متن و ترجمه موزیک hero از enrique iglesias
09/26/2019 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن و ترجمه موزیک hero از enrique iglesias

 

Would you dance
If I asked you to dance?

آیا میرقصی اگر من ازت بخواهم که برقصی؟

Would you run
And never look back?

آیا میدوی و پشت سرت راهم نگاه نکنی؟

Would you cry
If you saw me crying?

آیا گریه میکنی اگر مرا در حال گریه کردن ببینی؟

And would you save my soul, tonight?

آیا از روح من امشب مراقبت میکنی؟

Would you tremble
If I touched your lips?

آیا میلرزی اگر لبانت را لمس کنم؟

Would you laugh?
Oh please tell me this.

آیا میخندی؟ اه خواهشا به من بگو

Now would you die
For the one you loved?

آیا به خاطر کسی که عاشقش بودی میمیری؟

Hold me in your arms, tonight.

مرا در آغوش خود بگیر امشب

متن و ترجمه موزیک hero از enrique iglesias

I can be your hero, baby.

من میتونم قهرمان تو باشم عزیزم

I can kiss away the pain.

من میتونم درد رو با بوسه ای دور کنم

I would stand by you forever.

برای همیشه در کنارت خواهم ماند

You can take my breath away.

تو میتونی نفسم رو ازم بگیری

Would you swear
That you’ll always be mine?

آیا قسم میخوری که همیشه مال من بمونی؟

Or would you lie?
Would you run and hide?

یا دروغ میگی و از دست من فرار میکنی؟

Am I in too deep?
Have I lost my mind?

آیا زیادی در خودم فرو رفتم؟
آیا عقلم رو از دست داده ام؟

I don’t care
You’re here tonight.

اهمیتی نمیدم چون تو امشب اینجایی

پیشنهاد جالب !  متن موزیک ring my bells از Enrique Iglesias + ترجمه متن

متن و ترجمه موزیک hero از enrique iglesias

I can be your hero, baby.

من میتونم قهرمان تو باشم عزیزم

I can kiss away the pain.

من میتونم درد رو با بوسه ای دور کنم

I would stand by you forever.

برای همیشه در کنارت خواهم ماند

You can take my breath away.

تو میتونی نفسم رو ازم بگیری

Oh, I just want to hold you.

من فقط میخواهم تورو نگه دارم

I just want to hold you.

من فقط میخواهم تورو نگه دارم

Am I in too deep?
Have I lost my mind?

آیا زیادی در خودم فرو رفتم؟
آیا عقلم رو از دست داده ام؟

I don’t care
You’re here tonight.

اهمیتی نمیدم چون تو امشب اینجایی

متن و ترجمه موزیک hero از enrique iglesias

I can be your hero, baby.

من میتونم قهرمان تو باشم عزیزم

I can kiss away the pain.

من میتونم درد رو با بوسه ای دور کنم

I would stand by you forever.

برای همیشه در کنارت خواهم ماند

You can take my breath away.

تو میتونی نفسم رو ازم بگیری