متن آهنگ تا دیروز تهم و ایمانمون [کورس] تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بُگذار تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بُگذار تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بُگذار تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بُگذار [ورس یک – تهم] اشرفِ مخلوقاتم گشته‌ام دور زِ...

بیشتر بخوانید