متن و ترجمه موزیک bailando از enrique iglesias enrique iglesias hola hola gente de zoona descemer enrique sing for them louie Yo te miro, se me corta la respiración وقتی بت نگاه میکنم،نفسم بند میاد Cuanto tu me miras se me sube el corazón وقتی بم نگاه میکنی قلبم میزنه...

بیشتر بخوانید