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﻲ ﺗﻮي ﺧﻮاﺑﻪ

‫ﻫـﻨـﻮزم ﻋـﻜـﺲ ﻣـﻦ و ﺗﻮ روي دﻳـﻮار ﺗـﻮي ﻗﺎﺑﻪ

‫ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدي ﻣﻦ ﻧﺨﻮﻧﺪم ﻫﻨﻮزم ﻻي ﻛﺘﺎﺑﻪ

متن موزیک بیا برگرد از سیاوش قمیشی

‫ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ از ﻋﺎدﺗﺖ ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺗﺎ ﻧـﮕﺎم ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧـﮕﺎه ﺗﺎزه درﮔـﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺑﻴﺎ ﺗﺎ اوﻣﺪﻧﺖ دﻳﺮ ﻧﺸﺪه، دﻟﻬﺎ دﻟﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺗﺎ ﻫﻨـﻮز ﻓـﺎﺻﻠﻪﻣﻮن ﺟﻮوﻧﻪ و ﭘـﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫آﺧﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺟﺎي ﺧﻮاب ﺗﻮ ﭼﺸﺎم درﻳـﺎي آﺑﻪ

‫ﺳﺎﻋﺖ دﻳﻮاري از وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﻲ ﺗﻮي ﺧﻮاﺑﻪ

‫ﻫـﻨـﻮزم ﻋـﻜـﺲ ﻣـﻦ و ﺗﻮ روي دﻳـﻮار ﺗـﻮي ﻗﺎﺑﻪ

‫ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدي ﻣﻦ ﻧﺨﻮﻧﺪم ﻫﻨﻮزم ﻻي ﻛﺘﺎﺑﻪ

‫ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ از ﻋﺎدﺗﺖ ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺗﺎ ﻧـﮕﺎم ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧـﮕﺎه ﺗﺎزه درﮔـﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺑﻴﺎ ﺗﺎ اوﻣﺪﻧﺖ دﻳﺮ ﻧﺸﺪه، دﻟﻬﺎ دﻟﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺗﺎ ﻫﻨـﻮز ﻓـﺎﺻﻠﻪﻣﻮن ﺟﻮوﻧﻪ و ﭘـﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺑﻴﺎ ﺗﺎ اوﻣﺪﻧﺖ دﻳﺮ ﻧﺸﺪه، دﻟﻬﺎ دﻟﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪه

‫ﺗﺎ ﻫﻨـﻮز ﻓـﺎﺻﻠﻪﻣﻮن ﺟﻮوﻧﻪ و ﭘـﻴﺮ ﻧﺸﺪه …

 

متن موزیک بیا برگرد از سیاوش قمیشی

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ دلبسته از محمدرضا هدایتی