بگو ای یار بگو ای وفادار بگو از سر بلند عشق بر سر دار بگو بگو از خونه بگو . از گل پونه بگو از شب شبزده ها كه نمی مونه بگو بگو از محبوبه ها . نسترنهای بنفش سفره های بی ریا . توی سبزه زار فرش بگو ای یار بگو . كه دلم تنگ شده رو زمین جا ندارم . آسمون سنگ شده بگو از شب...

بیشتر بخوانید