متن و ترجمه موزیک don’t you remember از adele

متن و ترجمه موزیک don’t you remember از adele

متن و ترجمه موزیک don't you remember از adele   When will I see you again کی دوباره می بینمت؟ You left with no goodbye, not a single word was said بدون خداحافظی گذاشتی رفتی، حتی یه کلمه هم نگفتی No final kiss to seal anything بدون آخرین بوسه که همه چیز رو تموم...

بیشتر بخوانید
متن و ترجمه موزیک lovesong از adele

متن و ترجمه موزیک lovesong از adele

                                            متن و ترجمه موزیک lovesong از adele Whenever I’m alone with you هر وقت با تو تنهام You make me feel like I am home again باعث میشی دوباره احساس امنیت کنم Whenever I’m alone with you هر وقت با تو تنهام You make me feel like I...

بیشتر بخوانید
متن و ترجمه موزیک turning tables از adele

متن و ترجمه موزیک turning tables از adele

متن و ترجمه موزیک turning tables از adele   Close enough to start a war به اندازه کافی نزدیکیم تا یه جنگ رو شروع کنیم All that I have is on the floor و همه چیزی که من دارم روی زمینه God only knows what we’re fighting for فقط خدا میدونه ما داریم برای چی میجنگیم......

بیشتر بخوانید
متن و ترجمه موزیک rolling in the deep از Adele

متن و ترجمه موزیک rolling in the deep از Adele

متن و ترجمه موزیک rolling in the deep از Adele   There’s a fire starting in my heart تو قلبم یه اتیش شروع به شعله ور شدن می کنه Reaching a fever pitch, it’s bringing me out the dark به اوج تب میرسم….داره منو از تاریکی خارج می کنه Finally I can see you crystal...

بیشتر بخوانید
متن و ترجمه موزیک Hello از Adele

متن و ترجمه موزیک Hello از Adele

متن و ترجمه موزیک Hello از Adele [Verse 1] Hello, it’s me سلام این منم I was wondering if after all these years من در تعجبم که بعد از این همه سال You’d like to meet, to go over دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو Everything به یاد بیاری They say that time’s supposed...

بیشتر بخوانید
متن و ترجمه موزیک set fire to the rain از adele

متن و ترجمه موزیک set fire to the rain از adele

متن و ترجمه موزیک set fire to the rain از adele I let it fall, my heart گذاشتم قلبم سقوط کنه And as it fell, you rose to claim it و در حالی که داشت سقوط میکرد تو بلند شدی تا فتحش کنی It was dark and I was over همه جا تاریک بود و من به اخر خط رسیده بودم Until you...

بیشتر بخوانید