متن و ترجمه موزیک heartbeat از enrique iglesias feat nichole scherzinger I saw you talking on the phone من دیدمت که داشتی با تلفن صحبت می کردی I know that you are not alone من میدونم که تو تنها نیستی"کسی رو داری" But you steal my heart away اما تو قلبم و دزدیدی"برام...

بیشتر بخوانید