یه روزی مهربون بودی برام یه همزبون بودی امید زندگانیم . که راز و بی نشون بودی . که راز و بی نشون بودی می خوام تو رو پیدا کنم . ببینم و رها کنم تو رو با بی وفاییات . پیش همه رسوا کنم . پیش همه رسوا کنم یه روزی مهربون بودی برام یه همزبون بودی امید زندگانیم . که راز و بی...

بیشتر بخوانید