متن آهنگ تا دیروز تهم و ایمانمون

متن آهنگ تا دیروز تهم و ایمانمون

متن آهنگ تا دیروز تهم و ایمانمون [کورس] تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بُگذار تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بُگذار تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بُگذار تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بُگذار [ورس یک – تهم] اشرفِ مخلوقاتم گشته‌ام دور زِ...

بیشتر بخوانید
نگو با من حکایت گل و سبزه ی دیروز – ابی

نگو با من حکایت گل و سبزه ی دیروز – ابی

نگو با من حکایت گل و سبزه ی دیروز نگو با من شکایت دل از قصه ی امروز نگو با من که مثل خشکی یک شاخه شکستی که تو از دنیا بریدی حالا یه گوشه نشستی شکسته ها شکست بگذر نذار که بشکنی امروز گذشته ها گذشت بگذر گذشته هرچی بود دیروز . گذشته هرچی بود دیروز بلند شو دلتو زغم رها کن...

بیشتر بخوانید