متن موزیک جزیره از سیاوش قمیشی

متن موزیک جزیره از سیاوش قمیشی

متن موزیک جزیره از سیاوش قمیشی   من همون جزیره بودم خاکی و صمیمی و گرم واسه عشق بازی موجها قامتم یه بستر نرم یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجها یه نگین سبز خالص روی انگشتر دریا. تا که یک روز تو رسیدی توی قلبم پا گذاشتی غصه های عاشقی رو تو وجودم جا گذاشتی زیر...

بیشتر بخوانید
متن موزیک گل های پونه از سیاوش قمیشی

متن موزیک گل های پونه از سیاوش قمیشی

متن موزیک گل های پونه از سیاوش قمیشی   ﺻﺪاي ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﺰوﻧﻲ ﺗﻮي ﮔﻮﺷﻢ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻲﻛﺮد ‫آﺳـﻤـﻮن ﺑـﻐـﻀﺸﻮ ﺗﻮ ﭘـﺮدهي اﺑﺮاي ﺳﻴـﺎﻫﺶ ﭘﺎره ﻣﻲﻛﺮد ‫رﻋـﺪ و ﺑـﺮق ﻧـﮕﺎه ﺷـﻬﺮو ﺑﺎﺻـﺪاش ﺧـﻮاب زده ﻣﻲﻛﺮد ‫زﻣﻴﻦ از اﻳـﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺎر ﺑﻪ روي ﺷﻮﻧﺶ ﮔﻠﻪ ﻣﻲﻛﺮد ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎي ﭘﻴﺎده ﻓﺎرغ از...

بیشتر بخوانید
متن موزیک بیا برگرد از سیاوش قمیشی

متن موزیک بیا برگرد از سیاوش قمیشی

متن موزیک بیا برگرد از سیاوش قمیشی   ‫ﻣـﮕـﺬار ﻛـﻪ ﻳـﺎد ﻣـﺎ را ﻃـﻌﻢ ﺗـﻠﺦ اﻳـﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺒﺮد ‫اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از دل ﺑﺮود ﻫﺮ آﻧﻜﻪ از دﻳﺪه رود ‫ﻣـﮕـﺬار ﻛـﻪ ﻳـﺎد ﻣـﺎ را ﻃـﻌﻢ ﺗـﻠﺦ اﻳـﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺒﺮد ‫اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از دل ﺑﺮود ﻫﺮ آﻧﻜﻪ از دﻳﺪه رود ‫ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ از...

بیشتر بخوانید
متن موزیک بوسه ی باد از سیاوش قمیشی

متن موزیک بوسه ی باد از سیاوش قمیشی

متن موزیک بوسه ی باد از سیاوش قمیشی   بوسه باد خزونی،با هزار نامهربونی زیر گوش برگ تنها میگه طعمه خزونی برگ سبز و تر و تازه،رنگ سبزش می بازه غرق بوسه های باد و وحشت روزای تازه می کنه دل از درخت و،میشه آواره کوچه کوچه ای که یادگار روزای رفته و پوچه می شینه گوشة...

بیشتر بخوانید