متن و ترجمه موزیک subeme la radio از enrique iglesias
متن و ترجمه موزیک subeme la radio از enrique iglesias
09/21/2019 تاریخ انتشار
متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو

متن آهنگ پشت به زین آریو سورئال ترم از دست نوشته هام روی کاغذم از حجم اشتهام کم میشه وقتی که سنگ میچینن واسه هر دو پای فرهنگ اجتماع محضه اشتباه کوریم هر دومون وقتی که میزنن انگ اغتشاش به عزم اعتراض آدمای طایفه ی چرند حزب باد توجیه غلط عشق اسکناس تعریف درست شیپ انتهاست...

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد

متن آهنگ طعنه معین زد تنهایی میخواد دلم نمِ بارون و من برم شبا پرسه زنون چرا، همش حدس و گمونه چرا بی خبری ازم، چرا میری سری نزنی لگد زیرِ خاطره ها، تو با فاصله ها دلتنگ بودم و، بارون بهونه شد بارید و کوچه ها، دیوونه خونه شد ابرایِ رو سرم، فریاد میزنن طعنه به رفتنت،...

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری

متن آهنگ الله شهاب مظفری تو از چی دلخوری؟ پَرو نمیشه ریخت توو بالشت های آجری دلت گرفته و تفنگِ سرپُری ، از چی دلخوری؟ نه گریه داری و ، نه میشه خنده رو کشید به صورتت گذشته هات هنوز نمیره توو کَتت ، بغضه عادتت الله من سفید دنیام سیاه الله ، دل نمیشه سَر به راه الله ،...

متن و ترجمه موزیک subeme la radio از enrique iglesias

Súbeme la radio
Alza la radio
…صدای رادیو رو بلند کن
 
Trá-tráeme el alco*hol
Bri-Bring me the liquor
…برام ال*کل بیار
 
Súbeme la radio que esta es mi canción
Turn up the radio, this is my song
صدای رادیو رو بلند کن چون این آهنگ منه
 
Siente el bajo que va subiendo
Feel the bass that is going up
آروم حسش کن چون داره زیاد میشه
 
Tráeme el alco*hol que quita el dolor
Bring me alco*hol that takes away pain
ال*کل برام بیار که دردمو از بین ببره
 
Hoy vamos a juntar la luna y el sol
Today we’re putting the moon and the sun together
امروز میخواییم ماه و خورشید رو جفت کنیم

متن و ترجمه موزیک subeme la radio از enrique iglesias

Súbeme la radio que esta es mi canción
Turn up the radio, this is my song
صدای رادیو رو بلند کن چون این آهنگ منه
 
Siente el bajo que va subiendo
Feel the bass that is going up
آروم حسش کن چون داره زیاد میشه
 
Tráeme el alco*hol que quita el dolor
Bring me alco*hol that takes away pain
ال*کل برام بیار که دردمو از بین ببره
 
Hoy vamos a juntar la luna y el sol
Today we’re putting the moon and the sun together
امروز میخواییم ماه و خورشید رو جفت کنیم
 
Ya no me importa nada
Nothing is important to me now
دیگه چیزی برام مهم نیس
 
Ni el día ni la hora
Neither the day or the hour
نه روز نه ساعت
 
Si lo he perdido todo
If I have lost everything
اگه تمام چیزا رو از دست دادم
 
Me has dejado en las sombras
You’ve left me in the shadows
و منو درون سایه ها ول کردی
 
Te juro que te pienso
I swear that I think of you
قسم میخورم بهت فک میکنم
 
Hago el mejor intento
I try my best
تمام تلاشمو کردم
 
El tiempo pasa lento
Time goes slowly
وقتم داره تموم میشه
 
Y yo me voy muriendo
sto morendo
و من خواهم مرد
 
(Y yo me voy muriendo)
(sto morendo)
(و من خواهم مرد)
 
Si llega la noche y tú no contestas
If the night comes and you do not answer
اگه شب بشه و توجواب ندی
 
Te juro me quedo esperando en tu puerta
I swear I’m waiting at your door
قسم میخورم دم در (خونت) منتظر میمونم
 
Vivo pasando las noches en vela
I live spending sleepless nights
شب عشق و حال میکنیم
 
Y sigo cantando bajo la luna llena
And I keep singing under the full moon
و زیر نور ماه کامل میخونیم
 
Súbeme la radio que esta es mi canción
Turn up the radio, this is my song
صدای رادیو رو بلند کن چون این آهنگ منه
 
Siente el bajo que va subiendo
Feel the bass that is going up
آروم حسش کن چون داره زیاد میشه
 
Tráeme el alco*hol que quita el dolor
Bring me alco*hol that takes away pain
ال*کل برام بیار که دردمو از بین ببره
 
Hoy vamos a juntar la luna y el sol
Today we’re putting the moon and the sun together
امروز میخواییم ماه و خورشید رو جفت کنیم

متن و ترجمه موزیک subeme la radio از enrique iglesias

Súbeme la radio que esta es mi canción
Turn up the radio, this is my song
صدای رادیو رو بلند کن چون این آهنگ منه
 
Siente el bajo que va subiendo
Feel the bass that is going up
آروم حسش کن چون داره زیاد میشه
 
Tráeme el alco*hol que quita el dolor
Bring me alco*hol that takes away pain
ال*کل برام بیار که دردمو ازبین ببره
 
Hoy vamos a juntar la luna y el sol
Today we’re putting the moon and the sun together
امروز میخواییم ماه و خورشید رو جفت کنیم
 
Huyendo del pasado
Runnin away from the past
از گذشته فرار میکنیم
 
En cada madrugada
On every morning
در هر طلوع
 
No encuentro ningún modo
I can not find any way
…به هیچ عنوان
 
De borrar nuestra historia
Of deleting our story
هیچ جای) داستانو حذف نمیکنیم)
 
A su salud bebiendo
To your health I drink
ب سلامتیه ش*راب خوردن
 
(A su salud bebiendo)
(To your health I dr*ink)
(ب سلامتیه شراب خوردن)
 
Mientras me quede aliento
As long as I breathe
هرچند دارم نفس میکشم
 
(Mientras me quede aliento)
(As long as I breathe)
(هرچند دارم نفس میکشم)
 
Solo le estoy pidiendo
I’m just asking
فقط دارم ازش درخواست میکنم
 
(Solo te estoy pidiendo)
(I’m just asking you )
(فقط دارم ازش درخواست میکنم)
 
Romper este silencio
To break this silence
که این سکوتو بشکنیم
 
(Romper este silencio)
(To break this silence)
(که این سکوتو بشکنیم)

متن و ترجمه موزیک subeme la radio از enrique iglesias

Súbeme la radio que esta es mi canción
Turn up the radio, this is my song
صدای رادیو رو بلند کن چون این آهنگ منه
 
Siente el bajo que va subiendo
Feel the bass that is going up
آروم حسش کن چون داره زیاد میشه
 
Tráeme el alco*hol que quita el dolor
Bring me alco*hol that takes away pain
ال*کل برام بیار که دردمو از بین ببره
 
Hoy vamos a juntar la luna y el sol
Today we’re putting the moon and the sun together
امروز میخواییم ماه و خورشید رو جفت کنیم

متن و ترجمه موزیک subeme la radio از enrique iglesias

Súbeme la radio que esta es mi canción
Turn up the radio, this is my song
صدای رادیو رو بلند کن چون این آهنگ منه
 
Siente el bajo que va subiendo
Feel the bass that is going up
آروم حسش کن چون داره زیاد میشه
 
Tráeme el alco*hol que quita el dolor
Bring me alco*hol that takes away pain
ال*کل برام بیار که دردمو ازبین ببره
 
Hoy vamos a juntar la luna y el sol
Today we’re putting the moon and the sun together
امروز میخواییم ماه و خورشید رو جفت کنیم
 
Ando loco y desesperado en busca de tu amor
I’m crazy and desesperate looking for your love
دیوونه شدم و از پیداکردن عشقت ناامید شدم
 
No me dejes en esta soledad te pido
don’t leave me in loneliness please
ازت میخوام تواین تنهایی ولم نکنی
 
En verdad te digo, vuelve conmigo
I really tell you, come back to me
درواقع بهت میگم برگرد پیشم
 
Si tú me llamas, te juro que bailamos
If you call me, I swear we’ll dance
اگه صدام بزنی قسم میخورم باهم میرقصیم
 
Y yo quiero verte ya
I want to see you know
و میخوام ببینمت
 
Ya no aguanto más
I can’t take this any more
دیگه منتظر نمیمونم
 
Quiero darte calor
I want to warm you
میخوام تحریکت کنم
 
Solo una vez más
Just one more times
فقط یه باردیگه
 
Ya no aguanto más
I can’t take this any more
دیگه صبر نمیکنم
 
Quiero verte ya, oh
I want to see you already, oh
میخوام ببینمت
 
Yo no te miento
I’m not lying you
بهت دروغ نمیگم
 
Todavía te espero
I’m still waiting for you
هنوز منتظرتم
 
Sabes bien que te quiero
You know well that I love you
خوب میدونی دوست دارم
 
No sé vivir sin ti
I do not know how to live without you
بدون تو نمیتونم زندگی کنم
 
Yo no te miento
I’m not lying you
بهت دروغ نمیگم
 
Todavía te espero
I’m still waiting for you
هنوز منتظرتم
 
Sabes bien que te quiero
You know well that I love you
خوب میدونی دوست دارم
 
No sé vivir sin ti
I don’t know how to live without you
بدون تو نمیتونم زندگی کنم

متن و ترجمه موزیک subeme la radio از enrique iglesias

Súbeme la radio que esta es mi canción
Turn up the radio, this is my song
صدای رادیو رو بلند کن چون این آهنگ منه
 
Siente el bajo que va subiendo
Feel the bass that is going up
آروم حسش کن چون داره زیاد میشه
 
Tráeme el alco*hol que quita el dolor
Bring me alco*hol that takes away pain
ال*کل برام بیار که دردمو از بین ببره
 
Hoy vamos a juntar la luna y el sol
Today we’re putting the moon and the sun together
امروز میخواییم ماه و خورشید رو جفت کنیم
 
Súbeme la radio que esta es mi canción
Turn up the radio, this is my song
صدای رادیو رو بلند کن چون این آهنگ منه
 
Siente el bajo que va subiendo
Feel the bass that is going up
آروم حسش کن چون داره زیاد میشه
 
Tráeme el alco*hol que quita el dolor
Bring me alco*hol that takes away pain
ال*کل برام بیار که دردمو ازبین ببره
 
Hoy vamos a juntar la luna y el sol
Today we’re putting the moon and the sun together
امروز میخواییم ماه و خورشید رو جفت کنیم
 
Súbeme la radio
Alza la radio
…صدای رادیو رو بلند کن
 
Trá-tráeme el alco*hol
Bri-Bring me the liquor
…برام ال*کل بیار
 
Súbeme la radio
Alza la radio
….صدای رادیو رو بلند کن

متن و ترجمه موزیک subeme la radio از enrique iglesias

پیشنهاد جالب !  متن آهنگ اون مثل داداشم بود هیچکس

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code