متن و ترجمه موزیک shape of you از ed sheeran

متن و ترجمه موزیک shape of you از ed sheeran

متن و ترجمه موزیک shape of you از ed sheeran   The club isn’t the best place to find a lover کلوب بهترین جا برای پیدا کردن معشوق نیست So the bar is where I go بس بار جایی بود که رفتم Me and my friends at the table doing shots من و دوستام سر میز نشسته بودیم و پیک...

بیشتر بخوانید
متن و ترجمه موزیک perfect از ed sheeran

متن و ترجمه موزیک perfect از ed sheeran

متن و ترجمه موزیک perfect از ed sheeran I found a love for me من یک عشق برای خودم پیدا کردم Darling, just dive right in and follow my lead عزیزم، فقط عمیق تر غرق شو و راهنمایی من را دنبال کن Well, I found a girl, beautiful and sweet خیلی خوب، من دختری رو پیدا کردم ،...

بیشتر بخوانید