متن و ترجمه موزیک don't you remember از adele   When will I see you again کی دوباره می بینمت؟ You left with no goodbye, not a single word was said بدون خداحافظی گذاشتی رفتی، حتی یه کلمه هم نگفتی No final kiss to seal anything بدون آخرین بوسه که همه چیز رو تموم...

بیشتر بخوانید