جواب کامل بازی رولت
جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت
12/07/2018 تاریخ انتشار
جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب کامل بازی کلمانه : ۱- شهر، شیر، شیره، ریشه، ریش ۲- برگ، برگه، بره، گره، گربه ۳- ادم، مداد، دما، داد، دام ۴- اهن، گناه، نگاه، اهنگ ۵- لحیم، حمل، میل، محل، حلیم ۶- تمشک، مشک، تشک، شکم، مشت ۷- مدار، ادم، دام، رام، مراد، مادر ۸- دختر، خرد، رخت، ترد، درخت ۹- قالب،...

قوچ سوار کلش رویال – معرفی کارت جدید کلش رویال ram rider

قوچ سوار کلش رویال – معرفی کارت جدید کلش رویال ram rider

قوچ سوار کلش رویال کارت جدیدی که با عنوان ram rider به این بازی اضافه شده است از قابلیت های این کارت می‌توان به لجندری بودن و آن قدرت نسبتا بالای آن در تحمل ضربه و تخریب ساختمان های حریف دانست ضمن اینکه خود سوارکار برخلاف خوک سوار قابلیت تیر اندازی از راه دور را دارد...

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش آبنبات : بخش مربا - بخش شیرینی - بخش آبنبات ۱- آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری ۲- منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی ۳- مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی ۴- کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان ۵- مرداب، اقیانوس، خلیج،...

  جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت بخش مربا

 

نکته ی ۲: این بازی نسحه جدید بازی ارثیه ی آقام با نام جدید رولت می باشد.

بخش مربا بخش شیرینیبخش آبنبات

جواب بازی رولت بخش مربا

۱- خاک، کاخ
۲- فیل، لیف
۳- خرس، سرخ
۴- شیر، ریش
۵- علف، فعل
۶- زاغ، غاز
۷- طفل، لطف
۸- نفر، فنر
۹- ترب، تبر
۱۰- دهر، هدر، دره، رده
۱۱- مست، ستم، سمت
۱۲- مقر، رمق، قمر، رقم
۱۳- قبل، قلب، لقب
۱۴- رقص، قصر، قرص
۱۵- زهر، زره، هرز
۱۶- اتم، امت، مات
۱۷- هار، راه، اره
۱۸- کدر، کرد، درک
۱۹- کال، لاک، الک
۲۰- مار، رام، امر، ارم
۲۱- فیش، میش
۲۲- رند، لرد
۲۳- مشت، شمع
۲۴- اهل، غله
۲۵- فضل، فلز، زلف
۲۶- دود، هود، دوده
۲۷- دکه، تکه، کته
۲۸- اهل، سهل، سال
۲۹- تاب، شتاب، تابش
۳۰- پیک، کپی، یدک
۳۱- سنگ، مگس، مسن
۳۲- مصر، صفر، فرم، مصرف
۳۳- دره، دبه، بره، برده
۳۴- دیس، سید، قید، قدس
۳۵- موش، ماش، وام، شام
۳۶- خاک، کاخ، خان، خنک
۳۷- ناب، انس، اسب، بنا
۳۸- ارگ، رنگ، ران، گران
۳۹- ورق، قیر، روی، قوری
۴۰- ماه، اسم، ماسه، سهام
۴۱- هوش، کوه، شوک، شکوه
۴۲- لبه، اهل، ابله
۴۳- ریا، یار، جیر، رایج، اجیر
۴۴- لکه، ملک، مکه، مهلک، کلمه
۴۵- کاتر، کرت، راکت، کارت، کرات، تارک، ترک، تار
۴۶- دیه، یاد، دایه، هادی، ایده
۴۷- اسم، سالم، ملاس
۴۸- یاس، سیر، یار، اسیر، سیار
۴۹- کلی، ولی، کولی، کیلو، وکیل
۵۰- مشا، شامه، شما، شام، شاه، ماشه، ماش
۵۱- نور، ران، روا، ناو، نوار، روان، انور، نارو
۵۲- شاد، شاهد، اشهد
۵۳- شتر، تار، شات، ارتش، تراش
۵۴- گرد، رشد، دگر، شگرد، گردش
۵۵- اسم، رام، رسم، سرما، مارس
۵۶- نقل، الان، نقال، القا، ناقلا
۵۷- ببر، بربر، بربری
۵۸- وجه، نوه، جان، نجوا، جهان، جوانه
۵۹- یزد، یاد، دیه، ایزد، زاهد، یازده
۶۰- نادم، نامه، نهاد، نماد، دهان، دانه، دامن، ماده، همدان
۶۱- لال، ایل، یال، قلیا، قالی، لیلا
۶۲- قاب، شباب، بشقاب
۶۳- کدو، دوا، اتو، کادو، کاتد، کودتا
۶۴- فیل، طفل، طلا، لای، ایفل، لطیف
۶۵- ترم، سرم، ستمگر، رسم، سترگ، مست، مسگر، رستم، مسرت
۶۶- ورم، خطر، خرم، مورخ، خطور، مخروط
۶۷- تاول، پالتو
۶۸- دعا، عدل، عید، یلدا، عادل، عیال
۶۹- فرد، ترد، دار، دفتر، دارت، فرات
۷۰- حاجت، مات، امت، جام، حتم، تاج، حجامت، محتاج، حاتم
۷۱- بال، ناب، لبن، بنک، بانک، کابل، کلان، الکن
۷۲- یار، انار، ایران
۷۳- میخ، مهد، خیمه، دخمه، خدمه، خمیده
۷۴- بلا، باغ، بالغ، بالا، بلاغ، ابلاغ
۷۵- کام، اکو، ساک، ماسک، اسم، واکس، سکو، مسواک، سماک
۷۶- دما، ادا، مدام، امام، مادام
۷۷- ماه، بازه، بامزه
۷۸- هنر، رهن، روده، رنده، هندو، وردنه
۷۹- آرد، سرد، رسم، آدم، آدرس، سرمد
۸۰- دنا، مین، دنیا، نماد، ایمن، امید، مادی، میان، منادی

جواب بازی رولت بخش مربا

۸۱- دیر، ریل، دغل، دریل، دریغ، دلیر
۸۲- هوا، شهاب، باهوش
۸۳- رخش، شعر، روش، خروش، شروع، شعور
۸۴- لوح، حال، اول، حاصل، صالح، حلوا
۸۵- رانت، ترانه، رهن، هنر، تنها، اتر، ترن، نهر، تهران
۸۶- گاه، شاه، هاگ، گیاه، گیشه، شاهی
۸۷- حرف، حیرت، تفریح
۸۸- دعا، علی، عید، یلدا، عادل، عالی
۸۹- بخت، بته، تاب، باخت، تباه، ابهت
۹۰- اوج، دوا، واجد، جدی، جویا، جادو، جاوید، وادی
۹۱- ملت، مشت، شمل، متل، مشقت، تملق، مشتق، مقتل
۹۲- نوک، نانو، کانون
۹۳- لیز، ولی، پول، زیپ، لوزی، زیپو
۹۴- ریه، ریگ، کره، کهیر، گیره، گریه
۹۵- بقیه، لقب، بیل، لبه، یقه، قبیله، بله، قبله، لیقه
۹۶- خال، اصل، خاص، خلاص، خالص، خلال
۹۷- انس، ناسا، انسان
۹۸- اردو، امور، دارو، مواد، مادر، راود
۹۹- خام، رام، خار، رخام، خرما، خمار
۱۰۰- کال، سال، کسل، تاس، کلاس، ساکت، کاست، تسلا، اسکلت
۱۰۱- اخم، میخ، خام، وخیم، خیام، مایو
۱۰۲- ارز، تراز، وزارت
۱۰۳- تاب، شباب، تابش، شتاب
۱۰۴- طفل، علف، عطا، لاف، فعال، عاطل
۱۰۵- حلاوت، لوح، حالت، حال، حلوا، اتو، تاول، حوا، تحول
۱۰۶- قیر، ریگ، ریا، یراق، گاری، گیرا
۱۰۷- چلو، سوال، چالوس
۱۰۸- وبا، بویا، گویا، ایوب، یابو، یوگا
۱۰۹- هیچ، چین، نوه، هوچی، چونه، نوچه
۱۱۰- وانیل، وال، ولی، نیل، لون، نوا، والی، لیوان، ویلا، اولین
۱۱۱- باج، بنا، جان، باطن، طناب، جانب
۱۱۲- گالن، انگل، چنگال
۱۱۳- روح، وحی، تیر، حوری، حیرت، تحیر
۱۱۴- ذره، بذر، بره، حبه، حربه
۱۱۵- بشکه، شیک، شبکه، شکیب، بیشه، شبکیه، کیش
۱۱۶- متن، منت، صنم، عصمت، نعمت، صنعت
۱۱۷- وزن، نزول، حلزون
۱۱۸- میش، شیر، ریش، شرم، شیمی، مشیر
۱۱۹- چمن، نمد، ماچ، دامن، دمان، چمدان
۱۲۰- بار، یار، اکبر، رکاب، ریکا، بایر، بیکار، باریک
۱۲۱- نرم، رمان، امان، انار، منار
۱۲۲- خال، خیال، یخچال
۱۲۳- قیف، مشق، میش، قیم، مشی، شفیق
۱۲۴- شاد، شیاد، دایی، شیدا
۱۲۵- هیز، یاوه، ویزا، هوازی، زاویه، واهی، یوز
۱۲۶- پهن، نوه، پونز، پونه، پوزه، وزنه
۱۲۷- هند، سهند، هندسه
۱۲۸- سکو، کفن، فکس، نفوس، سکون، کسوف
۱۲۹- دیس، عدسی، سعدی، سعید، عیسی
۱۳۰- اخیر، ذخایر، خار، خیار، اخری، اخذ، خیر، رای
۱۳۱- فکر، کیف، رکب، بری، فریب، برفی، فیبر، کفیر، بیفکر
۱۳۲- شته، دشت، تشهد
۱۳۳- شیوا، یواش، پویا، پایش، پیشوا
۱۳۴- عده، عهد، عودت، وعده، تعهد، دعوت
۱۳۵- متکلم، ملک، مملکت، متملک، تملک، تکلم، کلم، کلت
۱۳۶- کرم، کما، کمر، اراک، اکرم، مکار
۱۳۷- روز، روزن، نوروز
۱۳۸- دنا، ندا، دانا، دنیا، نادی، ادیان
۱۳۹- انس، اساس، ناسا، سانس، ساسان
۱۴۰- مین، منو، یمن، نمو، مینو، موطن، منوط، وطنی، منوی
۱۴۱- قصد، قید، صدا، صید، قاصد، صادق، صداق، صیاد
۱۴۲- دلو، گاو، دولا، والد، گلو، گودال، الگو، لگد
۱۴۳- نوع، اتو، ناو، نوا، تنوع، وانت، توان، عوان
۱۴۴- خال، خلا، خیال، خیلی، خالی
۱۴۵- دعا، رعد، عقد، قدار، عراق، قادر
۱۴۶- هوش، بیشه، بیوه، شیوه، شبیه، بیهوش
۱۴۷- ربا، بهره، بهار، راه، راهبه، بهر، بهاره، ابهر
۱۴۸- قند، ندا، کند، نقاد، دکان، قناد
۱۴۹- هویت، توشه، تیشه، شیوه، تیهو
۱۵۰- باک، هوا، کوبه، کاوه، کاهو، باکو
۱۵۱- تیر، میر، ترم، مضر، مریض، ریتم، مرتضی
۱۵۲- رخت، راسخ، سار، تراس، استخر، خرس، خسارت، ستار
۱۵۳- گوی، یوم، میوه، گیوه، گیومه
۱۵۴- دانه، دهان، ژنده، نژاد، نهاد، نژاده
۱۵۵- لانه، خاله، خانه، نهال، ناله، نخاله
۱۵۶- ساز، سایز، بازی، زیبا، سبزی
۱۵۷- شال، یال، تلاش، شالی، شاتل، شیلات
۱۵۸- ارث، بکر، رکاب، اکبر، اکثر
۱۵۹- سقط، ساق، طاق، قسط، قیاس، ساقی، سیاق
۱۶۰- پیر، پدر، دیر، پری، پیدا، دایر، دریا، پریا، پراید

جواب بازی رولت بخش مربا

۱۶۱- شیعه، شیره، شرعی، شهیر، عرشه، رعشه، ریشه، شعیر
۱۶۲- نرم، بندر، مدبر، دمر، منبر، نبرد، مدرن
۱۶۳- نای، پهن، پهنا، پایه، پینه، پناه
۱۶۴- دایم، مادی، ماضی، امید، ضماد
۱۶۵- شاهی، شیوه، شیوا، یاوه، یواش، واهی
۱۶۶- وام، ورم، ارز، ارم، روز، موز، راز، رام
۱۶۷- ادب، دربان، رند، ردا، بنادر، درنا، اردن، نبرد، بند
۱۶۸- مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش، شمد
۱۶۹- زین، نوک، نیک، وزن، وزین، ونیز، کنیز، نیکو
۱۷۰- باج، بار، برج، جبر، ابر، ارج، جبار، عابر
۱۷۱- علت، متعه، لته، مهلت، ملت، هملت، متل، عمله، عمه، تعلم
۱۷۲- خواهر، هور، خار، اوره، اره، خاور، خوار، هوا، رها، خوره
۱۷۳- پتک، پاک، توپ، پوک، پاکت، توکا، کاپوت
۱۷۴- هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
۱۷۵- گور، گرو، گره، روح، رگه، هور، گوهر، گروه
۱۷۶- سوت، سنت، ژست، ژنو، تونس، ستون، ژتون، توسن
۱۷۷- ماچ، دما، دامن، چمن، نماد، چمدان، دام، نادم، ماد
۱۷۸- صفت، صاف، صدف، فدا، صفات، تصادف
۱۷۹- کوچ، کوک، کوچک، چکاو، چکاوک
۱۸۰- کتان، یکان، یکتا، تانک، کایت، تکان، کنیا، کانی
۱۸۱- بره، غده، غرب، رده، درب، غره، برده، بدره
۱۸۲- ستم، تبسم، بسته، سهم، مهب، تسمه، سمبه، سمت
۱۸۳- دمق، قیم، قید، قند، قدیم، مقید، ندیم
۱۸۴- کیک، کبک، کوک، کوی، کوکب، بیوک
۱۸۵- ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، رافض
۱۸۶- لیس، سهل، گیس، گله، سیل، گسل، لیسه، گسیل
۱۸۷- کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
۱۸۸- فاز، فال، فیل، زلف، فایل، ایفل، فلزی، فیلا
۱۸۹- ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، خفن، خرفت، نفرت
۱۹۰- سنگ، مسن، مین، منگ، مگس، گیس، میگ، نسیم
۱۹۱- قله، یقه، لقا، اقل، قالی، لایه، لیقه، اهلی
۱۹۲- کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
۱۹۳- لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ، ولرم، مغول
۱۹۴- درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، مدرج، مجرد
۱۹۵- گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان، خازن، خزان
۱۹۶- باک، باج، جلب، جلا، کابل، کالج، جلبک، جالب
۱۹۷- عیال، مایل، ایل، عالی، عامل، عالم، لام
۱۹۸- لبو، چرب، چلو، چوب، بلور، بلوچ، روبل
۱۹۹- باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب، کباب، کاسب
۲۰۰- مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله، مهمل، مهلت، متهم، ملهم
۲۰۱- کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، کبر، ذوب
۲۰۲- نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
۲۰۳- قلم، لحم، ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه
۲۰۴- تاس، سوت، داس، سود، دوات، سواد، دوست، ستاد
۲۰۵- فلک، فیل، لیف، کیف، بیل، کفیل
۲۰۶- مات، مست، سست، اسم، اتم، سمت، ماست، تماس
۲۰۷- سونا، سان، اونس، سوا، شانس، شنوا، شناس
۲۰۸- شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش، شامخ
۲۰۹- زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق، رقیب، بیرق، قریب
۲۱۰- لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، اختر
۲۱۱- آهن، هین، آهک، کهن، آیه، کین، آینه، کنیه، کینه، آکنه
۲۱۲- کشیک، مشک، شکم، کیش، کشک، میش، کمک، کیک، مشکی
۲۱۳- ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر
۲۱۴- لقب، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب
۲۱۵- مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه، دکمه، کومه
۲۱۶- دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ
۲۱۷- سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
۲۱۸- شست، هشت، تشت، تست، شته
۲۱۹- جعل، عمل، علم، جمع، مجمع، معلم، مجمل
۲۲۰- ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک، ساکت، کاست، پاکت، پاتک
۲۲۱- عمه، عمو، میوه، مویه، معوی
۲۲۲- مروت، مور، متر، مترو، وتر، موت، تورم، وتو، تور
۲۲۳- لگن، لیگ، لنگ، نیل، گالن، یگان، انگل، گیلان
۲۲۴- حرف، ترس، فتح، سفر، رفت، حفر، سفت، سحر
۲۲۵- قرن، نقش، شنا، شرق، ناشر، نقاش
۲۲۶- دفن، هدف، صدف، صنف
۲۲۷- سنجاب، ناب، باج، بنا، سنا، جناب، اسب، جانب، جان
۲۲۸- بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا، عقاب، واقع
۲۲۹- مصر، رحم، نرم، صحن، حرم، حرص، صنم، منحصر
۲۳۰- رخت، بخت، خبر، ختم، مرتب، مخرب، مخبر، تمبر
۲۳۱- جیب، جیر، جدی، بری، جبر، جری، دبیر، دربی، جریب، جبری
۲۳۲- رتوش، واشر، تشر، روش، روا، تار، ارتش، شورت، شاتر
۲۳۳- زجر، جزم، جرم، مری، مجیز، مجری
۲۳۴- جنگ، گنج، چنگ، چنجه، گنجه
۲۳۵- ریش، پری، پرش، پیر، شپش، شیر
۲۳۶- الف، فلج، جفا، جام، ملاج، مجال، جمال، لجام
۲۳۷- نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
۲۳۸- کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک، کلاف، خلفا
۲۳۹- رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر، شربت، شبدر
۲۴۰- مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، فهم، مرفه

پیشنهاد جالب !  جواب کامل همه مراحل بازی آمیرزا

جواب بازی رولت بخش مربا

۲۴۱- دراز، وارد، اردو، دارو، داور
۲۴۲- نفر، نفع، عرفا، عرفان، ران، فرع، رعنا، ناف
۲۴۳- صبر، مصر، مرغ، مغرب، مبصر
۲۴۴- نیش، شیب، شبح، بینش، نبشی
۲۴۵- حنا، حیا، نای، نهی، ناحیه
۲۴۶- وال، ولی، ویلا، ویزا، لوزی، زالو
۲۴۷- سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
۲۴۸- مهد، زره، مزد، رمز، درهم، هرمز، زمرد، زرده
۲۴۹- ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
۲۵۰- تهی، هستی، بیت، بیست، سیب، بسته
۲۵۱- سیل، سگک، گیس، سلک، لیس، سگی، سیکل، سیلک، گسیل، گیلک
۲۵۲- نصاب، صبا، ناب، وبا، صواب، بانو، نوا، صابون، بنا
۲۵۳- افت، صاف، صفا، صفت، صافی
۲۵۴- رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
۲۵۵- مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید
۲۵۶- طلا، طلب، رطب، طبل، باطل، رابط، طالب، طبال
۲۵۷- تراز، راز، تیزر، یار، تزار، تریا، تیز، ارزی، ریز، زیارت
۲۵۸- بره، جبر، هنر، برج، رنج، جبه، برنج، جنبه
۲۵۹- ادب، سبب، اسب، باب، داس، سبد
۲۶۰- پول، پوک، پلو، سوپ، پولک، لوکس، کلوپ، کپسول
۲۶۱- ضعف، فضا، افعی، ضعیف، ضایع، فیاض
۲۶۲- سرخ، رسوخ، خروس، شوخ، سروش، خرس، سرخوش، خورش
۲۶۳- نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا، رانت، فاتر
۲۶۴- رنو، ارز، ناز، راز، ارزن، زانو، روان، نزار
۲۶۵- کاپ، پکر، پاک، کپر، اپرا، پارک
۲۶۶- رام، نثر، ثمن، ثنا، رمان، منار
۲۶۷- ضمانت، تمنا، نام، اتم، ضمان، نما، امن، تام، متان
۲۶۸- چرت، چای، چتر، تیر، چارت، تایر
۲۶۹- اسب، حبس، بام، حساب، سحاب
۲۷۰- هاگ، انگ، نگاه، گناه
۲۷۱- باغ، رجا، بار، جار، ابر، رجب، جبار، برجا، غبار، بغرا
۲۷۲- لواش، شورا، لارو، شلوار، واشر، ورا، شال، روال
۲۷۳- سرب، سرد، سبد، سرا، درس، ابد، سرداب
۲۷۴- باد، ادب، رصد، صدر، صبر، صبا، صادر، صدرا
۲۷۵- قاب، قطب، قبض، قضا، بقا، ضبط، قطاب، ضابط
۲۷۶- رحم، طرح، حرم، مری، محیط، مطرح، رحیم، حریم
۲۷۷- عمران، معنا، نرم، منع، عمان، رعنا، رمان، نما
۲۷۸- دیر، فدا، فردا، دریا، ردیف، فریاد
۲۷۹- قرن، ناز، زار، ارزن، رزاق
۲۸۰- ضعف، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، ضلع، وضع، فضول
۲۸۱- گام، مگس، اسم، لمس، سالم، سلام، ملاس، سگال
۲۸۲- نفس، فرنگ، نرگس، رنگ، سنگ، سفر، فرسنگ، سنگر
۲۸۳- مهر، ریه، کمر، کره، کهیر
۲۸۴- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۲۸۵- یابو، نایب، بانو، ایوب، بینا، بویا
۲۸۶- اهل، لال، دال، دله، دلال، لاله، هلال، ادله
۲۸۷- کاهش، شکاف، کهف، اشک، کفاش، کافه، شاه، فاش
۲۸۸- اهل، اره، چله، چاه، راه، چاره، چاله، چهار
۲۸۹- راه، مهار، ماهر، امیر، اهرم
۲۹۰- رود، قدر، قوی، روی، دیو، دوری، قوری
۲۹۱- مار، زبر، مرز، رزم، بام، ماز، مربا، مبرا، بارز، مزار
۲۹۲- حمال، محیا، ملیح، الیم، حایل، حلیم، مالی
۲۹۳- ابر، راز، ابزار، بازار، ابراز
۲۹۴- رنگ، نقش، قرن، شرق، قشنگ
۲۹۵- رضا، قهر، قرض، قاره، قراضه
۲۹۶- کلام، کالج، کامل، کمال، مالک، مجال
۲۹۷- اریکه، ریه، کره، ریکا، کریه، کرایه، کار، یکه
۲۹۸- تور، صوت، توری، وصیت، صورت، تصور، صورتی، تصویر
۲۹۹- فنی، نفس، نسیه، سینه، نفیس، سفینه
۳۰۰- شیک، کشت، تاک، کیش، اشک، تشک، کشتی، کاشی، کایت، شاکی
۳۰۱- تاب، باد، ادا، ادب، ابتدا
۳۰۲- نگاه، گینه، ینگه، نیا، یگان، یگانه، هاگ، نهی، هانی، انگ
۳۰۳- یاس، آسیا، سایش، شاسی، آسایش
۳۰۴- جور، جلو، خروج، ولخرج
۳۰۵- ببر، بربر، برابر، باربر
۳۰۶- تپق، وقت، تقوا، پاتوق
۳۰۷- شوره، واشر، شوهر، روش، هوار، شهر، هاشور، اوره
۳۰۸- ناب، باغ، انبه، بانه، نابغه
۳۰۹- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۳۱۰- ناب، بیان، بینی، بانی، نایب
۳۱۱- نان، ننر، رنگ، انگ، ران، گرا، گران، گنار
۳۱۲- گالری، ریل، لاری، ارگ، گرا، گاری، لیر، ریال، گیرا
۳۱۳- جلا، لزج، زال، جایز، جالیز
۳۱۴- چاق، چرا، قارچ، چادر، قادر
۳۱۵- حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه
۳۱۶- درس، سرد، سردر، دردسر، سردرد
۳۱۷- راه، خرابه، بهار، بها، خاره، راهب، بخار، بهر، خبره
۳۱۸- ذره، خیر، ریه، خیره، ذخیره
۳۱۹- زیپ، یزد، پیاز، پیدا، ایدز، ایزد، زیاد، زاید
۳۲۰- هلو، مهد، مدل، دهل، دله، وهم، لوده، دلمه، مولد، همدل

جواب بازی رولت بخش مربا

۳۲۱- بور، وبا، هوا، ابرو، روباه
۳۲۲- بازرس، سار، بارز، سرا، بساز، سراب، زبر، سرباز، سزار
۳۲۳- زبل، نیل، بنز، زینب، زنبیل
۳۲۴- ران، ژانر، ارلن، ژنرال
۳۲۵- دار، دام، رام، مرد، درام، مادر، مرام، مردم
۳۲۶- منت، ضامن، تمنا، ضمانت
۳۲۷- صورتی، تیر، توری، وصیت، تصویر، رویت
۳۲۸- طوس، وسط، سوا، واسط، طاووس
۳۲۹- ظرف، افت، تار، رافت، ظرافت
۳۳۰- روش، شیر، شهر، شور، هوش، ریشه، رشوه، شیره، شوهر
۳۳۱- وطن، طوق، نور، نطق، قرن، قطر، رونق، نطوق
۳۳۲- مربا، باج، بارم، جبر، برجام، مبرا، مجرا، ابر، مجاب
۳۳۳- نجف، نان، جفا، جان، فنجان
۳۳۴- ورق، قول، ورم، قلمو، ولرم
۳۳۵- بیت، تبر، ترک، کتری، تکبیر
۳۳۶- کیم، کپی، کمپ، کما، پاکی
۳۳۷- مرحمت، متر، محرم، حرمت، حتم، محترم، مرمت، رحمت
۳۳۸- نفر، نرم، نام، منار، رمان
۳۳۹- امن، دنا، نادم، زمان، نامزد
۳۴۰- تاس، ساکت، یکتا، تاکسی، استیک
۳۴۱- سبک، سیل، کسب، کسل، سبیل، سیکل
۳۴۲- طبل، طلب، لابی، طبی، باطل، بلیط، طالبی، طلاب
۳۴۳- ثنا، ثانی، هانی، ثانیه
۳۴۴- پینه، پایه، پناه، پهنا
۳۴۵- درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مدور، مورد
۳۴۶- دره، نهر، پند، رهن، نرده، رنده، پرده، پرند
۳۴۷- گدار، شاگرد، شگرد، گشاد، ارشد، گردش، گارد
۳۴۸- نور، نطق، وطن، قرن، رونق، قطور
۳۴۹- نیل، نبی، دین، بدن، بند، بدل
۳۵۰- بست، تخس، سبک، سخت، بختک
۳۵۱- خنک، خدو، خون، نکو، کدو، کوخ، خوک، دون، نخود، کندو
۳۵۲- الویه، هیولا، ولی، یاوه، هیوا، اهلی، اول، هالو
۳۵۳- برش، بشر، شعر، عرب، عرش، شمع، مربع، معبر
۳۵۴- ملی، جام، جامی، مایل، جمال
۳۵۵- اهل، لال، ژله، لاله، هلال، ژاله
۳۵۶- زره، اره، هرز، ظهر، زهرا، هزار، هراز، ظاهر
۳۵۷- روانی، یاور، نوار، نیرو، رویا، ویران، یارو، رنو
۳۵۸- مین، منگ، غنی، مغنی، غمگین
۳۵۹- گوی، خنگ، خون، وین، گونی
۳۶۰- قیم، قید، قدم، یاد، دمق، دما، قیام، قدیم، امید، مقید
۳۶۱- پدر، دره، اپرا، ارده، پاره، پرده
۳۶۲- شرم، شیاد، مادر، شادی، شامی، رشید، مادی
۳۶۳- راه، ارج، اجاق، اجرا، جرقه، قاره، قاجار
۳۶۴- رند، ندا، اژدر، دلار، لادن، نژاد، ژنرال
۳۶۵- نام، ثمن، امضا
۳۶۶- ساس، یاس، اساس، سانس، سینا، سیاس، اسانس، ساسان
۳۶۷- رهن، بریان، نایب، برهان، نبیره، باهنر، اریب
۳۶۸- شرف، شور، روش، فرش، فضا، وفا، شورا، فشار، واشر، شوفر
۳۶۹- لنگ، گلو، چلو، چنگ، الگو، انگل، چوگان
۳۷۰- جان، انار، نارنج
۳۷۱- هنر، دنا، رنده، دانه، انار، نهار، نادر، دانا، اراده
۳۷۲- کشکی، فکری، فرش، کفری، شیر، کیک، کفیر، کیف، کیفر، شکر
۳۷۳- مال، طلا، املت، ملاک، تکامل
۳۷۴- نیش، شنا، شنل، یال، انشا، شالی، شایان
۳۷۵- سیم، مماس، سیما
۳۷۶- وزن، ناز، خون، خوب، بازو، خازن، زبان، زانو
۳۷۷- لواش، قوا، قماش، لقا، مقوا، مولا، شاقول، مشوق
۳۷۸- هند، خدمه، مهد، خنده، نمد، دخمه، خدم، مخده
۳۷۹- سری، سپر، کپی، پیک، ریسک، سیرک، پیکر، کرسی
۳۸۰- ابر، نان، بار، نور، ابرو، بانو، روان، نوبر، روبان
۳۸۱- دکه، باک، آهک، آباد، کباده
۳۸۲- باطری، رابطه، رطب، ریه، بهار، ربا، بیراه، بطری
۳۸۳- گره، ربا، غرب، غار، برگ، باغ، گربه، بهار
۳۸۴- کور، کمر، ورم، فرم، برفک، مرکب
۳۸۵- تلق، اتاق، قاتل
۳۸۶- پله، ملی، گله، لپه، پیله، گلیم
۳۸۷- شمع، مربع، برش، عرش، بشر، عرب، مبشر، معبر
۳۸۸- حسن، سینی، یقین، حسین، قیسی
۳۸۹- کام، کما، کمکی، کیمیا
۳۹۰- ساک، اسکی، عکاس
۳۹۱- بنز، بار، زیر، ران، ارزن، رازی، زیبا، برنز، نیزار
۳۹۲- کما، پلاک، لامپ، ملال، پلک، کلام، کاپ، الکل، کمال
۳۹۳- شوت، شیک، تشک، کشش، کشتی، کشیش، کوشش، کویت
۳۹۴- قوا، ناو، نان، ننو، نوپا، نانو، قانون
۳۹۵- فلج، فعال، اعلا
۳۹۶- دور، رفو، سرو، سود، سفر، سدر، سرود، فرود، فردوس
۳۹۷- کنتور، نوکر، جوک، کرج، نوک، تنور، ترنج، کنج
۳۹۸- بره، کره، کهف، کفه، فکر، کور، برکه، کوره
۳۹۹- شتر، شوت، تور، گشت، گوش، وتر، گوشت، ثروت
۴۰۰- افق، سقف، سفر، فرق، اسقف، اسیر، فارس، فقیر، رفیق، سفیر

پیشنهاد جالب !  جواب بازی سلطون همه مراحل

 

جواب بازی رولت بخش مربا

۴۰۱- جگر، جدا، رعد، گرد، عاج، دعا، جدار
۴۰۲- ساعد، دعوا، سودا، دود، داس، سواد، داد، عود
۴۰۳- رخت، ترب، خزر، بکر، خبر، بزک، برزخ، بختک
۴۰۴- تخم، متن، بخت، منت، محبت، منبت، منتخب
۴۰۵- سطل، ملی، طلسم
۴۰۶- یاد، صدا، صبا، بید، صیاد، ادیب
۴۰۷- موسیر، سور، ریتم، موسی، رستم، سمور، تیمور، ترسیم
۴۰۸- تیز، سیب، دیس، سبد، دست، یبس، سبزی، زیست
۴۰۹- چاه، چاپ، پشه، پله، شال، هچل، اشپل، چالش
۴۱۰- شنل، هلند، صندل
۴۱۱- خشم، خدا، شخم، شاخ، خادم، خانم، دامن، دانش، نادم، دشمن
۴۱۲- نامه، ایل، میانه، ماهی، ایمن، میله، نهال، میهن
۴۱۳- سلف، فلس، لمس، محل، مسلح، مسلم، مفلس، محفل
۴۱۴- خشک، رخش، کشور، روکش، خرگوش
۴۱۵- یقه، قضیه، بیضی
۴۱۶- تیپ، نیت، عین، پیت، تایپ، عیان، عنایت
۴۱۷- انس، سونا، بالون، لباس، نوبل، بانو، سالن، سنبل، وال، بال
۴۱۸- آوا، آلو، لاک، کال، حوا، الک، حلوا
۴۱۹- گره، سرب، غرب، بره، برگ، برس، گربه، برگه
۴۲۰- کرد، کلر، کلت، کند، ترک، تند، درک، دکل، لکنت، دکتر
۴۲۱- کمر، کرج، کرم، جرم، مرغ، خرج، خرم، مخرج
۴۲۲- هنوز، هالو، لوزه، لنز، نهال، هاون، زانو، وزنه
۴۲۳- لخت، ملت، ملخ، مثل، تلخ، تخم، مختل، خلوت
۴۲۴- نقض، نظر، قهر، ظهر، نقره
۴۲۵- علی، شیشه، شعله
۴۲۶- جلا، جام، مایل، جذام، جمال
۴۲۷- ترشی، کشتی، زرشک، شریک، ریزش، ترکش، زیرک، کتری
۴۲۸- شهر، شور، فرش، شرف، هوش، ذره، شوهر، فروش
۴۲۹- عزا، علت، اتو، لات، زالو، تاول
۴۳۰- طلا، ژاکت
۴۳۱- حدس، ردا، داس، درس، سحر، سقا، سارق، قادر
۴۳۲- میانه، هیزم، زمینه، نامه، میزان، همزن
۴۳۳- عضو، نوع، وضع، عوض
۴۳۴- شیخ، پشت، پیش، پخش، تپش، خشت، پخت، پشتی
۴۳۵- میخ، خیس، ضخیم
۴۳۶- ترم، متر، موم، ورم، وتر، تورم، مرمت، مترو
۴۳۷- اشک، ترش، برکت، بارکش، ارتش، شربت، تراش، ترکش
۴۳۸- اسم، امر، مضر، عمر، عام، عرض، سرما، معارض
۴۳۹- ظلم، کمد، کود، ملک، مدل، دکل، موکل، مولد
۴۴۰- اتو، ازن، ناز، ناو، نوح، حوا، توان، وانت، توازن
۴۴۱- مثل، ملت، مبل، ثبت، مثلث، مثبت
۴۴۲- درو، دورگه، گردن، نور، گردو، گوهر، گردونه، گروه
۴۴۳- دکل، نیک، دین، جلد، کلید، کنجد
۴۴۴- تیم، دقت، قیمت، قیمه، تقدیم
۴۴۵- مژه، مهیج، جمعه
۴۴۶- قوچ، ورق، قوی، قوری، قیچی
۴۴۷- مراد، رای، مدیر، صدر، مادی، مدار، مادر، صیاد
۴۴۸- عطر، عرق، قطار، قطره، قطعه، قاطر، قاره، عطار
۴۴۹- غرب، غروب، غرور، غوره، رهبر
۴۵۰- نیک، قوی، عینک
۴۵۱- عمو، علوم، عمل، ولرم، عرش، مشعل، موش، شروع، شمع، شعور
۴۵۲- نارگیل، گالری، گران، ریل، نگار، گیلان، ریال
۴۵۳- عشق، عقل، قلع، عاشق، عاقل، شلاق، قشلاق
۴۵۴- صوت، تور، صخره، صورت، رخصت
۴۵۵- حال، ناله، نخاله
۴۵۶- سیم، نیش، سینی، نسیم، شیمی، منشی
۴۵۷- عقرب، عاقبت، براق، عقاب، عراق، قاب، تقعر
۴۵۸- ساک، سکه، کاه، ساقه، ساکت، سکته، کاسه
۴۵۹- بنز، نام، زبان، زمان، معنا
۴۶۰- لیر، لقب، بیل، برق، ریل، قلب، بیرق، بریل، رقیب، قبیل
۴۶۱- لغت، غار، کال، کار، لاغر، غلتک، کلاغ، کارت
۴۶۲- ماشه، شانس، نامه، امن، شانه، ماسه، سهام
۴۶۳- کاج، کلم، کالا، کمال، مالک، کلام، املاک
۴۶۴- جیب، عجیب، نیک، عینک، کنج، نجیب
۴۶۵- چاه، سهام، ساچمه
۴۶۶- شنا، شمع، شام، امن، شبنم، مانع، مبنا، شبان
۴۶۷- همدست، مست، ساده، تماس، دهات، مات، تسمه
۴۶۸- پاک، ناو، پوک، ژاپن، پژواک
۴۶۹- قلب، بیل، قالی، قلاب، بقال، لایق
۴۷۰- ژله، هندل، صندل
۴۷۱- شرق، قیر، قرق، ریش، یراق، شیار، قاشق، قاری، شقایق
۴۷۲- فردا، عارف، ردا، دفاع، فشار، شاعر، ارشد، رعد
۴۷۳- سال، داس، هند، نسل، ساده، سالن، دهان، لانه
۴۷۴- گوش، وزن، زنگ، شوت، گوزن، گوشت
۴۷۵- اسب، نبض، ناسا
۴۷۶- دزد، دیه، یزد، نیزه، دنده
۴۷۷- بته، بوسه، نوبت، نسبت، بتون، بسته، ستون، توبه
۴۷۸- چاق، غار، قارچ، قاره، چراغ
۴۷۹- سکو، نوک، سوزن، سوسک، سوسن
۴۸۰- نوک، اکو، سوا، سخن، خنک، خوک، سکان، ساکن، واکسن

جواب بازی رولت بخش مربا

۴۸۱- الک، بلا، باک، بغل، کلاس، لباس، کاسب، بالغ
۴۸۲- وصیت، اصول، ویلا، اتو، اصیل، وصلت، تاول
۴۸۳- سکه، کره، کته، عکس، ترس، تره، سرکه، سرعت
۴۸۴- فکر، سفر، کرفس، کرکس، سرفه
۴۸۵- دیگ، قوی، یوگا
۴۸۶- حرص، ران، اره، نهر، هنر، صحرا، صحنه، نهار
۴۸۷- کپسول، وکیل، کپی، پلیس، سیلو، کلیپس، کلوپ
۴۸۸- نقل، دکل، قفل، قند، قلک، دلقک، فندق، فندک
۴۸۹- مبل، وام، لبو، مال، مایو، ویلا، بومی، لیمو، موبایل
۴۹۰- صلح، فلک، فلز
۴۹۱- شور، نشر، نور، رضا، واشر، شورا، ناشر، روشن، رضوان
۴۹۲- کبد، یدک، دبیر، رکود، بید، کبیر، دکور، کویر
۴۹۳- اساس، ساکن، سانس، سکان، اسانس، سکانس، اسکناس
۴۹۴- هوا، هوس، سکه، وسط، واکس، کاهو، کوسه، کاسه، واسطه
۴۹۵- شفا، پخش، خفاش
۴۹۶- سیب، نبی، سبوس، سوسن، سینوس
۴۹۷- درمان، دنج، مار، مرجان، دامن، جان، ارجمند، نجار
۴۹۸- کال، اسب، ساک، سبک، کابل، لباس، کلاس، بالا، کالباس
۴۹۹- جرم، مهر، مزه، رمز، زهر، زره، جمله، مجله
۵۰۰- قلم، حلق، حمل، حرم، رقم، حرام، حامل، احمق، ملحق، محال
۵۰۱- میز، میخ، کمر، رمز، مرکز، مریخ، خمیر، زخمی
۵۰۲- روزی، واریز، راز، ورزش، رویا، شیراز، شیار
۵۰۳- نان، گله، نهنگ، نهال، انگل، لانه
۵۰۴- کاخ، خنک، بانک، رکاب، انبر، خراب، کاربن، خارکن
۵۰۵- شنا، آشنا، آشپز
۵۰۶- علم، عمه، جمعه، جمله، مجله، عالم، معالجه
۵۰۷- روزه، نوه، زره، نیزه، هرز، رهن، وزن، روزنه، زیره، هنر
۵۰۸- مین، هلو، میهن، میوه، میله، لیمو، ولیمه
۵۰۹- راس، آدرس، داس، چادر، درس، آچار
۵۱۰- هسته، هفته، تسمه
۵۱۱- نهر، قرن، قاب، قبر، هنر، ابر، نقره، نقاب، قاره، براق
۵۱۲- مانع، منع، معادل، نعل، مدل، معدن، عمل، عالم، مدال
۵۱۳- تله، تهی، هتل، دیه، تیله، دولت، تولید
۵۱۴- روز، شکر، شور، شتر، زرشک، شرکت، ورزش، روکش
۵۱۵- پرچم، درهم، پرده
۵۱۶- خون، خدا، ناخن، نخود، خندان
۵۱۷- مقوا، افق، رقم، موفق، قوا، فرم، موافق، مافوق
۵۱۸- پهن، پنبه، پوک، پنکه، کپه، کوپه
۵۱۹- دوغ، دره، روغن، روده، رنده، غوره، دروغ، دوره، وردنه
۵۲۰- خام، خوب، خرما، خراب، خمار، خواب، مربا، اخمو، ابرو، بخار

 

0 دیدگاه

بازتاب ها/ دنبالک ها

  1. جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت - […] بخش مربا – بخش شیرینی – بخش آبنبات […]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code