پاسخ های بازی کلماتیک
پاسخ های بازی کلماتیک
08/17/2018 تاریخ انتشار
جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه : ۱- شهر، شیر، شیره، ریشه، ریش ۲- برگ، برگه، بره، گره، گربه ۳- ادم، مداد، دما، داد، دام ۴- اهن، گناه، نگاه، اهنگ ۵- لحیم، حمل، میل، محل، حلیم ۶- تمشک، مشک، تشک، شکم، مشت ۷- مدار، ادم، دام، رام، مراد، مادر ۸- دختر، خرد، رخت، ترد، درخت ۹- قالب،...

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات : بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات ۱- آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری ۲- منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی ۳- مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی ۴- کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان ۵- مرداب، اقیانوس، خلیج،...

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات   جواب بازی رولت بخش شیرینی ۱- جواب ۲- انشا ۳- بالا ۴- تلفن ۵- کاسه ۶- طوطی ۷- بلبل ۸- لوله ۹- کلاه ۱۰- عقرب ۱۱- قیمه ۱۲- مشهد ۱۳- لوزی ۱۴- انار ۱۵- پوشک ۱۶- مدیر ۱۷-...

پاسخ بازی کلماتیک

با سلام خدمت شما عزیزان همراه آسوده وب ، تمامی مراحل بازی کلماتیک در زیر پاسخ داده است و در بخش نظرات ( آخر همین صفحه ) آپدیت جواب ها قرار داده شده است.

پاسخ مرحله 1 بازی کلماتیک

۱ – کلمات این مرحله : آب / بابا

پاسخ مرحله 2 بازی کلماتیک

۲ – کلمات این مرحله : با / ابا

پاسخ مرحله 3 بازی کلماتیک

۳ – کلمات این مرحله : ری / رای / یار

پاسخ مرحله 4 بازی کلماتیک

۴ – کلمات این مرحله : بت / تب / تاب

پاسخ مرحله 5 بازی کلماتیک

۵ – کلمات این مرحله : لب / بلا / بال

پاسخ مرحله 6 بازی کلماتیک

۶ – کلمات این مرحله : شک / کت / کش / تشک

پاسخ مرحله 7 بازی کلماتیک

۷ – کلمات این مرحله : زر / ورز / روز / زور

پاسخ مرحله 8 بازی کلماتیک

۸ – کلمات این مرحله : نو / ون / نوچ

پاسخ مرحله 9 بازی کلماتیک

۹ – کلمات این مرحله : بز / رب / رز / زبر

پاسخ مرحله 10 بازی کلماتیک

۱۰ – کلمات این مرحله : دم / کد / مد / کم / کمد

پاسخ مرحله 11 بازی کلماتیک

۱۱ – کلمات این مرحله : کم / نم / نمک

پاسخ مرحله 12 بازی کلماتیک

۱۲ – کلمات این مرحله : ته / تی / تهی

پاسخ مرحله 13 بازی کلماتیک

۱۳ – کلمات این مرحله : نیک / یکی / نیکی

پاسخ مرحله 14 بازی کلماتیک

۱۴ – کلمات این مرحله : سال / فال / لاف / سفال

پاسخ مرحله 15 بازی کلماتیک

۱۵ – کلمات این مرحله : کته / هتک / تکیه / تیکه

پاسخ مرحله 16 بازی کلماتیک

۱۶ – کلمات این مرحله : شهر / ریش / شیره / ریشه / شهیر

پاسخ مرحله 17 بازی کلماتیک

۱۷ – کلمات این مرحله : حرص / حریص / حصیر / صریح

پاسخ مرحله 18 بازی کلماتیک

۱۸ – کلمات این مرحله : نی / ننگ / نگین

پاسخ مرحله 19 بازی کلماتیک

۱۹ – کلمات این مرحله : حس / سر / سحر / سری / سیر / سحری

پاسخ مرحله 20 بازی کلماتیک

۲۰ – کلمات این مرحله : مچ / مه / چشم / چشمه

پاسخ مرحله 21 بازی کلماتیک

۲۱ – کلمات این مرحله : روز / زبر / بروز / برزو

پاسخ مرحله 22 بازی کلماتیک

۲۲ – کلمات این مرحله : پر / پا / روا / پارو / پروا

پاسخ مرحله 23 بازی کلماتیک

۲۳ – کلمات این مرحله : ارم / آدم / مادر / مدار / درام / دمار / مراد

پاسخ مرحله 24 بازی کلماتیک

۲۴ – کلمات این مرحله : امن / نام / نما / امان

پاسخ مرحله 25 بازی کلماتیک

۲۵ – کلمات این مرحله : انس / کنس / ساک / ساکن / ناکس

پاسخ مرحله 26 بازی کلماتیک

۲۶ – کلمات این مرحله : یک / نیک / عینک

پاسخ مرحله 27 بازی کلماتیک

۲۷ – کلمات این مرحله : هوش / هوس / شوسه

پاسخ مرحله 28 بازی کلماتیک

۲۸ – کلمات این مرحله : نوا / نان / وان / نانو

پاسخ مرحله 29 بازی کلماتیک

۲۹ – کلمات این مرحله : خط / شک / خشک / خطکش

پاسخ مرحله 30 بازی کلماتیک

۳۰ – کلمات این مرحله : ایل / یال / اصل / اصیل / اصلی

پاسخ مرحله 31 بازی کلماتیک

۳۱ – کلمات این مرحله : کویر / کوری / کروی

پاسخ مرحله 32 بازی کلماتیک

۳۲ – کلمات این مرحله : هک / چک / چکه / کوه / کوچ / کوچه

پاسخ مرحله 33 بازی کلماتیک

۳۳ – کلمات این مرحله : نیم / نمک / یمن / نمکی / کمین

پاسخ مرحله 34 بازی کلماتیک

۳۴ – کلمات این مرحله : آیه / آهن / ناهی / آهنی

پاسخ مرحله 35 بازی کلماتیک

۳۵ – کلمات این مرحله : نخ / خان / خانه

پاسخ مرحله 36 بازی کلماتیک

۳۶ – کلمات این مرحله : رخت / خرد / ترد / درخت / دختر

پاسخ مرحله 37 بازی کلماتیک

۳۷ – کلمات این مرحله : دم / نم / مد / منش / نمد / دشمن

پاسخ مرحله 38 بازی کلماتیک

۳۸ – کلمات این مرحله : وجد / جلو / ولد / جدل / جلد / جدول

پاسخ مرحله 39 بازی کلماتیک

۳۹ – کلمات این مرحله : پشه / هوش / پوشه

پاسخ مرحله 40 بازی کلماتیک

۴۰ – کلمات این مرحله : مار / رام / مرگ / گرم / گام / ارگ / گرما

پاسخ مرحله 41 بازی کلماتیک

۴۱ – کلمات این مرحله : آس / سن / سان / آسان / ناسا

پاسخ مرحله 42 بازی کلماتیک

۴۲ – کلمات این مرحله : تی / یخ / سیخ / تخس / خیس / سخت / سختی

پاسخ مرحله 43 بازی کلماتیک

۴۳ – کلمات این مرحله : اشد / شاد / یاد / شیدا / شاید / شادی / شیاد

پاسخ مرحله 44 بازی کلماتیک

۴۴ – کلمات این مرحله : زن / ده / زهد / هند / نزد / زنده

پاسخ مرحله 45 بازی کلماتیک

۴۵ – کلمات این مرحله : ورز / شور / روش / وزش / ورزش

پاسخ مرحله 46 بازی کلماتیک

۴۶ – کلمات این مرحله : باک / تاک / کتب / کاتب / کتاب

پاسخ مرحله 47 بازی کلماتیک

۴۷ – کلمات این مرحله : تر / دف / فر / ترد / فرد / دفتر

پاسخ مرحله 48 بازی کلماتیک

۴۸ – کلمات این مرحله : داد / مدد / دام / دما / مداد

پاسخ مرحله 49 بازی کلماتیک

۴۹ – کلمات این مرحله : فک / کف / فن / کند / کنف / دفن / کفن / فندک

پاسخ مرحله 50 بازی کلماتیک

۵۰ – کلمات این مرحله : یکه / سکه / کیسه

پاسخ مرحله 51 بازی کلماتیک

۵۱ – کلمات این مرحله : بته / بست / بهت / بسته

پاسخ مرحله 52 بازی کلماتیک

۵۲ – کلمات این مرحله : بیم / بیمه / مهیب

پاسخ مرحله 53 بازی کلماتیک

۵۳ – کلمات این مرحله : اسد / داس / دیس / سید / یاس / اسید

پاسخ مرحله 54 بازی کلماتیک

۵۴ – کلمات این مرحله : بره / برگ / رگه / گره / برگه / گربه

پاسخ مرحله 55 بازی کلماتیک

۵۵ – کلمات این مرحله : ماه / ماهی / مایه / مهیا

پاسخ مرحله 56 بازی کلماتیک

۵۶ – کلمات این مرحله : دل / لب / بدل / بدن / بلد / بند / بلند

پاسخ مرحله 57 بازی کلماتیک

۵۷ – کلمات این مرحله : زره / ریه / هرز / هیز / ریز / زهر / زیره

پاسخ مرحله 58 بازی کلماتیک

۵۸ – کلمات این مرحله : ساق / یاس / ساقی / قیاس / سیاق

پاسخ مرحله 59 بازی کلماتیک

۵۹ – کلمات این مرحله : ابر / شار / برش / بشر / بارش / شراب

پاسخ مرحله 60 بازی کلماتیک

۶۰ – کلمات این مرحله : امن / دام / دما / ندا / نمد / دامن / نادم / نماد

پاسخ مرحله 61 بازی کلماتیک

۶۱ – کلمات این مرحله : هار / بار / بها / راه / بهار / راهب

پاسخ مرحله 62 بازی کلماتیک

۶۲ – کلمات این مرحله : لک / هل / کله / لبه / لکه / کلبه

پاسخ مرحله 63 بازی کلماتیک

۶۳ – کلمات این مرحله : ارد / دار / ردا / درک / کار / کدر / راد / کرد / کادر / اردک / راکد / کارد

پاسخ مرحله 64 بازی کلماتیک

۶۴ – کلمات این مرحله : تار / تاک / ترک / راکت / کرات / کارت

پاسخ مرحله 65 بازی کلماتیک

۶۵ – کلمات این مرحله : مو / مزه / موز / موزه

پاسخ مرحله 66 بازی کلماتیک

۶۶ – کلمات این مرحله : سری / سیر / کسر / ریسک / سیرک / کسری / کرسی

پاسخ مرحله 67 بازی کلماتیک

۶۷ – کلمات این مرحله : کک / چک / کوچ / کوک / کوچه

پاسخ مرحله 68 بازی کلماتیک

۶۸ – کلمات این مرحله : سفر / سرفه / سفره

پاسخ مرحله 69 بازی کلماتیک

۶۹ – کلمات این مرحله : کلم / ملک / کله / کلمه / مهلک / ملکه

پاسخ مرحله 70 بازی کلماتیک

۷۰ – کلمات این مرحله : امر / ران / نرم / مار / امن / رام / رمان / منار

پاسخ مرحله 71 بازی کلماتیک

۷۱ – کلمات این مرحله : جهل / جمله / مجله

پاسخ مرحله 72 بازی کلماتیک

۷۲ – کلمات این مرحله : خر / رخ / خرس / سرخ / سرو / خروس / خسرو / رسوخ

پاسخ مرحله 73 بازی کلماتیک

۷۳ – کلمات این مرحله : گوش / گوی / گوشی / گویش

پاسخ مرحله 74 بازی کلماتیک

۷۴ – کلمات این مرحله : شل / لش / یل / شلیل

پاسخ مرحله 75 بازی کلماتیک

۷۵ – کلمات این مرحله : مو / می / وام / مایو

پاسخ مرحله 76 بازی کلماتیک

۷۶ – کلمات این مرحله : نوا / ناو / وان / انس / اونس / سونا

پاسخ مرحله 77 بازی کلماتیک

۷۷ – کلمات این مرحله : ساق / سقا / ساقه

پاسخ مرحله 78 بازی کلماتیک

۷۸ – کلمات این مرحله : کمر / کرم / مرز / رمز / مرکز

پاسخ مرحله 79 بازی کلماتیک

۷۹ – کلمات این مرحله : شب / به / شیب / بیشه / شبیه

پاسخ مرحله 80 بازی کلماتیک

۸۰ – کلمات این مرحله : ترک / فکر / کتف / کفر / تفکر / کفتر

پاسخ مرحله 81 بازی کلماتیک

۸۱ – کلمات این مرحله : ارگ / رنگ / انگ / گران / نگار

پاسخ مرحله 82 بازی کلماتیک

۸۲ – کلمات این مرحله : دهم / شهد / مهد / مشهد

پاسخ مرحله 83 بازی کلماتیک

۸۳ – کلمات این مرحله : قله / قول / قوه / هلو / قلوه

پاسخ مرحله 84 بازی کلماتیک

۸۴ – کلمات این مرحله : حمل / ملی / میل / محل / حلیم / محلی / لحیم / ملیح

پاسخ مرحله 85 بازی کلماتیک

۸۵ – کلمات این مرحله : بنا / ناب / انبر / برنا

پاسخ مرحله 86 بازی کلماتیک

۸۶ – کلمات این مرحله : نا / نخ / خان / نان / ناخن

پاسخ مرحله 87 بازی کلماتیک

۸۷ – کلمات این مرحله : باب / باک / بابک / کباب

پاسخ مرحله 88 بازی کلماتیک

۸۸ – کلمات این مرحله : وجه / هجو / جوجه

پاسخ مرحله 89 بازی کلماتیک

۸۹ – کلمات این مرحله : شنل / لگن / لنگ / شلنگ / گلشن

پاسخ مرحله 90 بازی کلماتیک

۹۰ – کلمات این مرحله : هاگ / گناه / نگاه / آهنگ

پاسخ مرحله 91 بازی کلماتیک

۹۱ – کلمات این مرحله : تشک / شیک / کشت / کشتی

پاسخ مرحله 92 بازی کلماتیک

۹۲ – کلمات این مرحله : فنس / فنی / نفس / نفیس

پاسخ مرحله 93 بازی کلماتیک

۹۳ – کلمات این مرحله : رشد / گرد / شگرد / گردش

پاسخ مرحله 94 بازی کلماتیک

۹۴ – کلمات این مرحله : یخ / رخ / خیر / آخر / اخیر / خیار

پاسخ مرحله 95 بازی کلماتیک

۹۵ – کلمات این مرحله : شهد / دیه / هدی / شهید

پاسخ مرحله 96 بازی کلماتیک

۹۶ – کلمات این مرحله : شیر / شور / روش / روی / رویش / یورش

پاسخ مرحله 97 بازی کلماتیک

۹۷ – کلمات این مرحله : پل / لپ / سیل / پلیس

پاسخ مرحله 98 بازی کلماتیک

۹۸ – کلمات این مرحله : اسب / بال / بلا / سال / لباس

پاسخ مرحله 99 بازی کلماتیک

۹۹ – کلمات این مرحله : ده / نخ / دهن / هند / خنده

پاسخ مرحله 100 بازی کلماتیک

۱۰۰ – کلمات این مرحله : پریز / پیرو / روزی / زیور / وزیر / پیروز / پرویز

پاسخ مرحله 101 بازی کلماتیک

۱۰۱ – کلمات این مرحله : اجین / جانی / جوان / جویا / ناجی / نجوا / وجین / جوانی

پاسخ مرحله 102 بازی کلماتیک

۱۰۲ – کلمات این مرحله : اکو / نوک / نیکو / کیان / یکان / کیوان

پاسخ مرحله 103 بازی کلماتیک

۱۰۳ – کلمات این مرحله : ماش / شنا / شام / نیش / میش / شامی / مینا / مانی / منشی / ایمن / ماشین / نمایش

پاسخ مرحله 104 بازی کلماتیک

۱۰۴ – کلمات این مرحله : گرو / گاو / ارگ / گور / نور / نوار / واگن / انگور

پاسخ مرحله 105 بازی کلماتیک

۱۰۵ – کلمات این مرحله : نقلی / قالی / قلیا / لایق / ناقل / نایل / نقال / قلیان

پاسخ مرحله 106 بازی کلماتیک

۱۰۶ – کلمات این مرحله : آلو / بوم / لبو / مبل / وام / بلوا / مولا / وبال / آلبوم

پاسخ مرحله 107 بازی کلماتیک

۱۰۷ – کلمات این مرحله : نهی / آیین / آهنی / آینه / نهایی

پاسخ مرحله 108 بازی کلماتیک

۱۰۸ – کلمات این مرحله : حوض / حوضه / حوضچه

پاسخ مرحله 109 بازی کلماتیک

۱۰۹ – کلمات این مرحله : باغ / چاه / بچه / بها / باغچه

پاسخ مرحله 110 بازی کلماتیک

۱۱۰ – کلمات این مرحله : اردو / یاور / دریا / ویار / یارو / رویا / ورید / وادی / راوی / دوری / داوری / دیوار / رادیو

پاسخ مرحله 111 بازی کلماتیک

۱۱۱ – کلمات این مرحله : آزاد / زیاد / ایزد / زاید / آزادی

پاسخ مرحله 112 بازی کلماتیک

۱۱۲ – کلمات این مرحله : تهی / نیت / تنه / نهی / جهت / نتیجه

پاسخ مرحله 113 بازی کلماتیک

۱۱۳ – کلمات این مرحله : شیک / خشک / شیخ / خشکی / خطکش / خطکشی

پاسخ مرحله 114 بازی کلماتیک

۱۱۴ – کلمات این مرحله : هوا / ذوق / آهو / قوا / قوه / آذوقه

پاسخ مرحله 115 بازی کلماتیک

۱۱۵ – کلمات این مرحله : آرام / آمار / مجرا / ماجرا / اجرام

پاسخ مرحله 116 بازی کلماتیک

۱۱۶ – کلمات این مرحله : جوار / ابرو / باور / جارو / جواب / واجب / جوراب

پاسخ مرحله 117 بازی کلماتیک

۱۱۷ – کلمات این مرحله : افت / تاب / فتا / بافت / آفات / آفتاب

پاسخ مرحله 118 بازی کلماتیک

۱۱۸ – کلمات این مرحله : حرم / رحم / مهر / هرم / محل / محله / حمله / مرحله

پاسخ مرحله 119 بازی کلماتیک

۱۱۹ – کلمات این مرحله : سود / دست / دیو / سوت / سوتی / دستی / دوست / دوستی

پاسخ مرحله 120 بازی کلماتیک

۱۲۰ – کلمات این مرحله : انبه / آمنه / بهمن / منها / نامه / بهنام

پاسخ مرحله 121 بازی کلماتیک

۱۲۱ – کلمات این مرحله : پرتو / پستو / پوست / ترسو / پرستو / پوستر

پاسخ مرحله 122 بازی کلماتیک

۱۲۲ – کلمات این مرحله : دامن / زمان / نادم / نماد / نماز / نامزد

پاسخ مرحله 123 بازی کلماتیک

۱۲۳ – کلمات این مرحله : سود / عدس / عمو / عمد / وسع / عمود / موعد / مسعود

پاسخ مرحله 124 بازی کلماتیک

۱۲۴ – کلمات این مرحله : ترنم / تینر / ریتم / نرمی / متین / تمرین

پاسخ مرحله 125 بازی کلماتیک

۱۲۵ – کلمات این مرحله : شرم / شمش / یشم / شمشیر

پاسخ مرحله 126 بازی کلماتیک

۱۲۶ – کلمات این مرحله : دست / مست / ستم / متد / مدت / مستعد

پاسخ مرحله 127 بازی کلماتیک

۱۲۷ – کلمات این مرحله : اپل / پاپ / تپل / لات / آتل / پالت / لپتاپ

پاسخ مرحله 128 بازی کلماتیک

۱۲۸ – کلمات این مرحله : تمنا / توان / ناتو / وانت / تومان / مانتو

پاسخ مرحله 129 بازی کلماتیک

۱۲۹ – کلمات این مرحله : طاس / وسط / واسط / طاووس

پاسخ مرحله 130 بازی کلماتیک

۱۳۰ – کلمات این مرحله : اسیر / سایر / سیار / گاری / گریس / گیرا / سیگار

پاسخ مرحله 131 بازی کلماتیک

۱۳۱ – کلمات این مرحله : غنی / منگ / مین / مغنی / غمگین

پاسخ مرحله 132 بازی کلماتیک

۱۳۲ – کلمات این مرحله : جرز / جری / جزر / جیر / رجز / زجر / زجه / زهر / جیره / زیره / هجری / جزیره

پاسخ مرحله 133 بازی کلماتیک

۱۳۳ – کلمات این مرحله : فکر / کار / کفر / کافر / کفار / افکار

پاسخ مرحله 134 بازی کلماتیک

۱۳۴ – کلمات این مرحله : برخی / ریخت / تبخیر / تخریب

پاسخ مرحله 135 بازی کلماتیک

۱۳۵ – کلمات این مرحله : ابری / اریب / باری / بایر / بیات / تایر / تیبا / باتری

پاسخ مرحله 136 بازی کلماتیک

۱۳۶ – کلمات این مرحله : روال / شورا / لارو / لواش / واشر / شلوار

پاسخ مرحله 137 بازی کلماتیک

۱۳۷ – کلمات این مرحله : تشنه / توشه / شهوت / نوشت / نوشته

پاسخ مرحله 138 بازی کلماتیک

۱۳۸ – کلمات این مرحله : دافع / دفاع / معاد / معاف / مفاد / مدافع

پاسخ مرحله 139 بازی کلماتیک

۱۳۹ – کلمات این مرحله : جام / مهم / هجا / ماه / جامه / مهاجم

پاسخ مرحله 140 بازی کلماتیک

۱۴۰ – کلمات این مرحله : ترش / ترم / تیر / تیم / رشت / متر / مشت / ترشی / مشتی / مشتری

پاسخ مرحله 141 بازی کلماتیک

۱۴۱ – کلمات این مرحله : ایده / دانه / دایه / دنیا / دهان / نهاد / هادی / ناهید / آدینه / آینده

پاسخ مرحله 142 بازی کلماتیک

۱۴۲ – کلمات این مرحله : کاهن / کاهی / کیان / کینه / آکنه / کنایه / کیهان

پاسخ مرحله 143 بازی کلماتیک

۱۴۳ – کلمات این مرحله : ریگ / کیف / گری / کفری / کیفر / کفگیر

پاسخ مرحله 144 بازی کلماتیک

۱۴۴ – کلمات این مرحله : ناشی / شناس / شانس / شاسی / شانسی

پاسخ مرحله 145 بازی کلماتیک

۱۴۵ – کلمات این مرحله : آوا / پرو / پروا / آوار / پارو / اروپا

پاسخ مرحله 146 بازی کلماتیک

۱۴۶ – کلمات این مرحله : پتو / توپ / ننو / نپتون

پاسخ مرحله 147 بازی کلماتیک

۱۴۷ – کلمات این مرحله : اوره / آهار / آواره / اهورا

پاسخ مرحله 148 بازی کلماتیک

۱۴۸ – کلمات این مرحله : کام / کما / کژی / ماژیک

پاسخ مرحله 149 بازی کلماتیک

۱۴۹ – کلمات این مرحله : اکو / پاک / پوک / کاپ / کاو / کوژ / اوپک / پژواک

پاسخ مرحله 150 بازی کلماتیک

۱۵۰ – کلمات این مرحله : تبر / ترب / ربط / مطب / تمبر / مرتب / مطرب / مرتبط

پاسخ مرحله 151 بازی کلماتیک

۱۵۱ – کلمات این مرحله : قاب / عقب / عبا / تابع / عقاب / عاقبت

پاسخ مرحله 152 بازی کلماتیک

۱۵۲ – کلمات این مرحله : جاری / جانی / رایج / ناجی / نجار / آرنج / انجیر / جریان

پاسخ مرحله 153 بازی کلماتیک

۱۵۳ – کلمات این مرحله : افق / خان / فاق / فنا / ناف / نفخ / نفاق / خفقان

پاسخ مرحله 154 بازی کلماتیک

۱۵۴ – کلمات این مرحله : اطلس / باطل / بساط / طالب / طلاب / طبال / لباس / اسطبل

پاسخ مرحله 155 بازی کلماتیک

۱۵۵ – کلمات این مرحله : حنا / حیا / وحی / حاوی / حیوان / نواحی

پاسخ مرحله 156 بازی کلماتیک

۱۵۶ – کلمات این مرحله : فرد / دیر / رشد / شرف / فرش / فیش / ردیف / رشید / شریف / فرید / فرشید

پاسخ مرحله 157 بازی کلماتیک

۱۵۷ – کلمات این مرحله : قسمت / قیمت / متقی / مستی / تقسیم

پاسخ مرحله 158 بازی کلماتیک

۱۵۸ – کلمات این مرحله : آخری / اخیر / اریب / بایر / بخار / خراب / خیار / بخاری

پاسخ مرحله 159 بازی کلماتیک

۱۵۹ – کلمات این مرحله : صاف / صنف / نصف / اصناف / انصاف / ناصاف

پاسخ مرحله 160 بازی کلماتیک

۱۶۰ – کلمات این مرحله : آلی / ایل / لات / یال / آتل / آلات / آیات / ایلات / ایالت

پاسخ مرحله 161 بازی کلماتیک

۱۶۱ – کلمات این مرحله : انگل / گالن / گران / لنگر / نگار / گلنار

پاسخ مرحله 162 بازی کلماتیک

۱۶۲ – کلمات این مرحله : حنا / حیا / رای / نیا / حیران / ریحان

پاسخ مرحله 163 بازی کلماتیک

۱۶۳ – کلمات این مرحله : بارم / درام / مادر / مبرا / مدار / مدبر / مربا / مرداب

پاسخ مرحله 164 بازی کلماتیک

۱۶۴ – کلمات این مرحله : چال / چای / خال / خالی / خیال / یخچال

پاسخ مرحله 165 بازی کلماتیک

۱۶۵ – کلمات این مرحله : پره / پهن / رنج / رهن / نهر / هنر / پنجه / پنجره

پاسخ مرحله 166 بازی کلماتیک

۱۶۶ – کلمات این مرحله : باج / جذب / باجه / جذاب / جذبه / جاذبه

پاسخ مرحله 167 بازی کلماتیک

۱۶۷ – کلمات این مرحله : ترک / تور / رکن / کور / نور / نوک / وتر / تنور / نوکر / کنتور

پاسخ مرحله 168 بازی کلماتیک

۱۶۸ – کلمات این مرحله : گاز / گدا / هاگ / زاده / زاهد / گدازه

پاسخ مرحله 169 بازی کلماتیک

۱۶۹ – کلمات این مرحله : ایل / زال / گلی / لیگ / لیز / ازلی / زگیل / ازگیل

پاسخ مرحله 170 بازی کلماتیک

۱۷۰ – کلمات این مرحله : فوت / نفت / نوع / نفع / نعفن / تنوع / عفونت

پاسخ مرحله 171 بازی کلماتیک

۱۷۱ – کلمات این مرحله : اتو / قوا / قوت / قوی / وقت / آتی / وقتی / یاقوت

پاسخ مرحله 172 بازی کلماتیک

۱۷۲ – کلمات این مرحله : تنگ / انگ / شنا / شان / گشت / نشا / نشت / آتش / انگشت

پاسخ مرحله 173 بازی کلماتیک

۱۷۳ – کلمات این مرحله : امت / اتم / مات / مته / بهت / همت / ابهت / تابه / تباه / همتا / مهتاب

پاسخ مرحله 174 بازی کلماتیک

۱۷۴ – کلمات این مرحله : اجین / ناجی / نجات / جنایت / نتایج

پاسخ مرحله 175 بازی کلماتیک

۱۷۵ – کلمات این مرحله : حیا / رای / طرح / طیر / حیاط / طراح / طراحی

پاسخ مرحله 176 بازی کلماتیک

۱۷۶ – کلمات این مرحله : بچه / بره / بهت / چتر / چرب / چرت / تره / بهتر / رتبه / تربچه

پاسخ مرحله 177 بازی کلماتیک

۱۷۷ – کلمات این مرحله : رفعت / رفیع / فرعی / رعیت / ترفیع / تعریف

پاسخ مرحله 178 بازی کلماتیک

۱۷۸ – کلمات این مرحله : جاری / اجیر / جراح / حراج / حجار / رایج / حاجی / جراحی / حراجی

پاسخ مرحله 179 بازی کلماتیک

۱۷۹ – کلمات این مرحله : تولد / دولت / تولید / دولتی

پاسخ مرحله 180 بازی کلماتیک

۱۸۰ – کلمات این مرحله : شکل / شوک / کشک / کشو / کلک / کوک / شکلک / کشکول

پاسخ مرحله 181 بازی کلماتیک

۱۸۱ – کلمات این مرحله : پشه / پهن / شاه / پناه / پهنا / شانه / پاشنه

پاسخ مرحله 182 بازی کلماتیک

۱۸۲ – کلمات این مرحله : بلوا / لابی / والی / وبال / ویلا / یابو / لوبیا

پاسخ مرحله 183 بازی کلماتیک

۱۸۳ – کلمات این مرحله : فال / لاف / لال / فلفل / لفاف / فلافل

پاسخ مرحله 184 بازی کلماتیک

۱۸۴ – کلمات این مرحله : منور / منیر / مینو / نرمی / نمور / نیرو / ورنی / نیمرو

پاسخ مرحله 185 بازی کلماتیک

۱۸۵ – کلمات این مرحله : مایه / مهیا / بیمه / ماهی / مهیب / بامیه

پاسخ مرحله 186 بازی کلماتیک

۱۸۶ – کلمات این مرحله : نایل / والی / اولین / لیوان / وانیل / ویلان

پاسخ مرحله 187 بازی کلماتیک

۱۸۷ – کلمات این مرحله : دین / صید / نیل / صندل / صندلی

پاسخ مرحله 188 بازی کلماتیک

۱۸۸ – کلمات این مرحله : انور / رانش / روان / روشن / شنوا / شورا / ناشر / نوار / واشر / شناور

پاسخ مرحله 189 بازی کلماتیک

۱۸۹ – کلمات این مرحله : تکرر / راکت / کاتر / کارت / کرات / تکرار

پاسخ مرحله 190 بازی کلماتیک

۱۹۰ – کلمات این مرحله : پاتک / پارک / پاکت / پارکت

پیشنهاد جالب !  جواب بازی فندق ادامه و آپدیت به صورت کامل

پاسخ مرحله 191 بازی کلماتیک

۱۹۱ – کلمات این مرحله : آبی / باج / جیب / عاج / عجب / عیب / عجیب / عجایب

پاسخ مرحله 192 بازی کلماتیک

۱۹۲ – کلمات این مرحله : جاز / جزا / هجا / هیز / جایز / جهاز / جایزه

پاسخ مرحله 193 بازی کلماتیک

۱۹۳ – کلمات این مرحله : رگه / رنگ / رهن / سنگ / نهر / گره / سنگر / سرنگ / سرهنگ / گرسنه

پاسخ مرحله 194 بازی کلماتیک

۱۹۴ – کلمات این مرحله : بارز / سراب / سزار / بازرس / سرباز

پاسخ مرحله 195 بازی کلماتیک

۱۹۵ – کلمات این مرحله : اخرا / بخار / خراب / اخبار

پاسخ مرحله 196 بازی کلماتیک

۱۹۶ – کلمات این مرحله : بیکار / باریک / رکابی

پاسخ مرحله 197 بازی کلماتیک

۱۹۷ – کلمات این مرحله : تراس / راست / ستار / راسته / ستاره

پاسخ مرحله 198 بازی کلماتیک

۱۹۸ – کلمات این مرحله : قوز / زین / قوی / وزن / یوز / وزین / قزوین

پاسخ مرحله 199 بازی کلماتیک

۱۹۹ – کلمات این مرحله : تنها / رانت / نهار / ترانه

پاسخ مرحله 200 بازی کلماتیک

۲۰۰ – کلمات این مرحله : بلاگ / گلاب / لابی / گلابی

پاسخ مرحله 201 بازی کلماتیک

۲۰۱ – کلمات این مرحله : سمن / سمی / سیم / مسن / مین / سینی / نسیم / سیمین

پاسخ مرحله 202 بازی کلماتیک

۲۰۲ – کلمات این مرحله : موقت / مقوی / تقویم / قومیت

پاسخ مرحله 203 بازی کلماتیک

۲۰۳ – کلمات این مرحله : موز / میز / یوز / یوم / مویز / موزیک

پاسخ مرحله 204 بازی کلماتیک

۲۰۴ – کلمات این مرحله : خطی / خیط / خاطی / خیاط / خیاطی

پاسخ مرحله 205 بازی کلماتیک

۲۰۵ – کلمات این مرحله : پنیر / پیرو / نیرو / ورنی / پروین

پاسخ مرحله 206 بازی کلماتیک

۲۰۶ – کلمات این مرحله : کایت / ماکت / متکا / متکی / یکتا / ماتیک

پاسخ مرحله 207 بازی کلماتیک

۲۰۷ – کلمات این مرحله : برنا / برنج / جانب / جبار / جناب / نجار / آرنج / جبران

پاسخ مرحله 208 بازی کلماتیک

۲۰۸ – کلمات این مرحله : چال / چنگ / لگن / لنگ / انگل / گالن / چنگال

پاسخ مرحله 209 بازی کلماتیک

۲۰۹ – کلمات این مرحله : جیره / مجری / مهیج / هجری / جریمه

پاسخ مرحله 210 بازی کلماتیک

۲۱۰ – کلمات این مرحله : تیر / تیز / ریز / زیر / قیر / رزق / تیزر / قرتی / ترقی / تزریق

پاسخ مرحله 211 بازی کلماتیک

۲۱۱ – کلمات این مرحله : چاک / کاک / کاو / کوک / چکاوک

پاسخ مرحله 212 بازی کلماتیک

۲۱۲ – کلمات این مرحله : نوکر / کورس / سکون / کوسن / نورس / کنسرو

پاسخ مرحله 213 بازی کلماتیک

۲۱۳ – کلمات این مرحله : پتو / پیت / تیپ / یون / تیوپ / پوتین

پاسخ مرحله 214 بازی کلماتیک

۲۱۴ – کلمات این مرحله : الک / اهل / کال / کاه / کله / لاک / آهک / کلاه / هلاک / کاهگل

پاسخ مرحله 215 بازی کلماتیک

۲۱۵ – کلمات این مرحله : بانو / صواب / نصاب / نواب / صابون

پاسخ مرحله 216 بازی کلماتیک

۲۱۶ – کلمات این مرحله : گونی / گویا / واگن / یگان / یوگا / آونگ / گونیا

پاسخ مرحله 217 بازی کلماتیک

۲۱۷ – کلمات این مرحله : راسو / رسوا / سوار / روستا

پاسخ مرحله 218 بازی کلماتیک

۲۱۸ – کلمات این مرحله : اشل / آغل / شال / شغل / شاغل / شغال / آشغال

پاسخ مرحله 219 بازی کلماتیک

۲۱۹ – کلمات این مرحله : ریواس / سواری / وارسی / واریس

پاسخ مرحله 220 بازی کلماتیک

۲۲۰ – کلمات این مرحله : انگ / منگ / گمان / مژگان

پاسخ مرحله 221 بازی کلماتیک

۲۲۱ – کلمات این مرحله : عارف / عرفا / نافع / عرفان

پاسخ مرحله 222 بازی کلماتیک

۲۲۲ – کلمات این مرحله : چرخ / چنگ / خنگ / رنگ / نرخ / خرچنگ

پاسخ مرحله 223 بازی کلماتیک

۲۲۳ – کلمات این مرحله : قند / نان / نقد / قناد / نقاد / ناقد / قندان

پاسخ مرحله 224 بازی کلماتیک

۲۲۴ – کلمات این مرحله : تشکل / تلاش / کاشت / کلاش / شکلات

پاسخ مرحله 225 بازی کلماتیک

۲۲۵ – کلمات این مرحله : نیش / شنا / نشا / ناشی / نشاط / شیطان

پاسخ مرحله 226 بازی کلماتیک

۲۲۶ – کلمات این مرحله : کاوش / کوشا / لواش / وکلا / لواشک

پاسخ مرحله 227 بازی کلماتیک

۲۲۷ – کلمات این مرحله : شکوه / شوکه / شکوفه

پاسخ مرحله 228 بازی کلماتیک

۲۲۸ – کلمات این مرحله : گسل / گلی / گیس / یاس / لیگ / سیال / گسیل / گیلاس

پاسخ مرحله 229 بازی کلماتیک

۲۲۹ – کلمات این مرحله : برادر / دربار / بردار

پاسخ مرحله 230 بازی کلماتیک

۲۳۰ – کلمات این مرحله : الگو / والد / ولاد / گودال

پاسخ مرحله 231 بازی کلماتیک

۲۳۱ – کلمات این مرحله : شانه / شاهی / ناشی / ناهی / شاهین

پاسخ مرحله 232 بازی کلماتیک

۲۳۲ – کلمات این مرحله : خشت / دخت / دشت / شدت / شهد / تشهد / خدشه / شهدخت

پاسخ مرحله 233 بازی کلماتیک

۲۳۳ – کلمات این مرحله : عادت / عادل / تعادل / عدالت

پاسخ مرحله 234 بازی کلماتیک

۲۳۴ – کلمات این مرحله : کیف / یکی / کیفی / فیزیک

پاسخ مرحله 235 بازی کلماتیک

۲۳۵ – کلمات این مرحله : اخم / خام / خشم / خوش / شاخ / شام / شخم / موش / اخمو / خاموش

پاسخ مرحله 236 بازی کلماتیک

۲۳۶ – کلمات این مرحله : تهی / تیز / جهت / زجه / هیز / تجزیه / تجهیز

پاسخ مرحله 237 بازی کلماتیک

۲۳۷ – کلمات این مرحله : آباد / آداب / ادعا / عابد / ابداع / ابعاد

پاسخ مرحله 238 بازی کلماتیک

۲۳۸ – کلمات این مرحله : پارو / پروا / زوار / آرزو / پرواز

پاسخ مرحله 239 بازی کلماتیک

۲۳۹ – کلمات این مرحله : شاکی / شکیب / کاشی / آبکش / آبکی / شکیبا

پاسخ مرحله 240 بازی کلماتیک

۲۴۰ – کلمات این مرحله : حلول / محلل / محول / محلول

پاسخ مرحله 241 بازی کلماتیک

۲۴۱ – کلمات این مرحله : بهتر / رتبه / هجرت / تجربه

پاسخ مرحله 242 بازی کلماتیک

۲۴۲ – کلمات این مرحله : تایر / ریتم / میرا / تیمار / میترا

پاسخ مرحله 243 بازی کلماتیک

۲۴۳ – کلمات این مرحله : اتود / دوات / کاتد / کادو / کودتا

پاسخ مرحله 244 بازی کلماتیک

۲۴۴ – کلمات این مرحله : تاپ / پتو / تپق / توپ / قوت / وقت / پاتوق

پاسخ مرحله 245 بازی کلماتیک

۲۴۵ – کلمات این مرحله : بنه / نبش / بنفش / شنبه / بنفشه

پاسخ مرحله 246 بازی کلماتیک

۲۴۶ – کلمات این مرحله : بارم / رکاب / اکرم / مبرا / مربا / مکار / مرکب / مبارک

پاسخ مرحله 247 بازی کلماتیک

۲۴۷ – کلمات این مرحله : پشیز / پیاز / زایش / آشپز / آشپزی

پاسخ مرحله 248 بازی کلماتیک

۲۴۸ – کلمات این مرحله : خنس / خون / سخن / سنگ / سوگ / سخنگو

پاسخ مرحله 249 بازی کلماتیک

۲۴۹ – کلمات این مرحله : چرم / مهر / هرم / مور / ورم / وهم / مورچه

پاسخ مرحله 250 بازی کلماتیک

۲۵۰ – کلمات این مرحله : ترک / ترن / رکن / لنت / لکنت / کنترل

پاسخ مرحله 251 بازی کلماتیک

۲۵۱ – کلمات این مرحله : تهوع / ستوه / وسعت / توسعه

پاسخ مرحله 252 بازی کلماتیک

۲۵۲ – کلمات این مرحله : تصور / رویت / صورت / وصیت / تصویر / صورتی

پاسخ مرحله 253 بازی کلماتیک

۲۵۳ – کلمات این مرحله : تاک / حیا / کیا / حاکی / حیات / کایت / یکتا / حکایت

پاسخ مرحله 254 بازی کلماتیک

۲۵۴ – کلمات این مرحله : تشخص / خشتی / شخیص / شخصی / تشخیص / شخصیت

پاسخ مرحله 255 بازی کلماتیک

۲۵۵ – کلمات این مرحله : دید / دیه / هدی / پدید / پدیده

پاسخ مرحله 256 بازی کلماتیک

۲۵۶ – کلمات این مرحله : اجنه / جانی / جهان / ناجی / جهانی / هیجان

پاسخ مرحله 257 بازی کلماتیک

۲۵۷ – کلمات این مرحله : املت / تعلم / عالم / عامل / علامت / متعال

پاسخ مرحله 258 بازی کلماتیک

۲۵۸ – کلمات این مرحله : سطل / سنت / تسلط / سلطنت

پاسخ مرحله 259 بازی کلماتیک

۲۵۹ – کلمات این مرحله : رکوع / عروس / کورس / عروسک

پاسخ مرحله 260 بازی کلماتیک

۲۶۰ – کلمات این مرحله : اهرم / شمار / ماشه / ماهر / مهار / هاشم / آرشه / شماره

پاسخ مرحله 261 بازی کلماتیک

۲۶۱ – کلمات این مرحله : رفاه / زهرا / فراز / هزار / زرافه

پاسخ مرحله 262 بازی کلماتیک

۲۶۲ – کلمات این مرحله : خمره / خمیر / خیمه / مریخ / خمیره

پاسخ مرحله 263 بازی کلماتیک

۲۶۳ – کلمات این مرحله : بغل / بیت / بیل / تیغ / غیب / لغت / بغلی / بلیت / غیبت / تبلیغ

پاسخ مرحله 264 بازی کلماتیک

۲۶۴ – کلمات این مرحله : آسان / امان / آسمان / سامان

پاسخ مرحله 265 بازی کلماتیک

۲۶۵ – کلمات این مرحله : درک / دره / دکه / رشد / شکر / شهد / کره / درکه / شهرک / درشکه

پاسخ مرحله 266 بازی کلماتیک

۲۶۶ – کلمات این مرحله : روان / کاور / کنار / نارو / نوار / نوکر / کوران / راکون

پاسخ مرحله 267 بازی کلماتیک

۲۶۷ – کلمات این مرحله : ساس / تاس / سست / ایست / سستی / سیاست

پاسخ مرحله 268 بازی کلماتیک

۲۶۸ – کلمات این مرحله : دعا / عدد / تعدد / عادت / تعداد

پاسخ مرحله 269 بازی کلماتیک

۲۶۹ – کلمات این مرحله : ترسو / رسول / رولت / لوستر

پاسخ مرحله 270 بازی کلماتیک

۲۷۰ – کلمات این مرحله : تلخ / تلف / لخت / لخم / مفت / ملخ / تخلف / مختل / متخلف / مختلف

پاسخ مرحله 271 بازی کلماتیک

۲۷۱ – کلمات این مرحله : بلوا / تاول / وبال / تابلو

پاسخ مرحله 272 بازی کلماتیک

۲۷۲ – کلمات این مرحله : بوس / بوم / حبس / سبو / محب / محو / محبوس / محسوب

پاسخ مرحله 273 بازی کلماتیک

۲۷۳ – کلمات این مرحله : عاقل / قلعه / علاقه

پاسخ مرحله 274 بازی کلماتیک

۲۷۴ – کلمات این مرحله : دوک / دیو / کدو / کود / کوک / کیک / یدک / کودک / کوکی / کودکی

پاسخ مرحله 275 بازی کلماتیک

۲۷۵ – کلمات این مرحله : رسم / سرم / گرم / مرگ / مگس / مسگر / سرگرم

پاسخ مرحله 276 بازی کلماتیک

۲۷۶ – کلمات این مرحله : قوا / چاق / روا / قوچ / ورق / چاقو / قارچ / وقار

پاسخ مرحله 277 بازی کلماتیک

۲۷۷ – کلمات این مرحله : قتل / قلم / لنت / ملت / متن / منت / نقل / منقل / تملق / منتقل

پاسخ مرحله 278 بازی کلماتیک

۲۷۸ – کلمات این مرحله : ارگ / انگ / ژانر / گران / نگار / ارژنگ

پاسخ مرحله 279 بازی کلماتیک

۲۷۹ – کلمات این مرحله : تازی / تراز / تیزر / زاری / زیارت

پاسخ مرحله 280 بازی کلماتیک

۲۸۰ – کلمات این مرحله : آتی / پیت / تاپ / تپل / آتل / پالت / تایپ / پاتیل

پاسخ مرحله 281 بازی کلماتیک

۲۸۱ – کلمات این مرحله : ببر / چرب / چسب / سبب / سرب / برچسب

پاسخ مرحله 282 بازی کلماتیک

۲۸۲ – کلمات این مرحله : پره / پرو / پور / رژه / پوره / پروژه

پاسخ مرحله 283 بازی کلماتیک

۲۸۳ – کلمات این مرحله : پرز / پری / پیر / زیپ / زین / پنیر / رزین / زرین / پیرزن

پاسخ مرحله 284 بازی کلماتیک

۲۸۴ – کلمات این مرحله : باطل / بالا / طالب / طبال / ابطال

پاسخ مرحله 285 بازی کلماتیک

۲۸۵ – کلمات این مرحله : سمین / سیما / مینا / نامی / نسیم / سیمان / سینما / یاسمن

پاسخ مرحله 286 بازی کلماتیک

۲۸۶ – کلمات این مرحله : شیار / گاری / گیرا / گرایش

پاسخ مرحله 287 بازی کلماتیک

۲۸۷ – کلمات این مرحله : درهم / سرمد / سرمه / مدرس / همسر / مدرسه

پاسخ مرحله 288 بازی کلماتیک

۲۸۸ – کلمات این مرحله : پست / پیچ / پستی / پیست / چیپس / پستچی

پاسخ مرحله 289 بازی کلماتیک

۲۸۹ – کلمات این مرحله : تار / ترش / تشر / تیر / راش / شتر / آتش / ارتش / آشتی / ترشی / تراش / ارتشی

پاسخ مرحله 290 بازی کلماتیک

۲۹۰ – کلمات این مرحله : اختر / تراس / راسخ / ساخت / ستار / آخرت / خسارت / استخر

پاسخ مرحله 291 بازی کلماتیک

۲۹۱ – کلمات این مرحله : اسیر / افسر / سیار / سفیر / یاسر / سایر / فارسی

پاسخ مرحله 292 بازی کلماتیک

۲۹۲ – کلمات این مرحله : آذر / رخش / شاخ / خراش / ذرخش / آذرخش

پاسخ مرحله 293 بازی کلماتیک

۲۹۳ – کلمات این مرحله : اسب / اکو / باک / سبک / سبو / سکو / بوکس / کاسب / واکس / کابوس

پاسخ مرحله 294 بازی کلماتیک

۲۹۴ – کلمات این مرحله : اختر / خیار / ریخت / تاخیر / تاریخ / خیرات

پاسخ مرحله 295 بازی کلماتیک

۲۹۵ – کلمات این مرحله : بعد / بیت / بید / عید / عیب / بعید / تعدی / تبعید

پاسخ مرحله 296 بازی کلماتیک

۲۹۶ – کلمات این مرحله : تیغ / تهی / تیغه / تغذیه

پاسخ مرحله 297 بازی کلماتیک

۲۹۷ – کلمات این مرحله : آزار / بارز / ابراز / بازار / ابزار

پاسخ مرحله 298 بازی کلماتیک

۲۹۸ – کلمات این مرحله : آمال / مانا / لاما / امان / المان

پاسخ مرحله 299 بازی کلماتیک

۲۹۹ – کلمات این مرحله : بنا / ناب / آرا / آبان / انار / انبر / برنا / انبار / باران

پاسخ مرحله 300 بازی کلماتیک

۳۰۰ – کلمات این مرحله : عطا / ناو / نوع / وطن / طاعون

پاسخ مرحله 301 بازی کلماتیک

۳۰۱ – کلمات این مرحله : ترن / تره / رهن / نهر / هار / هنر / آهن / رانت / نهار / ترانه / تهران

پاسخ مرحله 302 بازی کلماتیک

۳۰۲ – کلمات این مرحله : نسبت / بیست / تنیس / سنتی / نسبی / بستنی

پاسخ مرحله 302 بازی کلماتیک

۳۰۳ – کلمات این مرحله : اتو / قوا / قوت / وقت / قضات / قضاوت

پاسخ مرحله 304 بازی کلماتیک

۳۰۴ – کلمات این مرحله : رواج / نوار / نجار / نجوا / وراج / آرنج / ناجور / جانور

پاسخ مرحله 305 بازی کلماتیک

۳۰۵ – کلمات این مرحله : خزه / دهن / زهد / نزد / هند / خنده / زنده / خزنده

پاسخ مرحله 306 بازی کلماتیک

۳۰۶ – کلمات این مرحله : ایده / پایه / پیدا / دایه / هادی / پیاده

پاسخ مرحله 307 بازی کلماتیک

۳۰۷ – کلمات این مرحله : پلک / پلو / پوک / کوی / پولک / کولی / وکیل / پولکی

پاسخ مرحله 308 بازی کلماتیک

۳۰۸ – کلمات این مرحله : انگل / گالن / لادن / الدنگ / گلدان

پاسخ مرحله 309 بازی کلماتیک

۳۰۹ – کلمات این مرحله : اکرم / رمان / کنار / کمان / مکار / کرمان

پاسخ مرحله 310 بازی کلماتیک

۳۱۰ – کلمات این مرحله : پدر / پند / پهن / دره / رند / هدر / پرده / رنده / نرده / پرنده

پاسخ مرحله 311 بازی کلماتیک

۳۱۱ – کلمات این مرحله : الک / بال / کال / لاک / ناب / بانک / کابل / کلان / بالکن

پاسخ مرحله 312 بازی کلماتیک

۳۱۲ – کلمات این مرحله : راه / شاه / شهر / آرشه / شراره

پاسخ مرحله 313 بازی کلماتیک

۳۱۳ – کلمات این مرحله : افت / صاف / صدا / صدف / صفت / فدا / تصادف

پاسخ مرحله 314 بازی کلماتیک

۳۱۴ – کلمات این مرحله : امور / راسو / رسوا / رسوم / سرما / سمور / سماور

پاسخ مرحله 315 بازی کلماتیک

۳۱۵ – کلمات این مرحله : بره / ریه / غرب / غره / غیب / غیر / غریب / غریبه

پاسخ مرحله 316 بازی کلماتیک

۳۱۶ – کلمات این مرحله : دانه / دهان / نهاد / هاون / نواده / اندوه

پاسخ مرحله 317 بازی کلماتیک

۳۱۷ – کلمات این مرحله : خاص / شاخ / شخص / شاخص / اشخاص

پاسخ مرحله 318 بازی کلماتیک

۳۱۸ – کلمات این مرحله : اصل / حال / صلح / حاصل / صالح / صلاح / اصلاح

پاسخ مرحله 319 بازی کلماتیک

۳۱۹ – کلمات این مرحله : الگو / انگل / گالن / واگن / آونگ / النگو

پاسخ مرحله 320 بازی کلماتیک

۳۲۰ – کلمات این مرحله : تنی / تیم / ضمن / متن / میت / منت / مین / نیت / نیم / یمن / متین / تضمین

پاسخ مرحله 321 بازی کلماتیک

۳۲۱ – کلمات این مرحله : عضو / عوض / وضع / تعویض / وضعیت / عضویت

پاسخ مرحله 322 بازی کلماتیک

۳۲۲ – کلمات این مرحله : راسو / رسوا / سوار / واسط / ساطور / ارسطو

پاسخ مرحله 323 بازی کلماتیک

۳۲۳ – کلمات این مرحله : بانو / بلوا / وبال / بالون

پاسخ مرحله 324 بازی کلماتیک

۳۲۴ – کلمات این مرحله : مبنا / بانک / کمان / کنام / مکان / بانمک

پاسخ مرحله 325 بازی کلماتیک

۳۲۵ – کلمات این مرحله : بدن / بند / دبه / هند / بدنه / بنده / دنده / بددهن

پاسخ مرحله 326 بازی کلماتیک

۳۲۶ – کلمات این مرحله : راهب / ارده / باده / برده / بهار / بهادر / بهدار / براده

پاسخ مرحله 327 بازی کلماتیک

۳۲۷ – کلمات این مرحله : قیم / نطق / یمن / منطق / مقنی / منطقی

پاسخ مرحله 328 بازی کلماتیک

۳۲۸ – کلمات این مرحله : ابدی / ادبی / ادیب / بیان / بینا / دیبا / نایب / بنیاد

پاسخ مرحله 329 بازی کلماتیک

۳۲۹ – کلمات این مرحله : پاتک / پاکت / پاکی / تایپ / تیپا / کایت / یکتا / اپتیک

پاسخ مرحله 330 بازی کلماتیک

۳۳۰ – کلمات این مرحله : باقی / بقال / قالب / قالی / قبیل / قلاب / قلیا / لابی / لایق / قبایل / قلابی / بقالی

پاسخ مرحله 331 بازی کلماتیک

۳۳۱ – کلمات این مرحله : ارشد / شگرد / گارد / گردش / گشاد / شاگرد

پاسخ مرحله 332 بازی کلماتیک

۳۳۲ – کلمات این مرحله : رشوه / شوره / شوهر / مشهور

پاسخ مرحله 333 بازی کلماتیک

۳۳۳ – کلمات این مرحله : درو / گرد / گرو / لرد / لگد / گود / رودل / گردو / لودر / ولگرد

پاسخ مرحله 334 بازی کلماتیک

۳۳۴ – کلمات این مرحله : ترسو / تنور / توسن / ستون / نورس / وسترن / سنتور

پاسخ مرحله 335 بازی کلماتیک

۳۳۵ – کلمات این مرحله : اهلی / اولی / لایه / هالو / ویلا / واهی / یاوه / الویه / اولیه / هیولا

پاسخ مرحله 336 بازی کلماتیک

۳۳۶ – کلمات این مرحله : خاور / خروس / خسرو / راسخ / رسوخ / سوار / آخور / سوراخ

پاسخ مرحله 337 بازی کلماتیک

۳۳۷ – کلمات این مرحله : تریل / تیره / تیله / رتیل / لیته / هیتلر

پاسخ مرحله 338 بازی کلماتیک

۳۳۸ – کلمات این مرحله : لیمو / میله / میوه / هلیوم / ولیمه

پاسخ مرحله 339 بازی کلماتیک

۳۳۹ – کلمات این مرحله : اذن / نای / ذهن / آهن / آذین / آهنی / ذهنی / هذیان

پاسخ مرحله 340 بازی کلماتیک

۳۴۰ – کلمات این مرحله : ترم / تور / متر / وتر / وتو / ورم / تورم / مترو / مروت / موتور

پاسخ مرحله 341 بازی کلماتیک

۳۴۱ – کلمات این مرحله : شنوا / شیون / شیوا / یواش / نیوشا / آویشن

پاسخ مرحله 342 بازی کلماتیک

۳۴۲ – کلمات این مرحله : رنگ / ریگ / ننر / ننگ / رینگ / نگین / رنگین / نیرنگ

پاسخ مرحله 343 بازی کلماتیک

۳۴۳ – کلمات این مرحله : رسمی / سوری / مرسی / مسری / مسیر / موسی / میسر / موسیر

پاسخ مرحله 344 بازی کلماتیک

۳۴۴ – کلمات این مرحله : شهید / مشهد / مهدی / مشهدی / مهشید

پاسخ مرحله 345 بازی کلماتیک

۳۴۵ – کلمات این مرحله : جشن / کنج / کنش / جنگ / گنج / گنجشک

پاسخ مرحله 346 بازی کلماتیک

۳۴۶ – کلمات این مرحله : جارو / جوار / جوهر / رواج / هاجر / هوار / وراج / جواهر

پاسخ مرحله 347 بازی کلماتیک

۳۴۷ – کلمات این مرحله : شنل / گلو / گول / لنگ / نوش / شگون / شنگول / گلنوش

پاسخ مرحله 348 بازی کلماتیک

۳۴۸ – کلمات این مرحله : گز / نی / زن / زنگ / زین / نهی / نیز / هیز / زنگی / نیزه / گزینه

پاسخ مرحله 349 بازی کلماتیک

۳۴۹ – کلمات این مرحله : الکی / رالی / ریال / کاری / کرال / لاکی / کالری

پاسخ مرحله 350 بازی کلماتیک

۳۵۰ – کلمات این مرحله : برکت / تبرک / تکبر / تیرک / کبیر / کتبی / تبریک / ترکیب / تکبیر / کبریت

پاسخ مرحله 351 بازی کلماتیک

۳۵۱ – کلمات این مرحله : پلک / پلو / پوک / سکو / سوپ / کپل / کول / سلوک / پولک / لوکس / کپسول

پاسخ مرحله 352 بازی کلماتیک

۳۵۲ – کلمات این مرحله : قدی / قید / قیل / نقل / نیل / نقلی / قندیل

پاسخ مرحله 353 بازی کلماتیک

۳۵۳ – کلمات این مرحله : رفو / روی / فرو / گور / گرو / گوی / فوری / ویفر / فیگور

پاسخ مرحله 354 بازی کلماتیک

۳۵۴ – کلمات این مرحله : اتو / اوت / توت / لات / تتو / تاول / تلاوت / توالت

پاسخ مرحله 355 بازی کلماتیک

۳۵۵ – کلمات این مرحله : تیر / تیغ / غیر / غیرت / تغییر / غیرتی

پاسخ مرحله 356 بازی کلماتیک

۳۵۶ – کلمات این مرحله : اتم / امت / امن / ضمن / مات / منت / تمنا / ضامن / متان / ضمانت

پاسخ مرحله 357 بازی کلماتیک

۳۵۷ – کلمات این مرحله : صدا / صدق / قصد / صادق / قاصد / قاصدک

پاسخ مرحله 358 بازی کلماتیک

۳۵۸ – کلمات این مرحله : پرو / پری / پیر / ریش / شور / پیرو / رویش / ریشو / یورش / شیپور

پاسخ مرحله 359 بازی کلماتیک

۳۵۹ – کلمات این مرحله : دوا / دوش / شاه / هوا / هود / آهو / اشهد / شاهد / شهود / شواهد

پاسخ مرحله 360 بازی کلماتیک

۳۶۰ – کلمات این مرحله : ارز / ازن / راز / ناز / نشر / ارزش / ارزن / ناشر / رانش / شنزار

پاسخ مرحله 361 بازی کلماتیک

۳۶۱ – کلمات این مرحله : ریه / سطر / سیر / طیر / هرس / ریسه / سیطره

پاسخ مرحله 362 بازی کلماتیک

۳۶۲ – کلمات این مرحله : تیم / ستم / میت / مست / سیم / سمت / سستی / مستی / سیستم

پاسخ مرحله 363 بازی کلماتیک

۳۶۳ – کلمات این مرحله : اشعه / شایع / شیعه / عیاش / شایعه

پاسخ مرحله 364 بازی کلماتیک

۳۶۴ – کلمات این مرحله : زمان / منزه / منها / نامه / نماز / آمنه / زمانه

پاسخ مرحله 365 بازی کلماتیک

۳۶۵ – کلمات این مرحله : رشک / شیک / شیر / زرشک / زرکش / زیرک / شریک / زرشکی

پاسخ مرحله 366 بازی کلماتیک

۳۶۶ – کلمات این مرحله : اسیر / ایست / راست / تایر / سایر / تراس / سیرت / سیار / ریاست / سرایت

پاسخ مرحله 367 بازی کلماتیک

۳۶۷ – کلمات این مرحله : ابرو / انبر / باور / بران / برنا / نوبر / بوران / روبان

پاسخ مرحله 368 بازی کلماتیک

۳۶۸ – کلمات این مرحله : درنا / دریا / دنیا / دیار / نادر / دایر / راند / دینار

پاسخ مرحله 369 بازی کلماتیک

۳۶۹ – کلمات این مرحله : تکه / تهی / کته / هتک / هدی / یدک / یکه / تکدی / تکیه / تیکه / تکیده / دیکته

پاسخ مرحله 370 بازی کلماتیک

۳۷۰ – کلمات این مرحله : دلار / دلبر / بلاد / دالبر / دلربا

پیشنهاد جالب !  جواب کامل همه مراحل بازی آمیرزا

پاسخ مرحله 371 بازی کلماتیک

۳۷۱ – کلمات این مرحله : چکه / خوک / کوچ / کوه / کوچه / خوکچه

پاسخ مرحله 372 بازی کلماتیک

۳۷۲ – کلمات این مرحله : مهد / میخ / خدمه / خیمه / دخمه / خمیده

پاسخ مرحله 373 بازی کلماتیک

۳۷۳ – کلمات این مرحله : خشن / خون / شوخ / شنود / نخود / خشنود

پاسخ مرحله 374 بازی کلماتیک

۳۷۴ – کلمات این مرحله : ازن / خان / خزه / ناز / خازن / خانه / خزان / خزانه

پاسخ مرحله 375 بازی کلماتیک

۳۷۵ – کلمات این مرحله : خرم / خمر / خمس / گرم / رسم / مگس / مسگر / خرمگس

پاسخ مرحله 376 بازی کلماتیک

۳۷۶ – کلمات این مرحله : حکم / محک / محو / موت / تحکم / حکمت / موکت / حکومت

پاسخ مرحله 377 بازی کلماتیک

۳۷۷ – کلمات این مرحله : تحیر / ترقی / حریق / حقیر / حیرت / قرتی / تحقیر

پاسخ مرحله 378 بازی کلماتیک

۳۷۸ – کلمات این مرحله : غربی / رغبت / غربت / غریب / غیرت / غیبت / ترغیب / غربتی

پاسخ مرحله 379 بازی کلماتیک

۳۷۹ – کلمات این مرحله : تاج / جام / حجت / حجم / حاتم / حاجت / حجامت / محتاج

پاسخ مرحله 380 بازی کلماتیک

۳۸۰ – کلمات این مرحله : پوچ / چاپ / پانچ / اوپن / نوپا / چوپان

پاسخ مرحله 381 بازی کلماتیک

۳۸۱ – کلمات این مرحله : اپرا / پارچ / آچار / چاپار

پاسخ مرحله 382 بازی کلماتیک

۳۸۲ – کلمات این مرحله : اجل / ازل / جاز / جزا / جلا / زاج / زال / لزج / یال / جایز / آجیل / جالیز

پاسخ مرحله 383 بازی کلماتیک

۳۸۳ – کلمات این مرحله : تماس / حاتم / ماست / ساحت / تمساح / مساحت

پاسخ مرحله 384 بازی کلماتیک

۳۸۴ – کلمات این مرحله : توقف / وقتی / توفیق / توقیف

پاسخ مرحله 385 بازی کلماتیک

۳۸۵ – کلمات این مرحله : بخت / بیت / بیخ / خوی / خوبی / توبیخ

پاسخ مرحله 386 بازی کلماتیک

۳۸۶ – کلمات این مرحله : جمع / جنم / عجم / عمو / منع / نوع / موج / نجوم / معوج / معجون

پاسخ مرحله 387 بازی کلماتیک

۳۸۷ – کلمات این مرحله : پره / چاه / رها / پاچه / پاره / چاره / پارچه

پاسخ مرحله 388 بازی کلماتیک

۳۸۸ – کلمات این مرحله : ادب / اشک / باک / کبد / آبکش / بادکش

پاسخ مرحله 389 بازی کلماتیک

۳۸۹ – کلمات این مرحله : اثر / ارث / ریا / ثریا / یارا / آثار / آریا / ایثار

پاسخ مرحله 390 بازی کلماتیک

۳۹۰ – کلمات این مرحله : اخت / تاب / ثبت / ثابت / ثبات / خباثت

پاسخ مرحله 391 بازی کلماتیک

۳۹۱ – کلمات این مرحله : حول / صلح / صله / لهو / لوح / هلو / وصل / حوله / وصله / حوصله

پاسخ مرحله 392 بازی کلماتیک

۳۹۲ – کلمات این مرحله : ژانر / ژیان / آژیر / انرژی

پاسخ مرحله 393 بازی کلماتیک

۳۹۳ – کلمات این مرحله : توان / ناتو / نبات / نبوت / نوبت / وانت / باتون / تناوب

پاسخ مرحله 394 بازی کلماتیک

۳۹۴ – کلمات این مرحله : عاق / قوی / عایق / واقع / وقایع / واقعی

پاسخ مرحله 395 بازی کلماتیک

۳۹۵ – کلمات این مرحله : درون / دوره / رنده / روده / نرده / روند / رونده / وردنه

پاسخ مرحله 396 بازی کلماتیک

۳۹۶ – کلمات این مرحله : آمال / سالم / سلام / لاما / اسلام / امسال / الماس

پاسخ مرحله 397 بازی کلماتیک

۳۹۷ – کلمات این مرحله : خاطر / خراط / طاهر / اهرم / خامه / خرما / خمار / خمره / ماهر / مهار / خاطره / مخاطره

پاسخ مرحله 398 بازی کلماتیک

۳۹۸ – کلمات این مرحله : فایل / فیلم / مالی / مایل / ایمیل / فامیل / فامیلی

پاسخ مرحله 399 بازی کلماتیک

۳۹۹ – کلمات این مرحله : بیمار / ربایش / مباشر / ابریشم / بیشمار

پاسخ مرحله 400 بازی کلماتیک

۴۰۰ – کلمات این مرحله : ترجمه / تهاجم / مهاجر / مهارت / مهاجرت

پاسخ مرحله 401 بازی کلماتیک

۴۰۱ – کلمات این مرحله : اماکن / امانی / امکان / ایمان / ناکام / ماکیان

پاسخ مرحله 402 بازی کلماتیک

۴۰۲ – کلمات این مرحله : اساس / سکان / آسان / اسانس / اسکان / ساسان / سکانس / اسکناس

پاسخ مرحله 403 بازی کلماتیک

۴۰۳ – کلمات این مرحله : باند / زبان / بناب / بادبزن / بندباز

پاسخ مرحله 404 بازی کلماتیک

۴۰۴ – کلمات این مرحله : پشتی / ترشی / شریف / شیفت / تشریف / پیشرفت

پاسخ مرحله 405 بازی کلماتیک

۴۰۵ – کلمات این مرحله : اندک / بانک / دکان / آکبند / بادکنک

پاسخ مرحله 406 بازی کلماتیک

۴۰۶ – کلمات این مرحله : شمع / شوق / شوم / عشق / عمق / قشو / مشوق / موقع / معوق / معشوق / معشوقه

پاسخ مرحله 407 بازی کلماتیک

۴۰۷ – کلمات این مرحله : پویا / نوپا / پیانو / پاپیون

پاسخ مرحله 408 بازی کلماتیک

۴۰۸ – کلمات این مرحله : شامل / شمال / لامپ / لواش / پوشال / شامپو / آمپول / پشمالو

پاسخ مرحله 409 بازی کلماتیک

۴۰۹ – کلمات این مرحله : تیتر / درست / دستی / رسید / سیرت / تدریس / تردست / تردستی

پاسخ مرحله 410 بازی کلماتیک

۴۱۰ – کلمات این مرحله : جانی / جنین / نشان / ناجی / ناشی / نشانی / جانشین

پاسخ مرحله 411 بازی کلماتیک

۴۱۱ – کلمات این مرحله : تخیل / تقلا / قاتل / خیال / خلقت / خلاق / خالی / خالق / قالی / لایق / اقلیت / تلاقی / خلایق / لیاقت / خلاقیت

پاسخ مرحله 412 بازی کلماتیک

۴۱۲ – کلمات این مرحله : بخش / شاخ / شفا / فاش / بخشش / بشاش / خفاش / آبشش / خشاب / شفابخش

پاسخ مرحله 413 بازی کلماتیک

۴۱۳ – کلمات این مرحله : تیم / میت / تیمم / یتیم / تصمیم / صمیمی / صمیمیت

پاسخ مرحله 414 بازی کلماتیک

۴۱۴ – کلمات این مرحله : تفکر / کارت / کاتر / کافر / کاور / کفتر / کوفت / اورکت / تکاور / کافور / کفتار / فاکتور

پاسخ مرحله 415 بازی کلماتیک

۴۱۵ – کلمات این مرحله : پاره / پارو / پروا / پناه / پهنا / پوره / پونه / روان / نهار / هاون / روانه / پهناور / پروانه

پاسخ مرحله 416 بازی کلماتیک

۴۱۶ – کلمات این مرحله : افسر / فارس / ساکن / کرفس / نارس / اسکن / کفران / فرکانس

پاسخ مرحله 417 بازی کلماتیک

۴۱۷ – کلمات این مرحله : چاق / مال / قلق / ماچ / قلم / چماق / چلاق / قلچماق

پاسخ مرحله 418 بازی کلماتیک

۴۱۸ – کلمات این مرحله : ریسک / سیرک / کرسی / کسری / مسری / رسمی / کمیسر / کریسمس

پاسخ مرحله 419 بازی کلماتیک

۴۱۹ – کلمات این مرحله : اریب / بانگ / بیان / بینا / گاری / نایب / یگان / بریان / گرانی / گریان / آبگیر / گریبان

پاسخ مرحله 420 بازی کلماتیک

۴۲۰ – کلمات این مرحله : تنگ / گوی / نیت / یون / گونی / گیتی / گیوتین

پاسخ مرحله 421 بازی کلماتیک

۴۲۱ – کلمات این مرحله : بلیت / بیات / تنبل / لابی / لبنی / نبات / بالین / لاتین / نیابت / لبنیات

پاسخ مرحله 422 بازی کلماتیک

۴۲۲ – کلمات این مرحله : پری / پیچ / پیر / چای / چرم / مار / چاپ / آمپر / میرا / پرچم / پیام / مارپیچ

پاسخ مرحله 423 بازی کلماتیک

۴۲۳ – کلمات این مرحله : برگ / بره / رگه / گره / مرگ / مهر / هرم / برگه / رهبر / گربه / همبرگر

پاسخ مرحله 424 بازی کلماتیک

۴۲۴ – کلمات این مرحله : سایه / سهام / سیاه / سیما / سهیم / ماهی / مایه / مهیا / سهمیه / همسایه

پاسخ مرحله 425 بازی کلماتیک

۴۲۵ – کلمات این مرحله : سینی / نسیم / میان / آیین / سیمان / یاسین / یاسمن / سیمین / یاسمین

پاسخ مرحله 426 بازی کلماتیک

۴۲۶ – کلمات این مرحله : آبان / ساتن / نسبت / استان / تابان / بستان / تناسب / آبستن / انتساب / باستان

پاسخ مرحله 427 بازی کلماتیک

۴۲۷ – کلمات این مرحله : املت / تحمل / حالت / حامل / حمال / محال / آمال / مالت / حملات / احتمال

پاسخ مرحله 428 بازی کلماتیک

۴۲۸ – کلمات این مرحله : خامه / خیام / خیمه / زخمی / هیزم / خمیازه

پاسخ مرحله 429 بازی کلماتیک

۴۲۹ – کلمات این مرحله : درنا / دانگ / دایر / درنگ / دریا / گران / گردن / گارد / گردان / اردنگی

پاسخ مرحله 430 بازی کلماتیک

۴۳۰ – کلمات این مرحله : آواز / زانو / زمان / نماز / نازا / آزمون / آمازون

پاسخ مرحله 431 بازی کلماتیک

۴۳۱ – کلمات این مرحله : راوی / رزمی / روزی / زیور / رویا / مزار / مویز / وزیر / ویار / ویزا / آرزو / آویز / امروز / موازی / میرزا / واریز / امروزی

پاسخ مرحله 432 بازی کلماتیک

۴۳۲ – کلمات این مرحله : عیان / عناب / عصبی / عاصی / نصیب / نایب / صنایع / عصیان / عصبانی

پاسخ مرحله 433 بازی کلماتیک

۴۳۳ – کلمات این مرحله : بال / بلا / فال / فضا / فضل / لاف / بالا / فاضل / الفبا / فاضلاب

پاسخ مرحله 434 بازی کلماتیک

۴۳۴ – کلمات این مرحله : راسو / رسوا / اسوه / هراس / سوره / ساطور / واسطه / اسطوره

پاسخ مرحله 435 بازی کلماتیک

۴۳۵ – کلمات این مرحله : بطن / ناب / ضبط / بنا / نبض / باطن / ضابط / طناب / انضباط

پاسخ مرحله 436 بازی کلماتیک

۴۳۶ – کلمات این مرحله : رمان / طاهر / منها / منظر / مظهر / ناظر / ناظم / نظام / نمره / رهنما / منظره / نظاره / مناظر / مناظره

پاسخ مرحله 437 بازی کلماتیک

۴۳۷ – کلمات این مرحله : بیل / عیب / نعل / علنی / عینک / نعلبکی

پاسخ مرحله 438 بازی کلماتیک

۴۳۸ – کلمات این مرحله : اغما / انار / غران / آمار / آرام / آرمان / ارمغان

پاسخ مرحله 439 بازی کلماتیک

۴۳۹ – کلمات این مرحله : تراس / راست / ستار / سرما / مفسر / سفارت / مسافت / مسافر / مسافرت / اتمسفر

پاسخ مرحله 440 بازی کلماتیک

۴۴۰ – کلمات این مرحله : ذهن / ذوق / قوه / وزن / قوز / نوه / وزنه / ذوزنقه

پاسخ مرحله 441 بازی کلماتیک

۴۴۱ – کلمات این مرحله : استیل / اسکلت / اسکیت / کسالت / کاستی / تاکسی / کلیسا / لاستیک

پاسخ مرحله 442 بازی کلماتیک

۴۴۲ – کلمات این مرحله : تلاش / شاکی / شلیک / شکیل / کایت / کشتی / آشتی / تشکیل / شکایت / شیلات / شکلاتی

پاسخ مرحله 443 بازی کلماتیک

۴۴۳ – کلمات این مرحله : تاس / خیس / سخت / تخس / سیخ / گیس / ساخت / سختی / خستگی / گستاخ / ساختگی / گستاخی

پاسخ مرحله 444 بازی کلماتیک

۴۴۴ – کلمات این مرحله : جاه / گیج / هجا / گیاه / آگهی / گیجگاه

پاسخ مرحله 445 بازی کلماتیک

۴۴۵ – کلمات این مرحله : ارگ / بام / برگ / گام / مرگ / بارم / گرما / مبرا / مربا / گرامر / رگبار / مرگبار

پاسخ مرحله 446 بازی کلماتیک

۴۴۶ – کلمات این مرحله : تسلط / طلسم / لیست / مستی / مسلط / مسیل / تسلیم / مستطیل

پاسخ مرحله 447 بازی کلماتیک

۴۴۷ – کلمات این مرحله : اسم / سال / لمس / نام / مسن / نسل / مسلم / سلام / سالن / سالم / مماس / مسلمان

پاسخ مرحله 448 بازی کلماتیک

۴۴۸ – کلمات این مرحله : قامت / توقف / متفق / مقوا / وفات / موقت / موفق / توافق / مافوق / متوقف / موافق / موافقت

پاسخ مرحله 449 بازی کلماتیک

۴۴۹ – کلمات این مرحله : خروش / خورش / شوید / شوخی / رشید / دوری / درویش / خورشید

پاسخ مرحله 450 بازی کلماتیک

۴۵۰ – کلمات این مرحله : اریب / رباب / بایر / باربر / برابر / بربری / باربری / برابری

پاسخ مرحله 451 بازی کلماتیک

۴۵۱ – کلمات این مرحله : بازی / بارز / بزرگ / زیبا / گراز / گریز / آبزی / آبگیر / بیزار / بازیگر

پاسخ مرحله 452 بازی کلماتیک

۴۵۲ – کلمات این مرحله : بینا / ادیب / بیان / دنیا / ژیان / نژاد / بنیاد / دژبان / دژبانی

پاسخ مرحله 453 بازی کلماتیک

۴۵۳ – کلمات این مرحله : آجری / اجیر / اخیر / جاری / خارج / خراج / خرجی / خیار / رایج / اخراج / خارجی / اخراجی

پاسخ مرحله 454 بازی کلماتیک

۴۵۴ – کلمات این مرحله : سماور / سرسام / سمسار / سوسمار

پاسخ مرحله 455 بازی کلماتیک

۴۵۵ – کلمات این مرحله : تاب / ثبت / باب / بابت / ثابت / ثبات / اثبات / باثبات

پاسخ مرحله 456 بازی کلماتیک

۴۵۶ – کلمات این مرحله : جدار / جوار / جارو / اردو / داور / دارو / گارد / گردو / وارد / وراج / جگوار / جادوگر

پاسخ مرحله 457 بازی کلماتیک

۴۵۷ – کلمات این مرحله : چاه / ماه / هما / چای / هیچ / مایه / مهیا / ماهیچه

پاسخ مرحله 458 بازی کلماتیک

۴۵۸ – کلمات این مرحله : خطیر / خمیر / مورخ / وخیم / مریخ / مخروط / خرطوم / مخروطی

پاسخ مرحله 459 بازی کلماتیک

۴۵۹ – کلمات این مرحله : کام / کاه / محک / مهم / حکم / آهک / حاکم / حمام / محکم / محکمه / محاکمه

پاسخ مرحله 460 بازی کلماتیک

۴۶۰ – کلمات این مرحله : تاول / افول / سفال / سوال / فلوت / وفات / سولفات / فوتسال

پاسخ مرحله 461 بازی کلماتیک

۴۶۱ – کلمات این مرحله : اپرا / پارس / دارا / سارا / آدرس / پارسا / سراپا / پاسدار

پاسخ مرحله 462 بازی کلماتیک

۴۶۲ – کلمات این مرحله : ایست / پالت / پستی / پلیس / پیست / لیست / استیل / پاتیل / پاستل / پاستیل

پاسخ مرحله 463 بازی کلماتیک

۴۶۳ – کلمات این مرحله : اتاق / بقال / تقبل / تقلا / تقلب / قالب / قلاب / قبال / اقبال / تالاب / تقابل / باتلاق

پاسخ مرحله 464 بازی کلماتیک

۴۶۴ – کلمات این مرحله : زنگ / گله / گلو / لگن / هلو / گوزن / گونه / لنگه / لوزه / نزول / وزنه / زنگوله

پاسخ مرحله 465 بازی کلماتیک

۴۶۵ – کلمات این مرحله : بته / برج / بهت / تبر / ترس / تره / جبر / بستر / بسته / رتبه / هجرت / تجربه / برجسته

پاسخ مرحله 466 بازی کلماتیک

۴۶۶ – کلمات این مرحله : ابله / اغلب / باله / زاغه / زغال / غالب / غزال / زباله / غزاله / بزغاله

پاسخ مرحله 467 بازی کلماتیک

۴۶۷ – کلمات این مرحله : ژست / پری / پیت / تیپ / سپر / سیر / سپری / سیرت / سرتیپ / پرستیژ

پاسخ مرحله 468 بازی کلماتیک

۴۶۸ – کلمات این مرحله : شانه / شکاک / کاهش / کاهن / آکنه / اشکنه / کنکاش / کهکشان

پاسخ مرحله 469 بازی کلماتیک

۴۶۹ – کلمات این مرحله : اره / رهن / صرع / عار / عصا / عصر / هنر / عرصه / نعره / عنصر / عصاره / عصرانه

پاسخ مرحله 470 بازی کلماتیک

۴۷۰ – کلمات این مرحله : ارتش / شاعر / شعار / مرتع / عمارت / مرتعش / معاشرت

پاسخ مرحله 471 بازی کلماتیک

۴۷۱ – کلمات این مرحله : دفن / سند / سنگ / سود / سوگ / گود / نفس / نود / سوگند / گوسفند

پاسخ مرحله 472 بازی کلماتیک

۴۷۲ – کلمات این مرحله : برهان / بهرام / رهنما / مبرهن / مناره / برنامه / مهربان

پاسخ مرحله 473 بازی کلماتیک

۴۷۳ – کلمات این مرحله : ریشه / شهره / شیره / مهره / شهریه / شیهه / مهریه / همیشه / همشیره / همشهری

پاسخ مرحله 474 بازی کلماتیک

۴۷۴ – کلمات این مرحله : تارا / ترکه / راکت / کاتر / کارت / اکراه / هکتار / کاراته

پاسخ مرحله 475 بازی کلماتیک

۴۷۵ – کلمات این مرحله : قاره / اهرم / قرمه / قمار / قهار / نقره / منقار / قهرمان

پاسخ مرحله 476 بازی کلماتیک

۴۷۶ – کلمات این مرحله : اسکی / سویا / ماسک / واکس / ماکسی / مساوی / مسواک / اسکیمو

پاسخ مرحله 477 بازی کلماتیک

۴۷۷ – کلمات این مرحله : ابهت / بهشت / تابش / تابه / تباه / شتاب / شهاب / شباهت / تشابه / اشتباه

پاسخ مرحله 478 بازی کلماتیک

۴۷۸ – کلمات این مرحله : تانک / ترکش / تشکر / شرکت / شکار / کتان / ناشر / شراکت / کارتن / تانکر / کشتار / تراکنش

پاسخ مرحله 479 بازی کلماتیک

۴۷۹ – کلمات این مرحله : باتری / باریک / تاریک / تبریک / ترکیب / تکبیر / کتابی / کبریت / کتیرا / باکتری / کاربیت

پاسخ مرحله 480 بازی کلماتیک

۴۸۰ – کلمات این مرحله : تمنا / زمان / ساتن / ماست / نماز / زمستان

پاسخ مرحله 481 بازی کلماتیک

۴۸۱ – کلمات این مرحله : داس / یاس / اسید / آسیا / سفید / فاسد / فساد / آفساید

پاسخ مرحله 482 بازی کلماتیک

۴۸۲ – کلمات این مرحله : بدل / بند / بلد / گند / گود / لبو / لگد / بلند / گنبد / لوند / بلوند / گوبلن / بلندگو / گلوبند

پاسخ مرحله 483 بازی کلماتیک

۴۸۳ – کلمات این مرحله : داوری / دیدار / دیوار / رادیو / روادید / رویداد

پاسخ مرحله 484 بازی کلماتیک

۴۸۴ – کلمات این مرحله : شهود / شهید / شوید / شیوه / یهود / دوشیزه

پاسخ مرحله 485 بازی کلماتیک

۴۸۵ – کلمات این مرحله : استاد / استان / سادات / اسناد / استناد / داستان

پاسخ مرحله 486 بازی کلماتیک

۴۸۶ – کلمات این مرحله : سیم / قسم / سمی / قوس / قوم / قوی / قیم / قیسی / مقوی / موسیقی

پاسخ مرحله 487 بازی کلماتیک

۴۸۷ – کلمات این مرحله : بازی / زبان / زمین / زیان / مانی / نازی / نیاز / مبانی / مابین / میزان / آنزیم / میزبان

پاسخ مرحله 488 بازی کلماتیک

۴۸۸ – کلمات این مرحله : بندر / برین / دبیر / نبرد / نوبر / نوید / نیرو / بیرون / دوربین

پاسخ مرحله 489 بازی کلماتیک

۴۸۹ – کلمات این مرحله : آنتیک / تبانی / کابین / کتابی / نیابت / کابینت

پاسخ مرحله 490 بازی کلماتیک

۴۹۰ – کلمات این مرحله : بازرس / بیزار / سرباز / سیراب / بازرسی / سربازی

پاسخ مرحله 491 بازی کلماتیک

۴۹۱ – کلمات این مرحله : افت / صاف / صدا / صدف / صفت / یاد / صید / صافی / صیاد / تصادف / تصادفی

پاسخ مرحله 492 بازی کلماتیک

۴۹۲ – کلمات این مرحله : بادی / ایاب / ادیب / ادبی / دیبا / اداب / آباد / ابتدا / دیابت / ابیات / آبادی / ادبیات

پاسخ مرحله 493 بازی کلماتیک

۴۹۳ – کلمات این مرحله : قایم / قامت / قاضی / قاتی / قیمت / قیام / قیامت / متقاضی

پاسخ مرحله 494 بازی کلماتیک

۴۹۴ – کلمات این مرحله : درمان / مدارک / نامرد / کارمند

پاسخ مرحله 495 بازی کلماتیک

۴۹۵ – کلمات این مرحله : باله / قبله / لقمه / بقال / قالب / قباله / مقابل / مقاله / ملاقه / مقابله / قابلمه

پاسخ مرحله 496 بازی کلماتیک

۴۹۶ – کلمات این مرحله : جشن / رنج / جیر / شرط / نیش / شرجی / شرطی / شطرنج / شطرنجی

پاسخ مرحله 497 بازی کلماتیک

۴۹۷ – کلمات این مرحله : رانت / گران / ارتش / رانش / نگرش / انگشت / شناگر / نگارش / انگشتر

پاسخ مرحله 498 بازی کلماتیک

۴۹۸ – کلمات این مرحله : پشتی / پیاز / تایپ / زایش / زشتی / آشپز / آشتی / پشیز / پیتزا / تیزپا / آشپزی / پیشتاز

پاسخ مرحله 499 بازی کلماتیک

۴۹۹ – کلمات این مرحله : دام / آدم / یاد / امید / پماد / پیام / پیدا / دایی / دیمی / مادی / اپیدمی / دمپایی

پاسخ مرحله 500 بازی کلماتیک

۵۰۰ – کلمات این مرحله : جوان / رواج / نجار / واگن / آونگ / نجوا / انگور / جانور / جگوار / جنگاور

پاسخ مرحله 501 بازی کلماتیک

۵۰۱ – کلمات این مرحله : پستو / پوست / توکل / سکوت / سلوک / کسوت / لوکس / کپسول / تلسکوپ

پاسخ مرحله 502 بازی کلماتیک

۵۰۲ – کلمات این مرحله : روانی / گرانی / گریان / واگیر / ویران / ویرانگر

پاسخ مرحله 503 بازی کلماتیک

۵۰۳ – کلمات این مرحله : حملات / صلوات / متحول / محصول / مصالح / مصلحت / محصولات

پاسخ مرحله 504 بازی کلماتیک

۵۰۴ – کلمات این مرحله : استاد / سعادت / اعداد / تعداد / سادات / استدعا / استعداد

پاسخ مرحله 505 بازی کلماتیک

۵۰۵ – کلمات این مرحله : ارزان / ارگان / بازار / آزگار / بازرگان / گازانبر

پاسخ مرحله 506 بازی کلماتیک

۵۰۶ – کلمات این مرحله : درمان / نامرد / دشنام / نامزد / آمرزش / ارزشمند

پاسخ مرحله 507 بازی کلماتیک

۵۰۷ – کلمات این مرحله : سیگار / فارسی / سادگی / فریاد / افسردگی

پاسخ مرحله 508 بازی کلماتیک

۵۰۸ – کلمات این مرحله : اسلام / اعلام / اعمال / سلامت / علامت / متعال / التماس / استعلام / استعمال

پاسخ مرحله 509 بازی کلماتیک

۵۰۹ – کلمات این مرحله : راهزن / رهنما / زمانه / مانور / هموار / امروزه / روزانه / روزنامه

پاسخ مرحله 510 بازی کلماتیک

۵۱۰ – کلمات این مرحله : الهام / امیال / اهالی / ایهام / علامه / اعلامیه

پاسخ مرحله 511 بازی کلماتیک

۵۱۱ – کلمات این مرحله : رحمان / مناره / مراحم / مهمان / نامحرم / محرمانه

پاسخ مرحله 512 بازی کلماتیک

۵۱۲ – کلمات این مرحله : آوانس / ایوان / ناقوس / اقیانوس

پاسخ مرحله 513 بازی کلماتیک

۵۱۳ – کلمات این مرحله : اشرفی / تشریف / تفتیش / شرافت / تشریفات

پاسخ مرحله 514 بازی کلماتیک

۵۱۴ – کلمات این مرحله : اسارت / اسرار / امارت / امرار / راستا / استمرار

پاسخ مرحله 515 بازی کلماتیک

۵۱۵ – کلمات این مرحله : طالع / عالی / تعطیل / تعطیلات

پاسخ مرحله 516 بازی کلماتیک

۵۱۶ – کلمات این مرحله : ترمیم / تیمار / ماموت / متورم / میترا / متواری / ماموریت

پاسخ مرحله 517 بازی کلماتیک

۵۱۷ – کلمات این مرحله : آشنا / انشا / افشان / ناشتا / آتشفشان

پاسخ مرحله 518 بازی کلماتیک

۵۱۸ – کلمات این مرحله : روباه / قواره / آبغوره / قورباغه

پاسخ مرحله 519 بازی کلماتیک

۵۱۹ – کلمات این مرحله : اوایل / لوبیا / آلبالو / والیبال

پاسخ مرحله 520 بازی کلماتیک

۵۲۰ – کلمات این مرحله : بهیار / ربایش / بیزار / شیرازه / شیربها / شهربازی

پاسخ مرحله 521 بازی کلماتیک

۵۲۱ – کلمات این مرحله : اکسیر / سیراب / فریبا / کاسبی / کرباس / باریک / فابریک / بارفیکس

پاسخ مرحله 522 بازی کلماتیک

۵۲۲ – کلمات این مرحله : ارکان / انکار / کرانه / کناره / ناکار / کارخانه

پاسخ مرحله 523 بازی کلماتیک

۵۲۳ – کلمات این مرحله : امنیت / تمرین / روایت / مانتو / نیمرو / مانیتور

پاسخ مرحله 524 بازی کلماتیک

۵۲۴ – کلمات این مرحله : اندوه / خوانا / ناخدا / نواده / آخوند / خانواده

پاسخ مرحله 525 بازی کلماتیک

۵۲۵ – کلمات این مرحله : اشعه / عاشق / قانع / عشاق / نقاش / نقشه / عاشقانه

پاسخ مرحله 526 بازی کلماتیک

۵۲۶ – کلمات این مرحله : رشوه / شوفر / شوره / شوهر / فرود / درفش / فروش / فروند / شهروند / فروشنده

پاسخ مرحله 527 بازی کلماتیک

۵۲۷ – کلمات این مرحله : درگاه / گردان / گردنه / هجران / هنجار / آهنگر / جهانگرد

پاسخ مرحله 528 بازی کلماتیک

۵۲۸ – کلمات این مرحله : تدارک / تراکم / دکترا / کرامت / مختار / خدمتکار

پاسخ مرحله 529 بازی کلماتیک

۵۲۹ – کلمات این مرحله : اجسام / اجناس / آسمان / مرجان / ماجرا / انسجام / سرانجام

پاسخ مرحله 530 بازی کلماتیک

۵۳۰ – کلمات این مرحله : بومی / سمنو / مبین / مونس / سینی / نسبی / منسوب / مینیبوس

پاسخ مرحله 531 بازی کلماتیک

۵۳۱ – کلمات این مرحله : بنگاه / بنیان / یگانه / بیگانه / نگهبان / نگهبانی

پاسخ مرحله 532 بازی کلماتیک

۵۳۲ – کلمات این مرحله : زیست / بازی / سبزی / ستیز / آبجی / بسیج / آسیب / سبزیجات

پاسخ مرحله 533 بازی کلماتیک

۵۳۳ – کلمات این مرحله : خاتم / خادم / خدمت / ستاد / تماس / آدامس / استخدام

پاسخ مرحله 534 بازی کلماتیک

۵۳۴ – کلمات این مرحله : آشکار / شاهرگ / شاهکار / کارگاه / کارگشا / شکارگاه

4 دیدگاه

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

  ۶۳۶٫ سرد، سیر، ریا، درس، داس، یاس، یار، یاد، دریا، دارا، اسیر، آسیا، آدرس، سردار، رادار، ایراد، اداری، سرایدار
  ۶۳۷٫ نور، نمک، نیک، نفر، کفن، کیف، کرم، فنر، فنی، فکر، نوکر، نیکو، نیرو، مینو، منفی، کویر، کمین، فوری، فرنی، نیمرو، میکروفن
  ۶۳۸٫ گور، رنگ، چنگ، نوار، نگار، چنار، آونگ، آوار، آچار، گوارا، چوگان، انگور، ارگان، ناگوار، گاوچران
  ۶۳۹٫ لبو، کود، کدو، کبد، دوک، تند، بند، بدن، بدل، نوبت، لکنت، کودن، کندو، کبود، تونل، تولد، تنبل، تنبک، بلوک، بلند، کدوتنبل
  ۶۴۰٫ ندا، نان، پهن، پند، آهن، نهان، دهان، دانه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
  ۶۴۱٫ مرگ، گرم، گام، کرم، کار، ریگ، یار، مکار، گمرک، گرمک، گرما، گاری، امیر، یاری، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
  ۶۴۲٫ وبا، راه، چوب، چرب، چاه، بور، بره، بچه، چاره، بهار، باور، اوره، ابرو، روباه، چهارچوب
  ۶۴۳٫ سرخ، سخت، رخت، خرس، خار، ترس، هراس، راست، خسته، تراس، آخرت، ستاره، خسارت، استخر، اسارت، ساختار، آراسته، استخاره
  ۶۴۴٫ رند، دین، دار، چدن، چای، نادر، دنیا، درنا، دیار، دایی، چینی، چادر، آیین، دینار، دارچین
  ۶۴۵٫ شوت، سوت، ساز، زشت، تیز، ویزا، یواش، شیوا، سوزش، سویا، ستیز، سایز، زیست، آویز، آشتی، ستایش، تساوی، آتشسوزی
  ۶۴۶٫ شیر، ریش، رای، ریا، یار، گاری، شیار، اشیا، آریا، گرایش، آرایش، آرایشگر
  ۶۴۷٫ وزن، لنگ، لنز، لگن، لیگ، لیز، گلو، زنگ، زیپ، پول، لوزی، گونی، گوزن، زیلو، زگیل، پونز، پلنگ، یوزپلنگ
  ۶۴۸٫ مسن، سمی، سیم، نسیم، مونس، موسس، مینو، سوسن، سینی، سمنو، سیمین، سیسمونی
  ۶۴۹٫ ملی، میز، مرز، رمز، ریل، ریز، مزار، لیزر، ریمل، رمال، رزمی، ریال، املا، آمار، آرام، مزایا، میرزا، آلزایمر
  ۶۵۰٫ وام، وال، موم، ملک، مال، لاک، کور، کلم، کال، والک، موکل، مکمل، مرام، مالک، کولر، کمال، کلام، کامل، رمال، مامور، مارمولک
  ۶۵۱٫ نظر، نجس، سنج، سیر، رنج، جنس، جین، جیر، نظیر، جنین، نسرین، نظرسنجی
  ۶۵۲٫ وبا، وام، مطب، عمو، طمع، طعم، تاب، بوم، بام، امت، اتم، تابو، تابع، مطبوع، مطبوعات
  ۶۵۳٫ وضع، نوع، نفع، فنی، عفو، عضو، عید، ضعف، دیو، دفن، دفع، نوید، عوضی، ضعیف، ضدعفونی
  ۶۵۴٫ نفر، ناف، ناز، فنر، فنا، عزا، زین، ریز، نیاز، فرنی، فرعی، فانی، عیار، زیان، رعنا، ارزن، نیزار، عریان، آفرین، زعفران
  ۶۵۵٫ بنا، آبی، ناب، نایب، یگان، بینا، بانگ، بیان، آیین، آبان، نایاب، بایگان

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های کلیه ی مراحل بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

  http://s8.picofile.com/file/8349011376/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_6_0.txt.html

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”

  سلام.
  ثانیه هایی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”

  ۶۱۶٫ لیف، گوش، گلو، گلف، فیل، فیش، فرش، شرف، ریل، ریگ، ویفر، گویش، فوری، فروش، شوفر، شریف، گوریل، گلفروشی
  ۶۱۷٫ نیش، شهر، شنا، شاه، ریه، پهن، پشه، پیر، ناشی، شیره، شانه، ریشه، پنیر، پیشه، پایه، پاره، شریان، شاهین، پاشنه، پریشان، پیراهن
  ۶۱۸٫ سیب، جیب، بیل، یبس، باج، اسب، یاس، لباس، سبیل، جالب، بسیج، آسیب، آسیا، آجیل، سیلاب، آسیاب، ابلیس، جالباسی
  ۶۱۹٫ شهر، رنج، جهش، جشن، جان، اوج، وراج، هاون، نجار، ناشر، شوهر، روشن، رشوه، جوهر، جوان، جهان، جارو، آرنج، هنجار، هاشور، جواهر، جوانه، جانور، جشنواره
  ۶۲۰٫ مطب، حنا، حیا، بطن، محیط، مبین، طناب، حامی، حیاط، باطن، ایمن، مبانی
  ۶۲۱٫ شور، شکر، شیک، ویزا، ورزش، ویار، کویر، کشور، کاشی، شکار، شریک، زیرک، زرشک، روکش، روزی، رویا، آویز، یاور، آرزو، ارزش، واریز، زرشکی، کشاورز، کشاورزی
  ۶۲۲٫ مار، کما، کفر، کار، فکر، مکار، کافر، فرار، آمار، افرا، آرام، کارفرما
  ۶۲۳٫ ندا، شهد، شاد، دیه، پند، نهاد، شهید، شاهد، شانه، شیاد، دایه، دانه، دانش، پینه، پناه، شاهین، پاشنه، پیاده، آدینه، اندیشه، پیشنهاد
  ۶۲۴٫ لیز، زال، خال، خاص، حال، حیا، اصل، صلاح، صالح، خالص، خالی، خیال، حاصل، اصیل، حاصلخیز
  ۶۲۵٫ لاک، شکل، شال، شاخ، سیخ، خشک، خیس، خال، خاک، کلاس، کاشی، شلیک، شاکی، شاسی، سیکل، سیال، خالی، خیال، اسکی، کلیسا، خشکسالی
  ۶۲۶٫ کور، کاخ، رای، خوک، خاک، ویار، رویا، راوی، خاور، خاکی، خیار، خوراک
  ۶۲۷٫ دیس، درس، داس، ترد، کرسی، یکتا، کارت، سیرک، ساکت، ریسک، دکتر، اردک، آدرس، کتیرا، سرایت، ریاست، دکترا، درایت، تدریس، تاکسی، تاریک، اکسیر، دستیار، کاردستی
  ۶۲۸٫ لغت، غیب، تیغ، بیل، بیت، باغ، آغل، لابی، غلات، غیبت، غایب، بالغ، بیات، تبلیغ، تبلیغات
  ۶۲۹٫ نیک، کار، دین، یدک، یاد، نادر، دکان، درنا، دریا، دانا، دیار، انار، اردک، دینار، ایراد، اداری، کاردان، کاردانی
  ۶۳۰٫ قرن، قبر، قاب، سقا، ساق، برق، نقاب، نبات، قنات، سرقت، سراب، سبقت، سارق، سابق، بستر، براق، رقابت، تناسب، تقارن، آبستن، قبرستان
  ۶۳۱٫ رخت، چرخ، چتر، چای، تهی، خیره، خیار، چرخه، چاره، تیره، آخرت، آتیه، خیرات، تاریخ، تاریخچه
  ۶۳۲٫ مرغ، مرد، غار، دیر، دام، یاد، مدیر، دماغ، دریا، دیار، امید، مرغداری
  ۶۳۳٫ کهن، کنه، کاه، شهد، شنا، شاد، دکه، اشک، کاهش، شاهد، شانه، دنده، دکان، دانه، دانش، آکنه، اشکنه، دانشکده
  ۶۳۴٫ مات، عاج، جمع، جام، تیم، تاج، اتم، مایع، جامع، جمعیت، اجتماع، اجتماعی
  ۶۳۵٫ شیب، شاه، بشر، بره، نایب، شهاب، شراب، شبیه، بهار، بیشه، برنا، بیان، انبه، نشریه، شبانه، شاهین، بهیار، برهان، بریان، شیربها، شهربانی

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های تمامی مراحل بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  http://s8.picofile.com/file/8345742334/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_5_19.txt.html

  پاسخ
 3. امیر

  پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

  ۵۷۶٫ منت، دین، تند، اتم، نماد، متین، مادی، دنیا، دامن، دایی، تمنا، تمدن، یتیم، آیین، ایمن، امید، ندامت، میدان، دینام، امنیت، دینامیت
  ۵۷۷٫ نمک، نرم، مکر، متن، کرم، تبر، بکر، نبات، مکتب، مرکب، مرتب، کمان، کتاب، تنبک، تمبر، تبرک، برکت، بانک، مبتکر، مبارک، کرامت، کاربن، تراکم، مرکبات
  ۵۷۸٫ سوت، سوپ، سخت، توپ، تاس، بست، پتو، آوا، سوخت، پوست، پاسخ، سخاوت، اوستا، استوا، اختاپوس
  ۵۷۹٫ لاک، سیل، سبک، سیب، بلا، بیل، اسب، یاس، لباس، لابی، کلاس، کالا، کاسب، کابل، سیال، آسیب، آسیا، کلیسا، سیلاب، آسیاب، ابلیس، کالباس
  ۵۸۰٫ سخت، رسا، رخت، خرج، خار، تاس، تار، تاج، ستار، سارا، راست، خارج، تاجر، آخرت، اختر، خسارت، جسارت، استخر، اخراج، ساختار، استخراج
  ۵۸۱٫ صلح، صحت، حال، حیا، اصل، صالح، حالت، حیات، اصیل، تحصیل، صلاحیت، تحصیلات
  ۵۸۲٫ گود، گرو، گره، گرد، گدا، گاو، رگه، گوهر، گواه، گروه، گرده، دارا، آوار، اهدا، آگاه، ارده، وادار، گوارا، درگاه، آواره، اراده، اداره، هوادار، اردوگاه
  ۵۸۳٫ فاز، تیز، تاب، بیت، آفت، آبی، زیبا، بافت، بازی، آبزی، آفتاب، بازیافت
  ۵۸۴٫ نور، نفر، فنر، فنی، فرو، فرد، رند، رفو، دیو، دین، دفن، ویفر، نوید، نیرو، فوری، فرنی، فرید، روند، ردیف، درون، فروردین
  ۵۸۵٫ نسل، نیت، قتل، عقل، عسل، لعنت، لیست، تنیس، تلقین، نستعلیق
  ۵۸۶٫ لقب، لات، قلب، قتل، قاب، ساق، بلا، بقا، آقا، لباس، قلاب، قالب، قاتل، سبقت، سابق، تقلب، بقال، بالا، القا، اتاق، تالاب، اقبال، باتلاق، استقبال
  ۵۸۷٫ نوک، نوا، ناو، کشو، شوک، شوت، شنا، حنا، تشک، تاک، اشک، وحشت، وانت، کوشا، کتان، کاوش، شنوا، توان، تانک، واکنش، وحشتناک
  ۵۸۸٫ هنر، نهر، قهر، یقه، قطر، قرن، قیر، ریه، نقطه، نقره، قطره، طنین، قرنیه، قرینه، قرنطینه
  ۵۸۹٫ کار، شکر، شیک، تیر، اشک، کشتی، یکتا، کاشی، شکار، شرکت، شریک، شاکی، تشکر، ترکش، تیرک، ترشی، آشتی، ارتش، کشتار، شکایت، شراکت، تاریک، آرایش، اشتراک
  ۵۹۰٫ هوس، نوه، سوت، تنه، وانت، هاون، ستون، توان، توانا، تاوان، اوستا، اهانت، انتها، آستانه، استوانه
  ۵۹۱٫ هما، نما، نطق، ماه، عمه، عمق، عاق، طمع، نقطه، نامه، منها، منطق، مقطع، معنا، مانع، قطعه، قانع، طعمه، منطقه، مقنعه، قطعنامه
  ۵۹۲٫ سود، سرو، سرد، ساز، زور، زرد، درس، درز، سواد، سرود، دراز، آواز، آزار، آزاد، آدرس، وادار، سزاوار، داروساز
  ۵۹۳٫ نما، نیم، منش، میش، ماش، یشم، شام، پیش، پای، نامی، ناشی، منشی، شامی، پیام، آیین، نمایش، نیایش، ماشین، پیمان، پایین، پیمایش، پشیمان، پیشانی، پشیمانی
  ۵۹۴٫ فرد، برف، بید، مفرد، مفید، مدیر، فردا، فریب، ردیف، دریا، دبیر، دیار، مرداب، فریبا، فریاد، بیمار، بیدار، آدمبرفی
  ۵۹۵٫ ملت، میل، مفت، مال، لیف، لاف، فیل، فال، عمل، علم، علف، عفت، تلف، مایع، فیلم، فعال، علاف، افعی، فامیل، علامت، عافیت، تلافی، معافیت، فعالیت
  ۵۹۶٫ نوه، نقص، نقد، قوه، قوچ، قند، قصه، چدن، هندو، صدقه، صندوق، صندوقچه
  ۵۹۷٫ نور، نرم، مهر، ماه، اره، هاون، نمره، نامه، منها، روان، رمان، اوره، انار، آرام، هموار، مناره، ماورا، آواره، آرمان، راهنما، ناهموار
  ۵۹۸٫ نرخ، رنگ، ریگ، خان، نگین، نگار، ناخن، خیار، نگران، نیرنگ، گرانی، رنگین، آخرین، نارنگی، ناخنگیر
  ۵۹۹٫ مهر، یقه، قرن، قیر، رقم، نمره، نقره، نامه، میهن، ماهی، قیمه، قمری، قمار، قیام، قاره، قاری، یراق، اهرم، منقار، قناری، قرینه، یرقان، قهرمان، اهریمن
  ۶۰۰٫ ناز، گاز، زنگ، رنگ، راز، برگ، گراز، زرنگ، زبان، بزرگ، برنز، بازار، باران، انبار، ارزان، ابزار، آبرنگ، بازرگان
  ۶۰۱٫ سیر، سیخ، ساز، زیر، زار، ریز، رخت، خیس، تیز، تیر، یاس، سیرت، ستیز، زیست، خیار، تراز، اسیر، آخرت، زیارت، ریاست، خرازی، تاریخ، استخر، رستاخیز
  ۶۰۲٫ نشر، کار، شکر، ساک، اشک، ناشر، شرکا، شانس، سرکش، رانش، انشا، آسان، انکار، اسکان، کارشناس
  ۶۰۳٫ هوس، کوه، کهن، کنه، سوت، سکه، واکس، نکته، کوسه، کسوت، کاهو، کاسه، سکوت، سکته، ستون، ساکت، تنها، واکسن، کوتاه، سوهان، سنوات، سکونت، ستوان، کوهستان
  ۶۰۴٫ وزن، نور، سرو، سیر، زور، زین، ریز، وزیر، نیرو، سوزن، سینی، زیور، زرین، وزیری، زیرنویس
  ۶۰۵٫ ملک، ملی، میل، مال، لاک، کمر، کما، کلم، کال، ریل، مکار، مالک، کلام، کامل، ریمل، رمال، ریال، املا، آمار، آرام، یارا، کالری، املاک، کارامل
  ۶۰۶٫ ندا، نان، ناب، دین، خدا، بدن، باد، ناخن، دنیا، دیبا، بیان، یخدان، بنیان، بنیاد، یخبندان
  ۶۰۷٫ نمد، مهد، دیه، دام، نهان، نماد، نامی، نادم، میهن، ماهی، مایه، ماده، دهان، دایه، دانه، امین، ایده، ندیمه، میدان، دامنه، آینده، آدینه، نمادین، نماینده
  ۶۰۸٫ هنر، هار، نهر، رهن، رها، تره، ترس، تار، هراس، ساتن، رانت، تنها، آنتن، نسترن، ستاره، رسانه، ترانه، هنرستان
  ۶۰۹٫ وفا، نفر، ناف، فنر، فنا، فضا، فرض، فرد، فدا، رند، دفن، نادر، فرود، فردا، روان، درون، درنا، دارو، آوند، فوران، فضانورد
  ۶۱۰٫ نان، دنج، جنب، جدا، جان، بند، بدن، باد، باج، ادب، دانا، جناب، آجان، ابجد، آبان، آباد، نادان، بادنجان
  ۶۱۱٫ منت، مسن، مست، متن، مات، سخن، ستم، خمس، خام، تخم، اسم، اخم، نخست، ماست، خانم، خاتم، آسان، امانت، آسمان، استان، ساختمان
  ۶۱۲٫ وتر، تور، ترس، وانت، سرور، ستون، رسوا، تنور، ترور، ترسو، استر، سنتور، سروان، روستا، رستوران
  ۶۱۳٫ لمس، لکه، کاه، سمی، سیم، سال، هیکل، میله، ملکه، ماسک، لایه، کلیه، کلمه، کلاه، کلاس، کیسه، سهام، سلام، سایه، سیاه، سالم، کلیسا، اسکله، همکلاسی
  ۶۱۴٫ متر، خبر، بخت، بام، اخم، مرتب، مربا، خرما، خراب، تمبر، بخار، آرام، آخرت، اخبار، مخابرات
  ۶۱۵٫ هوش، گوش، گور، گرز، شور، شهر، زهر، روش، راز، آهو، ورزش، گوشه، گروه، شوهر، رشوه، ارزش، هاشور، گوارش، گزارش، شاهرگ، ورزشگاه

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های کل مراحل بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

  http://s9.picofile.com/file/8344431418/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_5_15.txt.html

  پاسخ
 4. امیر

  سلام.
  نسخه ی جدید “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۰”
  (پاسخ های تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  ۲٫ کم، نمک
  ۳٫ نخ، خون
  ۴٫ آهو، هوا

  ۷٫ زر، روز، زور
  ۸٫ مچ، چشم
  ۹٫ رگ، گرم، مرگ
  ۱۰٫ سن، سگ، سنگ
  ۱۱٫ آش، آتش
  ۱۲٫ رخ، سرخ، خرس
  ۱۳٫ شکم، تشک، تمشک
  ۱۴٫ سال، فال، سفال
  ۱۵٫ رنج، برج، برنج
  ۱۶٫ شهر، ریش، شیره، ریشه
  ۱۷٫ حرص، حریص، حصیر

  ۲۰٫ دکل، کلید
  ۲۱٫ رود، گور، دور، گردو
  ۲۲٫ آهن، نگاه، گناه، آهنگ
  ۲۳٫ دام، رام، آدم، مادر، مدار، مراد

  ۲۵٫ ساک، سکان، ساکن
  ۲۶٫ نی، نیک، عینک
  ۲۷٫ آبی، باز، بازی، زیبا
  ۲۸٫ رمز، رزم، مرز، ترمز

  ۳۰٫ یال، اصل، اصیل، اصلی
  ۳۱٫ یار، ریل، ریال
  ۳۲٫ چکه، کوه، کوچ، کوچه
  ۳۳٫ نیم، نمک، نمکی، کمین
  ۳۴٫ آیه، آهن، آهنی
  ۳۵٫ رهن، قرن، قهر، نهر، هنر، نقره
  ۳۶٫ رخت، ترد، درخت، دختر

  ۳۸٫ جلو، جدل، جلد، جدول

  ۴۰٫ مار، رام، مرگ، گرم، گام، گرما
  ۴۱٫ حفظ، حفاظ، حافظ
  ۴۲٫ ترش، آتش، تار، شتر، ارتش، تراش
  ۴۳٫ شاد، یاد، شادی، شیاد
  ۴۴٫ بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
  ۴۵٫ ورز، شور، زور، روش، وزش، ورزش
  ۴۶٫ خیر، میخ، مریخ، خمیر
  ۴۷٫ کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
  ۴۸٫ آدم، دام، دما، مداد

  ۵۰٫ ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
  ۵۱٫ کاه، اشک، کشو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش
  ۵۲٫ موم، نیم، یمن، مین، مینو، میمون
  ۵۳٫ منگ، ننگ، نهنگ، منگنه
  ۵۴٫ بیل، زبل، زین، زنبیل
  ۵۵٫ امید، امین، ایمن، دامن، دنیا، نماد، دینام، میدان
  ۵۶٫ شام، پشم، شوم، ماش، موش، شامپو
  ۵۷٫ توان، ساتن، ستون، سونا، وانت، ستوان
  ۵۸٫ برق، بره، عرق، عقب، قبر، عقرب، قرعه، عقربه
  ۵۹٫ تانک، راکت، رانت، کارت، کتان، کنار تانکر، کارتن
  ۶۰٫ ناف، نفس، وان، وفا، افسون، فانوس
  ۶۱٫ خوش، شوخ، شور، گرو، گوش، خروش، خورش، خرگوش
  ۶۲٫ دفن، سند، داس، فنا، فاسد، اسفند
  ۶۳٫ درنگ، گردن، کرگدن
  ۶۴٫ سطل، طلا، نسل، اطلس، سالن، سلطان
  ۶۵٫ لابی، باطل، طالبی
  ۶۶٫ بهشت، رتبه، رشته، شربت، شهرت، برشته
  ۶۷٫ باج، وجب، زوج، بازو، جواب، واجب، جواز، بازجو
  ۶۸٫ پاک، پیک، کیان، پیکان
  ۶۹٫ اسب، بنا، جان، جنس، ناب، نجس، جناب، سنجاب
  ۷۰٫ سمند، مدرس، مردن، سمندر
  ۷۱٫ جسم، سمج، سهم، مجسمه
  ۷۲٫ شورا، واشر، مشاور
  ۷۳٫ آبی، اسب، یاس، سیب، آسیب، آسیاب
  ۷۴٫ سال، لاک، تاس، ساکت، کاست، کلاس، کسالت، اسکلت
  ۷۵٫ دام، دما، آدم، مداد، امداد، داماد
  ۷۶٫ خطر، رها، آخر، راه، خطا، خاطره
  ۷۷٫ میل، ملی، مدل، دیلم، پلید، دیپلم
  ۷۸٫ تایر، گاری، گیرا، گیتار
  ۷۹٫ بدنه، برده، دنبه، بندر، بنده، نبرد، نرده، برنده
  ۸۰٫ دود، دوش، شوک، دوک، کشو، کدو، کود، دودکش
  ۸۱٫ شتر، تره، فرش، رشته، شهرت، فرشته
  ۸۲٫ تور، اتو، بور، باور، ابرو، باروت
  ۸۳٫ چاق، چاه، طاق، طاقچه
  ۸۴٫ تیر، لیف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر
  ۸۵٫ اسکی، ایست، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
  ۸۶٫ پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچ، پارچه
  ۸۷٫ دوره، رنده، روده، نرده، روند، وردنه
  ۸۸٫ جمع، عمو، نوع، موج، نجوم، معجون
  ۸۹٫ ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
  ۹۰٫ تماس، ماست، تمساح، مساحت
  ۹۱٫ تاج، جام، حجم، حاجت، حجامت، محتاج
  ۹۲٫ مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
  ۹۳٫ چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
  ۹۴٫ ابرو، انبر، نوار، بانو، بوران، روبان
  ۹۵٫ اسیر، ایست، راست، تایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست
  ۹۶٫ شاه، اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
  ۹۷٫ تیم، ستم، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
  ۹۸٫ پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، یورش، شیپور
  ۹۹٫ صدا، قصد، قاصد، قاصدک
  ۱۰۰٫ پریز، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
  ۱۰۱٫ اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، جوانی
  ۱۰۲٫ شنا، شام، نیش، میش، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
  ۱۰۳٫ تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
  ۱۰۴٫ گاو، گور، نور، نوار، واگن، انگور
  ۱۰۵٫ پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، پولک، لوکس، کپسول
  ۱۰۶٫ آلو، مال، وام، وال، لبو، مبل، بال، آلبوم
  ۱۰۷٫ برکت، تبرک، کتبی، تبریک، ترکیب، کبریت
  ۱۰۸٫ جارو، جوهر، رواج، هاجر، وراج، جواهر
  ۱۰۹٫ باغ، چاه، بچه، باغچه
  ۱۱۰٫ اردو، یاور، دریا، ویار، رویا، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
  ۱۱۱٫ آزاد، زیاد، ایزد، آزادی
  ۱۱۲٫ جشن، جنگ، گنج، گنجشک

  ۱۱۴٫ رنگ، ریگ، ننگ، نگین، رنگین، نیرنگ
  ۱۱۵٫ شنوا، شیون، شیوا، یواش، ناشی، آویشن
  ۱۱۶٫ ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
  ۱۱۷٫ رهن، نهر، هار، آهن، رانت، تنها، ترانه، تهران

  ۱۱۹٫ راسو، رسوا، سوار، روستا
  ۱۲۰٫ امن، بام، نما، نام، بنا، ماه، انبه، بهمن، نامه، بهنام
  ۱۲۱٫ پتو، پسر، توپ، سوپ، پست، تور، پرتو، پوست، ترسو، پرستو

  ۱۲۳٫ سود، عدس، عمو، عمود، موعد، مسعود
  ۱۲۴٫ آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
  ۱۲۵٫ شرم، شمش، میش، شمشیر
  ۱۲۶٫ چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
  ۱۲۷٫ قند، نان، نقد، ندا، قناد، قندان
  ۱۲۸٫ متن، مات، منت، تمنا، توان، وانت، تومان، مانتو
  ۱۲۹٫ الک، تشک، تاک، شال، کال، لاک، تلاش، شکلات
  ۱۳۰٫ ریگ، گیس، یار، سیر، یاس، اسیر، سیار، گاری، گیرا، سیگار
  ۱۳۱٫ نیش، ناشی، نشاط، شیطان
  ۱۳۲٫ برادر، دربار، بردار
  ۱۳۳٫ گاو، گدا، گلو، گود، لگد، آلو، الگو، گودال
  ۱۳۴٫ شاه، شنا، آهن، آیه، نیش، شانه، ناشی، شاهین
  ۱۳۵٫ ابری، بیات، تایر، باتری
  ۱۳۶٫ شورا، لواش، واشر، شلوار
  ۱۳۷٫ عادت، عادل، تعادل، عدالت
  ۱۳۸٫ اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
  ۱۳۹٫ پرز، روز، ارز، راز، پارو، پروا، آرزو، پرواز
  ۱۴۰٫ تاپ، پتو، توپ، قوت، وقت، پاتوق
  ۱۴۱٫ ایده، دانه، دایه، دنیا، نهاد، هادی، ناهید، آینده
  ۱۴۲٫ کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
  ۱۴۳٫ خنگ، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
  ۱۴۴٫ خشت، شخص، شیخ، شخصی، تشخیص، شخصیت
  ۱۴۵٫ لنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، سلطنت
  ۱۴۶٫ علم، ملت، عمل، علت، املت، عالم، عامل، علامت
  ۱۴۷٫ عکس، سرو، سکو، کور، عروس، عروسک
  ۱۴۸٫ بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بلیت، غیبت، تبلیغ
  ۱۴۹٫ درک، دره، رشد، شکر، شهد، کره، شهرک، درشکه
  ۱۵۰٫ تلخ، تلف، لخت، ختم، مفت، ملخ، تخلف، مختلف
  ۱۵۱٫ ببر، چرب، چسب، برس، سرب، برچسب
  ۱۵۲٫ جاری، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
  ۱۵۳٫ اهل، عقل، قله، عاقل، قلعه، علاقه
  ۱۵۴٫ شیار، گاری، گیرا، گرایش
  ۱۵۵٫ پست، پیچ، چیپس، پستچی
  ۱۵۶٫ تار، تیر، ترش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
  ۱۵۷٫ سیم، تیم، مست، قسمت، قیمت، تقسیم
  ۱۵۸٫ آبی، خبر، خار، آخر، خیر، ابر، بخار، خراب، خیار، بخاری
  ۱۵۹٫ امین، سیما، مینا، ایمن، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
  ۱۶۰٫ راست، تراس، ساخت، آخرت، خسارت، استخر
  ۱۶۱٫ اسیر، افسر، سیار، سفیر، فارس، فارسی
  ۱۶۲٫ آذر، رخش، شاخ، خار، خراش، آذرخش
  ۱۶۳٫ درام، مادر، مدار، مراد، مربا، مرداب

  ۱۶۷٫ اسب، وبا، باک، سبک، ساک، سکو، بوس، کاسب، واکس، کابوس
  ۱۶۸٫ آزار، بارز، بازار، ابزار
  ۱۶۹٫ گاز، یال، لیگ، لیز، زگیل، ازگیل
  ۱۷۰٫ فوت، نفت، نوع، نفع، تنوع، عفونت
  ۱۷۱٫ بنا، ناب، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
  ۱۷۲٫ تنگ، شنا، آتش، انگشت
  ۱۷۳٫ امت، اتم، مات، مته، ماه، همت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
  ۱۷۴٫ سنت، سیب، بیت، نسبت، بیست، تنیس، سنتی، بستنی
  ۱۷۵٫ رواج، جوان، نجار، روان، وراج، آرنج، جارو، جانور
  ۱۷۶٫ بچه، بره، چتر، چرب، چرت، تره، رتبه، تربچه
  ۱۷۷٫ خزه، دهن، هند، خنده، زنده، خزنده
  ۱۷۸٫ جاری، اجیر، جراح، حراج، رایج، حاجی، جراحی، حراجی

  ۱۸۰٫ ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
  ۱۸۱٫ آهن، پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
  ۱۸۲٫ پلک، پلو، پوک، پول، پولک، کیلو، وکیل، پولکی
  ۱۸۳٫ فال، لال، فلفل، فلافل
  ۱۸۴٫ پدر، پند، پهن، دره، هنر، رهن، پرده، رنده، نرده، پرنده

  ۱۸۶٫ ناو، ایل، آلو، وان، یال، وال، لیوان، وانیل
  ۱۸۷٫ دین، صید، صندل، صندلی
  ۱۸۸٫ روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
  ۱۸۹٫ الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، بالکن

  ۱۹۱٫ افت، صاف، صدا، صدف، صفت، تصادف
  ۱۹۲٫ امور، راسو، رسوا، سرما، سمور، سماور
  ۱۹۳٫ رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، نرگس، سرهنگ، گرسنه
  ۱۹۴٫ ارز، اسب، راز، زبر، ساز، سبز، سرب، سراب، بازرس، سرباز
  ۱۹۵٫ اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، اصلاح

  ۱۹۷٫ تراس، راست، راسته، ستاره
  ۱۹۸٫ قوز، زین، قوی، وزن، یوز، قزوین
  ۱۹۹٫ عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
  ۲۰۰٫ دنیا، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
  ۲۰۱٫ گدا، رشد، شاد، گرد، ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
  ۲۰۲٫ شهر، شور، روش، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور
  ۲۰۳٫ هوا، آهو، اهلی، لایه، هالو، ویلا، الویه، هیولا
  ۲۰۴٫ ترم، تور، متر، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
  ۲۰۵٫ پیر، پری، پنیر، پیرو، نیرو، پروین
  ۲۰۶٫ قالب، قالی، قلاب، لابی، قلابی، بقالی
  ۲۰۷٫ بره، ریه، غرب، غیب، غریب، غریبه
  ۲۰۸٫ خرس، خار، سرخ، آخر، خاور، خروس، سوار، سوراخ
  ۲۰۹٫ ترس، سنت، سوت، نور، ترسو، تنور، ستون، سنتور
  ۲۱۰٫ اصل، اهل، صاف، فصل، فال، فاصله
  ۲۱۱٫ وفا، فوت، اتو، آفت، افق، وقت، توقف، وفات، تقوا، توافق
  ۲۱۲٫ کاخ، خوک، کار، کور، خاک، خوراک
  ۲۱۳٫ موز، ناز، نام، وزن، زانو، زمان، نماز، آزمون، آمازون
  ۲۱۴٫ الک، اهل، کال، کاه، گله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
  ۲۱۵٫ تراز، آرزو، ترازو، وزارت
  ۲۱۶٫ گاو، گوی، گونی، واگن، یوگا، گونیا
  ۲۱۷٫ بشر، ریش، شیب، شرم، مربی، امیر، شراب، شیار، مربا، بیمار، مباشر، ابریشم
  ۲۱۸٫ شیر، ریش، نشر، نیش، شیرین، شیرینی
  ۲۱۹٫ آجر، جان، کاج، کار، رنج، آرنج، نجار، کنار، نارنج، نارنجک
  ۲۲۰٫ شتر، ترش، شرم، ترم، متر، مشت، مرغ، شترمرغ
  ۲۲۱٫ بال، فال، وال، لبو، وفا، بوفالو
  ۲۲۲٫ باد، کبک، کبد، کند، اندک، بانک، دکان، بادکنک
  ۲۲۳٫ شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، عمه، مشوق، موقع، معشوق، معشوقه
  ۲۲۴٫ پاپ، پیپ، پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
  ۲۲۵٫ فنا، نفس، جنس، جان، ناف، نجس، اسفنج، اسفناج
  ۲۲۶٫ ترس، درس، دست، دیر، سرد، درست، رسید، سیرت، تدریس، تردستی
  ۲۲۷٫ جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
  ۲۲۸٫ تخیل، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، لیاقت، خلاقیت
  ۲۲۹٫ بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، خفاش، خشاب، شفابخش
  ۲۳۰٫ تیم، میت، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
  ۲۳۱٫ آفت، بته، بها، تباه، تابه، بافت، آفتاب، آفتابه
  ۲۳۲٫ نوع، نوک، تنبک، تنوع، نوبت، عنکبوت
  ۲۳۳٫ ورزش، زیور، روزی، پیرو، پوزش، وزیر، پیروز، پرویز، شیپور، زیرپوش
  ۲۳۴٫ آلو، بلا، لال، لولا، بلال، آلبالو
  ۲۳۵٫ پله، هلو، لپه، هوا، پناه، پهلو، لانه، پونه، ناله، نهال، نوپا، هالو، هاون، پالون، پهلوان
  ۲۳۶٫ لگن، یال، ریل، رنگ، انگل، ریال، گاری، گران، لنگر، گلنار، گریان، نارگیل
  ۲۳۷٫ مرغ، غیب، غرب، یار، مار، باغ، مغرب، مربی، مربا، غبار، بیمار، مرغابی
  ۲۳۸٫ چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
  ۲۳۹٫ ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
  ۲۴۰٫ ابر، برگ، ناب، یار، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
  ۲۴۱٫ تنگ، گوی، نیت، گونی، گیتی، گیوتین
  ۲۴۲٫ لنت، بیل، بال، یال، بلیت، بیات، تنبل، لابی، نبات، تبانی، لاتین، لبنیات
  ۲۴۳٫ پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، پرچم، پیام، مارپیچ
  ۲۴۴٫ برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
  ۲۴۵٫ اسم، ماه، هما، یاس، سایه، سهام، سیاه، سیما، ماهی، مهیا، سهمیه، همسایه
  ۲۴۶٫ سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسمن، سیمین، یاسمین
  ۲۴۷٫ تاس، سنت، آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، تناسب، آبستن، باستان
  ۲۴۸٫ حمل، محل، ملت، املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، مالت، حملات، احتمال
  ۲۴۹٫ اخم، خام، زخم، مزه، میخ، میز، خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
  ۲۵۰٫ دین، دیه، دیو، دنیا، دهان، نوید، ایده، آینده، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
  ۲۵۱٫ جسم، جام، جان، جسد، جنس، نجس، داس، دنج، جامد، دامن، سنجد، مسجد، نماد، سمند، دماسنج
  ۲۵۲٫ موازی، میرزا، واریز، امروزی
  ۲۵۳٫ عیب، عصا، نصب، عناب، عصبی، عاصی، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
  ۲۵۴٫ پدر، پند، رود، نور، پودر، پرده، دوره، رنده، روده، نرده، پوره، پونه، پرنده، وردنه، پرونده
  ۲۵۵٫ سطر، وسط، هوس، راه، راسو، رسوا، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
  ۲۵۶٫ متر، مدل، مرد، دریل، دلیر، دیلم، رتیل، ریمل، لیتر، مدیر، مرید، تردمیل
  ۲۵۷٫ تند، سبد، سند، دست، نبات، نسبت، تناسب، دبستان
  ۲۵۸٫ برکت، برکه، بهار، تابه، تباه، تبرک، راکت، رتبه، رکاب، کارت، کتاب، ترکه، کهربا، هکتار، تبهکار
  ۲۵۹٫ مرغ، نرم، رمان، انار، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
  ۲۶۰٫ مفت، مات، رسم، سفر، تراس، راست، ماست، تماس، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
  ۲۶۱٫ ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
  ۲۶۲٫ سیل، کال، کسل، یاس، استیل، اسکلت، کلاس، ساکت، ایست، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
  ۲۶۳٫ یال، اشک، تشک، شال، شکل، شیک، کیش، تلاش، شاکی، شلیک، کشتی، آشتی، شکایت، شیلات، شکلاتی
  ۲۶۴٫ ریگ، سیر، گره، گیس، اسیر، سایه، سیاه، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گاری، سیاره، سیگار، سیاهرگ
  ۲۶۵٫ خدا، کاخ، خاک، اردک، اردو، خاور، دارو، داور، کاور، کادو، خوراک، خودکار
  ۲۶۶٫ آخر، شتر، پخش، تاپ، شاخ، خشت، رخت، خار، ترش، تراش، آخرت، خراش، ارتش، پرخاش، خارپشت
  ۲۶۷٫ تیم، ستم، سطل، سیل، سیم، مست، ملت، ملی، لمس، تسلط، طلسم، لیست، مسلط، تسلیم، مستطیل
  ۲۶۸٫ اسم، سال، نام، مسن، نسل، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
  ۲۶۹٫ قامت، توقف، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، موافق، موافقت
  ۲۷۰٫ رشد، خوش، خیر، دوش، دیو، شوخ، شور، خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
  ۲۷۱٫ ببر، ابر، یار، رباب، برابر، بربری، باربری، برابری
  ۲۷۲٫ گاز، بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، بیزار، بازیگر
  ۲۷۳٫ بید، ادب، باد، بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
  ۲۷۴٫ چاک، چکه، چمن، کما، نمک، چکمه، کمان، مکان، نامه، کمانچه
  ۲۷۵٫ وام، مار، اسم، رسم، سمور، سرما، راسو، سماور، سمسار، سوسمار
  ۲۷۶٫ پلک، تپل، پتک، پاک، پاکت، پلاک، تلاش، کاشت، شکلات، لاکپشت
  ۲۷۷٫ جگر، گاو، گدا، گور، دارو، جارو، جادو، گارد، داور، رواج، گردو، جادوگر
  ۲۷۸٫ چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
  ۲۷۹٫ شوخ، لوح، خوش، حال، وال، خال، شاخ، حلوا، لواش، خوشحال
  ۲۸۰٫ جنگ، رنج، رنگ، جان، جوان، آرنج، جانور، نجار، انگور، جنگاور
  ۲۸۱٫ جیب، زین، لجن، لنج، لیز، نجیب، زنبیل، زنجبیل
  ۲۸۲٫ امر، کلم، کمر، ملک، کرم، رمال، کالا، کامل، کلام، کمال، مالک، مکار، آرام، آمار، کارامل
  ۲۸۳٫ دنگ، دیگ، دین، گند، گوی، گونه، گونی، گیوه، نوید، گوینده
  ۲۸۴٫ قتل، قاب، قلب، آقا، اتاق، بقال، تقلب، قالب، قلاب، قاتل، تالاب، باتلاق
  ۲۸۵٫ بارز، بهار، ماهر، مربا، مزار، مهار، مبارز، مبارزه
  ۲۸۶٫ بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
  ۲۸۷٫ جدا، زود، زوج، جواز، جادو، آواز، آزاد، ازدواج
  ۲۸۸٫ ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، پسر، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
  ۲۸۹٫ فال، هدف، هلو، وفا، آهو، آلو، هالو، آلوده، فولاد، فالوده
  ۲۹۰٫ اره، رهن، صرع، عصا، عصر، هنر، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
  ۲۹۱٫ همت، تیم، مته، بته، ماه، مات، بیات، بیمه، تابه، تباه، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی
  ۲۹۲٫ دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، نفس، سوگند، گوسفند
  ۲۹۳٫ نیم، شوم، منش، موش، میش، نیش، نوه، هوش، شیوه، شیون، منشی، میهن، میوه، مینو، شومینه
  ۲۹۴٫ ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
  ۲۹۵٫ کور، کود، کدو، باد، باک، آرد، ابرو، دارو، کبود، رکاب، کادو، باور، داور، بارکد، دارکوب
  ۲۹۶٫ نما، قرن، رقم، قهر، رمق، مهر، قران، قاره، نمره، قرمه، قمار، مناره، نقره، منقار، قهرمان
  ۲۹۷٫ رزم، رسم، رمز، ریز، نرم، نسیم، مسیر، زمین، زرین، رسمی، رزمی، سرزمین
  ۲۹۸٫ ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
  ۲۹۹٫ تار، تاس، سنت، ترس، راکت، تانک، ساکت، سکان، ساکن، کارت، کتان، تانکر، کارتن، کنسرت، ترسناک
  ۳۰۰٫ باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، کبریت، کتیرا، باکتری
  ۳۰۱٫ سهم، ریه، مهر، یار، راه، اسیر، سایه، سهام، سیاه، ماهر، مسیر، هراس، همسر، سیاره، سرمایه
  ۳۰۲٫ داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
  ۳۰۳٫ دین، مزد، ناز، میز، امید، ایمن، دامن، زمان، زیان، یزدان، نامزد، میزان، میدان، دینام، نامزدی
  ۳۰۴٫ دیدار، دیوار، رادیو، رویداد
  ۳۰۵٫ اخم، خام، ملخ، خال، رمال، خمار، خرما، خاور، اخمو، خرمالو
  ۳۰۶٫ داس، سند، ندا، تند، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان
  ۳۰۷٫ صاف، صفر، نفر، فنا، فنر، ناف، نصف، صفرا، صراف، انار، انصاف، انصراف
  ۳۰۸٫ بال، آبی، قاب، قلب، لقب، یال، بیل، بلا، قالی، قلاب، لایق، قالب، بقالی، قلابی، باقالی
  ۳۰۹٫ شنا، نیش، آیین، پایین، نیایش، پیشانی
  ۳۱۰٫ بنا، نیک، تاک، باک، بانک، نبات، بیان، بینا، تانک، تنبک، کتاب، یکتا، آنتیک، کابین، کابینت
  ۳۱۱٫ شمع، دعا، شاد، ندا، آدم، مانع، معدن، دشمن، دانش، دامن، دشنام، شمعدان
  ۳۱۲٫ صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
  ۳۱۳٫ زهر، روز، زره، روزه، زیره، فوری، وزیر، فیروزه
  ۳۱۴٫ چرخ، چرب، خبر، نرخ، چربی، خبرچین
  ۳۱۵٫ کفن، کنه، ناف، نفس، سکه، آهن، آهک، ساکن، سکان، کافه، کاسه، نسکافه
  ۳۱۶٫ قلب، مبل، قله، ماه، قلم، مال، قاب، قبله، لقمه، بقال، قالب، مقابل، مقاله، ملاقه، قابلمه
  ۳۱۸٫ گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
  ۳۱۹٫ مرد، بدن، کمر، بند، کمد، نمک، کرم، بندر، مدرک، مرکب، مدرن، نبرد، منبر، کربن، کمربند
  ۳۲۰٫ دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، مادی، دمپایی
  ۳۲۱٫ وال، لبو، لیز، بیل، باز، بازو، زالو، زیبا، بازی، لوزی، آویز، ویزا، ویلا، لوبیا، زولبیا
  ۳۲۲٫ پول، لوس، سوپ، پلک، پلو، پوک، تپل، پتک، پتو، توپ، سوت، پوست، پولک، توکل، سکوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
  ۳۲۳٫ جان، نجس، جنس، کاج، ساکن، سکان، سنجاق، سنجاقک
  ۳۲۴٫ فوت، وفا، تاول، سفال، سوال، فلوت، وفات، فوتسال
  ۳۲۵٫ گاو، موش، گام، میش، گوش، شیوا، گوشی، یوگا، میگو، گویش، یواش، گاومیش
  ۳۲۶٫ یاس، تاپ، پاس، پست، تاس، سال، پیت، سیل، ایست، پالت، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاستیل
  ۳۲۷٫ یاد، چای، دیر، دین، چادر، چنار، دنیا، درنا، دریا، نادر، دینار، دارچین
  ۳۲۸٫ زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، نوه، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، وزنه، زنگوله
  ۳۲۹٫ جان، جنس، نفس، نان، ناف، اسفنج، فنجان، فسنجان
  ۳۳۰٫ باغ، زاغ، غاز، ابله، زاغه، غزال، بالغ، زغال، زباله، بزغاله
  ۳۳۱٫ تکه، کار، کره، تره، تار، کاه، ترکه، راکت، کاتر، کارت، هکتار، کاراته
  ۳۳۲٫ اشک، کشک، کاه، شاه، شنا، کنه، شانه، شکاک، کاهش، آکنه، اشکنه، کهکشان
  ۳۳۳٫ تاجر، اهرم، هجرت، همتا، ماهر، هاجر، ترجم، اجرت، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
  ۳۳۴٫ عمر، ترش، شرم، شعر، شمع، آتش، مشت، ارتش، شاعر، شعار، عمارت، معاشرت
  ۳۳۵٫ داغ، راه، دوغ، غده، غار، دروغ، روده، غوره، دارو، داروغه
  ۳۳۶٫ ماه، بره، مهر، نام، نرم، هنر، انبر، بهمن، رمان، مربا، نامه، نمره، انبه، بهار، مناره، برهان، برنامه، مهربان
  ۳۳۷٫ آلو، لبو، مبل، لیمو، مایو، ویلا، لوبیا، آلبوم، آبلیمو، موبایل
  ۳۳۸٫ آبی، بچه، هیچ، چاه، چای، بازی، زیبا، بازیچه
  ۳۳۹٫ ادب، بدن، باد، باز، بند، ناز، ندا، باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
  ۳۴۰٫ ساک، سمی، یاس، اسم، سیم، اسکی، سویا، ماسک، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو
  ۳۴۱٫ تیرک، تایر، کارت، کافی، کفتر، یکتا، کفتار، تاریک، کتیرا، ترافیک
  ۳۴۲٫ تشک، شکر، آتش، اشک، تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
  ۳۴۳٫ اخم، خام، رام، رها، مهر، اره، پره، پاره، خامه، خرما، خمار، خمپاره
  ۳۴۴٫ تاس، ساز، سنت، متن، ناز، سمت، متن، تماس، زمان، ماست، نماز، زمستان
  ۳۴۵٫ اسب، بها، ساق، سهم، قسم، قاب، ماه، ساقه، سماق، سهام، سابقه، مسابقه
  ۳۴۶٫ بدل، گلو، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، بلندگو، گلوبند
  ۳۴۷٫ کار، درک، فکر، کفر، آرد، اردک، دارا، کافر، فردا، فداکار
  ۳۴۸٫ دیه، زود، شهد، دوش، هوش، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
  ۳۴۹٫ کار، خاک، خرس، رخت، سرخ، کاخ، سخت، کاست، ساکت، راکت، سرخک، کارت، استخر، خسارت، خاکستر
  ۳۵۰٫ سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، مقوی، موسیقی
  ۳۵۱٫ باج، قاب، جان، بقا، جنب، اجاق، آبان، نقاب، جناب، باجناق
  ۳۵۲٫ بدن، بند، بید، دور، دیو، رود، دین، نور، بندر، دبیر، نبرد، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
  ۳۵۳٫ ارز، روز، راز، زرد، زود، هوا، آهو، دره، اردو، داور، دوره، روزه، آرزو، آزرده، دروازه
  ۳۵۴٫ اسب، ابر، بار، راز، رای، ریز، ساز، یاس، سبز، سرب، سیب، سیر، بازی، سبزی، آسیب، اسیر، بازرس، بیزار، سرباز، بازرسی، سربازی
  ۳۵۵٫ روی، ریگ، گلو، ریل، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
  ۳۵۶٫ آبی، بید، ادب، باد، یاد، بیات، ادیب، ادبی، دیبا، آداب، آباد، ابتدا، دیابت، آبادی، ادبیات
  ۳۵۷٫ باک، اتو، تنبک، بانک، بانو، تانک، توان، کتاب، نبات، نوبت، وانت، تنباکو
  ۳۵۸٫ آدم، درک، کمد، نام، کمر، نمک، اردک، دامن، دکان، کمان، مادر، مدرک، مدرن، نادر، مکار، درمان، نامرد، کارمند
  ۳۵۹٫ سبب، آبی، اسب، سیب، یاس، بابا، آسیا، آسیب، اسباب، آسیاب
  ۳۶۰٫ جشن، رنج، جیر، شرط، ریش، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
  ۳۶۱٫ ریش، پرش، پشت، پیر، تپش، ترش، تیر، شتر، پری، پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
  ۳۶۲٫ پشت، تاپ، تپش، تیز، زشت، زیپ، آتش، پشتی، پیاز، زشتی، آشپز، آشتی، آشپزی، پیتزا، پیشتاز
  ۳۶۳٫ رای، ریا، ریگ، کار، یار، کیف، فکری، کافر، گاری، کافی، کفگیر، گرافیک
  ۳۶۴٫ زین، میز، ناز، نام، ایمن، بینا، بازی، زمان، زبان، زمین، زیان، نیاز، میزان، آنزیم، میزبان
  ۳۶۵٫ رقم، شعر، عشق، مرغ، مشق، عمر، عمق، غرق، مشرق، مرغعشق
  ۳۶۶٫ رنگ، کور، گور، گاو، نور، روان، گران، نوکر، نوار، انگور، کوران، گورکن
  ۳۶۷٫ یاد، ادب، باد، بید، دزد، ادبی، ایزد، زیاد، زیبا، بازی، دزدی، بازدید
  ۳۶۸٫ ستم، تاس، سال، لمس، مست، ملت، املت، تماس، سالم، سلام، ماست، اسلام، الماس، سلامت، التماس
  ۳۶۹٫ اسم، سیر، کرم، مار، یاس، اسکی، اسیر، امیر، رسمی، ریسک، سرما، سیرک، کرسی، اکسیر، سرامیک
  ۳۷۰٫ خاک، کیش، خشک، شاخ، کاخ، شیخ، شکر، خراش، خیار، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، خاکشیر
  ۳۷۱٫ هوس، گاو، آهو، سال، گله، لوس، گلو، هلو، سوال، هالو، الگو، گوساله
  ۳۷۲٫ کلک، سکه، کال، کله، کاسه، کاکل، کلاس، کلاه، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
  ۳۷۳٫ کره، بره، کار، دره، برده، برکه، رکاب، بهار، کهربا، براده، باکره، بدهکار
  ۳۷۴٫ چدن، خون، دین، چین، دیو، نخود، خونی، نوید، نخودی، نخودچی
  ۳۷۵٫ امن، نما، نیم، مین، مینا، نماز، میان، زمان، امین، ایمان، میزان، زایمان
  ۳۷۶٫ اره، رها، نوه، آهو، هنر، پاره، پارو، پناه، پوره، پونه، روان، هاون، روانه، پهناور، پروانه
  ۳۷۷٫ امر، حنا، حرم، نرم، مار، حرام، حمام، رمان، مرام، محرم، مراحم، نامحرم
  ۳۷۸٫ دقت، صدا، قصد، آقا، قاصد، اتاق، صداقت، اقتصاد
  ۳۷۹٫ پند، دیگ، دیو، گوی، گود، گونی، نوید، پوند، پیوند، دوپینگ
  ۳۸۰٫ امت، قوا، قوم، وام، وقت، تمام، قامت، مقام، مقوا، مقاوم، ماموت، مقاومت
  ۳۸۱٫ اتم، جسم، تاج، جام، ترس، جرم، ستم، تاجر، تجسم، تماس، رستم، ماست، سماجت، جسارت، مستاجر
  ۳۸۲٫ شال، هلو، شاه، آیه، هوش، اهلی، شاهی، شیوا، لاشه، لواش، ویلا، شیوه، الویه، هیولا، شوالیه
  ۳۸۳٫ مادر، دوام، روان، رمان، مواد، نوار، درمان، دوران، نامرد، نمودار
  ۳۸۴٫ پشم، پلو، پول، شال، شام، موش، وام، شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
  ۳۸۵٫ لغت، تاپ، تپل، غار، لاغر، لغات، غارت، پرتغال
  ۳۸۶٫ ابر، اسب، سیب، سرب، یاری، ابری، اسیر، سراب، سیار، آسیب، سیراب، سیرابی
  ۳۸۷٫ درز، زرد، روز، ارز، آرد، راز، زود، وال، دلار، دراز، زالو، لودر، آرزو، دلاور، زردالو
  ۳۸۸٫ ستم، سمی، قسم، سیم، مست، قسمت، قیمت، مقیم، تقسیم، مستقیم
  ۳۸۹٫ آهو، باغ، غرب، بره، غار، ابرو، بهار، غبار، غروب، غوره، روباه، آبغوره
  ۳۹۰٫ تیز، نیت، وزن، زینت، تزیین، زیتون، ویزیت، زیتونی
  ۳۹۱٫ فکر، کتف، کفر، وفا، فوت، راکت، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
  ۳۹۲٫ اتو، آفت، فال، بال، فوت، لبو، بافت، تاول، فلوت، وفات، تابلو، فوتبال
  ۳۹۳٫ پاس، پوچ، چاپ، چال، سوپ، وال، لوس، سوال، چپاول، چاپلوس
  ۳۹۴٫ رها، آهن، پهن، ران، آیه، پیر، هنر، یار، ریه، پاره، پایه، پناه، پنیر، پینه، پیراهن
  ۳۹۵٫ بال، ابر، الک، بار، ربط، طبل، طلا، طلب، کال، لاک، باطل، رابط، رکاب، کابل، طلبکار
  ۳۹۶٫ بوم، بوق، قلب، نقل، قلم، مبل، قول، قوم، لقب، قبول، منقل، بوقلمون
  ۳۹۷٫ چای، داس، دیس، سند، سود، اسید، دنیا، سواد، سونا، سویا، دیوان، ساندویچ
  ۳۹۸٫ دیس، دین، سود، دیه، سند، یهود، نسیه، نوید، سینه، نویسنده
  ۳۹۹٫ ترش، تور، تیر، روش، ریش، ریل، شتر، شرم، موش، شوت، مشت، شور، ترشی، رتیل، ریمل، لیتر، مترو، لیمو، مشورت، مشتری، لیموترش
  ۴۰۰٫ نوه، هوا، آهن، دانه، دهان، نهاد، هاون، اندوه، دهانه، هندوانه
  ۴۰۱٫ پلک، پلو، پوک، پول، روش، شکر، کشو، کور، شکل، شور، شوک، پزشک، پوزش، لرزش، روکش، زرشک، کشور، کولر، پوشک، ورزش، زرشکپلو
  ۴۰۲٫ آوا، ماه، هوا، آهو، آیه، پایه، ماهی، پویا، میوه، پیام، مایو، هواپیما
  ۴۰۳٫ اتو، تاک، تند، دوک، کدو، کود، نوک، توان، دکان، کادو، کندو، وانت، تانک، کودتا، تکواندو
  ۴۰۴٫ آلو، بیل، اتم، مات، مبل، ملت، بوم، بلیت، تاول، لیمو، مایو، تابلو، لوبیا، ولایت، آلبوم، آبلیمو، موبایل، اتومبیل
  ۴۰۵٫ دین، بدل، بدن، بند، چرب، بیل، دیر، بلند، بندر، چربی، دبیر، دلبر، دلیر، نبرد، بلدرچین
  ۴۰۶٫ تار، تاک، ترک، توت، تور، کار، کور، راکت، کاور، ترور، تکاور، تکرار، تورات، راکتور، تراکتور
  ۴۰۷٫ کاه، اشک، شکر، شهر، کره، کار، گره، شهرک، شکار، کاهش، آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، شکارگاه
  ۴۰۸٫ چاک، چوب، چال، کوچ، کچل، لبو، کابل، بابک، بلوچ، بلوک، چابک، چلوکباب
  ۴۰۹٫ نور، گاو، رنگ، گور، ریا، ریگ، رویا، گاری، گران، گونی، نیرو، آونگ، ویار، یاور، یوگا، روانی، انگور، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
  ۴۱۰٫ زره، رنگ، گرز، ریز، ریگ، ریه، زنگ، سیر، گره، سنگ، زهر، زرین، زرنگ، گریه، نرگس، سینه، نسیه، گیره، نیزه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
  ۴۱۱٫ ملت، تیم، تور، کمر، ریل، کلم، مترو، موکت، وکیل، تورم، کولر، رتیل، کویر، ریمل، کریم، متروک، تکمیل، کیلومتر
  ۴۱۲٫ تنه، پهن، پتو، تاپ، تپه، توپ، خون، آهن، پناه، پونه، تنها، خانه، وانت، خاتون، توپخانه
  ۴۱۳٫ تاس، سال، سبک، ساک، کسب، ساکت، کابل، کاسب، کاست، کباب، کتاب، کلاس، لباس، اسکلت، بسکتبال
  ۴۱۴٫ ابر، ادب، آرد، چای، چرب، آباد، آچار، آریا، چادر، دبیر، دریا، دیار، بیدار، آبدار، آبدارچی
  ۴۱۵٫ دانه، دامن، فردا، رفاه، نامه، رنده، فردا، مادر، نمره، ماده، مدار، نرده، نامرد، درمان، فرمان، دامنه، مردانه، فرمانده

  (نکته ی بسیار مهم: این مرحله از بازی باگ دارد و واژه ی “فردا” تکراری است. بار اول که این واژه را وارد کردیم، برای بار دوم و گذر به سایر مراحل، تنها با فشردن ۴ باره ی راهنما و کسر ۲۰۰ سکه امکان پذیر است.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ۴۱۶٫ خوش، روش، شوخ، ریش، شاخ، شیخ، یار، شور، خیر، خیار، خاور، خراش، راوی، رویا، شرور، شوخی، شورا، شیار، شیوا، واشر، ویار، یاور، یواش، خیارشور
  ۴۱۷٫ امان، انار، دانا، دکان، رمان، کمان، مکار، مادر، نادر، نماد، آرام، آمار، اندام، درمان، آرمان، مدارا، کاردان، کارمند، نامدار، کارامد، کماندار
  ۴۱۸٫ شنا، شام، رمز، زرد، شاد، ارزش، ارشد، دانش، دراز، دشمن، رانش، رمان، زمان، مادر، نماز، نماد، درمان، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
  ۴۱۹٫ مشت، میش، پخش، پشم، تپش، خشت، خشم، دشت، شدت، شیخ، مدت، میخ، پشتی، خدمت، پیشخدمت
  ۴۲۰٫ عسل، علم، عمل، لمس، ساعت، سالم، تماس، سلام، الماس، اسلام، سلامت، علامت، التماس، استعلام، استعمال
  ۴۲۱٫ گره، شهر، شاه، گوش، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، گوهر، واشر، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره
  ۴۲۲٫ عمه، آیه، ماه، لایه، مالی، ماهی، مایل، میله، اهلی، عالی، الهام، اعلامیه
  ۴۲۳٫ امید، دامن، دنیا، شیاد، معنی، عادی، مایع، معدن، معین، منشی، ماشین، میدان، نمایش، دشنام، شمعدانی
  ۴۲۴٫ ساق، سقا، قوی، قوس، وان، سویا، آسیا، ساقی، سونا، ایوان، ناقوس، اقیانوس
  ۴۲۵٫ ابر، چاه، بچه، چرب، راز، ارز، زبر، بارز، بهار، چاره، آچار، ابزار، ارابه، بازار، بازارچه
  ۴۲۶٫ تار، تاس، ترس، ستم، آستر، تراس، تماس، سرما، آرام، آمار، ماست، اسارت، امارت، راستا، استمرار
  ۴۲۷٫ نامجو، جانور، درمان، دوران، مرجان، وجدان، نامرد، نمودار، ارجمند، جوانمرد
  ۴۲۸٫ تیر، متر، تیم، ریا، تور، امور، امیر، تایر، تمام، مترو، مرام، مریم، ویار، رویا، روایت، ترمیم، تیمار، ماموت، میترا، متواری، ماموریت
  ۴۲۹٫ انگور، روانی، واگیر، یگانه، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه
  ۴۳۰٫ باغ، برق، بوق، غار، غرب، قاب، قبر، قهر، ورق، ابرو، براق، بهار، غبار، غروب، قاره، روباه، آبغوره، قورباغه
  ۴۳۱٫ کره، کهن، کمر، کاه، نمک، ماه، نرم، هنر، امان، انار، مکان، کمان، نامه، مکار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
  ۴۳۲٫ شهر، اره، بار، بشر، شیب، زره، زهر، ارزش، بارز، بازی، بهار، بیشه، ریشه، زیبا، شیره، شبیه، شراب، شهاب، شیرابه، شیربها، شهربازی
  ۴۳۳٫ دره، زور، بچه، بره، چرب، دور، زرد، درو، چوب، دوره، روزه، روده، برده، بهروز، زردچوبه
  ۴۳۴٫ کهن، هنر، خاک، خان، خنک، کاخ، نرخ، انار، خانه، انکار، ناکار، کارخانه
  ۴۳۵٫ پاک، پست، پیک، سیل، تپل، اسکی، ایست، پاکت، پلاک، پلیس، اسکلت، تاکسی، کلیسا، لاستیک، پلاستیک
  ۴۳۶٫ خدا، آهو، خان، ندا، خون، هوا، آهن، خنده، دانا، نخود، دانه، اندوه، ناخدا، آخوند، خانواده
  ۴۳۷٫ قرن، ریه، قطر، قیر، هنر، قهر، قطره، نقطه، نقره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
  ۴۳۸٫ دفن، شرف، هدف، شهر، فرش، فنر، روشن، رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فروش، وردنه، شهروند، فروشنده
  ۴۳۹٫ ادب، بند، داس، دیس، سبد، سیب، یاس، اسید، ایزد، بازی، باند، بینا، دنیا، زبان، زیاد، سبزی، نیاز، آسیب، یزدان، بنیاد، بدنسازی
  ۴۴۰٫ کمد، آرد، رخت، تار، تخم، خام، اردک، خادم، خدمت، خرما، خمار، دختر، راکت، درخت، مادر، ماکت، دکتر، تدارک، تراکم، دکترا، خدمتکار
  ۴۴۱٫ تاس، داس، دست، دعا، عدس، عدد، ساعت، عادت، استاد، تعداد، سعادت، استعداد
  ۴۴۲٫ مین، بوس، بوم، بیم، سمی، سیب، سیم، سمنو، سینی، مونس، مینو، نسیم، بیسیم، سیمین، مینیبوس
  ۴۴۳٫ باک، پشم، اشک، دما، شاد، شام، شکم، کمد، مزد، مشک، پشمک، پماد، پزشک، آشپز، دامپزشک
  ۴۴۴٫ سبز، جیب، باج، تیز، ساز، تاج، ایست، سایز، زیست، بازی، سبزی، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
  ۴۴۵٫ روشن، رویا، شنوا، شیون، نوار، نیرو، واشر، شناور، شیرین، نیایش، ویران، آویشن، ویرایش، روشنایی، شیروانی
  ۴۴۶٫ دوک، کدو، کره، کود، کور، کوه، رنده، درون، دوره، روده، کندو، نرده، نوکر، ورود، کوهنورد
  ۴۴۷٫ خیر، غار، غذا، یار، آخر، خاور، خیار، ویار، یاور، غذاخوری
  ۴۴۸٫ زین، ناز، نیت، آهن، آیه، تنها، زینت، زیان، نیزه، تازه، نهایت، تازیانه
  ۴۴۹٫ نرخ، وزن، نوه، هوا، نوار، خزان، روزه، زانو، روان، وزنه، آرزو، خزانه، راهزن، روزانه، زورخانه
  ۴۵۰٫ ایمن، حاکم، حرام، حریم، رحیم، رمان، کمین، حکیم، حیران، رحمان، ریحان، حکمرانی
  ۴۵۱٫ بشر، برج، جشن، جیب، ریش، رنج، نیش، جنبش، شرجی، نجیب، برنج، شیربرنج
  ۴۵۲٫ ذهن، رنگ، گام، گره، مرگ، نذر، گران، گرما، گناه، نامه، نگاه، آهنگ، گمراه، آهنگر، گذرنامه
  ۴۵۳٫ دام، دما، آدم، دزد، مزد، میز، یاد، امید، ایزد، آزاد، دزدی، زیاد، مداد، آزادی، آدمیزاد
  ۴۵۴٫ اسم، درس، سرد، سهم، مرد، مهر، آدرس، ساده، سرما، ماده، همسر، آماده، آدامس، مدرسه، اداره، ادامه، اراده، سهامدار
  ۴۵۵٫ شام، اخم، ارم، آخر، بار، بخش، خبر، شرم، خشم، شاخ، آرام، بخار، خراب، خارش، خرما، خشاب، شراب، مربا، آبشار، آرامش، آرامبخش
  ۴۵۶٫ آتش، هوش، پتو، پشه، پشت، تپه، توپ، شوت، پناه، پوشه، تشنه، پونه، تنها، توشه، شانه، وانت، پاشنه، پشتوانه
  ۴۵۷٫ چرک، چکه، هیچ، پیچ، چاک، پاک، چاپ، پیر، چاه، پاچه، پیچک، پاره، پیکر، پایه، چاره، پارک، پارچ، پارچه، پیکار، کرایه، یکپارچه
  ۴۵۸٫ اتم، امن، تیم، مات، متن، نیت، تمنا، مایو، وانت، یتیم، آیین، امنیت، تومان، مانتو، ویتامین
  ۴۵۹٫ پتک، تاپ، نیک، پاکت، تانک، کتان، یکتا، پیکان، آنتیک، کاپیتان
  ۴۶۰٫ ریه، هنر، شهر، پرش، پری، رهن، پنیر، پیشه، پینه، ریشه، شهره، شیهه، شهریه، نشریه، هنرپیشه
  ۴۶۱٫ آتش، دشت، شاد، شدت، یاد، آشتی، شدید، شادی، شیاد، تشدید، داداش، یادداشت
  ۴۶۲٫ رنگ، شنل، رشد، گدا، شال، لگن، ارشد، انگل، دانش، گران، گردش، گشاد، لنگر، ناشر، درنگ، دلار، شگرد، شلنگ، شاگرد، شناگر، گلدان، گلنار، نگارش، شالگردن
  ۴۶۳٫ سخت، پتو، پست، پسر، ترس، تور، خرس، سرخ، رخت، سپر، سرو، سست، سوپ، سوت، پرتو، ترسو، خروس، سوخت، سرسخت، پرستو، سرخپوست
  ۴۶۴٫ قمر، نقد، ترد، ترم، تند، درد، دقت، رقم، قدم، قرن، قند، متن، تردد، تمدن، تندر، قدرت، قدمت، مدرن، مقتدر، منتقد، قدرتمند
  ۴۶۵٫ باک، خال، خوب، خوک، لاک، بخیل، بلوک، خواب، خیال، کیلو، کابل، وکیل، ویلا، لوبیا، خالکوبی
  ۴۶۶٫ رژه، پشه، شور، گور، گوش، پروه، پوشه، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
  ۴۶۷٫ امت، تیم، چای، چشم، شام، آتش، مشت، میش، مات، آشتی، تماشا، تماشاچی
  ۴۶۸٫ ابر، بار، برگ، خان، خبر، خنگ، نرخ، رنگ، انبر، بخار، خراب، گران، نگار، رگبار، خبرنگار
  ۴۶۹٫ تور، پاس، سوپ، پسر، پست، تار، سوت، آستر، پارو، پوست، راسو، سوار، روستا، پرستو، پاسپورت
  ۴۷۰٫ ساق، سقا، قسم، ستم، مست، اتاق، تماس، سماق، قامت، قسمت، اقامت، استقامت
  ۴۷۱٫ یار، تنگ، تیر، رنگ، ریگ، تایر، گران، انار، گاری، یگان، ارگان، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی
  ۴۷۲٫ رتیل، تانک، ریال، لیتر، کالری، کتیرا، کنترل، تاریک، کارتن، تانکر، کلانتر، کلانتری
  ۴۷۳٫ دوک، دوش، شوک، زود، کدو، کشف، کفش، کشو، کود، کوک، کودک، کفشدوزک
  ۴۷۴٫ ملی، کرم، کلم، مال، قلک، قلم، قیر، رقم، رمال، ریمل، قاری، قالی، قایم، قمار، قیام، کامل، کلام، مالک، مکار، اقلیم، قلمکاری
  ۴۷۵٫ رام، گرد، گدا، گرم، آدم، مادر، گرما، مداد، آمار، درامد، مرداد، داماد، امداد، دامدار، امدادگر
  ۴۷۶٫ رویا، مایه، ماهی، منور، مهیا، میهن، میوه، نمره، نیرو، میانه، نیمرو، هموار، ویران، اهریمن، موریانه
  ۴۷۷٫ نان، امن، اسم، پاس، نام، نما، آسان، آسمان، انسان، پانسمان
  ۴۷۸٫ شال، راز، ریز، لیز، ریل، آزار، ارزش، ریال، شیار، لرزش، آرایش، شالیزار
  ۴۷۹٫ اسکیت، اسکلت، استیل، تاریک، تاکسی، رسالت، ریاست، سریال، کلیسا، اکسیر، لاستیک، کریستال
  ۴۸۰٫ تله، مته، هتل، لغت، املت، تمنا، تنها، غلام، لانه، مهلت، ناله، نغمه، نهال، همتا، لغتنامه
  ۴۸۱٫ فرش، فوت، سرد، سود، شتر، شرف، شور، سفر، ترس، ترش، درس، دست، ترسو، درست، درشت، دفتر، دوست، سرود، شوفر، فروش، فرود، فردوس، دستور، دستفروش
  ۴۸۲٫ پری، پیک، پاک، پیک، پارک، پنیر، گاری، یگان، پیکار، پیکان، یکرنگ، پارکینگ
  ۴۸۳٫ برگ، رنگ، کمر، گام، کربن، کمان، گمرک، مربا، مبارک، کاربن، بانمک، آبگرمکن
  ۴۸۴٫ بار، سرد، ادب، ابر، سحر، حدس، حبس، حساب، دارا، سارا، سراب، آباد، آدرس، آبدار، حسابدار
  ۴۸۵٫ جوش، اوج، جشن، جهش، شنا، جادو، جاده، جهان، جوان، دانش، دانه، شاهد، شنوا، دانشجو، جوشانده
  ۴۸۶٫ امین، سالم، سالن، سلام، ایمن، سیما، مالی، نسیم، الماس، ایمان، سیمان، سینما، آسمان، اسلام، میانسال
  ۴۸۷٫ هما، رام، راه، رها، گام، گرم، گره، مرگ، مار، ماه، آمار، آگاه، گرما، ماهر، اهرم، آرام، گمراه، آرامگاه
  ۴۸۸٫ یکتا، اسیر، تایر، خاکی، خیار، ساکت، کارت، استخر، اسکیت، اکسیر، تاریخ، تاکسی، تاریک، تسخیر، خاکستری
  ۴۸۹٫ نرگس، نوار، راسو، سونا، گران، افسون، انگور، سروان، فانوس، افسونگر
  ۴۹۰٫ برگ، پدر، پرز، زرد، زبر، گرد، گرز، بزرگ، زرگر، پدربزرگ
  ۴۹۱٫ ندا، خون، نرخ، خدا، دارو، خنده، روده، نخود، نرده، اندوه، خواهر، دوران، وردنه، آخوند، رودخانه
  ۴۹۲٫ تاس، گیس، یاس، گیاه، سایه، سیاه، هستی، آسیا، آگاه، آگهی، آگاهی، ایستگاه
  ۴۹۳٫ پست، پوک، پیک، تپش، تشک، توپ، سکو، سوپ، سوت، شیک، شوت، کشو، شوک، کیش، پتک، پتو، پشتک، پوست، پوشک، شکست، کشتی، سکوت، پیوست، پیشکسوت
  ۴۹۴٫ نان، لنج، باج، لجن، جلا، جنگ، گنج، لگن، جالب، جناب، جنگل، گلاب، انگل، بالنگ، جنگلبان
  ۴۹۵٫ پایه، پگاه، پناه، پیشه، پینه، شانه، گشنه، گیشه، گیاه، ناشی، گناه، نگاه، آگهی، آهنگ، شاهین، یگانه، پاشنه، پیشاهنگ
  ۴۹۶٫ سبد، درس، تبر، ترب، بند، تاس، بدن، دست، باد، اسب، انبر، بستر، بندر، تندر، درست، سراب، تناسب، دربان، داربست، دبستان، انبردست
  ۴۹۷٫ اصل، چال، چاه، چله، صاف، صفر، فصل، فال، صفرا، چاره، چاله، رفاه، صراف، فاصله، چهارفصل
  ۴۹۸٫ توان، ستون، سوخت، سونا، وانت، استان، توانا، خاتون، ستوان، استخوان
  ۴۹۹٫ جدا، اوج، دنج، آهن، جاده، جادو، جهان، جوان، دانا، دانه، اندوه، جوانه، وجدان، جاودان، جاودانه
  ۵۰۰٫ دیوان، لیوان، مدیون، ملوان، ملودی، میدان، میلاد، وانیل، والدین، لیموناد
  ۵۰۱٫ روش، شاه، شفا، شهر، شور، فرش، گره، رگه، گوش، رشوه، رفاه، شورا، شوفر، شوهر، فروش، فشار، گروه، گوشه، واشر، هاشور، شاهرگ، فواره، گوارش، فروشگاه
  ۵۰۲٫ دعا، چای، چمن، عید، عادی، امید، دامن، دنیا، مانع، مایع، معنا، معدن، مدعی، معنی، معین، میدان، چمدان، معدنچی
  ۵۰۳٫ اصول، تاول، تحمل، حاصل، حالت، حلوا، صالح، صلوات، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
  ۵۰۴٫ بانک، بلیت، بیات، تانک، تنبک، تنبل، کتاب، کتبی، نبات، یکتا، کابل، بالکن، کابینت، لبنیات، تلکابین
  ۵۰۵٫ برگ، گاز، زنگ، رنگ، زرنگ، آبان، زبان، بزرگ، برنز، ابزار، انبار، باران، آبرنگ، ارزان، ارگان، بازار، بازرگان، گازانبر
  ۵۰۶٫ دیر، دور، دیو، دما، مرد، یاد، رود، یار، آدم، آرد، دارو، داور، امید، مادر، دوام، رویا، مدیر، مرور، مرید، مواد، ویار، دیوار، رادیو، مروارید
  ۵۰۷٫ رسید، اسید، افسر، دریا، ردیف، سفید، سیار، فاسد، فردا، آدرس، گاری، سیگار، فارسی، فریاد، افسردگی
  ۵۰۸٫ شام، ریا، شرم، شهر، میش، رام، ریشه، یشمی، شیمی، اهرم، شاهی، ماشه، ماهی، شماره، شیرماهی
  ۵۰۹٫ راهزن، آزمون، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
  ۵۱۰٫ شرف، روش، ریش، شیر، ظرف، فرش، فیش، شریف، شوفر، فروش، ظریف، فوری، ویفر، یورش، ظرفشویی
  ۵۱۱٫ هنر، ماه، حنا، حرم، مهم، رحم، حمام، رمان، محرم، مرام، مرهم، نامه، رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
  ۵۱۲٫ موز، مرگ، رزم، رمز، گاز، گاو، گرز، گور، آرام، مزار، آرزو، گرما، آوار، گراز، آواز، امروز، گوارا، آموزگار
  ۵۱۳٫ ارتش، ترشی، شیار، شیفت، شریف، فراش، فشار، آشتی، اشرفی، تشریف، شرافت، تشریفات
  ۵۱۴٫ خار، خال، فال، خاک، فکر، فلک، کاخ، کفر، کال، لاک، خلاف، کافر، کالا، کلاف، خلافکار
  ۵۱۵٫ علت، عطا، طلا، آتل، طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
  ۵۱۶٫ جنس، جشن، رنج، فنر، شرف، اشرف، سنجش، شانس، فشار، ناشر، نجار، آرنج، سفارش، اسفنج، فشارسنج
  ۵۱۷٫ آفت، شفا، شنا، نفت، ناف، آتش، آشنا، انشا، ناشتا، آتشفشان
  ۵۱۸٫ انبه، ابرو، انبر، گربه، بانو، باور، بهار، برگه، گروه، گونه، گوهر، آهنگ، انبوه، انگور، بنگاه، بوران، روباه، آهنگر، نوبهار، گروهان، گروهبان
  ۵۱۹٫ لال، آلو، آبی، بیل، لبو، وال، بال، بلا، بلال، لولا، ویلا، بالا، لوبیا، آلبالو، والیبال
  ۵۲۰٫ زور، ارز، شور، کار، کشو، شکر، ارزش، روکش، زرشک، شرور، شورا، کشور، واشر، ورزش، آرزو، شکار، کشاورز، ورزشکار
  ۵۲۱٫ برف، سبک، سفر، کیف، اسیر، افسر، ریسک، سراب، سفیر، سیرک، فریب، کاسب، کافی، کرسی، کرفس، فارسی، اکسیر، سیراب، فریبا، باریک، بارفیکس
  ۵۲۲٫ فکر، کفن، کفر، کنف، ناف، نور، وفا، فنر، روان، کافر، نوار، نوکر، کانون، کافور، نورافکن
  ۵۲۳٫ ایمن، تانک، تایر، تیرک، راکت، رمان، کارت، کمین، مکار، مکان، مینا، یکتا، ماکت، امنیت، تاریک، تمرین، کارتن، ماتیک، نیمکت، تیمار، تیرکمان
  ۵۲۴٫ آستر، ارتش، تشنه، تنها، رشته، شانس، شهرت، ناشر، راسته، رسانه، شناسه، ترانه، تراشه، نشاسته، شهرستان
  ۵۲۵٫ شاه، عشق، شنا، نقش، آشنا، شانه، اشعه، عاشق، قانع، نقاش، نقشه، عاشقانه
  ۵۲۶٫ خان، خاص، صدا، خدا، دره، رها، رهن، ران، نرخ، ندا، خانه، خنده، صخره، صادر، رصدخانه
  ۵۲۷٫ نرده، جاده، جهان، دانه، درجه، رنده، گران، گردن، گنجه، نجار، گردان، گردنه، هنجار، آهنگر، جهانگرد
  ۵۲۸٫ اتم، ایل، امت، تار، تیر، یار، ریل، املت، رتیل، امین، تایر، رمال، ریال، ریمل، لیتر، مایل، مالی، تمرین، میترا، امنیت، ترمینال
  ۵۲۹٫ امان، انار، رمان، سرما، نجار، آرام، آرنج، آسان، آمار، آرمان، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
  ۵۳۰٫ ایل، دما، مدل، ملی، یاد، امید، پدال، پلید، پماد، پیام، دیلم، پیدا، لامپ، مدال، یلدا، دیپلم، میلاد، المپیاد
  ۵۳۱٫ بها، آبی، بنا، ننگ، آهن، آیه، انبه، بیان، بینا، گناه، گیاه، نگاه، نهنگ، یگان، آهنگ، نگین، بنگاه، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
  ۵۳۲٫ الک، خاک، خال، خوک، دکل، دوک، کال، کاخ، کدو، هلو، هوا، لکه، کود، کوه، خاله، کادو، کاهو، کلاه، کلوخ، کوله، هالو، هلاک، آلوده، کلاهخود
  ۵۳۳٫ ختم، سخت، مست، اخم، اسم، تاس، تخس، خدا، خام، داس، دست، ماست، خادم، خدمت، تماس، استاد، آدامس، استخدام
  ۵۳۴٫ ریگ، راه، گام، گرم، مهر، مرگ، گاری، گریم، گرما، ماهی، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گرامی، گمراه، گرمایی، ماهیگیر

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۰”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  http://s8.picofile.com/file/8336228376/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_0_0.txt.html

  پاسخ

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code