[اینترو] شین ، میخوای یه چیزی بگی مقدمه این آهنگ مطمئنی؟ باشه [ورس یک] دوس دارم حد باشه از رو نقشه پاک ولی توو رفتارام مرز مشخص باشه نذاریم دست رو دست وقت بره فردا شه فرد نباشه باب بذاریم فردا شه زوجو بگیم که از ما شه دست بکشه ازما شه عرض جایِ امر تا که ندایِ جنگ بس...

بیشتر بخوانید