متن آهنگ نطفه عاق گویا

متن آهنگ نطفه عاق گویا

Melli · Notfeh Agh [Prod. Najwa] متن آهنگ نطفه عاق گویا {بخش اول} [قسمت اول] من همون تخمی ام که رسید لب کورتاژ قرص و مقتدر میشنوی صدام رو همون بَرنده، آخرین جرعه آبستن بریده رسیده لب گور پاش شوقم از این خانه گذشتن دنبال رویاهای تفت شده ایی که از هم گسستن ولی گوشت جلو...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ دوره گرد گویا

متن آهنگ دوره گرد گویا

Melli · Doregard [Prod. Najwa] متن آهنگ دوره گرد گویا {بخش اول} [قسمت اول] قواره ی کلّ زمین غرق در آب انگار چله پوش و معلق توو خواب کشتی پرواز میکنه روی سطح آب و انقلاب قرن ها به کارگردانیِ خدا ابرها به زمین یا زمین به ابرها رسیدن بهم در ظاهر و باطن مواج لال لاله ی...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ میگنا گویا

متن آهنگ میگنا گویا

Melli · Migna [Prod. Shemrooni] متن آهنگ میگنا گویا از اونجا شروع شد، ایستاده کنار راهرو دست هاش به سینه، تکیه به دیوار داده سازش رو دوش انگار سنگینی داره میشه تو عوض کرد پاهاش فهمید خوش برخورده، صفتی نی در خورش تو کتاب جا نمیشه حرفش پیدا نی توی الفبا اون به دور از...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ سرکار علیه گویا

متن آهنگ سرکار علیه گویا

Melli · Sarkar Ellieh [Prod. Saeed Dehghan] متن آهنگ سرکار علیه گویا [قسمت اول] دیدنت با پالتوى قرمز همون یبار بود مات رخسارتم از رنگش بپاش روم گندمی رو تیره چشمی که نداره مثل صدایی پُر رعد و برقی با هیبت عشق چند سالى میشه نبض وجودمی منع حضورمی شَمّ وجودمی حالى به...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ رستاخیز گویا

متن آهنگ رستاخیز گویا

Melli · Rastakhiz [Prod. Shemrooni] متن آهنگ رستاخیز گویا وقتی مهر و ماه از مدار خارج شد آدینه خاکستری بود تاریکی ظاهر شد همین یعنی برهم خوردن تعادل جاذبه و دافعه شن دچار تناقض سکوتی میزان بر اتمسفر جهان کَرترین آواز، کورترین پایان توی هفت دَم دنیا وارد زمان شد توی...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ نطق گویا

متن آهنگ نطق گویا

Melli · Notgh (Bonus Track) [Prod. Saeed Dehghan] متن آهنگ نطق گویا تو نخواستى یک روزهم بامن باشى صاف مُوجّهِ، بدون منم چروک دنیا اومدم روده راست ندارى واسه همین شدى لاف نافت رو با تمدن لب و دهن بریدن این کلاه واسه سرشما گشاده لق و شل تناقضش جاى سواله تورو اگه از دنیا...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ زمین صفر گویا

متن آهنگ زمین صفر گویا

Melli · Zamine Sefr [Prod. Najwa] متن آهنگ زمین صفر گویا [قسمت اول] دنیا جای تلاش، قلم شاخه نباته مزش شیرین اما تلخ مینویسه وقایع ثمره اش تو رفت و آمدها باید طلاشه فکر کنه زندگی تنها یه تیر خلاصه عمری با پتکی که بود روی سر زندگى کردیم مردن رو، کلی جمله رو کلی تجربه...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ کرکاس گویا

متن آهنگ کرکاس گویا

Melli · Karkaas [Prod. Najwa & Shemrooni] متن آهنگ کرکاس گویا [مقدّمه] سزای ناسپاسی عذابه {بخش اول} [قسمت اول] برا شادى ها دیر برا اشک گریه زود زودم برا مردن دیر برا عاشقى دایره ی گیجی در تکاپوی مسلک آخرین شمعم – سلول و طوفان بی نوایی گَردِ، زندگی نباتی روح مُکدر...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ من فقط ی خوابم گویا

متن آهنگ من فقط ی خوابم گویا

Melli · Man Faghat Ye Khabam [Prod. Saeed Dehghan] متن آهنگ من فقط ی خوابم گویا [قسمت اول] خودت رو میبینی جلو آینه سربازی بُخارات ذهنت میگه شاهی فکرت جای ترِ بچه زمزمه ی جنگه خواسته نخواسته به طنز تلقی میشی گاهی گندم، چاه نفت، برق، گاز، جای زخم یکی داره یکی ندار،...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ بازمانده گویا

متن آهنگ بازمانده گویا

Melli · Bazmandeh [Prod. Najwa] متن آهنگ بازمانده گویا زمین و زمون یه نقطه عطف داره بو بردم دنیا به یه رَحِم ختم میشه من یابنده و آینده ی اون جفتم و از ماضی بعیده، اون مضارعی نقل میشه یه دلم شور و کالبدم شده نوح یه دلم خون و سرگذاشته به کوه چشم بست که عاقبتم بور و تار...

بیشتر بخوانید